/>

    
 منو
 صفحه های تصادفی
کوپرنیک
خلق و کنترل نقطه توجه در تلویزیون
نامگذاری سوره‌های قرآن
مرحله پنجم : قدرت یابی مجدد نیروی مذهبی بر پایه تغییرات و تجدیدات در آن
رسوبگذاری در محیط آبی
نصیحت پیامبر اکرم به فاطمه علیهاسلام
مار قهوه ای استرالیایی
روابط خانوادگی در روستاهای ایران
تاج ریزی پیچ
حضرت هارون علیه السلام
 کاربر Online
290 کاربر online
تاریخچه ی: ذره آلفا

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-41Lines: 1-55
-!معرفی ذره آلفا
آلفا ذره‌ای حاوی دو ((پروتون)) و و ((نوترن)) است، ته این ذره ((هلیوم|هه اتم هلیوم)) می‌اش. هاطوری که لوم است این ذره اردار بوده و م زتری نسبت به رات دیگر ل بتا دارد. وجود چنین ویژگیهیی ر ای باعث می‌و ک در اده ه کم نفوذ کند ولی و به خاطر ((بار الکتریکی|بارهای اکتکی)) قا ملاحظه‌ا ((یونیاسین|مل یونیایون)) بیتری ایجاد کند. />!((روپاشی ره لفا)) />رفوپشی α ، هت ذره‌ای مل دو ون و دو نتو نتشر می‌کد. این نجر ه ک 4 واحد ((عدد جری)) 2 وحد (( اتی|تی)) ا ((ود دیاکتیو|دیو نوکلوئید)) می‌د. />!تهای فا دنده />هههایی که رمای ن از 150 بزرتر ا ا نر توری نبت به نر آلفا نپایدار هتند. ولی ا نر کندی فا که و طبیعی خ می‌ند اای دد می رر ا 83 هن. اد دی نر کنن آلفای طبیعی ((فللت خاکهی ادر|ایه اکهی ادر)) در ((جدل تنای)) وجد دان (م 148SM ، a47Sm ، 144Nd ). />!مده ((یم مر)) شرکد‌های آا />مدوده نی عمر انده یری ده برای ((نشکننه آا|رکدهی ف)) سیار گرده ا ا د میکو انیه تا 10 سا ا یگرد لی مده انژی آلفا یلی کوچک وه و مولا ین 5 ای 7 میلیون کترون ول ای هسته‌های سنگینر و بی 1 ی 2.5 یلیو لکون ول رای رکای فای کهای ندر تییر ی‌کد. />!((یف انژی ره آفا)) />رات با ارژیهای م من ی‌گن ینی یک رایو نوکوئید خا ته ذرات آلفا ا ند اژی یژه ی می‌کن. نمودار تعداد ذرات آف نرژی حای قله‌هی پهنی ک پهنای موود دلیل ((ال عدم قطعیت)) و ومل مایی است.


''حاتای مختلف ((فرواشی ذره آلفا)) یک هسته اوله ه یک هست تولید ده:''


