منو
 صفحه های تصادفی
آلفا
توحید در قرآن
رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری
فلج عصب صورتی یا فلج بل
اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند
جفت شدن آلکیل هالیدها با ترکیبات آلی فلزی
اریترومایسین
آنتی بیوتیک
تعریف ایمان
تیره کور
 کاربر Online
612 کاربر online
تاریخچه ی: دی‌ساکاریدها

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-33Lines: 1-29
 !دید کلی !دید کلی
 قسمت اعظم ((مواد قندی طبیعی|قندهای طبیعی)) به صورتهای __دی‌مر__ ، __تری‌مر__ ، __الیگومرهای بالاتر__ (بین 2و10 واحد قند) و __پلیمری__ هستند. متداولترین قندها ، دیمرها هستند.  قسمت اعظم ((مواد قندی طبیعی|قندهای طبیعی)) به صورتهای __دی‌مر__ ، __تری‌مر__ ، __الیگومرهای بالاتر__ (بین 2و10 واحد قند) و __پلیمری__ هستند. متداولترین قندها ، دیمرها هستند.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/a/ac/sugar.gif} {img src=img/daneshnameh_up/a/ac/sugar.gif}
 
 
 !ساکارز !ساکارز
-((ساکارز)) ، قند معمولی ، یکی از ((مواد شیمیایی)) طبیعی است که بدون تغییر مصرف می‌شود. مصرف سالانه ساکارز در آمریکا ، در حدود 45 کیلوگرم برای هر نفر است. ساکارز از نیشکر چغندرقند استخراج می‌شود و فراوانی طبیعی آن ، بین 14 تا 20 درصد است. ساکارز در بسیاری از گیاهان دیگر با غلظت کمتر نیز یافت می‌شود. تولید جهانی ساکارز ، در حدود 70 تریلیون کیلوگرم در سال است و کشورهایی هستند (مانند کوبا) که اقتصاد آنها بستگی به قیمت ساکارز دارد. پس ساکارز ، یک دی‌ساکارید حاصل از __((گلوکز))__ و __فروکتوز__ است.


{img src=img/daneshnameh_up/a/aa/chocolate.jpg}
+((ساکارز)) ، قند معمولی ، یکی از ((مواد شیمیایی)) طبیعی است که بدون تغییر مصرف می‌شود. مصرف سالانه ساکارز در آمریکا ، در حدود 45 کیلوگرم برای هر نفر است. ساکارز از نیشکر چغندرقند استخراج می‌شود و فراوانی طبیعی آن ، بین 14 تا 20 درصد است. ساکارز در بسیاری از گیاهان دیگر با غلظت کمتر نیز یافت می‌شود. تولید جهانی ساکارز ، در حدود 70 تریلیون کیلوگرم در سال است و کشورهایی هستند (مانند کوبا) که اقتصاد آنها بستگی به قیمت ساکارز دارد. پس ساکارز ، یک دی‌ساکارید حاصل از __((گلوکز))__ و __فروکتوز__ است.
 !مالتوز !مالتوز
 ~~green:مالتوز~~ ، دی‌ساکارید دیگری است که "__قند جوانه جو__" نیز نامیده می‌شود که از ((واکنش تجزیه|تجزیه)) آنزیمی (آمیلاز) ((نشاسته)) با راندمان 80% حاصل می‌شود. مالتو ز، دی‌مر گلوکز است که در آن ، اکسیژن همی‌استالی یک مولکول گلوکز (در فرم __α- آنومری__) با C-4 مولکول دیگر پیوند دارد. در این آرایش ، واحد گلوکزی با خواص شیمیایی خاص خود ، به صورت محافظت نشده باقی می‌ماند.

مثلا مالتوز ، یک قند کاهنده است، __اوسازون__ تشکیل می‌دهد و __موتاروتاسیون__ در آن انجام می‌گیرد. مالتوز با محلول اسید یا آنزیم مالتاز ، ((هیدرولیز)) شده، به دو مولکول گلوکز تبدیل می‌شود. شیرینی آن به اندازه یک‌سوم ساکارز است.
 ~~green:مالتوز~~ ، دی‌ساکارید دیگری است که "__قند جوانه جو__" نیز نامیده می‌شود که از ((واکنش تجزیه|تجزیه)) آنزیمی (آمیلاز) ((نشاسته)) با راندمان 80% حاصل می‌شود. مالتو ز، دی‌مر گلوکز است که در آن ، اکسیژن همی‌استالی یک مولکول گلوکز (در فرم __α- آنومری__) با C-4 مولکول دیگر پیوند دارد. در این آرایش ، واحد گلوکزی با خواص شیمیایی خاص خود ، به صورت محافظت نشده باقی می‌ماند.

