منو
 کاربر Online
903 کاربر online
تاریخچه ی: رد پای فیزیک در زندگی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-32Lines: 1-33
-د ای فیزیک در زندی +!ید کی />*تصور شما از ((فیزیک)) یست؟
-دید کلی:
* تصور شما از فیزیک چیست؟
*
آیا میدانید، برقی که خانه شما را روشن میکند، بوسیله قوانین فیزیکی تولید و به خانه شما میرسد ؟
* هنگامی که در یک بعد ازظهر آرام پا ئیزی در خیابان قدم می زنید، آیا فکر کرده اید که اگر نیروهای اصطهکاک که علم
فیزیک آنها را به خوبی تشریع میکند ، بین زمین و پا های شما و جود نداشت، تعادل خود را از دست داده و به زمین می خورید؟
* آیا هیچ فکر کرده اید ، در اتومبیلی که سوار آن می شوید و از مسافرت با آن لذت میبرید ، چندین
قانون فیزیکی بکاررته است ؟
فیزیک
یست ؟
اگر ب
تاریخه علم فیزیک نگاه کنیم ملاحظه می نمائیم که فیزیک کلمه یونانی است که به معنی طبیعت می باشد . و اولین بار ارسطو
این نام را برای علم فیزیک برگذ
ید . اما اگر اندکی دقیق شویم ، می بینیم که این نام گذاری واقعا بجا و شایسته است .
آری فیزیک علم طبیعت است و چون انسان همواره در طبیعت زندگی می کند زندگی او از طبیعت به طور کامل
متا ثر می گردد میتوان گفت که فیزیک با زندگی انسان کاملا عجین شده است .
از طرف دیگر چون فیزیک همواره در
خدمت انسان بوده و سعی کرده است که با کشف و بیان قوانین حاکم بر طبیعت ، آن را در سیطره انسان قرار دهد و این امکان را برای انسان فراهم کند که از طبعت در جهت بهتر زیستن خود استفاده کند .
و نیز با الهام گرفتن از قوانین موجود در طبیعت اقدام به ساختن ابزار و وسایلی کرده است که هرچه بیشتر زندگی را برای انسان راحت تر و دلپذیر تر نماید .
+*آیا مدانید، برقی که خانه شما را روشن مکند، بوسیله ((قانون فیزیکی|قوانین فیزیکی)) تولید و به خانه شما میرسد
-ییک در میان عمه : />اگ فرادی ک ا تحصیلت دانشگاهی رخوردار نبوده اند ، سئال شود ک یزیک یت ، ر پاسخ می گوین که فیزیک یک لم ئی مض است . که مجموعه ای از ن قنون ییه و بغرنج ریاضی ا . و لذا اصلا نقشی در زگی انسان نداشته و صفا حالت نظری دارد. همنین به علت دشار بدن از آن گریزانند . به نون مل اگر نمات دانش آموزان یک دبیرستان را در نر بگیری مل حظه می کنیم ک تبا بیشتری افت داش موان د فزیک وه است . همچنین در ظر مد عادی نها کاری که از دست یک صیل کرده در شته فیزیک برمیا ، تدریس و ی به قول عامه معلمی ت . +* نگمی که در یک بع اه رام ایی ر خیابان د زی، ی فکر کی که اگ ((نیوی اکاک|نیرهی اصکاک)) ه ((عل یزیک)) آنها را به وی ری مکند بی مین های شا و ند، اد د ا از دست ده و ه ((زمین)) میوی
-فییک را دریابی :
ا
ر به کب های فیک دبیرستان نظری داشت باشیم ، ملاحظه می کنیم که ر لحظه اول بعد از تعریف زئی مقاتی واد مسائ نظری و تعدلات یاضی د ی ارد ر ک حجم کوچک کتاب چندین قانون فیزیکی ا به صورت ریاضی بیا کن. همچنین چون تعدای دبیران فیزیک ی فق ر مفاهیم ریاضی صرار کرده و از تویح و تشری مفیم فیزیکی ودداری می د لذا فیزیک ب صورت ی س خشک بی رح درمی آید.
ا
له شما در اینجا ، درصد ند کتاهای دبیرستا و یا عملکرد دبیرا فیزیک ک اعا نقش بسیار اساسی در رشد فکری دانش آموزان دارند ، نیستیم و بای این کار توسط افرادی که مخصص ای امو هستند ، صورت گیرد .
م شای گفتن این مطلب خالی از لطف نباشد ک اگر در ابتدای ار ک یک دانش آموز با واژه فیزیک روبرو می شود، با آورن مالهای ملموس فیزیک را برای ا تشریح کنیم و اهمیت این علم را برای روشن کنیم ، دیگر فیزیک از حالت یک درس سخت و بی روح به ی س شیرین و پویا تبدیل می شود .

