منو
 صفحه های تصادفی
نقش آمار در پژوهشهای علمی
پنتادلف
ظهور امام مهدی علیه السلام و آیه 53 سوره فصلت
دلیلهای سه گانه بر ولایت فقیه
مارتین اسکورسیسی
مغول وایلخانان
خواجه نصیر الدین طوسی
استغفار برای مخالفین
استان سمنان
نخود «داروئی»
 کاربر Online
801 کاربر online
تاریخچه ی: دینامیک حرکت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-316Lines: 1-303
-__دینامیک حرکت (MOtion Dynamics)__
+__دینامیک حرکت__ (__MOtion Dynamics__)
 
 __فهرست مقالات دینامیک حرکت____فهرست مقالات دینامیک حرکت__
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((دینامیک انتقالی)) ((دینامیک انتقالی))
 ((آونگ مخروطی)) ((آونگ مخروطی))
 
 
 
 
 ((دینامیک دورانی)) ((دینامیک دورانی))
 ((گردونه)) ((گردونه))
 
 
 
 
 ((قوانین حرکت)) ((قوانین حرکت))
 ((شیب عرضی جاده)) ((شیب عرضی جاده))
 
 
 
 
 ((اندازه حرکت خطی)) ((اندازه حرکت خطی))
 ((نیروی پیشران موشک)) ((نیروی پیشران موشک))
 
 
 
 
 ((جرم اینرسی)) ((جرم اینرسی))
 ((جسم صلب)) ((جسم صلب))
 
 
 
 
 ((دینامیک حرکت دایروی یکنواخت|حرکت دایروی)) ((دینامیک حرکت دایروی یکنواخت|حرکت دایروی))
 ((ماشین آتوود)) ((ماشین آتوود))
 
 
 
 
 ((قوانین کپلر)) ((قوانین کپلر))
 ((حرکت جسم افتان)) ((حرکت جسم افتان))
 
 
 
 
 ((نیرو)) ((نیرو))
 ((سطح شیب دار)) ((سطح شیب دار))
 
 
 
 
 ((قوانین نیرو)) ((قوانین نیرو))
 ((جدول ممان اینرسی)) ((جدول ممان اینرسی))
 
 
 
 
 ((نیروی ثابت)) ((نیروی ثابت))
 ((حرکت فرفره متقارن)) ((حرکت فرفره متقارن))
 
 
 
 
 ((نیروی وابسته به زمان)) ((نیروی وابسته به زمان))
 ((انحراف شاقولی در میدان گرانشی زمین|انحراف شاقولی)) ((انحراف شاقولی در میدان گرانشی زمین|انحراف شاقولی))
 
 
 
 
-((نیروی وابسته ه کان)) +((حرکت ر یزیک دکارتی))
 ((حرکت شناسی نیوتنی)) ((حرکت شناسی نیوتنی))
 
 
 
 
-((قانون ایرسی نیوتن)) +((قانون ال نیوتن))
 ((مرکز جرم اجسام)) ((مرکز جرم اجسام))
 
 
 
 
 ((قانون دوم نیوتن)) ((قانون دوم نیوتن))
 ((اندازه گیری نیرو)) ((اندازه گیری نیرو))
 
 
 
 
 ((قانون سوم نیوتن)) ((قانون سوم نیوتن))
  
 
 
 
 
 ((سیستم یکای مکانیکی)) ((سیستم یکای مکانیکی))
  
 
 
 
 
 ((وزن)) ((وزن))
  
 
 
 
 
 ((وزن ظاهری)) ((وزن ظاهری))
  
 
 
 
 
 ((حالت بی وزنی)) ((حالت بی وزنی))
  
 
 
 
 
 ((نیروی اصطکاک)) ((نیروی اصطکاک))
  
 
 
 
 
 ((ضریب اصطکاک ایستایی)) ((ضریب اصطکاک ایستایی))
  
 
 
 
 
 ((ضریب اصطکاک جنبشی)) ((ضریب اصطکاک جنبشی))
  
 
 
 
 
 ((نیروی جانب مرکز)) ((نیروی جانب مرکز))
  
 
 
 
 
 ((سیستم مختصات لخت)) ((سیستم مختصات لخت))
  
 
 
 
 
 ((نیروی اینرسی)) ((نیروی اینرسی))
  
 
 
 
 
 ((نیروی پایستار)) ((نیروی پایستار))
  
 
 
 
 
 ((نیروی ناپایستار)) ((نیروی ناپایستار))
  
 
 
 
 
 ((قانون بقای اندازه حرکت خطی|قانون بقای تکانه)) ((قانون بقای اندازه حرکت خطی|قانون بقای تکانه))
  
