منو
 کاربر Online
689 کاربر online
تاریخچه ی: رشته برق، قدرت کاردانی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-146Lines: 1-148
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=bargodr.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 +هدف از این دوره تربیت ((تکنسین)) در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر ((تاسیسات)) و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از ((تکنولوژی)) مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد. یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی - کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و ((برق)) اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.
-هدف از این دوره تربیت ((تکنسین)) در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر ((تاسیسات)) و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از ((تکنولوژی)) مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد. یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی - کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و ((برق)) اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.
هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد. /> این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار:
+هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد. این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار:
 الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)  الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)
 ب)علاقه دانشجو ب)علاقه دانشجو
 ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )  ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
 در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد. در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد.
-!!طول دوره و شکل نظام : +__طول دوره و شکل نظام :__
 طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت 2 سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل 4 ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی - کاربردی می باشد.  طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت 2 سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل 4 ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی - کاربردی می باشد.
 طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی17 ساعت ازمایشگاهی 51 ساعت و کارگاهی و بازدید 68 ساعت در طول یک ترم است.  طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی17 ساعت ازمایشگاهی 51 ساعت و کارگاهی و بازدید 68 ساعت در طول یک ترم است.
-!!قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :
__گرایش توزیع__
+__قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :__
!!گرایش توزیع
 __الف) نوسازی__ __الف) نوسازی__
 *آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی *آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی
 *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سر((کابل)) و … )  *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سر((کابل)) و … )
 *تسلط کامل به استاندارد های توزیع  *تسلط کامل به استاندارد های توزیع
 *شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها *شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها
 *تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات *تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات
 *تسلط به نصب مفصل و سرکابل *تسلط به نصب مفصل و سرکابل
 __ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :__  __ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :__
 *عیب یابی  *عیب یابی
 *کاربرروی خطوط گرم *کاربرروی خطوط گرم
 *جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها *جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها
 *سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن *سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن
 *آشنایی با مانور کردن شبکه  *آشنایی با مانور کردن شبکه
-__گرایش پست__
+!!گرایش پست
 __الف) بهره برداری__ __الف) بهره برداری__
 *آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها *آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
 *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و ((پارامتر))های قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و ((پارامتر))های قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
 *انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل *انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل
 *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و ((میمیک)) پست.  *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و ((میمیک)) پست.
 __ب)نوسازی و نصب__ __ب)نوسازی و نصب__
 *تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب  *تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب
 *آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات *آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات
 *نصب ((ترانس)) قدرت، ترانس زمین و ((راکتور))ها *نصب ((ترانس)) قدرت، ترانس زمین و ((راکتور))ها
 *نصب کلیدهای فشار قوی و ((سکسیونر))ها *نصب کلیدهای فشار قوی و ((سکسیونر))ها
 *نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها *نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها
 __ج) تعمیرات__ __ج) تعمیرات__
 *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده
 *آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ((ترانسفورمر)) قدرت  *آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ((ترانسفورمر)) قدرت
 *آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، ((تصفیه)) و تزریق روغن *آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، ((تصفیه)) و تزریق روغن
 *آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی *آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی
 *آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی *آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی
 *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات  *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- اهر | |* | |  1| آزاد- اهر | |* | |
 2| آزاد- بجنورد | | *| |  2| آزاد- بجنورد | | *| |
 3| آزاد- تربت حیدریه| | *| |  3| آزاد- تربت حیدریه| | *| |
 4| آزاد- ساوه | |* | | 4| آزاد- ساوه | |* | |
 5| آزاد- شهر بابک | |* | |  5| آزاد- شهر بابک | |* | |
 6| آزاد- شوشتر | |* | | 6| آزاد- شوشتر | |* | |
 7| آزاد- قائنات | |* | |  7| آزاد- قائنات | |* | |
 8| آزاد- کرمانشاه | |* | |  8| آزاد- کرمانشاه | |* | |
 9| آزاد-ابهر | | *| | 9| آزاد-ابهر | | *| |
 10| آزاد-بروجرد | |* | | 10| آزاد-بروجرد | |* | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف |نام درس | ردیف | نام درس ردیف |نام درس | ردیف | نام درس
 1| آزمایشگاه الکترونیک 1 |2 |آزمایشگاه الکترونیک 2  1| آزمایشگاه الکترونیک 1 |2 |آزمایشگاه الکترونیک 2
 3| آزمایشگاه تکنیک پالس |4 |آزمایشگاه سیستمهای قدرت  3| آزمایشگاه تکنیک پالس |4 |آزمایشگاه سیستمهای قدرت
 5| آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |6 |آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  5| آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |6 |آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 7| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی |8 |آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1  7| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی |8 |آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
 9| آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |10 |آزمایشگاه مدارهای منطقی  9| آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |10 |آزمایشگاه مدارهای منطقی
 11| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری |12 |آزمایشگاه الکترونیک 3  11| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری |12 |آزمایشگاه الکترونیک 3
