منو
 صفحه های تصادفی
اخبار علمی زمین شناسی
آب سخت چیست؟
آیه تطهیر و اهل بیت علیهم السلام
مرزنگوش تر
انجمن اسلامی دانشجویان
پیش گفتار برداشت
Berkelium
حیات و افکار در قرن دوم
اهمیت اقتصادی قارچها
جنگ جهانی اول
 کاربر Online
491 کاربر online
تاریخچه ی: رشته دانشگاهی ریاضی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-163Lines: 1-170
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=mriaziio.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
  
 
 
 {picture=riyazioik.gif} {picture=riyazioik.gif}
  
 
 
 
 
 ریاضیات یکی از قدیمی ترین شاخه های علوم است هدف از ایجاد این رشته که منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است: ریاضیات یکی از قدیمی ترین شاخه های علوم است هدف از ایجاد این رشته که منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است:
 __1)__ افرادی که می خواهند در آینده ریاضیدان بشوند. __1)__ افرادی که می خواهند در آینده ریاضیدان بشوند.
 __2)__ افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته ریاضی، نیاز صنایع و موسسات گوناگون به ریاضیات کاربردی را رفع کنند. __2)__ افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته ریاضی، نیاز صنایع و موسسات گوناگون به ریاضیات کاربردی را رفع کنند.
 __ 3)__ افرادی که قرار است تعلیمات عمومی در ریاضیات ببینند و به خدمت فرهنگی و تدریس در مدارس اشتغال ورزند. ریاضیات در چند قرن اخیر پیشرفت بسیار زیادی کرده است و هر روز شاخه های جدیدی بدان اضافه می شود که آن را گسترده تر می کند بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر کافی در دروس ریاضیات دبیرستان کسب کنند و در محدوده آن دروس مسائل زیادی حل کرده باشند.  __ 3)__ افرادی که قرار است تعلیمات عمومی در ریاضیات ببینند و به خدمت فرهنگی و تدریس در مدارس اشتغال ورزند. ریاضیات در چند قرن اخیر پیشرفت بسیار زیادی کرده است و هر روز شاخه های جدیدی بدان اضافه می شود که آن را گسترده تر می کند بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر کافی در دروس ریاضیات دبیرستان کسب کنند و در محدوده آن دروس مسائل زیادی حل کرده باشند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- استهبان | |* | |  1| آزاد- استهبان | |* | |
 2| آزاد- بناب | |* | |  2| آزاد- بناب | |* | |
 3| آزاد- بیرجند | |* | |  3| آزاد- بیرجند | |* | |
 4| آزاد- تبریز | | *| |  4| آزاد- تبریز | | *| |
 5| آزاد- تهران | | *| |  5| آزاد- تهران | | *| |
 6| آزاد- رشت | | *| |  6| آزاد- رشت | | *| |
 7| آزاد- سراب | | *| |  7| آزاد- سراب | | *| |
 8| آزاد- شبستر | |* | |  8| آزاد- شبستر | |* | |
 9| آزاد- گرگان | |* | |  9| آزاد- گرگان | |* | |
 10| آزاد- لاهیجان | |* | |  10| آزاد- لاهیجان | |* | |
 11| آزاد- مبارکه | |* | |  11| آزاد- مبارکه | |* | |
 12| آزاد- مسجد سلیمان | |* | |  12| آزاد- مسجد سلیمان | |* | |
 13| آزاد- نور | | *| |  13| آزاد- نور | | *| |
 14| آزاد- نوشهر و چالوس| | *| |  14| آزاد- نوشهر و چالوس| | *| |
 15| آزاد- ورامین پیشوا | | *| |  15| آزاد- ورامین پیشوا | | *| |
 16| آزاد- کرج | | *| | 16| آزاد- کرج | | *| |
 17| آزاد- کرمان | |* | |  17| آزاد- کرمان | |* | |