 
 
 
 
 ((مرکز جرم)) ((مرکز جرم))
  
 
 
 
 
 ((حرکت مرکز جرم)) ((حرکت مرکز جرم))
  
 
 
 
 
 ((قضیه اندازه حرکت خطی)) ((قضیه اندازه حرکت خطی))
  
 
 
 
 
 ((سیستمهای با جرم متغیر)) ((سیستمهای با جرم متغیر))
  
 
 
 
 
 ((نیروی خارجی)) ((نیروی خارجی))
  
 
 
 
 
 ((نیروی داخلی)) ((نیروی داخلی))
  
 
 
 
 
 ((ممان اینرسی)) ((ممان اینرسی))
  
 
 
 
 
 ((مکانیک جسم صلب)) ((مکانیک جسم صلب))
  
 
 
 
 
 ((حرکت تقدیمی)) ((حرکت تقدیمی))
  
 
 
 
 
 ((قانون بقای اندازه حرکت زاویه‌ای|قانون بقای تکانه زاویه‌ای)) ((قانون بقای اندازه حرکت زاویه‌ای|قانون بقای تکانه زاویه‌ای))
  
 
 
 
 
 ((کوانتش اندازه حرکت زاویه‌ای)) ((کوانتش اندازه حرکت زاویه‌ای))
  
 
 
 
 
 ((سرعت و اندازه حرکت زاویه‌ای)) ((سرعت و اندازه حرکت زاویه‌ای))
  
 
 
 
 
 ((تعادل مکانیکی اجسام صلب)) ((تعادل مکانیکی اجسام صلب))
  
 
 
 
 
 ((نیروی گرانش)) ((نیروی گرانش))
  
 
 
 
 
 ((مرکز جرم)) ((مرکز جرم))
  
 
 
 
 
 ((نیوتن واحد نیرو)) ((نیوتن واحد نیرو))
  
 
 
 
 
 ((نیروی ضربه‌ای)) ((نیروی ضربه‌ای))
  
 
 
 
 
 ((اسحاق نیوتن)) ((اسحاق نیوتن))
  
 
 
 
 
 ((کپلر)) ((کپلر))
  
 
 
 
 
 ((تعاریف و اصطلاحات نیرو)) ((تعاریف و اصطلاحات نیرو))
  
 
 
 
 
 ((انواع نیرو)) ((انواع نیرو))
  
 
 
 
 
- +((نیروی وابسته به مکان))
  
 
 
- + 
 
-td>
>>
+<br />||__دینامیک از واژه لاتین به معنی حرکت شناسی گرفته شده است و در مکانیک کلاسیک بررسی دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربویه می‌باشد.__||
 
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
 
 
-||دینامیک از واژه لاتین به معنی حرکت شناسی گرفته شده است. و در مکانیک کلاسیک بررسی دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربویه می‌باشد.||
! دید کلی
در حالت کلی ((حرکت)) یک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، بطور کلی ((مکانیک کلاسیک)) که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمت ((سینماتیک حرکت|سینماتیک)) و دینامیک است . در بخش سینماتیک از علت حرکت بخشی به میان نمی‌آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجاد کننده آن بررسی می‌شود. بنابراین در سینماتیک حرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.

اما در دینامیک علتهای حرکت مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متثر از آنها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال فرض کنید، جسمی با ((جرم)) معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است. در این مثال سطح افقی به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال ((نیروی اصطکاک)) در مقابل حرکت جسم مقاومت می‌کند.
+!دید کلی
در حالت کلی حرکت یک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، بطور کلی ((مکانیک کلاسیک)) که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمت ((سینماتیک حرکت|سینماتیک)) و دینامیک است . در بخش سینماتیک از علت حرکت بخشی به میان نمی‌آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجاد کننده آن بررسی می‌شود. بنابراین در سینماتیک حرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.

