/> />
    
 منو
 کاربر Online
1293 کاربر online
تاریخچه ی: ذن در هنرهای رزمی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-36Lines: 1-65
-!~~green:ذن در هنرهای رزمی~~ +~~maroon:ذن ز لغت __"چان"__ که یک واژه چینی است سر چشمه رفته و وارد ((زبان انگلیسی)) شده و در فرم اصلی DYANA (دیانا) می باشد. ~~
~~maroon:ام
روزه " ذن " به عنوان یک ((لغت)) ژاپنی شناخته می شود و معنی آن در انواع تلفظ های ژاپنی و ((چینی)) و ((انگلیسی)) ، در بحر ((تفکر)) غوطه ور شدن و اندیشیدن است . " ذن " بر اثر برخورد ((جهان بینی)) " ((تائوئیستها)) " و " ((کنفومیونسیتها)) " با اصول " ((ماهایانا)) " پدید آمده و بنابر این ((ظهور)) و بروز ((تمایلات)) خیلی نزدیک به " ذن " را می توان پس از فراهم آمدن " سوتراهای بزرگ ماهایانا " در ((چین)) دید که این کار توست ((راهب)) و ((مدرس)) ((هند)) " کومباراجیوا " صورت گرفت . ~~ />~~maroon:ذن تعریفی خاص و قالبی ندارد و نه ((مذهب)) است و نه ((ریاضت)) و نه فلسفه و نه ((روانشناسی)) ولی با این وصف ، تعاریف چند نفر از متفکرین ((معاصر)) ((ادبیات)) ذن را نقل می کنیم : ~~
-~~maroon:تاکنون دها کتاب و ماه در مورد ((نهای رمی)) آسیایی نوه شده ست ، ولی تنها تعداد ((انگت)) شماری ب امیت ((ن)) در هنرهای رمی اشاره کرده اند.
نادیده گرفتن ذن مایه تاسف است؛ زیرا هنرهای رزمی در ظریف ترین شکل خود چیزی بیش از ((رقابت)) ((جسمی)) بین دو حریف، یعنی ((وسیله)) ای برای ((تحمیل)) اراده فرد بر حریف یا وارد آوردن ((ضربه فیزیکی)) بر او است.
در وقع برای ((استاد)) واقعی ((کاراته)) ، ((کونگ فو)) ، ((آی کی دو)) ، ((وینگ چان)) و دیگر هنرهای رزمی اساسا راهی برای دستیابی به ((آرامش روحی)) و روانی ، استراحت مغزی و فکری و عمیق ترین نوع ((اعتماد بنفس)) به شمار می رود.
بنابراین به پیروی از آن هنر جنگیدن به وسیله ((شمشیر)) ، ((کنجوتسور)) «روش شمشیر زنی» به ((کندو)) تبدیل گشت. به زودی دیگر هنرهای رزمی پسوند "دو" به خود گرفتند که به مفهوم "راه" است و یا کاملتر بگویم: «راه روشن بینی، ((خودسازی)) و فهم.» عنصر اساسی ذن به درجات مختلف در هنرهای رزمی آی کی دو ، جودو ، ((کاراته دو)) ، ((کوان دو)) ، ((هاپ کی دو)) ، ((جیت کان دو)) و در بین دیگر هنرهای رزمی معکوس است.
+__پروفسور دی _تی _سوزوکی__
~~green:( استاد فلسفه بودائی در دانشگاه اوتانی توکیو )~~

~~maroon:این استاد که 25 جلد ((کتاب)) درباره ی ذن نوشته و به زبان نگلیسی هم منتشر کرده است متجاوز از 90 درصد ادبیات ذن را به تحریر کشیده و به دنیا معرفی نموده است .
پروفسور ژ
اپنی " ذن " را بدینسان توصیف می کد :
(ذن عب
ارت است از رائی _ ذن یعنی پرورش خود آگاه و ناخود آگاه انسان که ماوراء هر گونه دور اندیشی است ذن یعنی "ماوراء" منطقی زیستن و منطقی اندیشیدن). ~~

