منو
 صفحه های تصادفی
همراهان حضرت مهدی در زمان غیبت
آردی
رنگ آبی
الکترون خواهی
عمل و حکومت شاه عباس دوم-تغییر و تحولات ناشی از اقدامات شاه عباس اول
اپیستیلبیت
آمریکا در سلا 1945 تا آخر
ناخنک چشم
سیب زمینی «داروئی»
واپسین امیران شروان
 کاربر Online
581 کاربر online
تاریخچه ی: دین

تفاوت با نگارش: 19

Lines: 1-104Lines: 1-140
 V{maketoc} V{maketoc}
 !((معنای لغوی دین)) !((معنای لغوی دین))
 +{picture=Makeh15.jpg height=80 width=100}
 دین, واژه اى است عربى که در ((معاجم)) و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و ... دین, واژه اى است عربى که در ((معاجم)) و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و ...
 در آیات قرآن نیز به ((معانی لغوی دین)) اشاره شده است و کلمه دین در آیات بکار رفته است ودر هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. چنانکه خداوند می فرماید: «هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، صف ، 9» که در این آیه دین به معنی ((کیش)) و ((شریعت)) آمده است و یا می فرماید:«فاعبدالله مخلصاً له الدین، زمر ،2» و در اینجا دین به معنای توحید و یگانگی می‌باشد . همین موارد استعمال واژه دین‏ در قرآن مى‏تواند به عنوان راهى براى شناسایى و به دست آوردن ((تعریف دین از دیدگاه اسلام)) شمرده شود که «دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبردارى و تسلیم در برابر حقیقت‏» که در این صورت، با معانى لغوى نیز سازگارى خواهد داشت.  در آیات قرآن نیز به ((معانی لغوی دین)) اشاره شده است و کلمه دین در آیات بکار رفته است ودر هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. چنانکه خداوند می فرماید: «هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، صف ، 9» که در این آیه دین به معنی ((کیش)) و ((شریعت)) آمده است و یا می فرماید:«فاعبدالله مخلصاً له الدین، زمر ،2» و در اینجا دین به معنای توحید و یگانگی می‌باشد . همین موارد استعمال واژه دین‏ در قرآن مى‏تواند به عنوان راهى براى شناسایى و به دست آوردن ((تعریف دین از دیدگاه اسلام)) شمرده شود که «دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبردارى و تسلیم در برابر حقیقت‏» که در این صورت، با معانى لغوى نیز سازگارى خواهد داشت.
 !تعریف دین  !تعریف دین
 واژه دین از مفاهیمى است که همواره در میدان آراء و نظرات گوناگون صاحب‏نظران قرار داشته و توافق مشترک درباره آن وجود ندارد. به صورتی که حتی عده‏اى از محققان آن را قابل تعریف نمى‏دانند.به هر حال‌‌ ‌می توان دین را اینگونه تعریف نمود: ~~green:دین~~ ، مجموعه (سیستم) حقایقى هماهنگ و متناسب از نظام‏هاى فکرى (عقاید و معارف)، نظام ارزشى (قوانین و احکام) و نظام پرورشى (دستورات اخلاقى و اجتماعى) است که در قلمرو ابعاد فردى، اجتماعى و تاریخى از جانب پروردگار متعال براى سرپرستى و هدایت انسان‏ها در مسیر رشد و کمال الهى ارسال مى‏گردد. واژه دین از مفاهیمى است که همواره در میدان آراء و نظرات گوناگون صاحب‏نظران قرار داشته و توافق مشترک درباره آن وجود ندارد. به صورتی که حتی عده‏اى از محققان آن را قابل تعریف نمى‏دانند.به هر حال‌‌ ‌می توان دین را اینگونه تعریف نمود: ~~green:دین~~ ، مجموعه (سیستم) حقایقى هماهنگ و متناسب از نظام‏هاى فکرى (عقاید و معارف)، نظام ارزشى (قوانین و احکام) و نظام پرورشى (دستورات اخلاقى و اجتماعى) است که در قلمرو ابعاد فردى، اجتماعى و تاریخى از جانب پروردگار متعال براى سرپرستى و هدایت انسان‏ها در مسیر رشد و کمال الهى ارسال مى‏گردد.
 به دیگر سخن، مجموعه ای است از عقاید و قوانین و مقرراتى که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشى وى سخن مى‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگى او را تحت پوشش قرار مى‏دهد. به دیگر سخن، مجموعه ای است از عقاید و قوانین و مقرراتى که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشى وى سخن مى‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگى او را تحت پوشش قرار مى‏دهد.
