منو
 صفحه های تصادفی
شعیب عقرقرونی
ملاقات جابر با امام باقر علیه السلام
چند لایی
گوینده
سوراخ اوزون
پاسخ روشنگرانه امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید
سازه دیوار باربر
بازی دو نفره
لیث بن علی بن لیث
حبوبیه
 کاربر Online
328 کاربر online
تاریخچه ی: دیود نوری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-38Lines: 1-71
-||ا پیوند دو و نی رسانی n p یک ه کترونکی ه نام ((دیو)) بد می‌ید که انع متی ر یستای ((مارا نوری)) ، نایشرهای دییای ، ((باتری خورشیدی|باتری‌های خورشیدی)) و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.||
!دید کلی
دیود یک قطعه ‌الکتویکی ا که ا به هم چبان دو نو اده n و p (ر دو یک س ، ((سیلییم)) یا ((ژرانی))) ساخت ی‌د. ون دیود یک قطع و یاهاست اعمال ولت دو ر پاینهایش س حات را ی می‌ود.


*
دیود ی ایس یا بون تی ک لاژ یود براب فر اس و ریان ال ار ه ج ابر ر است.


*((ایاس قیم)) ی تیه ی که لتژ دو سر دیود رگ ا ر ات که ((الکترون|‌الکترونها)) را در اه n و ((حامل بار حفره|حفره‌ها)) را در اه p حت ار قرار می‌د تا ینای مرزی با یکیگر ترکیب شده و عر احیه هی ک یاد. (((گرایش تیم دیود)))

/>*ذیه ی ((بایاس عکو)) که ولتاژ و س دیود ککتر از صر است یعنی ولتاژ به و سر دیو وری ول می‌شود ه ب ت ه ده n و ب منفی ن به اه p وصل گرد و ب ل کیده دن یونا ه کنر ض ((تری نوری ی را|نایه تی)) افای مییابد (((گراش معکوس دیود))).


-=::انواع دیودهای پیوندی::=-


!((یو نوری|دیودهای نور سل))
ر دیوی که بای مستقی ارد، الکترونهای ((وا سان)) از یوندگاه عبو کرده ه داخ ره‌ها می‌افند. این الکرونها به هنگام صعود به نوا رسانش رژی دریاف کرد بوند که به هنگام گت به ((ور ظرفیت)) انژی ریافتی را مجددا تابش می‌کند. ر ((یود یکوکننده ریان اکتریکی|دیوهای یکوسا)) ای انرژی ه صورت گرما پس دده می‌شود ی یودای ور گ LED ین انژی را به صت ((وتون)) ابش می‌کند. />!وتویوا />((انری رمایی)) باعث تولید حال‌های اقلیت ر یود می‌گ. ب ازایش دما ریا یو د بای ک افزیش می‌یاد. انرژی نوری هم همانند انرژی گرمایی باعث بوجود ملهای لیی ‌می‌گردد. کارخانهای سازنده با ی رونه‌ی کوچک ی بش ((نو)) به پیوندگاه یوهیی ا ی‌سزند که ''فوودیو'' نامیه می‌شوند. وقتی ور اری یوناه یک ((فوتدیو)) که بایس قیم داد ود آی وهای لکترن _ حه ر دا لایه هی وو می‌آیند. هرچه نور شیتر باشد مار املهای اقلیتی ‌نوری ای یاه، ر نیجه ریا معکوس بزرگتر میشو. به ‌این لیل فوتودیوه را ((آشکارساز نوری|آشکارسازهای نوری)) گوین. />!((راکور)) />نوی p و n ر د ف یه تی ا می‌تان مان یک ((ازن ت|خان تخت موازی)) در نر گت، ظرفیت این ز موزی را ''رفیت خاز اتا'' یا ''ظرفیت پیونگه'' گوید. ریت از انقال CT هر یود ب فزایش ولتاژ مکو کا ییاب. یوهی ییم ک رای ین یتی راحی هینه دد، ''یود ا ظری تییر'' ا ''ارکتور'' ن ارد. وراکر موازی ا یک ((الاگر)) کیل یک مدار تدید ر می‌دهد ک غییر ولاژ عکوس وراکتور می‌توانیم فکانس تشدی را یی بدهیم.
یهای اکی />((ید اکی)) یک یله تک‌طبی ا که در ن به ی استفاه از دو نو یمه هادی p n متصل به هم ممول ا یک ع نیم ‌هاد ((ییی)) ن n ب یک صا فلی اند ل نره یا ((لتین)) تفده ی‌شود. در هر دو ه ((‌الکتن)) امل کری را تشکی می‌دهد. وتی ک و مد ب ه یون الکترها در اه ییسیم نو n فورا ه داخ لز وذ می‌کنن و ی ریان سگینی ز بارهی اکریت بوود می‌ی. ید اتکی لیه ی یر بر نارد. کاربرد ای یو فکن‌های خیی ت. />!((یو |دیودهای )) />این یود یییم بی کار در ناحیه شک رای هین ا گاهی ن را ~~green:''ید شکست''~~ هم ی‌گیند. با تغیی یان آلایش ، کارانه‌های سازنه میونند یوهای نری سان که واژ کس آنها ا د تا دویست لت یر کند. با اعمال واژ مکس که ‌ ((لتا شکس)) زنر بگذر، سیلی وای ات که مانند ی من ولتاژ بت عل میکن.

