منو
 کاربر Online
331 کاربر online
تاریخچه ی: ذخیره انرژی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-62Lines: 1-77
-V{maketoc} 
 __ذخیره کردن انرژی__ __ذخیره کردن انرژی__
-

! لزوم ذخیره کردن :

مسئله ذخیره کردن ((مواد قابل احتراق)) موجود بوسیله />مراکز کلاسیکی به آسانی حل شده است. وقتی یک دستگاه برقی خانگی به عنوان مثال 3.5 کیلو واتی بکار انداخته می شود، بلافاصله توان مصرفی مرکز به اندازه 3.5 کیلو وات افزایش می یابد، که سبب مصرف بیشتر ((زغال سنگ)) ، مواد نفتی ، آب یا ((اورانیوم)) می باشد.

در مورد ((انرژی خورشید|انرژی خورشیدی)) ، باد یا حتی جزر و مد چنین موردی وجود ندارد. در این موارد انرژی را وقتی که در دسترس است باید اخذ کرد، و اگر در این لحه مورد نیاز نباشد لازم است ذخیره شود.

! ذخیره ((الکتریسته)):

*یک ((انباره الکتریکی)) فقط یک دستگاه است که به موقع پر کردن ((انرژی)) را دریافت می کند و به هنگام ((تخلیه الکتریکی)) آن را پس می دهد. این یک دستگاه ذخیره سنگین است. زیرا یک کیلو ((انباره سربی)) را در بر دارد. /
>
*امتیاز بزرگ آن امکان جمع آوری ساده ((انرژی مکانیکی)) با بازده خوب است از این رو روش ذخیره کردن در ((اتومبیل)) ها و در ((ماشین های بادی)) الکتریکی بسیار مورد استفاده است. ولی آن نمی تواند ((دستگاه های الکتریکی|اسباب های الکتریکی)) خانگی را بدون گذشتن از یک ((نوسانگر)) ، تغذیه کند. چنین ذخیره ای برای مصرف عمومی غیر ممکن است ذخیره مازاد الکتریسته حاصل از یک ((نیروگاه برق)) در یک انبار بزرگ مشکل به نظر می آید. />
*گونه های دیگر باتری نیز وجود دارد:

+! لزوم ذخیره کردن
مسئله ذخیره کردن ((مواد قابل احتراق)) موجود بوسیله مراکز کلاسیکی به آسانی حل شده است. وقتی یک دستگاه برقی خانگی به عنوان مثال 3.5 کیلو واتی بکار انداخته میشود، بلافاصله توان مصرفی مرکز به اندازه 3.5 کیلو وات افزایش مییابد، که سبب مصرف بیشتر ((زغال سنگ)) ، مواد نفتی ، آب یا ((اورانیوم)) میباشد. در مورد ((انرژی خورشید|انرژی خورشیدی)) ، __باد__ یا حتی ((انرژی جزر و مد|جزر و مد)) چنین موردی وجود ندارد. در این موارد انرژی را وقتی که در دسترس است باید اخذ کرد و اگر در این لحه مورد نیاز نباشد لازم است ذخیره شود.
>
>
align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/ذخیره انرژی خورشیدی 1.JPG}{img src=img/daneshnameh_up/4/40/sanfran4.jpg}
!ذخیره الکتریسته
*یک ((انباره الکتریکی)) فقط یک دستگاه است که به موقع پر کردن ((انرژی)) را دریافت میکند و به هنگام ((تخلیه الکتریکی)) آن را پس میدهد. این یک دستگاه ذخیره سنگین است. زیرا یک کیلو ((انباره سربی)) را در بر دارد.>>
*امتیاز بزرگ آن امکان جمع آوری ساده ((انرژی مکانیکی)) با بازده خوب است از این رو روش ذخیره کردن در اتومبیلها و در ((ماشین بادی الکتریکی|ماشینهای بادی الکتریکی)) بسیار مورد استفاده است. ولی آن نمیتواند اسبابهای الکتریکی خانگی را بدون گذشتن از یک ((نوسانگر)) ، تغذیه کند. چنین ذخیرهای برای مصرف عمومی غیر ممکن است، ذخیره مازاد الکتریسته حاصل از یک ((نیروگاه برق)) در یک انبار بزرگ مشکل به نظر میآید.>>
*گونههای دیگر باتری نیز وجود دارد:

 **((پیل کادیوم ـ نیکل)) **((پیل کادیوم ـ نیکل))
 **((پیل نقره ـ روی)) **((پیل نقره ـ روی))
-**((پیل سدیم ـ گوگرد))
این باتری ها خیلی گرانتر هستند و ((انرژی)) ویژه آنها فقط سه یا چهار برابر انرژی یک انباره سربی است.

! ذخیره انرژی جنبشی :

((استفاده از چرخ لنگر برای ذخیره انرژی جنبشی)) بسیار قدیمی است در حال حاضر دستگاه هایی برای ذخیره ((انرژی جنبشی)) ساخته شده است. ولی قیمت ذخیره هنوز بسیار بالا است.