 18| آزاد-خوراسگان | |* | |  18| آزاد-خوراسگان | |* | |
 19| آزاد-زاهدان | | *| |  19| آزاد-زاهدان | | *| |
 20| آزاد-همدان | |* | |  20| آزاد-همدان | |* | |
 21| اراک | | *| | 21| اراک | | *| |
 22| ارومیه | | *| |  22| ارومیه | | *| |
 23| الزهرا تهران | | *| |  23| الزهرا تهران | | *| |
 24| امام حسین تهران | | *| |  24| امام حسین تهران | | *| |
 25| امام خمینی قزوین | |* | |  25| امام خمینی قزوین | |* | |
 26| بابلسر | | *| | 26| بابلسر | | *| |
 27| بندرعباس | | *| |  27| بندرعباس | | *| |
 28| بیرحند | | *| |  28| بیرحند | | *| |
 29| تبریز | |* | | 29| تبریز | |* | |
 30| تربیت معلم سبزوار | | *| |  30| تربیت معلم سبزوار | | *| |
 31| تهران | | *| | 31| تهران | | *| |
 32| خوارزمی | | *| |  32| خوارزمی | | *| |
 33| زابل | | *| |  33| زابل | | *| |
 34| زاهدان | | *| |  34| زاهدان | | *| |
 35| زنجان | |* | |  35| زنجان | |* | |
 36| سنندج | | *| |  36| سنندج | | *| |
 37| شاهد تهران | | *| |  37| شاهد تهران | | *| |
 38| شهیدچمران اهواز | | *| |  38| شهیدچمران اهواز | | *| |
 39| صنعتی اصفهان | |* | |  39| صنعتی اصفهان | |* | |
 40| صنعتی امیرکبیر | | *| |  40| صنعتی امیرکبیر | | *| |
 41| صنعتی خواجه نصیر | |* | |  41| صنعتی خواجه نصیر | |* | |
 42| صنعتی شاهرود | |* | |  42| صنعتی شاهرود | |* | |
 43| صنعتی شریف | |* | |  43| صنعتی شریف | |* | |
 44| علوم پایه دامغان | |* | |  44| علوم پایه دامغان | |* | |
 45| قم | | *| |  45| قم | | *| |
 46| محقق اردبیلی اردبیل| | *| |  46| محقق اردبیلی اردبیل| | *| |
 47| ولیعصر رفسنجان | |* | |  47| ولیعصر رفسنجان | |* | |
 48| کاشان | | *| |  48| کاشان | | *| |
 49| یاسوج | |* | |  49| یاسوج | |* | |
 50| یزد | | *| |  50| یزد | | *| |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس| ردیف| نام درس ردیف| نام درس| ردیف| نام درس
 1| آزمایشگاه فیزیک پایه |2| آزمایشگاه فیزیک پایه 2  1| آزمایشگاه فیزیک پایه |2| آزمایشگاه فیزیک پایه 2
 3| آمار ریاضی 1 |4| آمار ریاضی 2  3| آمار ریاضی 1 |4| آمار ریاضی 2
 5| آمار و احتمال |6| آمار و احتمال 1  5| آمار و احتمال |6| آمار و احتمال 1
 7| آمار و احتمال 2 |8| آموزش ریاضی  7| آمار و احتمال 2 |8| آموزش ریاضی
 9| آنالیز حقیقی 1 |10| آنالیز حقیقی 2  9| آنالیز حقیقی 1 |10| آنالیز حقیقی 2
 11| آنالیز روی نیم گروهها |12| آنالیز ریاضی 1  11| آنالیز روی نیم گروهها |12| آنالیز ریاضی 1
 13| آنالیز ریاضی 2 |14| آنالیز ریاضی 3  13| آنالیز ریاضی 2 |14| آنالیز ریاضی 3
 15| آنالیز عددی 1 |16| آنالیز عددی 1 (کامپیوتر)  15| آنالیز عددی 1 |16| آنالیز عددی 1 (کامپیوتر)
 17| آنالیز عددی 2 |18| اجزا مدارهای الکتریکی 1  17| آنالیز عددی 2 |18| اجزا مدارهای الکتریکی 1
 19| احتمال و کاربرد آن |20| اصول ترکیبات  19| احتمال و کاربرد آن |20| اصول ترکیبات
 21| اصول حسابداری |22| اصول سیستمهای عامل  21| اصول حسابداری |22| اصول سیستمهای عامل
 23| اصول سیستمهای کامپیوتری |24| اصول مدیریت  23| اصول سیستمهای کامپیوتری |24| اصول مدیریت
 25| اصول کامپیوتر 1 |26| اصول کامپیوتر 2  25| اصول کامپیوتر 1 |26| اصول کامپیوتر 2
