منو
 صفحه های تصادفی
صنایع هوایی لهستان
روابط خانوادگی
اصل همخوانی
ضرورت هماهنگی دعا و عمل
فتح تهران و اولین دولت
گوبی
آیین تمدن موچه
امام حسین در قرآن - اسراء :33
طاهربن حسین
ظهور فاشیسم
 کاربر Online
862 کاربر online
Lines: 1-56Lines: 1-91
- + {DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان رسوب شناسی))
__مقالات مرتبط__
*((رسوب شناسی))
*((محیطهای حد واسط))
*((مخروط افکنه))
*((یخچال طبیعی))
*((رسوبات نواحی عمیق))
*((آبرفت))
*((انواع رخساره در محیط رسوبی کربناته))
*((انواع محیط های رسوبی حدواسط))
*((انواع محیطهای دریایی رسوبی))
*((انواع محیطهای رسوبی قاره‌ای))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای رسوب شناسی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[www.gsi.ir/?lang=fa|سازمان زمین شناسی کشور]
**[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
**[www.gsoi.ir|انجمن زمین شناسی ایران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.depauw.edu/acad/geosciences/tcope/SedStruct.html|واژه نامه تصویری کامل ساختهای رسوبی]
**[http://www.geology.pitt.edu/GeoSites/sedstructures.htm|همه چیز درباره ساختمانهای رسوبی]
**[http://www.virtual-geology.info/sedimentology/|درباره رسوب شناسی]
**[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |مبانی زمین شناسی ]
**[http://www.geosci.unc.edu/faculty/glazner/Images/SedRocks/SedStructures.html| تصاویر ساختمانهای رسوبی]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}
 !!محیط رسوبی !!محیط رسوبی
 ^__محیط رسوبی به بخشی از سطح کره زمین اطلاق می گردد که دارای اختصاصات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مخصوص به خود است و با محیطهای اطراف خود فرق می کند. برای مثال می توان محیطهای کویری ، رودخانه ای دلتایی و ... را نام برد.__ ^ ^__محیط رسوبی به بخشی از سطح کره زمین اطلاق می گردد که دارای اختصاصات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مخصوص به خود است و با محیطهای اطراف خود فرق می کند. برای مثال می توان محیطهای کویری ، رودخانه ای دلتایی و ... را نام برد.__ ^
 !!رخساره (facies)  !!رخساره (facies)
 ^__رخساره عبارت است از مجموعه خواص سنگ شناسی و فسیل شناسی یک واحد چینه ای که آنم را از رخساره های دیگر متمایز می کند. علاوه بر این ، رخساره نمایش دهنده موقعیت ساختمانی حوضه ، شرایط ته نشست رسوبات و وضعیت زیستی حوضه نیز می باشد. رخساره ها را به دو بخش رخساره های سنگ (Lithofacies) و رخساره های زیستی (biofacies) تقسیم می کنند__.^  ^__رخساره عبارت است از مجموعه خواص سنگ شناسی و فسیل شناسی یک واحد چینه ای که آنم را از رخساره های دیگر متمایز می کند. علاوه بر این ، رخساره نمایش دهنده موقعیت ساختمانی حوضه ، شرایط ته نشست رسوبات و وضعیت زیستی حوضه نیز می باشد. رخساره ها را به دو بخش رخساره های سنگ (Lithofacies) و رخساره های زیستی (biofacies) تقسیم می کنند__.^
 __رخساره های سنگی:__ عبارت از مجموعه خواص فیزیکی ، کانی شناسی و پتروگرافی یک واحد چینه ای است.  __رخساره های سنگی:__ عبارت از مجموعه خواص فیزیکی ، کانی شناسی و پتروگرافی یک واحد چینه ای است.
