منو
 صفحه های تصادفی
والری پولیاکوف
طبقه اجتماعی
امام سجاد علیه السلام از کربلا تا مدینه
غیر فلزات
مطالعه شهاب سنگها
اتصال زمین
شیمی و مسکن
علتهای چهارگانه ارسطویی
برد بورد
دانشکده حقوق شهید بهشتی
 کاربر Online
346 کاربر online
تاریخچه ی: رشته علوم انتظامی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-110Lines: 1-110
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=Enteza.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 اهمیت و نقش آموزش بویژه در ارتقاء سطح کارآیی افراد و تأمین نیازهای تخصصی جامعه بر همگان مبرهن است. حفظ امنیت در نظام اسلامی متکی به وجود پرسنلی بوده که در جهت انجام مأموریت های متنوع و گسترده ای که در این راستا وجود دارد تربیت یافته از آخرین تکنیک ها و تاکتیک های انتظامی که منطبق با آخرین دستاوردهای علمی نیز باشد، بهره مند گردیده باشند.  اهمیت و نقش آموزش بویژه در ارتقاء سطح کارآیی افراد و تأمین نیازهای تخصصی جامعه بر همگان مبرهن است. حفظ امنیت در نظام اسلامی متکی به وجود پرسنلی بوده که در جهت انجام مأموریت های متنوع و گسترده ای که در این راستا وجود دارد تربیت یافته از آخرین تکنیک ها و تاکتیک های انتظامی که منطبق با آخرین دستاوردهای علمی نیز باشد، بهره مند گردیده باشند.
-لذا برنامه کارشناسی علوم انتظامی با گرایش های انتظامی، اطلاعات، مهندسی، اداری و مالی، خدمات پشتیبانی و ارتباطات انتظامی به منظور تامین کادر متخصص و کاردان در بخشهای مختلف نیروی انتظامی تهیه گردیده است. +لذا برنامه کارشناسی ((علوم انتظامی ))با گرایش های انتظامی، اطلاعات، مهندسی، اداری و مالی، خدمات پشتیبانی و ((ارتباطات انتظامی ))به منظور تامین کادر متخصص و کاردان در بخشهای مختلف نیروی انتظامی تهیه گردیده است.
 __تعریف و هدف:__ __تعریف و هدف:__
 دوره کارشناسی علوم انتظامی یکی از مجموعه برنامه های آموزش عالی بوده که به منظور ارتقاء سطح کیفی داوطلبان خدمت در نیروی انتظامی که با مدرک دیپلم استخدام می گردند. طراحی گردیده است. دوره کارشناسی علوم انتظامی یکی از مجموعه برنامه های آموزش عالی بوده که به منظور ارتقاء سطح کیفی داوطلبان خدمت در نیروی انتظامی که با مدرک دیپلم استخدام می گردند. طراحی گردیده است.
 هدف تربیت کارشناسان متعهد با مهارتهای علمی و نظری در زمینه های مختلف ماموریتهای نیروی انتظامی است. هدف تربیت کارشناسان متعهد با مهارتهای علمی و نظری در زمینه های مختلف ماموریتهای نیروی انتظامی است.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| افسری امام علی| | * | |  1| افسری امام علی| | * | |
 2| امام حسین تهران| | * | | || 2| امام حسین تهران| | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
-||ردیف |نام درس| +||ردیف |نام درس| ردیف|نام درس
 1| آئین نامه راهنمایی و رانندگی |2| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی  1| آئین نامه راهنمایی و رانندگی |2| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
 3| آزمایشگاه مدارهای منطقی |4| آزمایشگاه الکترونیک  3| آزمایشگاه مدارهای منطقی |4| آزمایشگاه الکترونیک
 5| آزمایشگاه اندازه گیری و مدار |6| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته  5| آزمایشگاه اندازه گیری و مدار |6| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
 7| آسیب شناسی و مفاسد اجتماعی |8| آشنایی با کامپیوتر  7| آسیب شناسی و مفاسد اجتماعی |8| آشنایی با کامپیوتر
 9| آشنایی با راهنمایی و رانندگی |10| آشنایی با سازمان و وظایف پرسنلی  9| آشنایی با راهنمایی و رانندگی |10| آشنایی با سازمان و وظایف پرسنلی
 11| آشنایی با قاچاق|12| آشنایی با مرزبانی، گذرنامه و اتباع خارجه  11| آشنایی با قاچاق|12| آشنایی با مرزبانی، گذرنامه و اتباع خارجه
 13| آشنایی با کشورهای همجوار | 14| آنتن و انتشار امواج  13| آشنایی با کشورهای همجوار | 14| آنتن و انتشار امواج
