/>

    
 منو
 صفحه های تصادفی
رابطه انسان و خدا در اسلام از نظرآزادی
قواعد دوست داشتن
حروف شمسی و قمری
ناپدید شدن حضرت باقر از چشم مردم در کودکی
تکشاخ «صورت فلکی»
ماتریس وقوع
باغبان
دیو داد بن محمد
امام خمینی - شرح صدر
ثبات و پایداری پرواز
 کاربر Online
560 کاربر online
تاریخچه ی: ذره آلفا

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-39Lines: 1-55
-!معرفی ذره آلفا
آلفا ذره‌ای حاوی دو ((پروتون)) و و ((نوترن)) است، ته این ذره هه اتم هلیوم می‌اش. هاطوریکه لوم است این ذره اردار بوده و م زتری نسبت به رات دیگر ل بتا دارد. وجود چنین ویژگیهیی ر ای باعث می‌و ک در اده ه کم نفوذ کند ولی و به خاطر ((بار الکتریکی|بارهای اکتکی)) قا ملاحظه‌ا ((یونیاسین|مل یونیایون)) بیتری ایجاد کند. />!((روپاشی ره لفا)) />رروپشی α ، هت ذره‌ای مل دو ون و دو نتو نتشر می‌کد. این نجر ه ک 4 واحد ((عدد جری)) 2 وا ((د اتی|تی)) ا ((ادیو کید)) می‌د. />!تهای فا دنده />هههایی که رمای ن از 150 بزرتر ا ا نر توری سبت به نر آلفا نپایدار هتند. لی نشر کندی فا که و طبیعی خ می‌ند اای دد می رر ا 83 هن. اد دی نر کنن آلفای یی ایه ((اکهی ادر)) در ((جدل تنای)) وجد دان (م 148SM ، a47Sm ، 144Nd ). />!مده یمه مر شرکد‌های آا: />مدوده نیمه عمر انده یری ده برای ((نشکننه آا|رکدهی ف)) سیار گرده ا ا د میکو انیه تا 10 سا ا یگرد لی مده انژی آلفا یلی کوچک وه و ممولا ین 5 ای 7 میلیون کترون ول ای هسته‌های سنگینر و بی 1 ی 2.5 یلیو لکون ول رای رکه‌ی فای کهای ندر تییر می‌کند. />!((یف انی ره آفا)) />رات لف با ارژیهای م من ی‌گن ینی یک رایو نوکید خا ته ذرات آلفا ا ند اژی یژه ی می‌کن. نمودار تعداد ذرات آا نرژی حای قله‌هی پهنی که پهنای موو لیل ((اصل عدم قیت)) و وم مایی است.

''حا
تای مخت ((فروپای آلفا)) یک هسته اوله ه یک هست تولید ده:''

