منو
 صفحه های تصادفی
مقاومت
علی در قرآن سوره ص 75
ریشه n ام واحد
مطالب علمی سایت المپیاد رشد
فتح یونان
محاسبات رادرفورد
عدم نوآرایی رادیکالهای آزاد آلکانها
سخن گفتن امام مهدی علیه السلام در چهل روزگی
کلیموف
حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام
 کاربر Online
441 کاربر online
تاریخچه ی: رشته برق، قدرت کاردانی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-142Lines: 1-148
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=bargodr.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 +هدف از این دوره تربیت ((تکنسین)) در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر ((تاسیسات)) و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از ((تکنولوژی)) مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد. یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی - کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و ((برق)) اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.
-هدف از این دوره تربیت ((تکنسین)) در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر ((تاسیسات)) و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از ((تکنولوژی)) مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد. یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی - کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و ((برق)) اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد. هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد. این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار: +هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد. این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار:
 الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)  الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)
 ب)علاقه دانشجو ب)علاقه دانشجو
 ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )  ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
 در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد. در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد.
 __طول دوره و شکل نظام :__  __طول دوره و شکل نظام :__
 طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت 2 سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل 4 ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی - کاربردی می باشد.  طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت 2 سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل 4 ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی - کاربردی می باشد.
 طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی17 ساعت ازمایشگاهی 51 ساعت و کارگاهی و بازدید 68 ساعت در طول یک ترم است.  طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی17 ساعت ازمایشگاهی 51 ساعت و کارگاهی و بازدید 68 ساعت در طول یک ترم است.
 __قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :__ __قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :__
 !!گرایش توزیع !!گرایش توزیع
 __الف) نوسازی__ __الف) نوسازی__
 *آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی *آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی
 *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سر((کابل)) و … )  *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سر((کابل)) و … )
 *تسلط کامل به استاندارد های توزیع  *تسلط کامل به استاندارد های توزیع
 *شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها *شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها
 *تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات *تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات
 *تسلط به نصب مفصل و سرکابل *تسلط به نصب مفصل و سرکابل
 __ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :__  __ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :__
 *عیب یابی  *عیب یابی
 *کاربرروی خطوط گرم *کاربرروی خطوط گرم
 *جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها *جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها
 *سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن *سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن
 *آشنایی با مانور کردن شبکه  *آشنایی با مانور کردن شبکه
 !!گرایش پست !!گرایش پست
 __الف) بهره برداری__ __الف) بهره برداری__
 *آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها *آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
 *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و ((پارامتر))های قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و ((پارامتر))های قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
 *انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل *انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل
 *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و ((میمیک)) پست.  *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و ((میمیک)) پست.
 __ب)نوسازی و نصب__ __ب)نوسازی و نصب__
 *تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب  *تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب
 *آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات *آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات
 *نصب ((ترانس)) قدرت، ترانس زمین و ((راکتور))ها *نصب ((ترانس)) قدرت، ترانس زمین و ((راکتور))ها
 *نصب کلیدهای فشار قوی و ((سکسیونر))ها *نصب کلیدهای فشار قوی و ((سکسیونر))ها
 *نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها *نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها
 __ج) تعمیرات__ __ج) تعمیرات__
 *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده
 *آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ((ترانسفورمر)) قدرت  *آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ((ترانسفورمر)) قدرت
 *آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، ((تصفیه)) و تزریق روغن *آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، ((تصفیه)) و تزریق روغن
 *آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی *آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی
 *آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی *آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی
 *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات  *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- اهر | |* | |  1| آزاد- اهر | |* | |
 2| آزاد- بجنورد | | *| |  2| آزاد- بجنورد | | *| |
 3| آزاد- تربت حیدریه| | *| |  3| آزاد- تربت حیدریه| | *| |
 4| آزاد- ساوه | |* | | 4| آزاد- ساوه | |* | |
 5| آزاد- شهر بابک | |* | |  5| آزاد- شهر بابک | |* | |
 6| آزاد- شوشتر | |* | | 6| آزاد- شوشتر | |* | |
 7| آزاد- قائنات | |* | |  7| آزاد- قائنات | |* | |
 8| آزاد- کرمانشاه | |* | |  8| آزاد- کرمانشاه | |* | |
 9| آزاد-ابهر | | *| | 9| آزاد-ابهر | | *| |
 10| آزاد-بروجرد | |* | | 10| آزاد-بروجرد | |* | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف |نام درس | ردیف | نام درس ردیف |نام درس | ردیف | نام درس
 1| آزمایشگاه الکترونیک 1 |2 |آزمایشگاه الکترونیک 2  1| آزمایشگاه الکترونیک 1 |2 |آزمایشگاه الکترونیک 2
 3| آزمایشگاه تکنیک پالس |4 |آزمایشگاه سیستمهای قدرت  3| آزمایشگاه تکنیک پالس |4 |آزمایشگاه سیستمهای قدرت
 5| آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |6 |آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  5| آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |6 |آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 7| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی |8 |آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1  7| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی |8 |آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
 9| آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |10 |آزمایشگاه مدارهای منطقی  9| آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |10 |آزمایشگاه مدارهای منطقی
