منو
 کاربر Online
826 کاربر online
تاریخچه ی: دین یا ادیان

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-4Lines: 1-36
-هر یک ا پیامبران احب شریعت را آودة یک ((دین)) می انند . ی رآن اطلاح و طر یان یژه ای رد که زبینش آنی رمه ی گیرد . ازنظر ق دین خدا ازآد تا خاتم یکی است . همه پیمرن اعم زپیامان احب ریعت یمان
یرصاحب ریعت به یک مک دع ی کرده ان . اول مک نیا که دین نامیه می شود ی بوده ات . تفاوت یع سمانی یکی در ی لسله ائل فرعی و شخه ای بده و دیگی در سطح تعلیمات بوده ک پیمبران ی ب وات تکامل بشر ر ح الاتی تعیات وی که همه در یک زینه و لقا ر اند . قآن هرگ کمه دین را به صو جمع (ادیان) یورد اس . از ر رن نچه وو ته است ی ده نه ادیان . یک فا پیامان ا وابغ ل بزرگ این است که لافه ه کدا مک مو ب ود داشه ا ، از این رو همیشه د هان سفه ا و اه س . ولی پیامبران اهی همیشه ید و یکدیگر ب اند و یکیگر را ی کده اند . ه کدام ز پیابرن اگ ی من پیمبر یگر ی بوه ا منن او قان و واعمل می آد . قرآن صری می کند که پیامبرا یک ره احدی اتشکیل می دهن و یان پیشین مشر پیامبران پین بوده ن و هم تصریح می ک ک از همه پیاما برای مطلب که مبر و ید یکیگ اد پیمان اکید و ید رته د ات . قرآن کریم که دین خدا ا از آدم ام یک یان پیوه مری می کد چن تا ، یک نم وی آن می گذارد آ «الا» است .
مق این است که قیق دین ارای ایتی ات که بهترین مف لفظ الام ات و این ست که می گوید : ان الذین د له الاسلام . دین در ن دا اسا است .
+ایان مع وژ دین می اشد. ظر ا طر ین ساله این که بینیم ن و ر د روردگار م دین و یا دیهایی متفاوت با همدیگ مر می ا. یا یای گگان(منور ینهای ی که منا وحی ن) هر یک کامل از همدیر مجزا بوده ان و ارتی ا یکدی اشه اد و ی اینکه در طول هم بوده اد. />

لمای دین نی وینگان تار مه ممولا تت عان دین ح می کن لا می گیند ین ابریم، دین یهو دین سی و دی اسلم، هر یک از یبرن ب یت را ده یک دین می ان. الاح ایع یا یز همین است. /> />سالا یادی در ای مو م ی اش؟
/>*ا این همه دین />*چا این ه یا؟ />*چا آد یابر اسا دیگر پیامبری نیاد؟ />*چه شباهت و توایی ی ادین ای ود دارد />*کدام ی برر ا />* ن ر ی بره ی />* علمی ین ین ینها برر ی اشد />
و سا ی شمر دیگری از ین د ... /> /> />::{picture=you.jpg}:: />

::__~~darkviolet:
از مرا ب مطالب مرتب زیر او ین ول ا دتان پاسخ دهید و قی فر تل نمایی.~~__:: /> /> /> />

((
دین یا دیان از من پلوالیمی)) />((دین ی دیان منر شید مطهری)) />((الیم ینی)) />((گوهر ه ایا))
(( تد ریعت)) />((حایت ایان گ)) />((اول ایان سمانی)) />((ک لم در ک سای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 26 تیر 1384 [13:31 ]   11   محمد ورهرام      جاری 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [12:56 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [18:30 ]   9   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [08:16 ]   8   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [08:07 ]   7   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:56 ]   6   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [05:32 ]   5   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [08:16 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [06:00 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [05:37 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [10:58 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..