نقش فیزیک در آسایش
اسان :
تصور کنید که بعد
از ی روز کارسخت و طاقت فرسا ، ر یک زمستان سرد به منزل خود مراجعت کرده اید. />خاری ازی را رشن کرده و در کنار خانواده خود به تماشای تلویزیون مشغول هتد. اگر ادکی قت کنید لاحظه می نمائید که سیما و تلویزیون شاهده می نی امواج الکترو مغناطیسی هستند که بویه گینده تلویزیونی شما یافت می گردند و لحظات شادی برای شا اید می کنند . کنرل تویزیونی که وسیل ن کنال های متلف تلویزیون را جستجو نی ید ، بر اساس ااج الکترو مغناطیسی ساخت شده است ک با شار دادن یک دکمه سر لوییون فستد شده و انال های آن را تغییر می دهد . گاز ک در خاری خد مصرف می نید و خود و خانواده خود را از مای وزان زمستان ظ می کنی بر اساس قونین فیزیکی ه منزل شما انتقال پی مین .
نمونه این مسائل بسیا
ر یاد است و مجال یاد آور نها وجود ندارد . ولی همین قر کافی است که بدانیم در واقع با فیزیک زندگی می کنیم. البته لازم به ذکر است که سایر علوم نیز برای آسایش و راحت زندگی کردن انسان بوجود آمدهاند اما ار اندکی دقت کنیم ملاحظه می نمیم که در این میان نقش فییک از همه پر رنگ تر است .
+* یا هیچ ر کهاید ، در اتمبیلی که وار می‌ید و ا ((مسارت)) ا میرید ، چندین قانون فیزیکی کار ره ا />!((فیزیک)) ی />اگر ه ((تری م فیزیک|اریخچ لم فیزیک)) گه کی ملظه می نای ک فیزیک ک یونانی ات که منی ((یت)) میباشد. این بار ((ارو)) ای نام را برای م فیزیک برگید. اا اگر اندکی دقی شویم ، یییم که این ام گاری وا ا و شای ا. ری یزیک ل یت است و چ انسا هاره در یت دی میکد دی او از یت و کمل متا مگرد میوان فت که فیزیک با زندگی انسان املا ین شه است.
-فیزیک در خدمت نابودی انسان:
شاید بر ما ایراد بگیرید که در تمام مواد فیزیک در جهت آسایش و رفاه انسان نیست و بر این نکته ارار داشته باشند که انواع بمب های اتمی و هسته ای ، موشکهای پیشرفته هسته ای که برای نابودی انسان ساخته شده اند، بیشر با استفاده از علم فیزیک بوجود آمده اند. در پاسخ باید بگوئیم که درست که تمام این موارد در سایه علم فیزیک ایجاد شده اند، ولی اگر کمی به عقب برگردیم، ملاحظه می کنیم که در پیدایش و کشف قوانینی که اساس ساخت این وسائل مرگبار شده اند، هدف اصلی این افراد تامین آسایش بشر بوده است . به عنوان مثال اگر از انرژی هسته ای در جهت تامین برق مورد نیاز انسان و از لیزر و پوهای ایکس در جهت تسریع اعمال جراحی و ...استفاده شود، نه تنها این موارد ناپسند و نا خوش آمیز نخواهند بود، بلکه بسیار زیبا و شایسته خواهند بود. اما همواره در طول تاریخی افرادی بودند که از علم و امکانات علمی در جهات منفی و نادرست بهره برده اند، و علم فیزیک نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده است. بنا بر این نباید خصلت نلدرست بعضی از افراد بشر را به حساب فیزیک بنویسیم و بخواهیم از ابهت و زیبایی علم فیزیک بکاهیم.
+از طرف دیگر چون فیزیک همواره در خدمت انسان بوده و سعی کرده است که با کشف و بیان ((قوانین حاکم بر طبیعت)) ، آن را در سیطره انسان قرار دهد و این امکان را برای انسان فراهم کند که از طبیعت در جهت بهتر زیستن خود ، استفاده کند. و نیز با الهام گرفتن از قوانین موجود در طبیعت اقدام به ساختن ابزار و وسایلی کرده است که هرچه بیشتر زندگی را برای ((انسان)) راحت تر و دلپذیر تر نماید.
!فیریک در میان عامه
اگر از افرادی که از تحصیلات دان
شگاهی برخوردار نبوده‌اند ، سئوال شود که فیزیک چیست ، در پاسخ می‌گویند که فیزیک یک علم تئوری محض است. که مجموعه‌ای از چند قانون پیچیده و بغرنج ((ریاضیات|ریاضی)) است . و لذا اصلا نقشی در زندگی انسان نداشته و صرفا حالت نظری دارد. همچنین به علت دشوار بودن از آن گریزانند. به عنوان مثال اگر نمرات ((دانش آموز|دانش آموزان)) یک ((دبیرستان)) را در نظر بگیریم ملا حظه می‌کنیم که تقریبا بیشترین افت دانش آموزان در ((درس فیزیک)) بوده است. همچنین در نظر مردم عادی تنها کاری که از دست یک تحصیل کرده در ((رشته فیزیک)) برمی‌آید، تدریس و یا به قول عامه معلمی است.
!فیزیک را دریابیم!