 !!((تعاریف دین)) !!((تعاریف دین))
 تعاریف متعدد از دین ارائه شده است مثلادانشمند بزرگ اسلامی و مفسر گرانقدر ((مذهب شیعه))، ((علامه طباطبایی)) ، دین را اینگونه تعریف می‌کند :  تعاریف متعدد از دین ارائه شده است مثلادانشمند بزرگ اسلامی و مفسر گرانقدر ((مذهب شیعه))، ((علامه طباطبایی)) ، دین را اینگونه تعریف می‌کند :
 «دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است»(خلاصه تعالیم اسلام، ص 4، و یا شیعه دراسلام ص 41).  «دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است»(خلاصه تعالیم اسلام، ص 4، و یا شیعه دراسلام ص 41).
 ویا برخی از ((دانشمندان غربی)) گفته‏اند: دین عبارت است ازاعتقاد به موجودات روحانى .  ویا برخی از ((دانشمندان غربی)) گفته‏اند: دین عبارت است ازاعتقاد به موجودات روحانى .
 و یا عده ای دیگر گفته‏اند: دین نظام یک پارچه‏اى از باورها وعملکردهاى مرتبط به چیزهاى مقدس است که از طریق آنها گروهى ازانسانها با مسائل غایى زندگى بشرى مرتبط می باشد  و یا عده ای دیگر گفته‏اند: دین نظام یک پارچه‏اى از باورها وعملکردهاى مرتبط به چیزهاى مقدس است که از طریق آنها گروهى ازانسانها با مسائل غایى زندگى بشرى مرتبط می باشد
 برخى‏ دیگر گفته‏اند: دین اعتقاد به خدایى سرمدى است. یعنى، اعتقاد به این‏که حکومت و اراده‏اى الهى بر جهان حکم مى‏راند. برخى‏ دیگر گفته‏اند: دین اعتقاد به خدایى سرمدى است. یعنى، اعتقاد به این‏که حکومت و اراده‏اى الهى بر جهان حکم مى‏راند.
 و بعضى دیگر مى‏نویسند: جوهر دین عبارت است‏از احساس وابستگى مطلق . به هر حال هر کدام از ((دانشمندان اسلامی)) و غربی و ((علمای ادیان)) کوشیده اند تا بر اساس نگرش و اعتقاد خود تعریفی کامل از دین عرضه کنند. به همین دلیل آنها در ادراک دین بر جنبه های مختلفی تأکید نموده اند.بنابراین می شود تعاریف دین را به سه قسم طبقه بندی نمود: و بعضى دیگر مى‏نویسند: جوهر دین عبارت است‏از احساس وابستگى مطلق . به هر حال هر کدام از ((دانشمندان اسلامی)) و غربی و ((علمای ادیان)) کوشیده اند تا بر اساس نگرش و اعتقاد خود تعریفی کامل از دین عرضه کنند. به همین دلیل آنها در ادراک دین بر جنبه های مختلفی تأکید نموده اند.بنابراین می شود تعاریف دین را به سه قسم طبقه بندی نمود:
 **((تعریف دین از نظر دانشمندان اسلامی)) **((تعریف دین از نظر دانشمندان اسلامی))
 **((تعریف دین از نظر علمای ادیان)) **((تعریف دین از نظر علمای ادیان))
 **((تعریف دین از نظر دانشمندان غربی )) **((تعریف دین از نظر دانشمندان غربی ))
 !((اصطلاحات مرتبط با واژه دین)) !((اصطلاحات مرتبط با واژه دین))
 !!((شریعت))  !!((شریعت))
 شریعت دارای دو معنی عام و خاص می باشد در معنای خاص عبارتست از احکام و دستورات و عبادات و اخلاقیاتی است که هر پیغمبر می آورد. و شریعت هر پیغمبری بر حسب مقتضیات زمان و مکان و امت وقوم او با شریعت دیگری فرق می‌کند، شریعت در معنای خاص با مفهوم دین متفاوت است. شریعت در معنای عام به معنی ایمان به مبادی غیبی است از روی کمال خلوص قلب و صفای نیت و تمام پیامبران مردم رابه آن دعوت می کردند و هیج اختلافی در این اساس میانشان نیست و لذا دراین معنا با مفهوم دین یکی است. مثلاً گفته می‌شود شریعت اسلام که منظور ((دین اسلام)) می‌باشد. شریعت دارای دو معنی عام و خاص می باشد در معنای خاص عبارتست از احکام و دستورات و عبادات و اخلاقیاتی است که هر پیغمبر می آورد. و شریعت هر پیغمبری بر حسب مقتضیات زمان و مکان و امت وقوم او با شریعت دیگری فرق می‌کند، شریعت در معنای خاص با مفهوم دین متفاوت است. شریعت در معنای عام به معنی ایمان به مبادی غیبی است از روی کمال خلوص قلب و صفای نیت و تمام پیامبران مردم رابه آن دعوت می کردند و هیج اختلافی در این اساس میانشان نیست و لذا دراین معنا با مفهوم دین یکی است. مثلاً گفته می‌شود شریعت اسلام که منظور ((دین اسلام)) می‌باشد.
 !!((مذهب)) !!((مذهب))
   