اما در دینامیک علتهای حرکت مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متثر از آنها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال فرض کنید، جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است. در این مثال سطح افقی به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال ((نیروی اصطکاک)) در مقابل حرکت جسم مقاومت می‌کند.
 !عوامل مؤثر بر حرکت !عوامل مؤثر بر حرکت
 حرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می‌دهند، مشخص می‌کند. تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با ((نیرو|اعمال نیرو)) صورت می‌گیرد. بنابراین مهمترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می‌باشد. حرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می‌دهند، مشخص می‌کند. تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با ((نیرو|اعمال نیرو)) صورت می‌گیرد. بنابراین مهمترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می‌باشد.
 !قوانین حرکت !قوانین حرکت
-در قلمرو ((مکانیک کلاسیک)) ، یعنی در سرعتهای کوچکتر از ((سرعت نور)) حرکت اجسام مختلف بر اساس ((قوانین حرکت نیوتن)) بطور کامل قابل تشریح است . این قوانین عبارتند از : +در قلمرو ((مکانیک کلاسیک)) ، یعنی در سرعتهای کوچکتر از ((سرعت نور)) حرکت اجسام مختلف بر اساس ((قوانین حرکت نیوتن)) بطور کامل قابل تشریح است. این قوانین عبارتند از:
 !!قانون اول !!قانون اول
 این قانون که در واقع بیانی در مورد ((چارچوب مرجع|چارچوبهای مرجع)) می‌باشد، به این صورت بیان می‌شود هر جسم که در حال سکون ، یا در حالت حرکت یکنواخت در امتداد خط مستقیم باشد، به همان حال باقی می‌ماند مگر آنکه در اثر نیروهای خارجی مجبور به تغییر آن حالت شود. این قانون که در واقع بیانی در مورد ((چارچوب مرجع|چارچوبهای مرجع)) می‌باشد، به این صورت بیان می‌شود هر جسم که در حال سکون ، یا در حالت حرکت یکنواخت در امتداد خط مستقیم باشد، به همان حال باقی می‌ماند مگر آنکه در اثر نیروهای خارجی مجبور به تغییر آن حالت شود.
 !!قانون دوم !!قانون دوم
-این قانون به صورتهای مختلف بیان می‌شود که یکی از آنها بر اساس تعریف ((اندازه حرکت خطی)) و دیگری برای تعریف ((شتاب)) حرکت می‌باشد. در حالت اول چنین گفته می‌شود که میزان تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم ، با نیروی وارد بر آن متناسب و هم جهت می‌باشد. اما بر اساس تعریف شتاب گفته می‌شود که هر گاه بر جسمی نیرویی وارد شود جسم در راستای آن نیرو ، ((شتاب)) می‌گیرد که اندازه آن نیرو متناسب است. +این قانون به صورتهای مختلف بیان می‌شود که یکی از آنها بر اساس تعریف ((اندازه حرکت خطی)) و دیگری برای تعریف شتاب حرکت می‌باشد. در حالت اول چنین گفته می‌شود که میزان تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم ، با نیروی وارد بر آن متناسب و هم جهت می‌باشد. اما بر اساس تعریف شتاب گفته می‌شود که هر گاه بر جسمی نیرویی وارد شود جسم در راستای آن نیرو ، شتاب می‌گیرد که اندازه آن نیرو متناسب است.
{picture=newtonlaw2.gif}
 !!قانون سوم !!قانون سوم
-این قانون که تحت عنوان ((قانون سوم نیوتن|قانون عمل و عکس‌العمل)) معروف است، حتی در بعضی از رفتارهای اجتماعی نیز مصداق دارد. بیان قانون سوم به این صورت است که هر عملی را عکس‌العملی است که همواره با آن برابر بوده و در خلاف جهت آت قرار دارد. به عنوان مثال هنگام راه رفتن در روی زمین ، نیرویی از جانب و به طرف جلو بر ما وارد می‌شود که سبب حرکت ما به سمت جلو می‌شود، برعکس ما نیز بر زمین ((نیرو)) وارد کرده و آن را به سمت عقب می‌رانیم. ولی چون ((اندازه‌گیری جرم زمین|جرم زمین)) در مقایسه با جرم ما خیلی زیاد است، حرکت زمین به سمت عقب نامحسوس است.
!((قضیه کار و انرژی))
+این قانون که تحت عنوان ((قانون سوم نیوتن|قانون عمل و عکس‌العمل)) معروف است، حتی در بعضی از رفتارهای اجتماعی نیز مصداق دارد. بیان قانون سوم به این صورت است که هر عملی را عکس‌العملی است که همواره با آن برابر بوده و در خلاف جهت آت قرار دارد. به عنوان مثال هنگام راه رفتن در روی زمین ، نیرویی از جانب و به طرف جلو بر ما وارد می‌شود که سبب حرکت ما به سمت جلو می‌شود، برعکس ما نیز بر زمین نیرو وارد کرده و آن را به سمت عقب می‌رانیم. ولی چون ((اندازه‌گیری جرم زمین|جرم زمین)) در مقایسه با جرم ما خیلی زیاد است، حرکت زمین به سمت عقب نامحسوس است.
{picture=newtonlaw3.gif}

!قضیه کار و انرژی
 در مکانیک برخلاف آنچه در بین عامه رایج است، واژۀ کار زمانی به کار می‌رود که بر روی جسمی نیرویی اعمال شده و آن را جابجا کند ، و یا موجب تغییر در حرکت آن شود. بنابراین در دینامیک حرکت کار مفهوم با ارزشی است. اما کار به دو صورت می‌تواند بر روی جسم انجام شود. فرض کنید‌، جسمی با ((سرعت)) معین در حال حرکت است‌، اگر بر روی جسم کار انجام شود، این کار یا می‌تواند سرعت حرکت جسم را افزایش دهد و یا اینکه مانع حرکت شده و سرعت جسم را کاهش دهد.

