منو
 کاربر Online
1271 کاربر online
تاریخچه ی: ذن در هنرهای رزمی

تفاوت با نگارش: 12

Lines: 1-67Lines: 1-65
 ~~maroon:ذن از لغت __"چان"__ که یک واژه چینی است سر چشمه گرفته و وارد ((زبان انگلیسی)) شده و در فرم اصلی DYANA (دیانا) می باشد. ~~ ~~maroon:ذن از لغت __"چان"__ که یک واژه چینی است سر چشمه گرفته و وارد ((زبان انگلیسی)) شده و در فرم اصلی DYANA (دیانا) می باشد. ~~
 ~~maroon:امروزه " ذن " به عنوان یک ((لغت)) ژاپنی شناخته می شود و معنی آن در انواع تلفظ های ژاپنی و ((چینی)) و ((انگلیسی)) ، در بحر ((تفکر)) غوطه ور شدن و اندیشیدن است . " ذن " بر اثر برخورد ((جهان بینی)) " ((تائوئیستها)) " و " ((کنفومیونسیتها)) " با اصول " ((ماهایانا)) " پدید آمده و بنابر این ((ظهور)) و بروز ((تمایلات)) خیلی نزدیک به " ذن " را می توان پس از فراهم آمدن " سوتراهای بزرگ ماهایانا " در ((چین)) دید که این کار توست ((راهب)) و ((مدرس)) ((هند)) " کومباراجیوا " صورت گرفت . ~~ ~~maroon:امروزه " ذن " به عنوان یک ((لغت)) ژاپنی شناخته می شود و معنی آن در انواع تلفظ های ژاپنی و ((چینی)) و ((انگلیسی)) ، در بحر ((تفکر)) غوطه ور شدن و اندیشیدن است . " ذن " بر اثر برخورد ((جهان بینی)) " ((تائوئیستها)) " و " ((کنفومیونسیتها)) " با اصول " ((ماهایانا)) " پدید آمده و بنابر این ((ظهور)) و بروز ((تمایلات)) خیلی نزدیک به " ذن " را می توان پس از فراهم آمدن " سوتراهای بزرگ ماهایانا " در ((چین)) دید که این کار توست ((راهب)) و ((مدرس)) ((هند)) " کومباراجیوا " صورت گرفت . ~~
 ~~maroon:ذن تعریفی خاص و قالبی ندارد و نه ((مذهب)) است و نه ((ریاضت)) و نه فلسفه و نه ((روانشناسی)) ولی با این وصف ، تعاریف چند نفر از متفکرین ((معاصر)) ((ادبیات)) ذن را نقل می کنیم : ~~ ~~maroon:ذن تعریفی خاص و قالبی ندارد و نه ((مذهب)) است و نه ((ریاضت)) و نه فلسفه و نه ((روانشناسی)) ولی با این وصف ، تعاریف چند نفر از متفکرین ((معاصر)) ((ادبیات)) ذن را نقل می کنیم : ~~
 __پروفسور دی _تی _سوزوکی__ __پروفسور دی _تی _سوزوکی__
-~~fuchsia: استاد فلسفه بودائی در دانشگاه اوتانی توکیو ~~ +~~green:( استاد فلسفه بودائی در دانشگاه اوتانی توکیو )~~
 ~~maroon:این استاد که 25 جلد ((کتاب)) درباره ی ذن نوشته و به زبان انگلیسی هم منتشر کرده است متجاوز از 90 درصد ادبیات ذن را به تحریر کشیده و به دنیا معرفی نموده است .  ~~maroon:این استاد که 25 جلد ((کتاب)) درباره ی ذن نوشته و به زبان انگلیسی هم منتشر کرده است متجاوز از 90 درصد ادبیات ذن را به تحریر کشیده و به دنیا معرفی نموده است .