! ذخیره ((هیدروژن)):

هیدروژن یکی از جالبترین ((مواد قابل احتراق)) است، که ظرفیت گرمایی آن 34000 کیلو کالری بر کیلوگرم امکان استفاده در توان های بسیار بالا سهولت نسبی کاربرد و بازده بسیار خوب است. ((تولید هیدروژن با الکترولیز)) به توسط ((جریان الکتریکی)) یا جریان برق آسان است. مخصوصاً ((انرژی باد|انرژی ماشین های بادی)) و ((انرژی جزر و مد)) برای تولید هیدروژن استفاده کرد. برای ذخیره کردن هیدروژن دومسئله وجوددارد: />
*تبخیر اجتناب ناپذیر ((هیدروژن مایع)) (253- درجه ((سیلسیوس))) در حدود یک در صد هر ساعت هر روز یا هر ماه برحسب اندازه مخزن است و در ذخیره کردن دراز مدت آن محدودیتی پدید می آید، از این جهت ذخیره کردن فقط در کوتاه مدت ممکن است. />
*((چگالی)) کم مایع و گاز آن سبب می شود که مخازنی با حجم بزرگ ساخته شوند، برای ذخیره هیدروژن مخازن کروی فوق العاده ((عایق)) صورت گیرد.

! ((بیو گاز)) Bio-Gass:

از تبخیر فضولات حیوانی و گیاهی ((«گاز))) ((متان)) می شود. این روش در ((چین)) و ((هند)) و... رایج است. یکی از تکنیک ها به این شکل است که چاهی درست می کنند، و فضولات گاوی در آن جمع می کنند. و مقداری ((باکتری))ها را به آن اضافه می کنند. این باکتریها تکثیر شده وتولید گاز سوختنی متان می شود.

! مباحث مرتبط با ذخیره انرژی:

*((موا ا اتر)) />*((ا ن))
*((اری ورشی))
+**((پیل سدیم ـ گوگرد))


این باتریها خیلی گرانتر هستند و انرژی ویژه آنها فقط سه یا چهار برابر انرژی یک انباره سربی است.
!ذخیره انرژی جنبشی
((استفاده از چرخ لنگر برای ذخیره انرژی جنبشی)) بسیار قدیمی است، در حال حاضر دستگاههایی برای ذخیره ((انرژی جنبشی)) ساخته شده است. ولی قیمت ذخیره هنوز بسیار بالا است.
>
>
align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/6/6d/خازن.JPG}
{img src=img/daneshnameh_up/2/20/خازن 2.JPG}
!ذخیره هیدروژن
((هیدروژن)) یکی از جالبترین ((مواد قابل احتراق)) است، که ظرفیت گرمایی آن 34000 کیلو کالری بر کیلوگرم امکان استفاده در توانهای بسیار بالا سهولت نسبی کاربرد و بازده بسیار خوب است. ((تولید هیدروژن با الکترولیز)) به توسط ((جریان الکتریکی)) یا جریان برق آسان است. مخصوصاً ((انرژی باد|انرژی ماشینهای بادی)) و ((انرژی جزر و مد)) برای تولید هیدروژن استفاده کرد. برای ذخیره کردن هیدروژن دو مسئله وجود دارد:>>
*تبخیر اجتناب ناپذیر ((هیدروژن مایع)) (253- درجه سیلسیوس) در حدود یک در صد هر ساعت هر روز یا هر ماه برحسب اندازه مخزن است و در ذخیره کردن دراز مدت آن محدودیتی پدید میآید، از این جهت ذخیره کردن فقط در کوتاه مدت ممکن است.>>
*((چگالی)) کم مایع و گاز آن سبب میشود که مخازنی با حجم بزرگ ساخته شوند، برای ذخیره هیدروژن مخازن کروی فوق العاده ((عایق)) صورت گیرد.
!بیو گاز Bio - Gass
از تبخیر فضولات حیوانی و گیاهی ((گاز متان)) میشود. این روش در چین و هند و ... رایج است. یکی از تکنیکها به این شکل است که چاهی درست میکنند و فضولات گاوی در آن جمع میکنند. و مقداری ((باکتری|باکتریها)) را به آن اضافه میکنند. این باکتریها تکثیر شده و تولید گاز سوختنی متان میشود.
!مباحث مرتبط با ذخیره انرژی
*((اتا ا چر نگر ای ذخیر نری جنبشی))
*((اریته))  *((انباره الکتریکی)) *((انباره الکتریکی)) -*((انرژی))  -*((منابع انرژی))  -*((تخلیه الکتریکی))   *((انباره سربی)) *((انباره سربی))  +*((انرژی))  +*((انرژی خورشید))  +*((انرژی جزر و مد))  *((انرژی مکانیکی)) *((انرژی مکانیکی)) -*((می های بادی))
*((دستگا
ه های الکتریکی))
*((نوسانگر))
*((الکتریسته))
*((نیروگاه برق))
*((استفاده از چرخ لنگر برای ذخیره انرژی جنبش
ی)) +*((یه الکتریکی))  *((تولید هیدروژن با الکترولیز)) *((تولید هیدروژن با الکترولیز))  *((جریان الکتریکی)) *((جریان الکتریکی)) -*((انرژی ر و د)) +*((دستگاههای الکتریکی))
*((زغال سنگ))
*((ماشینهای بادی))
*((منابع
انرژی)) />*((مو قابل احتراق)) />*((نوسانگر)) />*((یواه برق))  *((هیدروژن مایع)) *((هیدروژن مایع))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [16:39 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 06 بهمن 1383 [06:46 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [20:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..