منو
 کاربر Online
709 کاربر online
تاریخچه ی: ردالعجزعلی الصدر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-57Lines: 1-57
-ین صنعت ا تصدیر یز رو ست د فرسی آنرا ن مطاه صطلاح کر د. +ر صنعت "داعجز عی اصدر" کماتی ک ر او یت یا جله مده ست، ر آخر ی یا له کرر ی د.
-پ رد لعر علی الدر قیقی آن است که لی که ر ال بی و جله ثر آمد است، مان ا بعینه ی کلمه شبیه متجانس آنرا در آخر بی و مله نر باز آرد. +ر عی مواد ین کلت عیناً تکار ی ود لی مک است کماتی بیه ه هم نی ه کر رد.
-مثال برای نکه کلمه او عیناً ر خر تک شده باشد: +در مثال های یرکلمات "بیگانه "عصا"، "سوگد"، "گواه" عیناً کرر شده است.
{img src=img/daneshnameh_up/2/2c/ajz.JPG}

~~maroon:بیگانه~~ ~~green:
که و باشد خویش است و خویش که دشمن باشد~~ ~~maroon:بیگانه~~~~green:.»~~
-«بیگانه که دوست باشد خویش است و خویش که دشمن باشد بیگانه.» +~~red:***~~
-~~green:عصا برگرفتن نه معجز بود +~~maroon:عصا ~~~~green:برگرفتن نه معجز بود~~
-همی اژدها کرد باید عصا~~ +~~green:همی اژدها کرد باید ~~~~maroon:عصا~~
-(غضابری) +~~red:***~~
-~~green:سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی
خوبیت عیان است چرا باید سوگند~~
+~~maroon:سوگند~~~~green: خورم کز تو برد حورا خوبی
-(عاه مروی) +خوبیت عیا ات چر باید~~ ~~maroon:سوگند~~
-~~green:عبهر چشمش گرفته سرخی لاله
لاله رویش گرفته زردی عبهر
~~
+~~red:***~~
-(د عد م) +~~maroon:گه~~~~green: می ی ر من مب عشق
-~~green:را ز ن رو آ نگا />بدان عنبرین ره بی قرارr />شمار غم او نانم از آنک
بر
ون شد غم ا ز حد شمار~~
+را جانو اک دیه ~~~~maroon:وا~~
-(شیدا و طواط) +~~red:***~~
-~~green:ا ی لبی گر ن به مه ش />را ه هانسوز و اک یه گوا~~ +ر ثا ای یر کلمت شبی به هم ل آخر ار ه کا فه اد.
-مثال آنکه ف شبیه و مجانس ا لمه ول عر و جمله ن ا در آخر آرد باشند: +~~maroon:هی~~ ~~green:تو ا ان یم ا~~
-~~green:«پروانه را در حضور شمع ه حاجت پروانه.»
«برد
ی که و را بود دزد بر
را ناید آهوی یمین من
که بر چشم کردمش جای چرا
~~
+~~green:ه پاکیزه را ز ر~~ ~~maroon:هویی~~
-(غضابری) +~~red:***~~
-~~green:هوای ترا ز آن گزیدم ز عالم
که پاکیزه ترا ز سرشک هوایی
گرآیی و این جال عاشق بینی
کنی رحم و در وقت زی وی گرایی
چراگاه من بود شیرین لبانت
چرایی تو از من رمیده چرایی
~~
+~~maroon:چراگاه~~ ~~green:من بود شیرین لبانت~~
-(زینی) +~~green:چرایی تو از من رمید~~ ~~maroon:ایی~~
-~~green:نگار است رخساره من ز خون
ز هجران رخساره آن نگار
~~
+~~red:***~~
-(ری ط) +~~maroon:نگار~~~~green: ت رخسار ن ون
 +ز هجران رخساره آن ~~~~maroon:نگار~~
 +~~red:***~~
 +~~green:مجنون به هوای کوی لیلی در دشت ----- در دشت به جست و جوی لیلی~~ ~~maroon:می گشت~~
 +~~maroon:می گشت~~ ~~green:همیشه بر زبانش لیلی ----- لیلی می گفت تا زبانش می گشت~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [09:00 ]   10   حمیده کاشیان      جاری 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:37 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:32 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:31 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [08:06 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:20 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:19 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:20 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..