 27| الگوریتمهای موازی |28| انقلاب اسلامی و ریشههای آن  27| الگوریتمهای موازی |28| انقلاب اسلامی و ریشههای آن
 29| برنامهریزی حمل و نقل |30| برنامهریزی خطی عددی  29| برنامهریزی حمل و نقل |30| برنامهریزی خطی عددی
 31| برنامهسازی پیشرفته |32| بهینه سازی مدلهای غیر خطی  31| برنامهسازی پیشرفته |32| بهینه سازی مدلهای غیر خطی
 33| پایاننامه |34| پروژه  33| پایاننامه |34| پروژه
 35| تاریخ علم ریاضیات |36| تحقیق در عملیات 1  35| تاریخ علم ریاضیات |36| تحقیق در عملیات 1
 37| تحقیق در عملیات 2 |38| تحقیق در عملیات پیشرفته 1  37| تحقیق در عملیات 2 |38| تحقیق در عملیات پیشرفته 1
 39| تحقیق در عملیات پیشرفته 2 |40| توابع مختلط 1  39| تحقیق در عملیات پیشرفته 2 |40| توابع مختلط 1
 41| توپولوژی |42| توپولوژی جبری 1  41| توپولوژی |42| توپولوژی جبری 1
 43| توپولوژی جبری 2 |44| توپولوژی جبری مقدماتی  43| توپولوژی جبری 2 |44| توپولوژی جبری مقدماتی
 45| جبر 1 |46| جبر 2  45| جبر 1 |46| جبر 2
 47| جبر 3 |48| جبر پیشرفته  47| جبر 3 |48| جبر پیشرفته
 49| جبر جابجایی |50| جبر جابهجایی مقدماتی  49| جبر جابجایی |50| جبر جابهجایی مقدماتی
 51| جبر خطی 1 |52| جبر خطی 2  51| جبر خطی 1 |52| جبر خطی 2
 53| جبر خطی آمار |54| جبر خطی عددی پیشرفته  53| جبر خطی آمار |54| جبر خطی عددی پیشرفته
 55| جبر همولوژیک |56| جبر همولوژیک 2  55| جبر همولوژیک |56| جبر همولوژیک 2
-57| جبر یک ساختمانهای جبری |58| جبرجابهجایی 1 +57| جبر یک ساختمانهای جبری |58| جبرجابه جایی 1
 59| دستگاههای دینامیکی 1 |60| ذخیره و بازیابی اطلاعات  59| دستگاههای دینامیکی 1 |60| ذخیره و بازیابی اطلاعات
 61| رساله دکتری |62| رگرسیون  61| رساله دکتری |62| رگرسیون
 63| رمزنگاری |64| روشهای آماری  63| رمزنگاری |64| روشهای آماری
 65| روشهای پیشرفته آمار |66| روشهای چند متغیره پیوسته  65| روشهای پیشرفته آمار |66| روشهای چند متغیره پیوسته
 67| روشهای چند متغیره گسسته |68| روشهای عددی در جبر خطی  67| روشهای چند متغیره گسسته |68| روشهای عددی در جبر خطی
 69| روشهای ناپارامتری |70| روشهای نمونهگیری  69| روشهای ناپارامتری |70| روشهای نمونهگیری
 71| روشهای نمونهگیری 2 |72| ریاضی آماری  71| روشهای نمونهگیری 2 |72| ریاضی آماری
 73| ریاضیات جبر |74| ریاضیات چهار برای کشاورزی  73| ریاضیات جبر |74| ریاضیات چهار برای کشاورزی
 75| ریاضیات عمومی 1 |76| ریاضیات عمومی 2  75| ریاضیات عمومی 1 |76| ریاضیات عمومی 2
 77| ریاضیات عمومی 3 |78| ریاضیات گسسته  77| ریاضیات عمومی 3 |78| ریاضیات گسسته
 79| زبان تخصصی |80| زبان خارجه  79| زبان تخصصی |80| زبان خارجه
 81| زبانهای برنامه سازی |82| ساختمان دادهها  81| زبانهای برنامه سازی |82| ساختمان دادهها
 83| سریهای زمانی |84| سمینار  83| سریهای زمانی |84| سمینار
 85| سیستمهای شئی گرا |86| سیستمهای بی درنگ مقدماتی  85| سیستمهای شئی گرا |86| سیستمهای بی درنگ مقدماتی
 87| سیستمهای دینامیکی مقدماتی |88| شبیهسازی کامپیوتری  87| سیستمهای دینامیکی مقدماتی |88| شبیهسازی کامپیوتری
 89| شبکههای جریان پیشرفته |90| شبکههای کامپیوتری  89| شبکههای جریان پیشرفته |90| شبکههای کامپیوتری
 91| طراحی الگوریتمها |92| طراحی نرم افزار  91| طراحی الگوریتمها |92| طراحی نرم افزار