__آلن واتس__
~~green:(محقق و
((یلسوف)) و استاد دانکده های آمریک)~~

~~maroon:وی که چندین کتاب درباره " ذن " نوشته ، رئیس ((آکاد
می)) آسیائی در آمریکاست نین می گوی :
(
ن شیوه و روشی است در راه ((ستگاری)) و هائ . یعنی مجموعه اصولی که انسان با رعایت آنها می تواند با اشتیاق زندگی نماید " ذن " نه مذهب است و فلسفه است و نه علم و روانشناسی ) . ~~

__
دکتر کرسیمی همفریز__
~~green:(نویسنده ش
ار و قاضی انلیسی) ~~

~~maroon:وی که در
((لندن)) زندگی می کند ، تالیفات معتبری در زمینه ذن دارد او می گوی :
( ذن یعنی نگریس
تن به هر شیئی و جسم و انسان بدون کاستن از ارزش واقعی آن و بدن ازودن بر ارج واقعی آن ... و بعد می افزاید : برای انتقال مفهوم ذن واژه و ((نر)) و ((نظم)) نقش خامی را ایفا می کنند . یعنی ذن را با ابزار کلمه و لفظ و واژه و نظم نمی توان به درستی تعریف و بازگو کرد . )
ذن تجرب
ه ای است طولانی که فر باید خود آن را حس نماید . و همچنانکه نمی توان با توضیح درباره راه رفتن و نفس کشیدن عین نفس کشیدن و راه رفتن را تجربه نمود ذن را نیز با توضیح و ((توصیف)) و تعریف نمی توان درک کرد .~~
~~maroon:دربار
ه ذن تعاریف زیادی وجود دارد . ما دو تعریف دیگر هم درباره ی ذن نقل می کنیم : ~~
~~green:
*ذن یعنی مب
دل گشتن روباه به شیر و هزارپا به اژدها .
*ذن یعنی مهاجرت از قطب اضطراب به قطب آرامش .~~

~~maroon:
نادیده گرفتن ذن مایه تاسف است؛ زیرا هنرهای رزمی در ظریف ترین شکل خود چیزی بیش از ((رقابت)) ((جسمی)) بین دو حریف، یعنی ((وسیله)) ای برای ((تحمیل)) اراده فرد بر حریف یا وارد آوردن ((ضربه فیزیکی)) بر او است.
در واقع برای ((استاد)) واقعی ((کاراته)) ، ((کونگ فو)) ، ((آی کی دو)) ، ((وینگ چان)) ، ((جودو)) و دیگر هنرهای رزمی اساسا راهی برای دستیابی به ((آرامش روحی)) و روانی ، استراحت مغزی و فکری و عمیق ترین نوع ((اعتماد بنفس)) به شمار می رود.
بنابراین به پیروی از آن هنر جنگیدن به وسیله ((شمشیر)) ، ((کنجوتسور)) «روش شمشیر زنی» به ((کندو)) تبدیل گشت. به زودی دیگر هنرهای رزمی پسوند "دو" به خود گرفتند که به مفهوم "راه" است و یا کاملتر بگویم: «راه روشن بینی، ((خودسازی)) و فهم.» عنصر اساسی ذن به درجات مختلف در هنرهای رزمی آی کی دو ، جودو ، ((کاراته دو)) ، ((کوان دو)) ، ((هاپ کی دو)) ، ((جیت کان دو)) و در بین دیگر هنرهای رزمی معکوس است.
 نقش ذن در هنرهای رزمی تعریف ساده از آن را غیر ممکن می سازد زیرا ذن فاقد هر گونه نظریه است از این رو ذن دانشی است درونی و از درون شخص ((سرچشمه)) می گیرد که برای آن هیچ توضیح خاص و صریح و قطعی داده نشده است. ذن در هنرهای رزمی بر قدرت فکر و ارتقاء سطح ((هوش)) فرد تاکید ندارد و تاکید آن بر عمل شهودی است. هدف نهایی ذن آزاد سازی فرد از خشم پندارهای باطل و هیجان های عاطفی است.~~ نقش ذن در هنرهای رزمی تعریف ساده از آن را غیر ممکن می سازد زیرا ذن فاقد هر گونه نظریه است از این رو ذن دانشی است درونی و از درون شخص ((سرچشمه)) می گیرد که برای آن هیچ توضیح خاص و صریح و قطعی داده نشده است. ذن در هنرهای رزمی بر قدرت فکر و ارتقاء سطح ((هوش)) فرد تاکید ندارد و تاکید آن بر عمل شهودی است. هدف نهایی ذن آزاد سازی فرد از خشم پندارهای باطل و هیجان های عاطفی است.~~
-!!~~fuchsia:عناوین مرتبط :~~
*((همیشه آماده آموختن باشید))
*((هنگام کار به فکر محصول آن نباشید))
*((زمان حال را دریابید))
*((شتاب داشته باشی))
*((ضعف
های خود را نای)) />*((دست باای د سیر است))
*((
قابلیتهای خود را افزایش دهید))
*((غیرفعال فعال))
*((فعال غیرفعال))
*((«کی» خود را تقویت کنید))
+!~~maroon:لینک های مربوطه~~
align=left> />