 15| آیین دادرسی مدنی 1 | 16| آیین دادرسی مدنی 2 15| آیین دادرسی مدنی 1 | 16| آیین دادرسی مدنی 2
 17| آیین دادرسی کیفری 1 | 18| آیین دادرسی کیفری 2  17| آیین دادرسی کیفری 1 | 18| آیین دادرسی کیفری 2
 19| احزاب و گروهکها |20| اردوگاه 19| احزاب و گروهکها |20| اردوگاه
 21| اصول بیمه و تامین اجتماعی | 22| اصول حسابداری 21| اصول بیمه و تامین اجتماعی | 22| اصول حسابداری
 23| اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگهای الکترونیک|24| اصول علم اقتصاد  23| اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگهای الکترونیک|24| اصول علم اقتصاد
 25| اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت |26| اطلاع رسانی  25| اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت |26| اطلاع رسانی
 27| اطلاعات رزمی |28| اعتبارات سر رشته داری  27| اطلاعات رزمی |28| اعتبارات سر رشته داری
 29| الکترونیک 1| 30| الکترونیک 2  29| الکترونیک 1| 30| الکترونیک 2
 31| اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی |32| بازجوئی و مصاحبه  31| اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی |32| بازجوئی و مصاحبه
 32| بازجوئی و مصاحبه |33| باند و راه  32| بازجوئی و مصاحبه |33| باند و راه
 34| بایگانی و مدیریت اسناد| 35| بزهکاری اطفال و نوجوانان  34| بایگانی و مدیریت اسناد| 35| بزهکاری اطفال و نوجوانان
 36| بودجه |37| بودجه و روش انجام معاملات دولتی  36| بودجه |37| بودجه و روش انجام معاملات دولتی
 38| پزشکی قانونی |39| پیشگیری و اطفاء حریق  38| پزشکی قانونی |39| پیشگیری و اطفاء حریق
 40| تاریخ سیاسی معاصر ایران |41| تاسیسات ساختمان و کارگاه تاسیسات  40| تاریخ سیاسی معاصر ایران |41| تاسیسات ساختمان و کارگاه تاسیسات
 42| تاکتیک دسته در آفند و دافند |43| تاکتیک گروهان  42| تاکتیک دسته در آفند و دافند |43| تاکتیک گروهان
 44| تعمیر و نگهداری سلاح، شناسایی مهمات و مواد منفجره |45| تنظیم گزارشات قضائی  44| تعمیر و نگهداری سلاح، شناسایی مهمات و مواد منفجره |45| تنظیم گزارشات قضائی
 46| جامعه شناسی شهری و روستایی |47| جرائم نیروهای مسلح  46| جامعه شناسی شهری و روستایی |47| جرائم نیروهای مسلح
 48| جزئیات اجرایی ساختمان |49| جغرافیا  48| جزئیات اجرایی ساختمان |49| جغرافیا
 50| جغرافیای شهری و روستایی |51| جمع آوری 1  50| جغرافیای شهری و روستایی |51| جمع آوری 1
 52| جمع آوری 2 |53| جنگ افزار شناسی سبک و نیمه سنگین  52| جمع آوری 2 |53| جنگ افزار شناسی سبک و نیمه سنگین
 54| جنگ افزار شناسی نیمه سنگین |55| جنگ افزار شناسی نیمه سنگین 2  54| جنگ افزار شناسی نیمه سنگین |55| جنگ افزار شناسی نیمه سنگین 2
 56| جنگهای ویژه |57| حسابداری و حسابرسی دولتی  56| جنگهای ویژه |57| حسابداری و حسابرسی دولتی
 58| حفاظت اطلاعات |59| حفاظت اطلاعات 2  58| حفاظت اطلاعات |59| حفاظت اطلاعات 2
 60| حقوق اداری |61| حقوق اساسی  60| حقوق اداری |61| حقوق اساسی
 62| حقوق جزای اختصاصی 1 |63| حقوق جزای اختصاصی 2  62| حقوق جزای اختصاصی 1 |63| حقوق جزای اختصاصی 2
 64| حقوق جزای عمومی 1 |65 |حقوق مدنی  64| حقوق جزای عمومی 1 |65 |حقوق مدنی
 66| حمل بار، مسافر و تناژ و ابعاد وسایل نقلیه |67| دروس تحقیقاتی  66| حمل بار، مسافر و تناژ و ابعاد وسایل نقلیه |67| دروس تحقیقاتی
 68| دفاع شخصی |69| رسم فنی نقشه کشی متره و برآورد  68| دفاع شخصی |69| رسم فنی نقشه کشی متره و برآورد
 70| روانشناسی اجتماعی |71| روانشناسی رشد (نوجوانی و جوانی)  70| روانشناسی اجتماعی |71| روانشناسی رشد (نوجوانی و جوانی)
 72| روش ها و فنون تدریس |73| روشهای تحقیق و ماخذشناسی  72| روش ها و فنون تدریس |73| روشهای تحقیق و ماخذشناسی