 93| طرح و آزمایشها 1 |94| طرح و تجزیه آزمایشهای 2  93| طرح و آزمایشها 1 |94| طرح و تجزیه آزمایشهای 2
 95| طرحهای ترکیباتی 1 |96| عناصر متناهی مقدماتی  95| طرحهای ترکیباتی 1 |96| عناصر متناهی مقدماتی
 97| فارسی |98| فرآیندهای تصادفی  97| فارسی |98| فرآیندهای تصادفی
 99| فرآیندهای تصادفی کاربردی |100| فیزیک 1  99| فرآیندهای تصادفی کاربردی |100| فیزیک 1
 101| فیزیک 2 |102| فیزیک پایه 1  101| فیزیک 2 |102| فیزیک پایه 1
 103| فیزیک پایه 2 |104| گرافیک کامپیوتری  103| فیزیک پایه 2 |104| گرافیک کامپیوتری
 105| گروههای خطی |106| گروههای نامتناطی  105| گروههای خطی |106| گروههای نامتناطی
 107| مباحثی در ترکیبات |108| مبانی پایگاه دادهها و ساختار فایل  107| مباحثی در ترکیبات |108| مبانی پایگاه دادهها و ساختار فایل
 109| مبانی جمعیتشناسی |110| مبانی ریاضیات  109| مبانی جمعیتشناسی |110| مبانی ریاضیات
 111| مبانی کامپیوتر |112| مبانی کامپیوتر و برنامهسازی  111| مبانی کامپیوتر |112| مبانی کامپیوتر و برنامهسازی
 113| متون اسلامی |114| محاسبات آماری با کامپیوتر  113| متون اسلامی |114| محاسبات آماری با کامپیوتر
 115| محاسبات عددی |116| مدارهای منطقی  115| محاسبات عددی |116| مدارهای منطقی
 117| معادلات با مشتقات جزیی 1 |118| معادلات دیفرانسیل  117| معادلات با مشتقات جزیی 1 |118| معادلات دیفرانسیل
 119| معادلات دیفرانسیل با مشتقات |120| معارف اسلامی 2  119| معادلات دیفرانسیل با مشتقات |120| معارف اسلامی 2
 121| معماری کامپیوتر |122| منطق جبر خطی عددی  121| معماری کامپیوتر |122| منطق جبر خطی عددی
 123| مهندسی اینترنت |124| نجوم  123| مهندسی اینترنت |124| نجوم
 125| نرم افزارهای ریاضی |126| نرم افزارهای ریاضی پیشرفته  125| نرم افزارهای ریاضی |126| نرم افزارهای ریاضی پیشرفته
 127| نرمافزارهای عددی پیشرفته|128| نظریه اتومات  127| نرمافزارهای عددی پیشرفته|128| نظریه اتومات
 129| نظریه اطلاعات |130| نظریه اعداد  129| نظریه اطلاعات |130| نظریه اعداد
 131| نظریه الگوریتمها |132| نظریه سرشت گروههای متناهی 1  131| نظریه الگوریتمها |132| نظریه سرشت گروههای متناهی 1
 133| نظریه گراف پیشرفته |134| نظریه گراف و کاربردهای آن  133| نظریه گراف پیشرفته |134| نظریه گراف و کاربردهای آن
 135| نظریه محاسبات |136| نظریه معادلات دیفرانسیل عاد  135| نظریه محاسبات |136| نظریه معادلات دیفرانسیل عاد
 137| نظریه مقدماتی گرهها |138| نظریه نمایش گروهها  137| نظریه مقدماتی گرهها |138| نظریه نمایش گروهها
 139| نظریه کدگذاری |140| نظریه کدگذاری مقدماتی  139| نظریه کدگذاری |140| نظریه کدگذاری مقدماتی
 141| هندسه جبری 1 |142| هندسه جبری 2  141| هندسه جبری 1 |142| هندسه جبری 2
 143| هندسه جبری مقدماتی |144| هندسه دیفرانسیل موضعی  143| هندسه جبری مقدماتی |144| هندسه دیفرانسیل موضعی
 145| هندسیه مانیفلد 1 |146| هوش مصنوعی  145| هندسیه مانیفلد 1 |146| هوش مصنوعی
 147| کارگاه کامپیوتر |148| کامپایلر  147| کارگاه کامپیوتر |148| کامپایلر
 149| کنترل پروژه |150| کنترل کیفیت آماری  149| کنترل پروژه |150| کنترل کیفیت آماری
 151| کوهومولوژی در هندسه جبری | | 151| کوهومولوژی در هندسه جبری | |
 || ||
 ! صنعت و بازار کار ! صنعت و بازار کار
 