 این اصطلاح به دو مفهوم عام و خاص بکار رفته است.در مفهوم خاص عبارتست از شاخه ای مخصوص از دین مانند مذاهب ((شیعه)) و ((تسنن)) نسبت به دین اسلام. و در مفهوم عام و کلی با مفهوم دین مترداف و همسان است. چنانکه گفته می‌شود مذاهب اسلام و مذهب زرتشت که مقصود ((دین اسلام)) و ((دین زرتشت)) می‌باشد.  این اصطلاح به دو مفهوم عام و خاص بکار رفته است.در مفهوم خاص عبارتست از شاخه ای مخصوص از دین مانند مذاهب ((شیعه)) و ((تسنن)) نسبت به دین اسلام. و در مفهوم عام و کلی با مفهوم دین مترداف و همسان است. چنانکه گفته می‌شود مذاهب اسلام و مذهب زرتشت که مقصود ((دین اسلام)) و ((دین زرتشت)) می‌باشد.
 !!((ایدئولوژی)) !!((ایدئولوژی))
   
 یک ((تئوری)) کلی درباره جهان هستی همراه با یک طرح جامع، هماهنگ و منسجم است که راه انسان را در زندگی مشخص می‌کند و هدف آن سعادت و تکامل اوست. به عبارت دیگر ایدئولوژی یک سلسله آراء کلی و هماهنگ درباره رفتارهای انسان است و مجموعه ای از بایدها و نبایدها در زندگی و رفتار انسان می‌باشد. در ایدئولوژی بینشها، گرایشها، روشهاو کنشهای انسان مشخص می شوندو شکل می‌گیرند.  یک ((تئوری)) کلی درباره جهان هستی همراه با یک طرح جامع، هماهنگ و منسجم است که راه انسان را در زندگی مشخص می‌کند و هدف آن سعادت و تکامل اوست. به عبارت دیگر ایدئولوژی یک سلسله آراء کلی و هماهنگ درباره رفتارهای انسان است و مجموعه ای از بایدها و نبایدها در زندگی و رفتار انسان می‌باشد. در ایدئولوژی بینشها، گرایشها، روشهاو کنشهای انسان مشخص می شوندو شکل می‌گیرند.
 !!((جهان بینی)) !!((جهان بینی))
  عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان به عبارت دیگر دید کلی که انسان از جهان هستی دارد و بر اساس آن به تعبیر و((تفسیر)) آن می پردازد جهان بینی نامیده می‌شود و به طور کلی برداشت کلی انسان از جهان هستی را جهان بینی او می گویند.   عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان به عبارت دیگر دید کلی که انسان از جهان هستی دارد و بر اساس آن به تعبیر و((تفسیر)) آن می پردازد جهان بینی نامیده می‌شود و به طور کلی برداشت کلی انسان از جهان هستی را جهان بینی او می گویند.
 !!((انواع جهان بینی)) !!((انواع جهان بینی))
 جهان بینی انواع گوناگونی دارد، بر اساس پذیرفتن ((ماوراءالطبیعه)) و یا انکار آن می‌توان جهان بینی را به جهان بینی الهی و جهان بینی مادی تقسیم نمود.در کل گفته اند: جهان بینی سه گونه است : علمی، فلسفی، مذهبی.  جهان بینی انواع گوناگونی دارد، بر اساس پذیرفتن ((ماوراءالطبیعه)) و یا انکار آن می‌توان جهان بینی را به جهان بینی الهی و جهان بینی مادی تقسیم نمود.در کل گفته اند: جهان بینی سه گونه است : علمی، فلسفی، مذهبی.
 !!((مکتب)) !!((مکتب))
  مجموعی ایست که در ابتدا به تفسیر انسان و جهان می پردازد و سپس بایدها و نبایدهای انسانی را مشخص و معین می‌سازد. هم نیاز انسان را به جهان بینی مرتفع می‌کند و هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می‌دهد. در واقع مکتب مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان می‌باشد.  مجموعی ایست که در ابتدا به تفسیر انسان و جهان می پردازد و سپس بایدها و نبایدهای انسانی را مشخص و معین می‌سازد. هم نیاز انسان را به جهان بینی مرتفع می‌کند و هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می‌دهد. در واقع مکتب مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان می‌باشد.
 !((سیر تکامل دین و جهان بینی انسان)) !((سیر تکامل دین و جهان بینی انسان))
   