ممک
ن ات برای یک رای نوکلید چندین حال روپی هده گر ی ممکن ت یک ا ای آن نی طوح مختلف انرژی ا هسه ایاد ه ا اته اشد. ا روی قلههی موود در یف مبوطه به فروپای α ، ه قله نانگر رصد نسبی وپاشی ر داه بویله هر حالت موجود ر وپاشی یک ه ولیه ه یک هسته ایاد ده ات. />!انرژی راه ذره آلفا />انژی واقی مر ا ذر آلفا یا معل کل انژی ذاری است. بدیل اینکه هسته ایجاد ده از این فروپای زی دارد. انرژی س ی همراه با ست یجاد شده ، در نتیجه نیاز قا ((دزه حرک)) یستم ت. ی عمل پس زنی شابه ((پ نی نگ)) ر هگام ((لیک گلوله)) است. />!برهمک لفا با مه />چنانک شاره شد آا ذره باردار (سنین) ت. ذرات باد ین تدا از طریق یونیایون ا اده رمکنش می‌کنند. رای ات ب انرژی باا ، ممک ت واکنهای سه‌ی یز رای امیت باشند. ((ت دا|ذرت بادار سنگین)) ، سیر سنگی تر از لکرویی می‌ان ه ا ها برهمکن مند. نابرای ها در ا این رکه به مین قال ملای نحر نه و مسی ذره از میان یک نده نبتا تیم اس. ا وود ین ، رورای لاستیک با ته‌های ب کن بدر منر ه نحرفهای قال لاح ر تصاصی از یک میر مستقیم می‌شود.
!بر ر آلفا در ماده
ین فهای که ذره آلفا ر ماه کنده ا نقه ین ه ((انژی نشی)) متوط می ی می‌کند به بر تلقی می‌د. مقدار رد بای ره ین م ا در یک کننده ا قاری ییر نا واهد دا را که دیده‌های ز ست اد ژی ت ره طو تصادفی اه چنین مر قیقی ی ک ارژی به رهمکنش ی ات این تییا نر ه دیدهی ب ((اناف ب)) می‌ود. تعیف قی ا ن گن یده تر ت می‌گید. میانگین متی ا جذ که ست ه ف ذر آفی وی را متوف می کد. />!عا وثر ر بد ر م باردار />*د اتمی یا ((عد رمی)) ذب کنده />*((ذه|انرژی ذره اردار)) />*((ر|رم بادار)) />*((ذر|ب لکونی ه)) />
((
ات دار)) ما در مو اتمی لا بدلیل عدا یر الکتهایی ک با ها برهمکن یدهن، دارای رد اتری هستند. ذرا با انرژی لا ردای انیری ن ب ات با نرژی ک هد، چرا که ه برهمکن‌های بیری رای اکندن انرژی یز ا. بار یشر وی ه من به کاه برد می‌گر چراکه برای چندگانه موجب افیش همکنش‌های کولمی ا ((لکرون)) ماده ب که می‌شود. یک مده ا ر برتر ، برد کتاهری از ی ره با رم کمر ا مان ((نرژی جنبی)) دارد. ای الت می‌واند بسیله ان افایش یاته بهمکنش توی دد ش را که یک ه نگین راتر ا یک ر سبک ا هم انرژی جنبی ک می کد.
+

bgcolor=#00FF0E align=center> />

||پرتو نتال هه انرژی راه ابش ست. هگای که توی انرژی ود ز دست بده دیگر تو نی. می‌ود ارد ت ود و رخود به الکترونها و یا سته ، ا را ا ا ای و طبیی خارج کند. رتو ر ه رخر بخشی از نرژ را دست ی‌ و در نایت مو می‌شد. برای ل روهای لف و ((پرتون)) س ا موقف دن ز حالت تی خاج ده و ب ست اتمی تبدیل می‌گدد. تها میاند ه ا ((ما الترومغنایی)) بان.|| />
ریخه
رات آلفا ا در بتدا ب نون ک نترین ابشایی که مود طبیعی گیل می‌ند، ناایی کدند. ل 1903 رافورد نسبت با به م آنه ا استد ز انر ذرات آلفایی ل روپای ((ایم)) در ((میدا الکتریکی|میدانهای اکریکی)) و ((یدان منطیسی|مط)) یی کرد. عی غم شک بد این آزایشای ولیه ، نتیجه رادفور 25 رد بیش دار یرت شده لی و ر سال 1909 ررفورد نشان مانور حدس زده مید رات آلفا واا ههای ((لیوم)) کی شدهان. />