وق
تی لت ایش در دی خیی ی باد، لی ی بسیار اریک می‌و. ((میان لکریکی)) در ایه هی بسیا ی ست. یدان نان ی است ه لکترونها ا ماهای ظری ارج می‌کند. یا لکترونهای زا به ‌این رش ''ک ن'' می‌یم. />!کارها
ات ((تصال p - n|یوندی p - n)) در عت الکتریک اهی یژه‌ای ورارن. ون مال ((دیود نوری|یودهی نور فان)) LED نایشگرای یجیتای و یلنده‌های نور قم GaAs و InP ویه ی یتای ((مرات نوری)) مناسب ه. آرایش ((لیر نیم رسانا)) ((آشکاساز نوی)) ا می‌توان یم یسک فشرده برای خواند لاعات یجیتال از یک چ مو افاده رار اد.

کاربرد سیر م پیوندها به نون ((باتری خورشیدی|باترهای خورشیدی)) که انرژی نوری ب شده ا به ((رژی ‌لکتریکی)) مفید تیل می‌کند. یوهای با رفیت غیر در توید رمنیها ، مرب فرکنس‌های مایکرویو و ((فیل لکتونیکی|فیلترهای ال)) ات. یهای زر ب نوان مرجع در مدارهایی که نیازمند قدار مینی از ولتا هستند، ستفاده می‌شوند.
+


||قطعا دو یاه طرای شد برای خ به ذب ((وتون)) دیوهای نوی یده می‌وند. این عت یندی رای هبودی سرعت اسخ حساسیت ((شکاساز نوری|آشکاسازهای نوری)) ی تابش‌ها پرانرژی استاده مشو. بیشترین کاربرد آنها د ((مابرات وری)) و ((باتری خورشیدی|باتری‌های خورشیدی)) است.||

!دید کلی
قطعات و ایانه احی شده برا پاخ به ذب وون ، ''دیودهای نوی'' امیده می‌شود. برخی از دیوهی نوری رعت اسخ و ساست بسیار بالیی دارد. از آنجایی ک ((الکتریک|ترونیک نوین)) عو ر سیگناها الکتیی لب درای یگناهای ری ی می‌شد، دیودهی نوی نق مهمی ‌را به نوان قطعات لکرونیک ایا می‌کد. غالا ز ت پیوندی برای بهودی رعت پاس و ((شکارساز نوی|حسایت شکارزهی وی)) ی ابشهای پر رژی استفاده می‌شود. />
{picture=diodnori.jpg}

!ول
اژ و جریا یک پیون نور تیده />را الی بار الیت ر دو سر یک ((انواع پیوند نیم رسانا|پیوند)) ولی جریان می‌نن ویژه حاملین ار لید شده در نایه تهی __w__ توسط میدان پیوند جدا شده ((الکترون|‌الکترونها)) در ایه n و ((حامل بار حفره|حفره‌ها)) در ایه p می‌ند. ین حاملین بار قلیت که به صور گرایی در فصله یک ول نف ا طرفین یون تلید می‌شوند، به نیه هی فو کرده و وس ((میدان اکتیکی)) به رف دیر ارو می‌شوند. ار یون بطور یکوت ط وو‌هی با انرژی hv>Eg حت تابش را گیرد یک رخ ولی ضافی در ین جریان شاکت می‌کن ولژ مستقیم ر ر دو ر یک یند نور ابید ه نام ((پیده فوتولتائیک)) ایا می‌شود.=left> /> />