 تاریخ پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان است و دین خدا که همان ((دین اسلام)) است (ان الدین عندالله الاسلام) از نخستین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است و اولین فرد انسان ((حضرت آدم)) پیامبر خدا و منادی توحید و یگانه پرستی بوده است و ادیان شرک آمیز همگی در اثر تحریفات و اعمال سلیقه ها و اغراض فردی و گروهی پدید آمده است. در ((قرآن)) کریم تصریح شده نسل کنون بشر به دو نفر مرد و زن منتهی است بنام آدم و حوا.آدم پیغمبر بوده و وحی های آسمانی به وی نازل می شده است.  تاریخ پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان است و دین خدا که همان ((دین اسلام)) است (ان الدین عندالله الاسلام) از نخستین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است و اولین فرد انسان ((حضرت آدم)) پیامبر خدا و منادی توحید و یگانه پرستی بوده است و ادیان شرک آمیز همگی در اثر تحریفات و اعمال سلیقه ها و اغراض فردی و گروهی پدید آمده است. در ((قرآن)) کریم تصریح شده نسل کنون بشر به دو نفر مرد و زن منتهی است بنام آدم و حوا.آدم پیغمبر بوده و وحی های آسمانی به وی نازل می شده است.
 دین آدم بسیار ساده بوده است و پس از آدم و زوجه اش فرزندانش روزگاری با نهایت سادگی بدون اختلاف می گذرایندند، چون روز به روز شماره افراد افزوده و به قبائل مختلف تقسیم شدند و درهر قبیله نیز بزرگانی یافت می شدند که افراد ((قبیله)) به آنان احترام می گذاشتند و حتی پس از مرگ نیز مجسمه های ایشان را می ساختند و مورد ستایش قرار می‌داند و از همین روزگار بت پرستی در میان رواج گرفت چنانکه در اخبار امامان وارد شده که پیدایش بت پرستی از این راه بوده است و تاریخ ((بت پرستی)) نیز همین معنی را تأئید می‌کند.  دین آدم بسیار ساده بوده است و پس از آدم و زوجه اش فرزندانش روزگاری با نهایت سادگی بدون اختلاف می گذرایندند، چون روز به روز شماره افراد افزوده و به قبائل مختلف تقسیم شدند و درهر قبیله نیز بزرگانی یافت می شدند که افراد ((قبیله)) به آنان احترام می گذاشتند و حتی پس از مرگ نیز مجسمه های ایشان را می ساختند و مورد ستایش قرار می‌داند و از همین روزگار بت پرستی در میان رواج گرفت چنانکه در اخبار امامان وارد شده که پیدایش بت پرستی از این راه بوده است و تاریخ ((بت پرستی)) نیز همین معنی را تأئید می‌کند.
 کم کم در اثر اجحافاتی که اقویا به ضعفا می نمودند اختلافاتی بین مردم پیدا شد این اختلافات باعث به وجود آمدن فرقه های مختلف گردید. به هر حال طبق آیات قرآن مانند :  کم کم در اثر اجحافاتی که اقویا به ضعفا می نمودند اختلافاتی بین مردم پیدا شد این اختلافات باعث به وجود آمدن فرقه های مختلف گردید. به هر حال طبق آیات قرآن مانند :
 «کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیکم بین الناس فیما اختلفوا فیه بقره 3/2»  «کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیکم بین الناس فیما اختلفوا فیه بقره 3/2»
 *می توان ((دوران زندگی دینی بشر )) را به صورت زیر بیان کرد:  *می توان ((دوران زندگی دینی بشر )) را به صورت زیر بیان کرد:
 اول: دوران سادگی و بی رنگی بشر دوم : دوران زندگی اجتماعی  اول: دوران سادگی و بی رنگی بشر دوم : دوران زندگی اجتماعی
 سوم : دوران تضادها و تصادمهای اجتناب ناپذیر اجتماعی یا همان دوران اختلافات چهارم : مرحله آمدن انبیاءاز طرف خداوند برای نجات انسان . سوم : دوران تضادها و تصادمهای اجتناب ناپذیر اجتماعی یا همان دوران اختلافات چهارم : مرحله آمدن انبیاءاز طرف خداوند برای نجات انسان .
 *از نظر اسلام و دانشمندان مسلمان دین خداوند یکی است و از نخستین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است. لذا تاریخ پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان می باشد . به خصوص ((علامه طباطبایی ))و ((استاد مطهری)) درباره سیر تکامل دین و جهان بینی بشرنظرات جالبی را ارئه نموده اند.  *از نظر اسلام و دانشمندان مسلمان دین خداوند یکی است و از نخستین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است. لذا تاریخ پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان می باشد . به خصوص ((علامه طباطبایی ))و ((استاد مطهری)) درباره سیر تکامل دین و جهان بینی بشرنظرات جالبی را ارئه نموده اند.
 *ولی ((جامعه شناسان)) و ((مردم شناسان)) غربی می گویند: دین انسانها به صورت تکاملی رشد نموده است و از طبیعت پرستی شروع شده تا به ((بت پرستی)) و در آخر به خدا پرستی رسیده است. آنها دین را فطری بشر نمی دانند و بیان می کنند: *ولی ((جامعه شناسان)) و ((مردم شناسان)) غربی می گویند: دین انسانها به صورت تکاملی رشد نموده است و از طبیعت پرستی شروع شده تا به ((بت پرستی)) و در آخر به خدا پرستی رسیده است. آنها دین را فطری بشر نمی دانند و بیان می کنند:
 ((جهان بینی)) انسان به موازات رشد و تکامل فرهنگ معنوی و بینش او دائماً در حال تحول و تکامل بوده است و در مسیر تکامل خود مراحلی را طی نموده است تا به حرکت کنونی رسیده است. ((جهان بینی)) انسان به موازات رشد و تکامل فرهنگ معنوی و بینش او دائماً در حال تحول و تکامل بوده است و در مسیر تکامل خود مراحلی را طی نموده است تا به حرکت کنونی رسیده است.
 الف: مرحله ادیان ابتدایی ب: مرحله ادیان قدیم و چند خدایی ج: مرحله ادیان متکامل و یک خدایی .  الف: مرحله ادیان ابتدایی ب: مرحله ادیان قدیم و چند خدایی ج: مرحله ادیان متکامل و یک خدایی .
 برای مطالعه بیشتر بخوانید: برای مطالعه بیشتر بخوانید:
 **((سیر تکامل دین از نظر دانشمندان اسلامی)) **((سیر تکامل دین از نظر دانشمندان اسلامی))
 **((سیر تکامل دین از نظر مردم شناسان و جامعه شناسان و علمای تاریخ ادیان)) **((سیر تکامل دین از نظر مردم شناسان و جامعه شناسان و علمای تاریخ ادیان))
   