 11| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری |12 |آزمایشگاه الکترونیک 3  11| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری |12 |آزمایشگاه الکترونیک 3
 13| آزمایشگاه الکترونیک صنعتی |14 |آزمایشگاه اندازه گیری مدار  13| آزمایشگاه الکترونیک صنعتی |14 |آزمایشگاه اندازه گیری مدار
 15| آزمایشگاه ریزپردازنده |16 |آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی  15| آزمایشگاه ریزپردازنده |16 |آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
 17| آزمایشگاه فیزیک عمومی |18| آمار و احتمالات مهندسی  17| آزمایشگاه فیزیک عمومی |18| آمار و احتمالات مهندسی
 19| ابزار دقیق | 20| اصول میکرو کامپیوترها  19| ابزار دقیق | 20| اصول میکرو کامپیوترها
 21| اصول و فلسفه آموزش |22 |الکترومغناطیس  21| اصول و فلسفه آموزش |22 |الکترومغناطیس
 23| الکترونیک 1 |24| الکترونیک 2  23| الکترونیک 1 |24| الکترونیک 2
 25| الکترونیک 3 |26| الکترونیک صنعتی  25| الکترونیک 3 |26| الکترونیک صنعتی
 27| اندازه گیری الکتریکی |28| اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی  27| اندازه گیری الکتریکی |28| اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی
 29| اندازه‌گیری الکترونیکی |30| بررسی سیستمهای قدرت 2  29| اندازه‌گیری الکترونیکی |30| بررسی سیستمهای قدرت 2
 31| بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی |32| بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها  31| بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی |32| بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها
 33| برنامه نویسی کامپیوتر| 34| پروژه  33| برنامه نویسی کامپیوتر| 34| پروژه
 35| تجزیه و تحلیل سیستم‌ها |36| تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)  35| تجزیه و تحلیل سیستم‌ها |36| تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)
 37| تکنولوژی مواد برقی|38| تکنیک پالس  37| تکنولوژی مواد برقی|38| تکنیک پالس
 39| رئولوژی پلیمرها 2 |40| رسم فنی برق  39| رئولوژی پلیمرها 2 |40| رسم فنی برق
 41| رسم فنی عمومی (مکانیک) |42| روان شناسی تربیتی  41| رسم فنی عمومی (مکانیک) |42| روان شناسی تربیتی
 43| روان‌شناسی عمومی |44| روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی  43| روان‌شناسی عمومی |44| روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی
 45| ریاضی پیش دانشگاهی |46| ریاضی عمومی 1  45| ریاضی پیش دانشگاهی |46| ریاضی عمومی 1
 47| ریاضی عمومی 2 |48| ریاضی مهندسی  47| ریاضی عمومی 2 |48| ریاضی مهندسی
 49| ریزپردازنده |50| زبان پیش دانشگاهی  49| ریزپردازنده |50| زبان پیش دانشگاهی
 51| زبان تخصصی |52| سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش  51| زبان تخصصی |52| سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 53| سیستمهای کنترل خطی |54| سیستم های انتقال  53| سیستمهای کنترل خطی |54| سیستم های انتقال
 55| سیستم های تلویزیون |56| سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی  55| سیستم های تلویزیون |56| سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی
 57| شبکه‌های کامپیوتری |58| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال  57| شبکه‌های کامپیوتری |58| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
 59| طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی |60| عایقها و فشار قوی  59| طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی |60| عایقها و فشار قوی
 61| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |62| فیزیک پیش دانشگاهی  61| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |62| فیزیک پیش دانشگاهی
 63| فیزیک عمومی |64| فیلتر و سنتز مدار  63| فیزیک عمومی |64| فیلتر و سنتز مدار
 65| مأخذشناسی اسلام |66| ماشین‌های الکتریکی 2  65| مأخذشناسی اسلام |66| ماشین‌های الکتریکی 2
 67| ماشینهای الکتریکی 1 |68| مباحث ویژه در الکترونیک  67| ماشینهای الکتریکی 1 |68| مباحث ویژه در الکترونیک
 69| مباحث ویژه در قدرت |70| مبانی کامپیوتر  69| مباحث ویژه در قدرت |70| مبانی کامپیوتر
 71| مبانی برنامه ریزی درسی|72| محاسبات عددی  71| مبانی برنامه ریزی درسی|72| محاسبات عددی
 73| مخابرات |74| مدارهای الکتریکی 1  73| مخابرات |74| مدارهای الکتریکی 1
 75| مدارهای الکتریکی 2 |76| مدارهای مخابراتی  75| مدارهای الکتریکی 2 |76| مدارهای مخابراتی
 77| مدارهای منطقی | 78| معادلات دیفرانسیل  77| مدارهای منطقی | 78| معادلات دیفرانسیل
 79| معماری کامپیوتر |80| مقدمات راهنمایی و مشاوره  79| معماری کامپیوتر |80| مقدمات راهنمایی و مشاوره
 81| کارآموزی |82| کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس  81| کارآموزی |82| کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس
 83| کارگاه شبکه های هوایی |84| کارگاه عمومی برق  83| کارگاه شبکه های هوایی |84| کارگاه عمومی برق
 85| کارگاه کابل کشی و مفصل بندی |86| کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری  85| کارگاه کابل کشی و مفصل بندی |86| کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری
 87| کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی |88| کنترل صنعتی  87| کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی |88| کنترل صنعتی
 89| کنترل کامپیوتری  89| کنترل کامپیوتری
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود. فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.
 __الف- گرایش توزیع:__  __الف- گرایش توزیع:__
 *انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.  *انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.
 *تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.  *تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.
 *استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.  *استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.
 *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع کابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)  *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع کابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)
 *نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن *نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن
 *آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل *آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل
 *آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ((پروژه)) و سرپرستی *آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ((پروژه)) و سرپرستی
 *طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی *طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی
 __ب- گرایش پست:__  __ب- گرایش پست:__
 *آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها *آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
 *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
 *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب
 *نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی *نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی
 *کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها *کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها
 *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
 *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.  *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.
 *آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط *آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:10 ]   9   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [05:17 ]   8   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [08:02 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [06:46 ]   6   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [06:45 ]   5   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [09:09 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:38 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:32 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:32 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..