>
!تریهای خورشیی
مروه برای می((وان الکتریکی))ورد نیاسیای از ((اهوره ایی|واره‌های فایی)) ا آرایههای باریرشیدی او((الp -n|یونی p-n)) افاده می‌شد. اتریهی خورشیدیمیوانند وان ورد نیز تجهیاداخ یکمهواره را د مدزاوانی رمازن.آرایهییوندیا می‌تان در سطحاهواره توی یا اینهر بال‌های باتری وریدی مل ه بنهاصی ماهور دد. برای گیی از یشترین مقدا((انرژی نورانی|انرژی نوری))موجود زس که باتری رشیی دارا یوندی با قطعبزرگ و ر ندیکیقه باش. پیوند ی س نفو ی((کات یون)) تشکیلشد و ری گیری از اناس و ی کاهش بازترکیب ، سطحآ مواد مناب پوشیدهی‌ود. />!آکازهای نوی
ی
ک چین عه‌ای رای اندا گیی و روشنیی ی تبدل ((م نوری|یگنالهای نوری)) ی با زن به نلهی اکتریک ویله‌ای منسب است. در بیر ((آشکارساز نوری|آشکارسازهای نوری)) رعت اسخ آشکرساز یر هم ت. حله فوذ املی بار ای مان ات و باید ر رت امکان و. پ مطلو ات ک ای نی ی انازه کفی برگ اشد تا کر ونها به‌ی نوی ی n p ر درون ناحیه هی ون. قتی که یک EHP ر ناحی هی د ید ((یان اکتیکی)) اکترون را ر n و حفره را طرف p می‌کشد. چون این انش حاملی بار زمان کوتهی ر می‌دهد، خ یو وری می‌تواند سیر ی باشد. هنگامی ‌ک املین ا دا ر حیه تی w اید وند، به کارسا ک دیود نوی ایه تهی گته میو. اگ w ن باشد کثر ونی تابی ناحی هی جذب خاند . w پهن نجر به کا فی یوند شده و در یه ثابت انی مار شکراز را کاش می‌دهد. />


/> />

{img src=img/daneshnameh_up/5/5f/JM_Cotco_LED_cieple_80.jpg}

!نح
و ک های ی تی
وش منب برای کنتر هنای ایه ی ساختن یک آشکارساز نوی p-i-n است. نحیه i مادای ک اوم ویه یاد است، زوم نارد که قیقتا ذای بشد. می‌ون ا ه ش ونستی ری بتر نو n رشد داد و ناحی p وط نفو ایجاد کد. هنگمی کهای ق ((گای مک دیود|گرایش مک)) قرار مییرد، ((ولتاژ)) وارده یبا بو کامل در دو سر ناحیه i ظاهر می‌شو. رای شکارسای سیگلهای نری ی ال منسب است که دیو نوری در نای شکست بهمی مشخصهاش عل کند. />!نوی پهنای اند آشکارازهای نوی
یتمهای ((مابرات نوری)) سای آشکارسازهای نوری مان پس آنها بسیا هم است. تفانه این دو ویژگی عمو با هم ینه نمیون. ثلا در ی آشکارسز نوری بهره ه سبت طول ع الی ا به زمان ر واتست. ی یر سخ رکانسی ن عکس با ول ر الین بار ارد. ممول الرب بهره در هنی بان ه نان ((آشارساز نوی|ری شایستی)) رای کااها لک قار می‌دهند. ای رای فزای بهر که پهنی بان می‌ش برعکس ویژگی مهم دیگر آشکارها ت یگنال به ویز است که مقدار طاعات ید مقایسه با وی در زینه کراز را ن می‌. منع اصلی نوی د نور انه نساات تفای جریان ی . ری ویز اریکی متناسب و ((رسانایی الکریکی|رسانای ماه)) ‌افزی می‌یا. فزای مقومت اریک همچنین بهره نر انا ا افزی و لطبع با کاهش هنای اند می‌شود.


/
>
{img src=img/daneshnameh_up/6/6d/optical-diod.JPG}

!
کاربرد یو ری
ک
ارب ((باتری خورشیدی|باتریهای خورشیدی)) مو به فضای دور نیست. ی با تضعیف شدت ابش رید تو جو می‌تان وط این باری توا مید را را کربرهای زمیی ت ورد. یک باتری خ سات ز ((سییی)) می‌واند دارای بازده خب در بدیل ((انرژی التکی)) اشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آشکارساز نوری)) *((آشکارساز نوری))
 +*((اثر فوتوولتائیک))
 *((باتری خورشیدی)) *((باتری خورشیدی))
-*((ترانزیستو پیوندی تک‌طبی)) />*((ترانزیسور پیونی دوقطبی)) +*((انوع پیوند یم رسن))
 *((دیود)) *((دیود))
-*((دیود زن))
*((دیود شاتکی))
*((یو نری))
*((فوویود))
+*((دیود پیونی))
*((دیود متغیر))
*((فول نی رسانا))
*((فیر نوی))
 *((فیزیک قطعات نیم رسانا)) *((فیزیک قطعات نیم رسانا))
-*((فیلتر الکترونیکی)) 
 *((گرایش مستقیم دیود)) *((گرایش مستقیم دیود))
 *((گرایش معکوس دیود)) *((گرایش معکوس دیود))
 *((لیزر نیم رسانا)) *((لیزر نیم رسانا))
-*((مخابرات نوری))
*((اکتور))
*((دی
د یکسوکننده جیا لکتریکی))
+*((مخابرات نوری))
*((ار ج))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 آذر 1385 [11:20 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [05:41 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [05:33 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..