 74| ریاضیات پایه و مقدمات آمار |75| ریاضیات پایه 1  74| ریاضیات پایه و مقدمات آمار |75| ریاضیات پایه 1
 76| ریاضیات پایه 2 |77| زبان تخصصی  76| ریاضیات پایه 2 |77| زبان تخصصی
 78| سازمان و مدیریت اطلاعات |79| سازمان و مدیریت و نگرشی بر مدیریت اسلامی  78| سازمان و مدیریت اطلاعات |79| سازمان و مدیریت و نگرشی بر مدیریت اسلامی
 80| سازمان و وظایف مهندسی ناجا و کلیات رشته مهندسی |81| سازمان و وظایف نیروی انتظامی  80| سازمان و وظایف مهندسی ناجا و کلیات رشته مهندسی |81| سازمان و وظایف نیروی انتظامی
 82| سازمان وظایف لجستیک ناجا (مخابرات) |83| سوئیچینگ  82| سازمان وظایف لجستیک ناجا (مخابرات) |83| سوئیچینگ
 84| سوار کاری |85| شماره گذاری، آزمایشات رانندگی و تصادفات  84| سوار کاری |85| شماره گذاری، آزمایشات رانندگی و تصادفات
 86| شناخت تهدیدات امنیتی و اجتماعی |87| شناسایی مین و تله های انفجاری  86| شناخت تهدیدات امنیتی و اجتماعی |87| شناسایی مین و تله های انفجاری
 88| عبور از موانع و عملیات اعتماد به نفس |89| عقیدتی سیاسی  88| عبور از موانع و عملیات اعتماد به نفس |89| عقیدتی سیاسی
 90| عملیات اطلاعات |91| عملیات انبارداری  90| عملیات اطلاعات |91| عملیات انبارداری
 92| عملیات در کویر، کوهستان و جنگل |93| عملیات گشتی، کمین و ضد کمین  92| عملیات در کویر، کوهستان و جنگل |93| عملیات گشتی، کمین و ضد کمین
 94| فعالیتهای پنهانی و سازمانهای اطلاعاتی |95| فیزیک الکتریسیته  94| فعالیتهای پنهانی و سازمانهای اطلاعاتی |95| فیزیک الکتریسیته
 96| فیزیک عمومی (مکانیک- سیالات- الکتریسیته) |97| قانون محاسبات و قوانین و مقررات مالی  96| فیزیک عمومی (مکانیک- سیالات- الکتریسیته) |97| قانون محاسبات و قوانین و مقررات مالی
 98| قانون و مقررات استخدامی |99| گزارش نویسی  98| قانون و مقررات استخدامی |99| گزارش نویسی
 100| مبانی جامعه شناسی |101| مبانی علم سیاست  100| مبانی جامعه شناسی |101| مبانی علم سیاست
 102| مبانی اطلاعات |103| مبانی امور انتظامی 2  102| مبانی اطلاعات |103| مبانی امور انتظامی 2
 104| مبانی مدیریت دولتی |105| مخابرات  104| مبانی مدیریت دولتی |105| مخابرات
 106| مخابرات پیشرفته |107| مخابرات و مدارات مخابراتی  106| مخابرات پیشرفته |107| مخابرات و مدارات مخابراتی
 108| مدارهای الکتریکی |109| مدارهای منطقی (دیجیتال)  108| مدارهای الکتریکی |109| مدارهای منطقی (دیجیتال)
 110| مدیریت منابع انسانی |111| مدیریت تعمیر و نگهداری خودرو  110| مدیریت منابع انسانی |111| مدیریت تعمیر و نگهداری خودرو
 112| مدیریت تهیه و خرید |113| مدیریت حمل و نقل و امور ترابری  112| مدیریت تهیه و خرید |113| مدیریت حمل و نقل و امور ترابری
 114| مدیریت خدمات پشتیبانی |115| مصالح ساختمانی و کارگاه ساختمان  114| مدیریت خدمات پشتیبانی |115| مصالح ساختمانی و کارگاه ساختمان
 116| مقابله با سوانح و بلایا |117| مقدمه علم حقوق  116| مقابله با سوانح و بلایا |117| مقدمه علم حقوق
 118| مکانیک اتومبیل |119| مکانیک اتومبیل 2  118| مکانیک اتومبیل |119| مکانیک اتومبیل 2
 120| مین و تخریب و استحکامات صحرایی |121| نقشه خوانی  120| مین و تخریب و استحکامات صحرایی |121| نقشه خوانی
 122| هدایت پاسگاه دسته و گروهان |123| هیدرولوژی و سازه های آبی  122| هدایت پاسگاه دسته و گروهان |123| هیدرولوژی و سازه های آبی
 124| ورزش رزمی |125| ورزش گروهی  124| ورزش رزمی |125| ورزش گروهی
 126| وظایف فرمانده پاسگاه در شرایط عملیاتی |127| وظیفه عمومی  126| وظایف فرمانده پاسگاه در شرایط عملیاتی |127| وظیفه عمومی
 128| کاربرد قانون سلاح |129| کارگاه برق  128| کاربرد قانون سلاح |129| کارگاه برق
 130| کارگاه برق و ماشین های الکتریکی |131| کارگاه جوشکاری  130| کارگاه برق و ماشین های الکتریکی |131| کارگاه جوشکاری
 132| کارورزی |133| کارورزی 2  132| کارورزی |133| کارورزی 2