{picture=Untitled-2.jpg} />

*((قابیهای خود را ر ن افای دید|فی قابلیت ها))
*((غیرفعال فعال در ذن))
*((فعال غیرفعال در ذن))
*((«کی» خود را تقویت کنید|تقویت «کی»))
 *((تنفس در آیین ذن)) *((تنفس در آیین ذن))
-*((با جریان حرکت کنید))
*((خشم بدون عمل)) />*((طر وی ا بنسید))
*((انجام افکار))
*((
ذارید ذهنتان جاری اد))
*(( م))
*(( درد کر کنید)) />*(( ی حمت))
*((از ترس یک دوست بسازید))
*((دید مطمئن)) />*((قدرت رکز))
*((
ه ی معدد))
*((نرهی می ون ذن))
*((ک
رته، دون اسلحه))
+*((با جریان ذن حرکت کنید))
*((خشم بدون عمل ر |م بون مل))
*((انجام افکار در ذن|انسجام فکا))
*((فک نکدن ذن|موشین))
*((س شش در نر رزی | م))
*((از ترس یک دوست بسازید|ترس دوست شما))
*((دید مطمئن در ن|ی من))
*((ترک و ذن|مرک واس))
 *((پیروزی در باخت)) *((پیروزی در باخت))
- +*((ذن در کاراته))
*((آمادگی برای آموختن هنر ذن))
*((فکر نکردن به نتیجه در اموزش ذن|فکر نکردن به نتیجه))
*((ذن و زندگی در زمان حال|ذن و زمان حال))
*((شناخت ضعف ها در هنر ذن))
*((مغرور نشدن در ذن))
*((شناخت خطرات واقعی در ذن))
*((فکر نکردن به درد در ذن))
*((تلاش بیهوده در ذن))
*((راههای موفقیت در ذن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 21 مرداد 1384 [21:32 ]   19   مهدی رضی      جاری 
 جمعه 21 مرداد 1384 [21:13 ]   18   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:48 ]   17   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [10:43 ]   16   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [09:58 ]   15   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [09:30 ]   14   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 31 تیر 1384 [12:50 ]   13   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [20:08 ]   12   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [16:43 ]   11   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [17:50 ]   10   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [14:59 ]   9   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:50 ]   8   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 تیر 1384 [15:20 ]   7   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:30 ]   6   مهدی رضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [15:55 ]   5   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [09:01 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [08:31 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [20:32 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [08:10 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..