 
  
 
 
 {picture=riyadokh.jpg} {picture=riyadokh.jpg}
  
 
 
 
 
-عمده کسانی که در رشته ریاضی به تحصیل دانشگاهی ادامه می دهند استادان و پژوهشگران ریاضی آینده کشور خواهند بود این دسته از افراد همان هایی هستند که در کنار دیگر مجموعه های علمی کشور برای سرافرازی ملت ایران تلاش می کنند از دیگر کارهای این رشته برطرف ساختن نیازهای مؤسساتی است که به ریاضیات کاربردی احتیاج دارند مانند موسسات فنی، ((کشاورزی))، برنامه ریزی و مالی. 
 +عمده کسانی که در رشته ریاضی به تحصیل دانشگاهی ادامه می دهند استادان و پژوهشگران ریاضی آینده کشور خواهند بود این دسته از افراد همان هایی هستند که در کنار دیگر مجموعه های علمی کشور برای سرافرازی ملت ایران تلاش می کنند از دیگر کارهای این رشته برطرف ساختن نیازهای مؤسساتی است که به ریاضیات کاربردی احتیاج دارند مانند موسسات فنی، ((کشاورزی))، برنامه ریزی و مالی.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [06:54 ]   5   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [11:00 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 بهمن 1384 [06:40 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 بهمن 1384 [06:38 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 بهمن 1384 [06:37 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..