اگر به کتاب‌های فیزیک دبیرستان نظری داشته باشیم، ملاحظه می‌کنیم که در لحظه ا
ول بعد از تعریف جزئی و مقدماتی وارد مسائل نظری و تعدلات ریاضی شده و سعی دارد در یک حجم کوچک کتاب چندین ((قانون فیزیکی)) را به صورت ریاضی بیان کند. همچنین چون تعدادی از دبیران فیزیک نیز فقط بر مفاهیم ریاضی اصرار کرده و از توضیح و تشریح مفاهیم فیزیکی خودداری می‌کنند ، لذا ((درس فیزیک|فیزیک)) به صورت یک درس خشک و بی روح درمی‌آید.

البته شما در این
جا ، درصد ((نقد و بررسی کتب دبیرستانی)) و یا عملکرد دبیران فیزیک که واقعا نقش بسیار اساسی در رشد فکری دانش آموزان دارند، نیستیم و باید این کار توسط افرادی که متخصص این امور هستند، صورت گیرد. اما شاید گفتن این مطلب خالی از لطف نباشد که اگر در ابتدای امر که یک دانش آموز با واژه فیزیک روبرو می‌شود، با آوردن مثالهای ملموس فیزیک را برای او تشریح کنیم و اهمیت این علم را برای او روشن کنیم ، دیگر فیزیک از حالت یک درس سخت و بی روح به یک درس شیرین و پویا تبدیل می‌شود.
!
نقش فیزیک در آسایش انسان />تصور کنید که بعد از یک روز کار سخت و طاقت فرسا ، در یک ((زمستان)) سرد به منزل خود مراجعت کرده‌اید. ((بخاری گازی)) را روشن کرده و در کنار خانواده خود به تماشای ((تلویزیون)) مشغول هستید. اگر اندکی دقت کنید ملاحظه می‌نماید که سیما و تلویزیون مشاهده می کنید ، ((امواج الکترومغناطیسی)) هستند که بوسیله ((گیرنده تلویزیونی)) شما دریافت می‌گردند و لحظات شادی را برای شما ایجاد می‌کنند . ((کنترلر تلویزیون|کنترل تلویزیونی)) که بوسیله آن کانالهای مختلف تلویزیون را جستجو می‌کنید ، بر اساس امواج الکترومغناطیسی ساخته شده است که با فشار دادن یک دکمه حسگر تلویزیون فرستاده شده و کانالهای آن را تغییر می‌دهد. گازی که در بخاری خود مصرف می‌کنید و خود و خانواده خود را از سرمای سوزان ((زمستان)) حفظ می‌کنید بر اساس قوانین فیزیکی به منزل شما انتقال پیدا می‌کند.

نمونه این مسائل بسیار زیاد است و مجال یاد آوری آنها وجود ندارد . ولی همین قدر کافی است که بدانیم در واق
ع با فیزیک زندگی می‌کنیم. البته لازم به ذکر است که سایر علوم نیز برای آسایش و راحت زندگی کردن انسان بوجود آمده‌اند اما اگر اندکی دقت کنیم ملاحظه می‌نمائیم که در این میان نقش فیزیک از همه پر رنگ‌تر است.
!فیزیک در خدمت ناب
ودی انسان
شاید بر ما ایراد بگیرید ک
ه در تمام مواد فیزیک در جهت آسایش و رفاه انسان نیست و بر این نکته اصرار داشته باشند که انواع ((بمب اتمی|بمبهای اتمی)) و ((بمب هسته‌ای|هسته‌ای)) ، موشکهای پیشرفته هستهای که برای نابودی انسان ساخته شدهاند، بیشر با استفاده از ((علم فیزیک)) بوجود آمدهاند. در پاسخ باید بگوئیم که درست که تمام این موارد در سایه ((علم فیزیک)) ایجاد شدهاند، ولی اگر کمی به عقب برگردیم، ملاحظه میکنیم که در پیدایش و کشف قوانینی که اساس ساخت این وسائل مرگبار شدهاند، هدف اصلی این افراد تامین آسایش بشر بوده است. به عنوان مثال اگر از ((انرژی هستهای)) در جهت تامین برق مورد نیاز انسان و از ((لیزر)) و ((عه ایکس)) در جهت تسریع اعمال جراحی و ...استفاده شود، نه تنها این موارد ناپسند و نا خوش آمیز نخواهند بود، بلکه بسیار زیبا و شایسته خواهند بود. اما همواره در طول تاریخی افرادی بودند که از علم و امکانات علمی در جهات منفی و نادرست بهره بردهاند، و علم فیزیک نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده است. بنا بر این نباید خصلت نادرست بعضی از افراد بشر را به حساب فیزیک بنویسیم و بخواهیم از ابهت و زیبایی علم فیزیک بکاهیم.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((برنامه فیزیک))
*((تاریخ علم فیزیک))
*((درس فیزیک))
*((رشته فیزیک))
*((علم فیزیک))
*((فیزیک))
*((نقد و بررسی کتب دبیرستانی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [16:50 ]   3   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [11:49 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [16:12 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..