 پروفسور ژاپنی " ذن " را بدینسان توصیف می کند :  پروفسور ژاپنی " ذن " را بدینسان توصیف می کند :
 (ذن عبارت است از رهائی _ ذن یعنی پرورش خود آگاه و ناخود آگاه انسان که ماوراء هر گونه دور اندیشی است ذن یعنی "ماوراء" منطقی زیستن و منطقی اندیشیدن). ~~ (ذن عبارت است از رهائی _ ذن یعنی پرورش خود آگاه و ناخود آگاه انسان که ماوراء هر گونه دور اندیشی است ذن یعنی "ماوراء" منطقی زیستن و منطقی اندیشیدن). ~~
 __آلن واتس__ __آلن واتس__
-~~fuchsia:محقق و ((فیلسوف)) و استاد دانشکده های آمریکا~~ +~~green:(محقق و ((فیلسوف)) و استاد دانشکده های آمریکا)~~
 ~~maroon:وی که چندین کتاب درباره " ذن " نوشته ، رئیس ((آکادمی)) آسیائی در آمریکاست و چنین می گوید :  ~~maroon:وی که چندین کتاب درباره " ذن " نوشته ، رئیس ((آکادمی)) آسیائی در آمریکاست و چنین می گوید :
 ( ذن شیوه و روشی است در راه ((رستگاری)) و رهائی . یعنی مجموعه اصولی که انسان با رعایت آنها می تواند با اشتیاق زندگی نماید " ذن " نه مذهب است و فلسفه است و نه علم و روانشناسی ) . ~~ ( ذن شیوه و روشی است در راه ((رستگاری)) و رهائی . یعنی مجموعه اصولی که انسان با رعایت آنها می تواند با اشتیاق زندگی نماید " ذن " نه مذهب است و فلسفه است و نه علم و روانشناسی ) . ~~
 __دکتر کرسیمی همفریز__  __دکتر کرسیمی همفریز__
-~~fuchsia:نویسنده شاعر و قاضی انگلیسی ~~ +~~green:(نویسنده شاعر و قاضی انگلیسی) ~~
 ~~maroon:وی که در ((لندن)) زندگی می کند ، تالیفات معتبری در زمینه ذن دارد او می گوید :  ~~maroon:وی که در ((لندن)) زندگی می کند ، تالیفات معتبری در زمینه ذن دارد او می گوید :
 ( ذن یعنی نگریستن به هر شیئی و جسم و انسان بدون کاستن از ارزش واقعی آن و بدون افزودن بر ارج واقعی آن ... و بعد می افزاید : برای انتقال مفهوم ذن واژه و ((نثر)) و ((نظم)) نقش خامی را ایفا می کنند . یعنی ذن را با ابزار کلمه و لفظ و واژه و نظم نمی توان به درستی تعریف و بازگو کرد . ) ( ذن یعنی نگریستن به هر شیئی و جسم و انسان بدون کاستن از ارزش واقعی آن و بدون افزودن بر ارج واقعی آن ... و بعد می افزاید : برای انتقال مفهوم ذن واژه و ((نثر)) و ((نظم)) نقش خامی را ایفا می کنند . یعنی ذن را با ابزار کلمه و لفظ و واژه و نظم نمی توان به درستی تعریف و بازگو کرد . )
 ذن تجربه ای است طولانی که فرد باید خود آن را حس نماید . و همچنانکه نمی توان با توضیح درباره راه رفتن و نفس کشیدن عین نفس کشیدن و راه رفتن را تجربه نمود ذن را نیز با توضیح و ((توصیف)) و تعریف نمی توان درک کرد .~~  ذن تجربه ای است طولانی که فرد باید خود آن را حس نماید . و همچنانکه نمی توان با توضیح درباره راه رفتن و نفس کشیدن عین نفس کشیدن و راه رفتن را تجربه نمود ذن را نیز با توضیح و ((توصیف)) و تعریف نمی توان درک کرد .~~
 ~~maroon:درباره ذن تعاریف زیادی وجود دارد . ما دو تعریف دیگر هم درباره ی ذن نقل می کنیم : ~~ ~~maroon:درباره ذن تعاریف زیادی وجود دارد . ما دو تعریف دیگر هم درباره ی ذن نقل می کنیم : ~~
-~~fuchsia: +~~green:
 *ذن یعنی مبدل گشتن روباه به شیر و هزارپا به اژدها .  *ذن یعنی مبدل گشتن روباه به شیر و هزارپا به اژدها .