 13| آزمایشگاه الکترونیک صنعتی |14 |آزمایشگاه اندازه گیری مدار  13| آزمایشگاه الکترونیک صنعتی |14 |آزمایشگاه اندازه گیری مدار
 15| آزمایشگاه ریزپردازنده |16 |آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی  15| آزمایشگاه ریزپردازنده |16 |آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
 17| آزمایشگاه فیزیک عمومی |18| آمار و احتمالات مهندسی  17| آزمایشگاه فیزیک عمومی |18| آمار و احتمالات مهندسی
 19| ابزار دقیق | 20| اصول میکرو کامپیوترها  19| ابزار دقیق | 20| اصول میکرو کامپیوترها
 21| اصول و فلسفه آموزش |22 |الکترومغناطیس  21| اصول و فلسفه آموزش |22 |الکترومغناطیس
 23| الکترونیک 1 |24| الکترونیک 2  23| الکترونیک 1 |24| الکترونیک 2
 25| الکترونیک 3 |26| الکترونیک صنعتی  25| الکترونیک 3 |26| الکترونیک صنعتی
 27| اندازه گیری الکتریکی |28| اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی  27| اندازه گیری الکتریکی |28| اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی
 29| اندازه‌گیری الکترونیکی |30| بررسی سیستمهای قدرت 2  29| اندازه‌گیری الکترونیکی |30| بررسی سیستمهای قدرت 2
 31| بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی |32| بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها  31| بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی |32| بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها
 33| برنامه نویسی کامپیوتر| 34| پروژه  33| برنامه نویسی کامپیوتر| 34| پروژه
 35| تجزیه و تحلیل سیستم‌ها |36| تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)  35| تجزیه و تحلیل سیستم‌ها |36| تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)
 37| تکنولوژی مواد برقی|38| تکنیک پالس  37| تکنولوژی مواد برقی|38| تکنیک پالس
 39| رئولوژی پلیمرها 2 |40| رسم فنی برق  39| رئولوژی پلیمرها 2 |40| رسم فنی برق
 41| رسم فنی عمومی (مکانیک) |42| روان شناسی تربیتی  41| رسم فنی عمومی (مکانیک) |42| روان شناسی تربیتی
 43| روان‌شناسی عمومی |44| روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی  43| روان‌شناسی عمومی |44| روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی
 45| ریاضی پیش دانشگاهی |46| ریاضی عمومی 1  45| ریاضی پیش دانشگاهی |46| ریاضی عمومی 1
 47| ریاضی عمومی 2 |48| ریاضی مهندسی  47| ریاضی عمومی 2 |48| ریاضی مهندسی
 49| ریزپردازنده |50| زبان پیش دانشگاهی  49| ریزپردازنده |50| زبان پیش دانشگاهی
 51| زبان تخصصی |52| سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش  51| زبان تخصصی |52| سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 53| سیستمهای کنترل خطی |54| سیستم های انتقال  53| سیستمهای کنترل خطی |54| سیستم های انتقال
 55| سیستم های تلویزیون |56| سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی  55| سیستم های تلویزیون |56| سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی
 57| شبکه‌های کامپیوتری |58| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال  57| شبکه‌های کامپیوتری |58| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
 59| طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی |60| عایقها و فشار قوی  59| طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی |60| عایقها و فشار قوی
 61| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |62| فیزیک پیش دانشگاهی  61| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |62| فیزیک پیش دانشگاهی
 63| فیزیک عمومی |64| فیلتر و سنتز مدار  63| فیزیک عمومی |64| فیلتر و سنتز مدار
 65| مأخذشناسی اسلام |66| ماشین‌های الکتریکی 2  65| مأخذشناسی اسلام |66| ماشین‌های الکتریکی 2
 67| ماشینهای الکتریکی 1 |68| مباحث ویژه در الکترونیک  67| ماشینهای الکتریکی 1 |68| مباحث ویژه در الکترونیک
 69| مباحث ویژه در قدرت |70| مبانی کامپیوتر  69| مباحث ویژه در قدرت |70| مبانی کامپیوتر
 71| مبانی برنامه ریزی درسی|72| محاسبات عددی  71| مبانی برنامه ریزی درسی|72| محاسبات عددی
 73| مخابرات |74| مدارهای الکتریکی 1  73| مخابرات |74| مدارهای الکتریکی 1
 75| مدارهای الکتریکی 2 |76| مدارهای مخابراتی  75| مدارهای الکتریکی 2 |76| مدارهای مخابراتی
 77| مدارهای منطقی | 78| معادلات دیفرانسیل  77| مدارهای منطقی | 78| معادلات دیفرانسیل
 79| معماری کامپیوتر |80| مقدمات راهنمایی و مشاوره  79| معماری کامپیوتر |80| مقدمات راهنمایی و مشاوره
 81| کارآموزی |82| کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس  81| کارآموزی |82| کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس
 83| کارگاه شبکه های هوایی |84| کارگاه عمومی برق  83| کارگاه شبکه های هوایی |84| کارگاه عمومی برق
 85| کارگاه کابل کشی و مفصل بندی |86| کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری  85| کارگاه کابل کشی و مفصل بندی |86| کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری
 87| کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی |88| کنترل صنعتی  87| کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی |88| کنترل صنعتی
 89| کنترل کامپیوتری  89| کنترل کامپیوتری
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود. فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.
 __الف- گرایش توزیع:__  __الف- گرایش توزیع:__
 *انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.  *انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.
 *تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.  *تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.
 *استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.  *استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.
 *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع کابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)  *آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع کابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)
 *نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن *نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن
 *آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل *آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل
 *آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ((پروژه)) و سرپرستی *آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ((پروژه)) و سرپرستی
 *طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی *طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی
 __ب- گرایش پست:__  __ب- گرایش پست:__
 *آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها *آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
 *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح *آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
 *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب *قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب
 *نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی *نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی
 *کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها *کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها
 *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت *آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
 *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.  *آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.
 *آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط *آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:10 ]   9   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [05:17 ]   8   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [08:02 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [06:46 ]   6   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [06:45 ]   5   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [09:09 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:38 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:32 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:32 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..