 __رخساره های زیستی:__ شامل مجموع خواص فسیل شناسی یک واحد چینه ای می باشد و خود به دو رخساره ای جانوری (faunal facies) و رخساره های گیاهی (floral facies) تقسیم میشود. بادی توجه داشت که رخساره های در محیطهای رسوبی خاصی تشکیلا می شوند ، بنابراین دو واژه محیط رسوبی و رخساره نباید از نظر معنی با یکدیگر اشتباه گردد. در مطالعات زمین شناسی برای تعبیر و تفسیر محیط رسوبی و ارائه نقشه های جغرافیایی گذشته باید تغییرات رخساره ای بطور عمودی و جانبی دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.  __رخساره های زیستی:__ شامل مجموع خواص فسیل شناسی یک واحد چینه ای می باشد و خود به دو رخساره ای جانوری (faunal facies) و رخساره های گیاهی (floral facies) تقسیم میشود. بادی توجه داشت که رخساره های در محیطهای رسوبی خاصی تشکیلا می شوند ، بنابراین دو واژه محیط رسوبی و رخساره نباید از نظر معنی با یکدیگر اشتباه گردد. در مطالعات زمین شناسی برای تعبیر و تفسیر محیط رسوبی و ارائه نقشه های جغرافیایی گذشته باید تغییرات رخساره ای بطور عمودی و جانبی دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20805} +{img src=img/daneshnameh_up/6/6b/rivers_and_streams.jpg}
  
 
 
 
 
 !!روش تفسیر محیطهای رسوبی  !!روش تفسیر محیطهای رسوبی
 __تفسیر محیطهای رسوبی در دو مرحله صورت می گیرد :__ __تفسیر محیطهای رسوبی در دو مرحله صورت می گیرد :__
 __مرحله اول:__ در این مرحله ابتدا اطلاعات مورد نیاز بر اساس مقالات منتشر شده ، مطالعات سطح الارضی تحت الارضی (خرده ها، مغزه ها و نمودارها) و آنالیزهای آزمایشگاهی جمع آوری میشود تا در مرحله تفسیر از آنها استفاده می گردذد. این اطلاعات شامل مطالعات ((چینه شناسی ))، ((رسوب شناسی)) ، ((سنگ شناسی|پترولوژی)) و وضعیت ساختمانی (تکتونیکی) منطقه می باشد.  __مرحله اول:__ در این مرحله ابتدا اطلاعات مورد نیاز بر اساس مقالات منتشر شده ، مطالعات سطح الارضی تحت الارضی (خرده ها، مغزه ها و نمودارها) و آنالیزهای آزمایشگاهی جمع آوری میشود تا در مرحله تفسیر از آنها استفاده می گردذد. این اطلاعات شامل مطالعات ((چینه شناسی ))، ((رسوب شناسی)) ، ((سنگ شناسی|پترولوژی)) و وضعیت ساختمانی (تکتونیکی) منطقه می باشد.
 در بررسیهای چینه شناسی ، اطلاعات مربوط به تغییرات رخساره ای از نظر سنگی و فسیلی موردمطالعه قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به رسوب شناسی نظیر بافت ، ((ساختمانهای رسوبی)) و غیره و سنگ شناختی از مطالعات انجام شده سطح الارضی ، تحت الارضی و بررسیهای آزمایشگاهی به دست خواهد امد. وضعیت ساختمانی منطقه را می توان با استفاده از مقالات منتشر شده و مطالعات انجام شده مشخص شود.  در بررسیهای چینه شناسی ، اطلاعات مربوط به تغییرات رخساره ای از نظر سنگی و فسیلی موردمطالعه قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به رسوب شناسی نظیر بافت ، ((ساختمانهای رسوبی)) و غیره و سنگ شناختی از مطالعات انجام شده سطح الارضی ، تحت الارضی و بررسیهای آزمایشگاهی به دست خواهد امد. وضعیت ساختمانی منطقه را می توان با استفاده از مقالات منتشر شده و مطالعات انجام شده مشخص شود.