 !مطالب بیشتر: !مطالب بیشتر:
 ((منشأ دین یا ادیان))  ((منشأ دین یا ادیان))
 ((ضرورت بحث دین)) ((ضرورت بحث دین))
 ((قلمرو دین)): ((قلمرو دین)):
 رابطه دین با علوم دیگر: رابطه دین با علوم دیگر:
 *((رابطه دین با انسان)) *((رابطه دین با انسان))
 *((رابطه دین با علم)) *((رابطه دین با علم))
 *((رابطه دین با فلسفه)) *((رابطه دین با فلسفه))
 *((رابطه دین با اخلاق)) *((رابطه دین با اخلاق))
 *((رابطه دین با جامعه شناسی)) *((رابطه دین با جامعه شناسی))
 *((رابطه دین با روانشناسی)) *((رابطه دین با روانشناسی))
 *((رابطه دین و تمدن)) *((رابطه دین و تمدن))
-*((رابطه دین و ایدئلوی)) +*((رابطه دین و دراسی))
 *((رابطه دین و سیاست)) *((رابطه دین و سیاست))
 *((رابطه دین و آزادی)) *((رابطه دین و آزادی))
 +*((رابطه دین و دنیا))
 *((رابطه عقل و وحی)) *((رابطه عقل و وحی))
 *((رابطه دین و توسعه))  *((رابطه دین و توسعه))
 *((رابطه دین و تربیت)) *((رابطه دین و تربیت))
 +*((رابطه دین با فرهنگ))
 +*((تساهل و دین))
 +*((نسبت دین و عرفان))
-((معرفت و دین)) +*((معرفت و دین))
-((تجربه و دین)) +*((تجربه و دین))
-((مشترکات ادیان)) +*((مشترکات ادیان))