مثلا مالتوز ، یک قند کاهنده است، __اوسازون__ تشکیل می‌دهد و __موتاروتاسیون__ در آن انجام می‌گیرد. مالتوز با محلول اسید یا آنزیم مالتاز ، ((هیدرولیز)) شده، به دو مولکول گلوکز تبدیل می‌شود. شیرینی آن به اندازه یک‌سوم ساکارز است.
 !سلوبیوز !سلوبیوز
 یکی دیگر از دی‌ساکاریدهای متداول ، سلوبیوز است که از هیدرولیز سلولز بدست می‌آید. خواص شیمیایی و ساختمانی آن ، همانند مالتوز می‌باشد، به جز در مورد ((شیمی فضایی)) آن در پیوند استالی که __β__ به جای __α__ است. محلول اسیدی ، سلوبیوز را به دو مولکول گلوکز ، با بهره مشابه هیدرولیز مالتوز ، تبدیل می‌نماید. ولی هیدرولیز با آنزیم ، به آنزیم دیگری به نام __β- گلوکوزیداز__ نیاز دارد که بطور مشخص ، فقط به پل __β- استالی__ حمله می‌نماید. برعکس ، مالتاز ، مخصوص واحدهای __α- استالی__ در مالتوز است. یکی دیگر از دی‌ساکاریدهای متداول ، سلوبیوز است که از هیدرولیز سلولز بدست می‌آید. خواص شیمیایی و ساختمانی آن ، همانند مالتوز می‌باشد، به جز در مورد ((شیمی فضایی)) آن در پیوند استالی که __β__ به جای __α__ است. محلول اسیدی ، سلوبیوز را به دو مولکول گلوکز ، با بهره مشابه هیدرولیز مالتوز ، تبدیل می‌نماید. ولی هیدرولیز با آنزیم ، به آنزیم دیگری به نام __β- گلوکوزیداز__ نیاز دارد که بطور مشخص ، فقط به پل __β- استالی__ حمله می‌نماید. برعکس ، مالتاز ، مخصوص واحدهای __α- استالی__ در مالتوز است.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/9/94/055734.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/9/94/055734.jpg}
 
 
 !لاکتوز  !لاکتوز
 بعد از ساکارز ، فراوانترین دی‌ساکارید طبیعی ، ((لاکتوز)) (قند شیر) است. این قند ، در شیر انسان و حیوان (در حدود 5 درصد شیر) یافت می‌شود. پس از تبخیر ، تمام مواد فرار ، بیش از یک‌سوم مواد جامد باقیمانده را تشکیل می دهد. ساختمان آن ، از واحدهای گالاکتوز و گلوکز بوجود آمده است که از پیوند __D-β- گالاکتوپیرانوزیل__ و __D- گلوکوپیرانوزید__ حاصل شده است. تبلور آن از آب ، فقط __آنومر α__ می‌دهد.  بعد از ساکارز ، فراوانترین دی‌ساکارید طبیعی ، ((لاکتوز)) (قند شیر) است. این قند ، در شیر انسان و حیوان (در حدود 5 درصد شیر) یافت می‌شود. پس از تبخیر ، تمام مواد فرار ، بیش از یک‌سوم مواد جامد باقیمانده را تشکیل می دهد. ساختمان آن ، از واحدهای گالاکتوز و گلوکز بوجود آمده است که از پیوند __D-β- گالاکتوپیرانوزیل__ و __D- گلوکوپیرانوزید__ حاصل شده است. تبلور آن از آب ، فقط __آنومر α__ می‌دهد.
 !ساختمان دی‌ساکاریدها  !ساختمان دی‌ساکاریدها
 ساکارز ، دی‌مر مشتق شده اتصال __D-α- گلکوپیرانوز__ با __D-β- فروکتوز فورانوز__ در مراکز آنومری است. این ماده در اثر هیدرولیز ، به قندهای تشکیل دهنده خود تبدیل شده، چرخش نوری آن تغییر می‌کند. دی‌ساکارید مالتوز ، یک دی‌مر گلوکزی است که در آن ، اجزاء تشکیل دهنده با یک پیوند کربن- اکسیژن بین یک __کربن آنومری α__ یک مولکول گلوکز و __C4__ دومی بر هم متصل می‌شوند.

سلوبیوز ، ساختمانی تقریبا مشابه با مالتوز دارد، اما دارای یک پیکربندی __β__ در کربن استالی است. __لاکتوز__ ، دارای یک اتصال __D-β- گالاکتوز__ با گلوکز ، به همان ترتیب سلوبیوز است.
 ساکارز ، دی‌مر مشتق شده اتصال __D-α- گلکوپیرانوز__ با __D-β- فروکتوز فورانوز__ در مراکز آنومری است. این ماده در اثر هیدرولیز ، به قندهای تشکیل دهنده خود تبدیل شده، چرخش نوری آن تغییر می‌کند. دی‌ساکارید مالتوز ، یک دی‌مر گلوکزی است که در آن ، اجزاء تشکیل دهنده با یک پیوند کربن- اکسیژن بین یک __کربن آنومری α__ یک مولکول گلوکز و __C4__ دومی بر هم متصل می‌شوند.

سلوبیوز ، ساختمانی تقریبا مشابه با مالتوز دارد، اما دارای یک پیکربندی __β__ در کربن استالی است. __لاکتوز__ ، دارای یک اتصال __D-β- گالاکتوز__ با گلوکز ، به همان ترتیب سلوبیوز است.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((پلی‌ساکاریدها))  *((پلی‌ساکاریدها))
 *((ساکارز)) *((ساکارز))
 *((سلولز)) *((سلولز))
 *((کربوهیدراتها)) *((کربوهیدراتها))
 *((گلوکز))  *((گلوکز))
 *((لاکتوز))  *((لاکتوز))
 *((ماکرومولکولها))  *((ماکرومولکولها))
 *((مواد قندی طبیعی))  *((مواد قندی طبیعی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 بهمن 1384 [10:45 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 01 بهمن 1384 [10:44 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..