 __مرحله دوم:__ در این مرحله اطلاعاتن جمع آوری شده تفسیر می گردد. برای تفسیر اطلاعات ، ابتدا توالیهای عمودی در مقاطع اندازه گیری شده به چند بخش مختلف تقسیم می گردد. این تقسیم بندی بر اساس تغییرات رخساره ای می باشد. بطور کلی مجموع چند بخش خود یک توالی را تشکیل می دهد. برای مثال می توان افزایش اندازه دانه ها در یک توالی عمودی را نام برد که این خود نشانگرافزایش انرژی محیط و میزان ذرات دانه درشت حمل شده به سمت آن است. سپس فرآیندهای هیدرودینامیکی را که در حد بین رسوب و آب عمل کرده است ، از نظر انرژی یا وضعیت ((رسوبگذاری)) ، تفسیر می گردد. برای مثال اگر طبقه بندی مورب در توالی موجود باشد ، با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و محیطهای عهد حاضر قابل تفسیر است. زیرا حرکت ((رپیل مارک)) ها و مگارپیل مارک ها در محیطهایی که آب یا باد در حال حرکت است ، موجب تشکیل طبقه بدی موب می گردد. بنابراین با استفاده از ((طبقه بندی مورب ))و ساختمانهای رسوبی دیگر می توان وضعیت هیدرودینامیکی رسوبات ، در زمان تشکیل را تفسیر کرد.  __مرحله دوم:__ در این مرحله اطلاعاتن جمع آوری شده تفسیر می گردد. برای تفسیر اطلاعات ، ابتدا توالیهای عمودی در مقاطع اندازه گیری شده به چند بخش مختلف تقسیم می گردد. این تقسیم بندی بر اساس تغییرات رخساره ای می باشد. بطور کلی مجموع چند بخش خود یک توالی را تشکیل می دهد. برای مثال می توان افزایش اندازه دانه ها در یک توالی عمودی را نام برد که این خود نشانگرافزایش انرژی محیط و میزان ذرات دانه درشت حمل شده به سمت آن است. سپس فرآیندهای هیدرودینامیکی را که در حد بین رسوب و آب عمل کرده است ، از نظر انرژی یا وضعیت ((رسوبگذاری)) ، تفسیر می گردد. برای مثال اگر طبقه بندی مورب در توالی موجود باشد ، با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و محیطهای عهد حاضر قابل تفسیر است. زیرا حرکت ((رپیل مارک)) ها و مگارپیل مارک ها در محیطهایی که آب یا باد در حال حرکت است ، موجب تشکیل طبقه بدی موب می گردد. بنابراین با استفاده از ((طبقه بندی مورب ))و ساختمانهای رسوبی دیگر می توان وضعیت هیدرودینامیکی رسوبات ، در زمان تشکیل را تفسیر کرد.
 همچنینی از ساختمانهای بیوژنیکی و نیز فسیلهای موجود در رسوبات می توان شرایط زیستی گذشته را تا حدودی پیشگویی کرد. علاوه بر اطلاعات مربوط به فرآیندهای تشکیل دهنده توالیای رسوبی باید موقعیت زمین شناسی منطقه ای ، نظیر تکتونیک ، چینه شناسی ، آب و هوایی و سنگ شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد ا این که شرایط محیط ارائه گردد.  همچنینی از ساختمانهای بیوژنیکی و نیز فسیلهای موجود در رسوبات می توان شرایط زیستی گذشته را تا حدودی پیشگویی کرد. علاوه بر اطلاعات مربوط به فرآیندهای تشکیل دهنده توالیای رسوبی باید موقعیت زمین شناسی منطقه ای ، نظیر تکتونیک ، چینه شناسی ، آب و هوایی و سنگ شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد ا این که شرایط محیط ارائه گردد.
 پس از تفسیر فرآیندهای تشکیل دهنده توالیها ، سوالی مطرح خواهد بود که چه نوع محیط در زمان تشکیل وجود داشته است تا فرآیندهای تفسیر شده در آن عمل کرده باشد؟ حال با استفاده از اطلاعات موجود در توالیهای عمودی و تغییرات جانبی محیطهای عهد حاضر می توان اطلاعات بدست آمده در مورد سنگهای مورد مطالعه را تلفیق کرده و محیط شکیل آنها را تفسیر نمود و مدلی مناسب بر اساس فرآیندهای تشکیل دهنده آنها ارائه کرد.  پس از تفسیر فرآیندهای تشکیل دهنده توالیها ، سوالی مطرح خواهد بود که چه نوع محیط در زمان تشکیل وجود داشته است تا فرآیندهای تفسیر شده در آن عمل کرده باشد؟ حال با استفاده از اطلاعات موجود در توالیهای عمودی و تغییرات جانبی محیطهای عهد حاضر می توان اطلاعات بدست آمده در مورد سنگهای مورد مطالعه را تلفیق کرده و محیط شکیل آنها را تفسیر نمود و مدلی مناسب بر اساس فرآیندهای تشکیل دهنده آنها ارائه کرد.