/>
{img src=img/daneshnameh_up/8/88/alphaparticle.JPG}!
ید کلی />تمان ین ذره پرارژی که مول هسته‌های سنگین ناپاار خارج می‌شود، مشاب هت لیو یی یعنی رای د ر ((ون)) و ه ((نورون)) است. رم آن کمی یش ا هر احد رم اتمی و امل و بار اکتریکی م . ه نپیای ک ا پرتو آلفا اطع می‌ند بدیل ب هسته ی می‌ود که عدد اتمی آ د د و ری ن 4 کم اعداد می و می ه مار است.
!شا تید ذرا آلفا /> هستههی سگین هنگ افایش نیروی داف کولنی ا یروی تگی ه بر افزای __z__ یتر می ا الی ی لفا زا بر ااس افعه کولن میاشد. ه لفا اتر پایدا و مقی ارد و در مقیه با ازای شکل دهنه ن رمی نسبتا ک ار. در مقایه ب ذرات دیر پاشی خوی ا لا انرژی ط برای ذره آلفا امکان پیر است.
{img src=img/daneshnameh_up/e/ee/alpha-particle5.jpg}
ونسای ر لفا />پرت آلفا عو ا رون ((ات|اتمها)) نها را یونیزه و یا تحیک ی‌کن در ای ل هر بار اری از ژی د ر ست می‌ه. علت سنگین پ نرژی دن ذره آفا مبور است ک ر ول می کاهش ه انری و را ا د د. یعنی ت یونای یی ی است. بای بیا کیت ت یونازی ، یوسی یژه ری شده ت که ن دا ا یونهی س که در هر سانتیتر از ول میر پرتو بج می‌ید.

مقد
ا یونازی ویه ه پت تابع درجه رارت محی نرژی رعت رتوها ا. چون ر ط به مو ا ت انرژی رت کته مود لذا میزان یونی وی آن در بتدا ر انتای مسی فاو ید ار. در یقت لت این ا ا برخر کمر ر رتهای زیا احال یشتر عتهای کمراست. />{img src=img/daneshnameh_up/e/e0/alpha_penetration.JPG}
!جذب و آشکارزی پرت آلفا
ت نفو پتهای آلفا سیار کم ات. وی ک برد پانژی ین نها ر هوا از چنین انیمت وز نمی‌کند. بری ما مقدار ن در آب فق ه حد چند میکن ست. اگر ((اد رادیواکتیو|منبع یواکتیو)) پخش کننده پتوهای لفا در قه‌ای قر اد ود و در مقال ن آشار ساز مناسبی که ب دستگاه شمارنده‌ای ول ست ذراد له می‌و که تا مدتی فزای اص بین م عشع دتک ، تعداد رتوهایی که ر فاصله زمانی مشخص ب ا این تا ب رعت کسته ی‌ نهیا به ف می‌سد.

عل ی که چون پتوهای لفی نی ز یک و منبع م نرژی بوده جر ه زید است. ل ول مسیرشان یکسان و و مستقیم ا. ی ه لت ینکه ذره قیم است. وی ب عت ایک ر ره بر مل انرژی ود را از د میند. لذ انرژی همه نها در خر یر یک نمی‌باد ب ی آنها ت ا در می ت ش را اب کد.

آشک
ا ذرات ا بسیار کچک است ارن‌ه اد دارای ری یی ناک باشند انرژی ات فای چهی یو بی 4 10Mev است. بنارای ات دچه گر کمی ککر از ب رات آف با انرژیای 4Mev ا. بری آشکر ازی لف منب خواه بود. اگر ه باند وا م اس ((شکرسا یگ ل)) شود شمده واهد د. بدین ترب شمارندهی گایر قریبا ارای کریی یا رادمان 100 رصد بای انرژیهای مول می‌اشند. ب هر ا این کاایی قتی بست می‌آید ک شمه بتون د داخ شده قرار داده می‌شود. ی ر چنین اتی بای تصحی مربط به ثرات یاره بید نم شد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((انری بی)) +*((آشکارساز ایگ ول))
 *((پروتون)) *((پروتون))
-*((ذرات باردار))
*((ذ
ر))
*((ذر
بتا))
*((ذر و د ذره))
*((
دد اتمی))
*((عد رمی))
*((کننده آف))
*((
نویون))
*((یونیزاسیون))
+*((نوتر))
*((ود ردیواکتیو))
*((میدن لکتریکی))
*((ین نیسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:20 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:13 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:06 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [05:52 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [16:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..