*((ریشه‏ها و عوامل دین زدایی‏در غرب و شرق))
 نحوه تبیین ادیان نحوه تبیین ادیان
 *((کثرت گرایی یا پلورالیسم)) *((کثرت گرایی یا پلورالیسم))
 *((انحصار گرایی)) *((انحصار گرایی))
 *((شمول گرایی)) *((شمول گرایی))
 ((تقسیم بندی وطبقه بندی ادیان)): ((تقسیم بندی وطبقه بندی ادیان)):
-*ادیان زنده جهان: +*~~green:ادیان ملل جهان~~
برای بررسی ادیان ملل می توان آنها را به دو گروه تقسیم نمود:

~~green:ادیان گذشته و قدیمی~~ شامل:

*((دین در کشور مصر))
*((دین در بابل))
*((دین در یونان))
*((دین در روم باستان))
*((ادیان ایران باستان))

~~green:__
ادیان زنده جهان__~~ شامل:

*((دین زرتشتی))

*~~green:ادیان هندوستان~~ ،شامل:
 **((دین هندویی)) **((دین هندویی))
 **((دین جاینی)) **((دین جاینی))
-**دین سیک
**دین کنفوسیوس
**دین تائوئی
**دین شینتوئی
**دین وای
**دین زری
+**((دین سیک))
**((دین بودائی))


*~~green:ادیان کشور چین ~~،شامل:

**((
دین کنفوسیوس))
**((دین تائوئی))


*~~green:دین در ژاپن~~ یعنی:

**((دین شینتوئی))

*((دین ر مغولتان و بت))

*~~green:سه دین بزرگ و منی~~
 **دین یهود **دین یهود
 **دین مسیحیت **دین مسیحیت
 **دین اسلام **دین اسلام

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [21:58 ]   27   محمد ورهرام      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [12:54 ]   26   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [10:35 ]   25   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [11:29 ]   24   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [12:45 ]   23   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [12:43 ]   22   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [10:46 ]   21   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [11:51 ]   20   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [11:14 ]   19   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [11:36 ]   18   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [10:15 ]   17   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:13 ]   16   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [13:35 ]   15   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [11:15 ]   14   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [11:00 ]   13   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [12:58 ]   12   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [12:54 ]   11   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [12:39 ]   10   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [12:26 ]   9   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:23 ]   8   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:14 ]   7   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:00 ]   6   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [11:47 ]   5   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [11:26 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [11:02 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [10:40 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [11:51 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..