 *ذن یعنی مهاجرت از قطب اضطراب به قطب آرامش .~~  *ذن یعنی مهاجرت از قطب اضطراب به قطب آرامش .~~
 ~~maroon:نادیده گرفتن ذن مایه تاسف است؛ زیرا هنرهای رزمی در ظریف ترین شکل خود چیزی بیش از ((رقابت)) ((جسمی)) بین دو حریف، یعنی ((وسیله)) ای برای ((تحمیل)) اراده فرد بر حریف یا وارد آوردن ((ضربه فیزیکی)) بر او است.  ~~maroon:نادیده گرفتن ذن مایه تاسف است؛ زیرا هنرهای رزمی در ظریف ترین شکل خود چیزی بیش از ((رقابت)) ((جسمی)) بین دو حریف، یعنی ((وسیله)) ای برای ((تحمیل)) اراده فرد بر حریف یا وارد آوردن ((ضربه فیزیکی)) بر او است.
 در واقع برای ((استاد)) واقعی ((کاراته)) ، ((کونگ فو)) ، ((آی کی دو)) ، ((وینگ چان)) ، ((جودو)) و دیگر هنرهای رزمی اساسا راهی برای دستیابی به ((آرامش روحی)) و روانی ، استراحت مغزی و فکری و عمیق ترین نوع ((اعتماد بنفس)) به شمار می رود. در واقع برای ((استاد)) واقعی ((کاراته)) ، ((کونگ فو)) ، ((آی کی دو)) ، ((وینگ چان)) ، ((جودو)) و دیگر هنرهای رزمی اساسا راهی برای دستیابی به ((آرامش روحی)) و روانی ، استراحت مغزی و فکری و عمیق ترین نوع ((اعتماد بنفس)) به شمار می رود.
 بنابراین به پیروی از آن هنر جنگیدن به وسیله ((شمشیر)) ، ((کنجوتسور)) «روش شمشیر زنی» به ((کندو)) تبدیل گشت. به زودی دیگر هنرهای رزمی پسوند "دو" به خود گرفتند که به مفهوم "راه" است و یا کاملتر بگویم: «راه روشن بینی، ((خودسازی)) و فهم.» عنصر اساسی ذن به درجات مختلف در هنرهای رزمی آی کی دو ، جودو ، ((کاراته دو)) ، ((کوان دو)) ، ((هاپ کی دو)) ، ((جیت کان دو)) و در بین دیگر هنرهای رزمی معکوس است. بنابراین به پیروی از آن هنر جنگیدن به وسیله ((شمشیر)) ، ((کنجوتسور)) «روش شمشیر زنی» به ((کندو)) تبدیل گشت. به زودی دیگر هنرهای رزمی پسوند "دو" به خود گرفتند که به مفهوم "راه" است و یا کاملتر بگویم: «راه روشن بینی، ((خودسازی)) و فهم.» عنصر اساسی ذن به درجات مختلف در هنرهای رزمی آی کی دو ، جودو ، ((کاراته دو)) ، ((کوان دو)) ، ((هاپ کی دو)) ، ((جیت کان دو)) و در بین دیگر هنرهای رزمی معکوس است.