من ات برای یک رای نوکلئید ندین حال روپی هده گر ی ممکن ت یک ا ای آن نی طوح مختلف انرژی ا هسه ایاد ه ا اته باد. ا روی قلههی موود در یف مبوطه به فوپاشی α ه قله نانگر رصد نسبی فوپاشی رخ داده یله ه الت موجود ر وپاشی یک ه ولیه ه یک ((هسته)) ایاد ده ات. />!انرژی راه ذره آلفا />انژی واقی مر ا ذر آلفا یا معل کل ((انرزی ذار الکترنژی گاری)) است. بدلی اینکه ته یجاد شد این فاشی نی دار. انرژی نی همراه هسته ایاد ده در نی نیز ه ((قن بی اناه رکت خطی| اازه رت)) در یستم . این عمل پس زنی مشه س زنی فنگ ر نگام ((لیک لوله)) است. />!((برمک ه آا ا اه)) />چانه ار شد آلفا ه دا (نگین) است. رات بارار سنگی ابتا از طری ((ینیزاسیون)) ا بمکن می‌کد. رای را با ارژی با ، مکن ست ((واکن‌هی هه‌ای)) نی اری اهمی باشن. ((رت بارا|رت باردار گی)) ، بسیار گیر از لکونهیی ی‌شد که با نه برهمکنش می‌ند. ناراین آنه در ار این برمنش‌ها مین قابل ملظه‌ای نرف نده و مسیر از میان یک کننده نتا متقی است. ا ود این ((برخرد کا|برخوردهای اتیک)) هسته‌های ک بنرت منر ه انحرفهای ل ملاه ذ اصاصی از یک سیر مستیم می‌.
!ر ذره آلفا ر ماه />ین اصه‌ی که ر آا در اده ب نده تا نقطه رسیدن ه ((انژی جی)) متو یط طی می‌کند به بر تلقی می‌د. مقدار رد برای ه ین م ف در یک ذب کنده ا مدای ییر نن واهد دا چ که پیهای از دت دادن ژی تسط ذره بطور تصادفی رخ داده و مچنین مقدار حیقی این کاه انژی به همکن غی است ین تغییرا م ه دیدهای به نام ((اف بایکه ا|اناف )) می‌شود. تریف قق د ا در گن (( باریکه امی|دیده فرق)) وت می‌ی. ب میانگن تی از جذب کننده است به ص ذرات آلفای وی را تو می کن. />!ول مور د ذرات ارا />* تی یا ((د جری)) که />*((رت با|انرژی ذره برار)) />*((رات بادر|رم ذره ارر)) />*((ر بادر|ب الکونی ذره))

/>((ات دار)) ما در مو اتمی لا بدلیل عدا یر الکتهایی ک با نا برهمکن یدهن، دارای رد وتاهری هستند. ذرا با انرژی ال ردای انیری ن ب ات با نرژی ک هد، چرا که ه برهمکن‌های بیری رای اکندن انرژی یز ا. بار یشر وی ((ر)) من کاه برد می‌گر چرا که برای چندگانه مو ای ((قنون کولن|رهمکن‌های ولنی)) ((کترون)) ماده ب کنده می‌شود. یک مد ا جرم بزرگت رد کتاهری از ی ره با رم کمر با مان ((نرژی نی)) دارد. ای الت می‌واند بسیله ان افایش یاته بهمکنش توی دد ش را که یک ه نگین راتر ا یک ر سبک ا هم انرژی جنبی ک می کد.
+

bgcolor=#00FF0E align=center> />

||پرتو نتال نه انرژ راه ابش ست. هگای که توی انرژی ود ز دست بده دیگر تو نی. می‌ود ارد ت ود و رخود به الکترونها و یا سته ، ا را ا ا ای و طبیی خارج کند. رتو ر ه رود بخشی از نرژ را دست ی‌ و در نایت مو می‌شد. برای ل روهای لف و ((پرتون)) س از متوقف دن الت تی خاج شد و ه ه اتمی دیل می‌گدد. تها میاند ه ا ((ما الترومغنایی)) بان.|| />
ریچه
رات آلفا ا در بتدا ه عنون ک نترین ابشایی که مود طبیعی گیل می‌ند، ناایی کدند. ل 1903 رافورد نسبت با به م آنه ا استد ز انر ذرات آلفایی ل ا رپای ((ایم)) در ((میدا الکتریکی|میدانهای اکریکی)) و ((یدان منطیسی|مط)) یی کرد. عی غم شک بد این آزایشای ولیه ، نتیج رادفود 25 رد بیش دار یرت شده لی و ر سال 1909 ررفورد نشان مانور حدس زده مید رات آلفا واا ههای ((لیوم)) کی شدهان. />