 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20806} +{img src=img/daneshnameh_up/c/c3/erosion.jpg}
  
 
 
 
 
 !!تقسیم بندی محیطهای رسوبی  !!تقسیم بندی محیطهای رسوبی
 محیطهای رسوبی را می توان بر اساس مو.قعیت جغرافیایی آنها ، به سه دسته اصلی غیر دریایی یا قاره ای ، حد واسط و دریایی تقسیم کرد.  محیطهای رسوبی را می توان بر اساس مو.قعیت جغرافیایی آنها ، به سه دسته اصلی غیر دریایی یا قاره ای ، حد واسط و دریایی تقسیم کرد.
 !!!((محیطهای قاره ای)) یا غیر دریایی !!!((محیطهای قاره ای)) یا غیر دریایی
 رسوبات این محیطها در سطح قاره ها و بالاتر از سطح آب دریاها بر جای گذاشته می شوند. مهمترین محیطهای قاره ای شامل ((محیطهای یخچالی)) ، ((مخروط افکنه))، رودخانه ای ، کویری و دریاچه ای می باشد  رسوبات این محیطها در سطح قاره ها و بالاتر از سطح آب دریاها بر جای گذاشته می شوند. مهمترین محیطهای قاره ای شامل ((محیطهای یخچالی)) ، ((مخروط افکنه))، رودخانه ای ، کویری و دریاچه ای می باشد
 !!!((محیطهای حد واسط))  !!!((محیطهای حد واسط))
 رسوبات محیطهای حد واسط در سواحل دریاها و در حد فاصل بین دریا و خشکی برجای گذاشته می شود.  رسوبات محیطهای حد واسط در سواحل دریاها و در حد فاصل بین دریا و خشکی برجای گذاشته می شود.
 مهمترین محیطهای حد واسط ، شامل ((دلتا))ها ، ((پهنه های جذر و مدی ))و ((جزایر سدی)) است.  مهمترین محیطهای حد واسط ، شامل ((دلتا))ها ، ((پهنه های جذر و مدی ))و ((جزایر سدی)) است.
 !!!((محیطهای دریایی))  !!!((محیطهای دریایی))
 محیطهای دریایی در زیر آب دریاها قرار دارد و به دو بش مناطق کم عمق و عمیق تقسیم میشوند. در محیطهای دریایی ، کلیه رسوبات آواری و کربناتی که در مناطق کم عمق و عمیق دریا بر جای گذاشته می شوند. ونیز ((ریف ها)) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.  محیطهای دریایی در زیر آب دریاها قرار دارد و به دو بش مناطق کم عمق و عمیق تقسیم میشوند. در محیطهای دریایی ، کلیه رسوبات آواری و کربناتی که در مناطق کم عمق و عمیق دریا بر جای گذاشته می شوند. ونیز ((ریف ها)) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
 !!!!مباحث مرتبط با عنوان: !!!!مباحث مرتبط با عنوان:
 *((رسوب شناسی)) *((رسوب شناسی))
 *((سنگ شناسی رسوبی)) *((سنگ شناسی رسوبی))
 *((رسوبگذاری)) *((رسوبگذاری))
 *((محیطهای دریایی)) *((محیطهای دریایی))
-*((محیطهای قارهای))
*((محیطهای حدواسط))
+*((انواع محیطهای رسوبی قاره‌ای|محیطهای قاره ای))
*((محیطهای حد واسط))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [22:06 ]   3   اصغر نامور      جاری 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [21:38 ]   1   اصغر نامور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..