 نقش ذن در هنرهای رزمی تعریف ساده از آن را غیر ممکن می سازد زیرا ذن فاقد هر گونه نظریه است از این رو ذن دانشی است درونی و از درون شخص ((سرچشمه)) می گیرد که برای آن هیچ توضیح خاص و صریح و قطعی داده نشده است. ذن در هنرهای رزمی بر قدرت فکر و ارتقاء سطح ((هوش)) فرد تاکید ندارد و تاکید آن بر عمل شهودی است. هدف نهایی ذن آزاد سازی فرد از خشم پندارهای باطل و هیجان های عاطفی است.~~ نقش ذن در هنرهای رزمی تعریف ساده از آن را غیر ممکن می سازد زیرا ذن فاقد هر گونه نظریه است از این رو ذن دانشی است درونی و از درون شخص ((سرچشمه)) می گیرد که برای آن هیچ توضیح خاص و صریح و قطعی داده نشده است. ذن در هنرهای رزمی بر قدرت فکر و ارتقاء سطح ((هوش)) فرد تاکید ندارد و تاکید آن بر عمل شهودی است. هدف نهایی ذن آزاد سازی فرد از خشم پندارهای باطل و هیجان های عاطفی است.~~
-!لینک های مربوطه +!~~maroon:لینک های مربوطه~~
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/Untitled-2.jpg} +{picture=Untitled-2.jpg}
  
 
 
 
 
-*((میشه آما آموخت باشید)) />*((هنگم کار به فکر محصول آن نباشید))
*((زمان حال
را دریابید)) />*((تاب نداشت اشی)) />*((عفهای خود را بشسید))
*((دست بال
ای ست بسیار است))
*((
قابلیتهای خود را افزایش دهید))
*((غیرفعال فعال))
*((فعال غیرفعال))
*((«کی» خود را تقویت کنید))
+*((ایتای ود را در ن اای هید|اای قابلیت ها))
*((غیرفعال فعال در ذن))
*((فعال غیرفعال در ذن))
*((«کی» خود را تقویت کنید|تقویت «کی»))
 *((تنفس در آیین ذن)) *((تنفس در آیین ذن))
-*((با جریان حرکت کنید))
*((خشم بدون عمل)) />*((طر وی ا بنسید))
*((انسجام افکار))
*((بذارید ذهنن اری اشد))
+*((با جریان ذن حرکت کنید))
*((خشم بدون عمل ر |م بون مل))
*((انسجام افکار در ذن|انسجام افکار))
*((فر نکن ر ن|موشین))
 *((حس ششم در هنر رزمی ذن |حس ششم)) *((حس ششم در هنر رزمی ذن |حس ششم))
-*((ه ر فکر نکنید))
*((ت
بی حمت))
*((
از ترس یک دوست سازید))
*((دید مطمئن)) />*((قدرت رکز))
*((
ه ی معدد))
*((نرهی زی ون ذن))
*((ک
رته، دون اسلحه))
+*((ز ر یک د بازید|ترس دوست ما))
*((دید مطمئن در ن|ی من))
*((ترک ا ذن|مرک واس))
 *((پیروزی در باخت)) *((پیروزی در باخت))
 *((ذن در کاراته)) *((ذن در کاراته))
-
+*((آمادگی برای آموختن هنر ذن))
*((فکر نکردن به نتیجه در اموزش ذن|فکر نکردن به نتیجه))
*((ذن و زندگی در زمان حال|ذن و زمان حال))
*((شناخت ضعف ها در هنر ذن))
*((مغرور نشدن در ذن))
*((شناخت خطرات واقعی در ذن))
*((فکر نکردن به درد در ذن))
*((تلاش بیهوده در ذن))
*((راههای موفقیت در ذن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 21 مرداد 1384 [21:32 ]   19   مهدی رضی      جاری 
 جمعه 21 مرداد 1384 [21:13 ]   18   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:48 ]   17   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [10:43 ]   16   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [09:58 ]   15   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [09:30 ]   14   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 31 تیر 1384 [12:50 ]   13   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [20:08 ]   12   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [16:43 ]   11   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [17:50 ]   10   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [14:59 ]   9   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:50 ]   8   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 تیر 1384 [15:20 ]   7   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:30 ]   6   مهدی رضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [15:55 ]   5   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [09:01 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [08:31 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [20:32 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [08:10 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..