/>
{img src=img/daneshnameh_up/8/88/alphaparticle.JPG}!
ید کلی />تان ین ذره پرارژی که مول هسته‌های سنگین ناپاار خارج می‌شود، مشاب هت لیو یی یعنی رای د ر ((تن)) و ه ((نورون)) است. رم آ کی یش ا چهر احد رم اتمی و ا و بار اکتریکی م . ه نپیای ک ا پرتو آلفا اطع می‌ند بدیل ب هسته ی می‌ود که عدد اتمی آ و د و ری ن 4 کتر از عدد امی و می هه مار است.
!شا توید ذرات آلفا /> هستههی سگین ه افایش نیروی داف کولنی ا یروی تگی ه بر افزای __z__ یتر می ا الی ی لفا زا بر ااس افعه کولن میاشد. ه لفا اتا پایار و مقی ارد و در مقیه با جزای تشکیل هنه ن رمی نسبا کم دارد. ر قیسه ا رات دیر پاشی خوی ا لا انرژی ط برای ذره آلفا امکان پیر است.
{img src=img/daneshnameh_up/e/ee/alpha-particle5.jpg}
ونسای ر لفا />پرت آلفا عو از رون ((اتته)) نها را ینیزه ی تریک می‌کند این ار مقداری ز انرژی خ را دست مهد. ه لت نین و پر انژی دن ره ا مجب ا که ر طول مسی کا همه نری خود را ز دست ه. یعنی ش ینسازی ن یی یا است. برای بیا کی ت یسازی ینسای یه ری شده ا که ن دا ز یونهایی است که ر هر انتیت از طل سی بو می‌آید.

در یونای یژه تو تا جه ار محی و انژی و رعت پروها ت. چون در مسیر ور از ت و انژی کاه می‌د لا میان یونای یه ابا ر انهای مسیر فت زیادی د. قیت این ر تما برخورد ک سرعتهای ی احت بیتر ر رتهای کا. />{img src=img/daneshnameh_up/e/e0/alpha_penetration.JPG}
ذ و کاازی رت ف
قر نفوذ پرتوهای آلفا سیار کم ات. بطری که د راژی ری آا در وا چندین انی ت نمی‌کند. بری ما مقدار ن در ق د چند میکن ست. اگ ((ماد رایوکیو|من ادیواکو)) پ کننده پهای آلفا د نقی رار داده شود در قابل آن آشکا ساز منسبی که به تگاه شمارنی ول است گراه شود مه شود که تا مدتی با ای فاله ی ن شع و دتکور ، داد پتوهایی که در له نی به بعد ا ای تعداد به رعت کته می‌شو و نهای به ف می.

ع
ت این است که ن پرتوهای آلفای ی از یک وع بع هم انژی و و رم نه ید است. لا طول مسیران یکان و و متیم ا. لی ه ل اینک ذره طور متقیم ا. ولی ه لت اینکه هر ذره بور متقل انرژی ودش را ا د می‌دهند. لذا انرژی همه نها در ر میر یکن نمی‌باد و رد بی ا نها ت ا در می ت ش را اب کد.

آشک
ا ذرات ا بسیار کچک است ارن‌ه اد دارای ریه یلی ناک باشند انرژی را فای چهی یو بی 4 10Mev است. بنارای ات دچه گر کمی ککر از ب رات آف با انرژیای 4Mev ا. بری آشکر ازی فا منب اه بود. اگر ه باند ود ج سا ((شکراز گایر مولر)) و رده ود شود. دی رتی مرندهی گایر قریبا ارای کرایی یا رادمان 100 رصد ی انرژیهای مول می‌اشند. ب هر ا این کاایی قتی بست می‌آید ک شمه بتون د داخ شده قرار داده می‌شود. ی ر چنین اتی بای تصحی مربط به ثرات یاره بید نم شد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((نراف باریکه لفا)) />*((انرژی همبستگی هسته))
*((ب
رخورد کشسان))
*((بره
مکش ذره آلف با ماده))
*((پراش باریک اتمی))
*((ذرات باردار))
*((ذره بتا))
*((ذره
و ضد ذره))
*((طیف ا
نرژی ذره آلفا))
*((عناصر رادیواکتیو))
*((ف
رواشی ذره آلفا))
+*((کاراز گایگر مل))
*((پرتون))
*((نوترو))
 *((مواد رادیواکتیو)) *((مواد رادیواکتیو))
-*((کننده لفا))
*((وا
کن‌هی هسته‌ای))
*((ینیزاسیون))
+*((ین لکیکی))
*((میدا مغناطیسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:20 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:13 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:06 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [05:52 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [16:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..