 134| کامپیوتر 2 |135| کشف علمی جرائم 1  134| کامپیوتر 2 |135| کشف علمی جرائم 1
 136| کشف علمی جرائم 2 |137| کنترل اجتماعات || 136| کشف علمی جرائم 2 |137| کنترل اجتماعات ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 برنامه ریزی 6 گرایش در دوره کارشناسی علوم انتظامی با توجه به تنوع تخصص های مورد نیاز سازمان نیروی انتظامی انجام یافته که توانمندی و نقش حاصله از آن به شرح ذیل ارائه می گردد. برنامه ریزی 6 گرایش در دوره کارشناسی علوم انتظامی با توجه به تنوع تخصص های مورد نیاز سازمان نیروی انتظامی انجام یافته که توانمندی و نقش حاصله از آن به شرح ذیل ارائه می گردد.
 __1- گرایش انتظامی: __ __1- گرایش انتظامی: __
-در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی جهت تصدی مشاغلی از قبیل فرماندهی پاسگاههای انتظامی، هدایت گروه های کوچک در حد دسته و گروهان و خدمات عمومی راهنمایی و رانندگی در حد کارشناس راهنمایی و رانندگی برنامه ریزی شده است. +در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی جهت تصدی مشاغلی از قبیل فرماندهی پاسگاههای انتظامی، هدایت گروه های کوچک در حد دسته و گروهان و خدمات عمومی ((راهنمایی و رانندگی ))در حد کارشناس راهنمایی و رانندگی برنامه ریزی شده است.
 __2- گرایش اطلاعات:__ __2- گرایش اطلاعات:__
 در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های اطلاعات، حفاظت اطلاعات و کشف جرائم به نحوی که به صورت عمومی آمادگی علمی تصدی مشاغل مربوطه را در واحدهای اجرایی و ستادی ناجا دارا باشند. در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های اطلاعات، حفاظت اطلاعات و کشف جرائم به نحوی که به صورت عمومی آمادگی علمی تصدی مشاغل مربوطه را در واحدهای اجرایی و ستادی ناجا دارا باشند.
 __3- گرایش مهندسی:__ __3- گرایش مهندسی:__
 در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته مهندسی به نحوی که توانمندی اداره عمومی امور مشاغل مربوطه را در این رسته دارا باشند. در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته مهندسی به نحوی که توانمندی اداره عمومی امور مشاغل مربوطه را در این رسته دارا باشند.
 __4- گرایش اداری و مالی:__ __4- گرایش اداری و مالی:__
 در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های اداری و مالی به نحوی که به صورت عمومی آمادگی علمی تصدی مشاغل مربوطه را در واحدهای اجرایی و ستادی ناجا دارا باشند. در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های اداری و مالی به نحوی که به صورت عمومی آمادگی علمی تصدی مشاغل مربوطه را در واحدهای اجرایی و ستادی ناجا دارا باشند.
 __5- گرایش خدمات پشتیبانی:__ __5- گرایش خدمات پشتیبانی:__
 در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های ترابری اردنانس و سر رشته داری به نحوی که توانمندی اداره عمومی مشاغل مربوطه را در این رسته ها دارا باشند. در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته های ترابری اردنانس و سر رشته داری به نحوی که توانمندی اداره عمومی مشاغل مربوطه را در این رسته ها دارا باشند.
 __6- گرایش ارتباطات انتظامی:__ __6- گرایش ارتباطات انتظامی:__
 در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته مخابرات به نحوی که توانمندی اداره عمومی امور مشاغل مربوطه را در این رسته دارا باشند. در جهت تربیت و تامین کادر افسری نیروی انتظامی در رسته مخابرات به نحوی که توانمندی اداره عمومی امور مشاغل مربوطه را در این رسته دارا باشند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [08:15 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [10:08 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:48 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [09:47 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..