در حالت اول که سرعت جسم افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که کار انجام شده ، سبب ذخیره ((انرژی)) در جسم می‌شود. اما در حالت دوم ما با صرف انرژی و انجام کار ، سرعت جسم را کاهش می‌دهیم. از اینرو انرژیی که وابسته به سرعت جسم بوده و ((انرژی جنبشی)) نام دارد، تعریف می‌شود و قضیه کار و انرژی جنبشی بیان می‌کند که کار انجام شده بر روی جسم متناسب با تغییر انرژی جنبشی آن است.
 در مکانیک برخلاف آنچه در بین عامه رایج است، واژۀ کار زمانی به کار می‌رود که بر روی جسمی نیرویی اعمال شده و آن را جابجا کند ، و یا موجب تغییر در حرکت آن شود. بنابراین در دینامیک حرکت کار مفهوم با ارزشی است. اما کار به دو صورت می‌تواند بر روی جسم انجام شود. فرض کنید‌، جسمی با ((سرعت)) معین در حال حرکت است‌، اگر بر روی جسم کار انجام شود، این کار یا می‌تواند سرعت حرکت جسم را افزایش دهد و یا اینکه مانع حرکت شده و سرعت جسم را کاهش دهد.

در حالت اول که سرعت جسم افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که کار انجام شده ، سبب ذخیره ((انرژی)) در جسم می‌شود. اما در حالت دوم ما با صرف انرژی و انجام کار ، سرعت جسم را کاهش می‌دهیم. از اینرو انرژیی که وابسته به سرعت جسم بوده و ((انرژی جنبشی)) نام دارد، تعریف می‌شود و قضیه کار و انرژی جنبشی بیان می‌کند که کار انجام شده بر روی جسم متناسب با تغییر انرژی جنبشی آن است.
-!مکانیک لاگرانژی و ((حرکت جسم صلب))
حرکت ذره یک حالت تقریباً ایده آل و آرمانی از حرکت واقعی اجسام در فضای سه بعدی است. یعنی در بعضی موارد ، تقریب حرکت جسم به عنوان یک ذره نمی تواند مفید واقع باشد. بنابراین در حالت کلی جسم به صورت یک جسم صلب در فضا در نظر گرفته می‌شود و با تعریف ((مختصات تعمیم یافته)) (که متناسب با نوع حرکت بعد آن معین می شود ) و ((نیروی تعمیم یافته|نیروهای تعمیم یافته)) و با استفاده از ((معادلات لاگرانژ)) حرکت جسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. معادلات لاگرانژ و یا به بیان بهتر فرمولبندی ((مکانیک لاگرانژ)) نسبت به ((مکانیک کلاسیک|مکانیک نیوتنی)) (بر اساس قوانین نیوتن) حالت کلی‌تر و کاملتری می‌باشد.

در مکانیک لاگرانژی ابتدا کمیتی به عنوان __لاگرانژی__ (و یا __هامیلتونین__ که برابر با تفاضل ((انرژی پتانسیل)) از ((انرژی جنبشی)) است) که به صورت مجموع انرژی جنبشی و ((انرژی پتانسیل)) جسم تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد. و با قرار دادن آن در معادلات لاگرانژ ، معادله حرکت جسم حاصل می‌شود.
+!مکانیک لاگرانژی و حرکت جسم صلب
حرکت ذره یک حالت تقریباً ایده آل و آرمانی از حرکت واقعی اجسام در فضای سه بعدی است. یعنی در بعضی موارد ، تقریب حرکت جسم به عنوان یک ذره نمی تواند مفید واقع باشد. بنابراین در حالت کلی جسم به صورت یک جسم صلب در فضا در نظر گرفته می‌شود و با تعریف مختصات تعمیم یافته (که متناسب با نوع حرکت بعد آن معین می شود ) و ((نیروی تعمیم یافته|نیروهای تعمیم یافته)) و با استفاده از ((معادلات لاگرانژ)) حرکت جسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. معادلات لاگرانژ و یا به بیان بهتر فرمولبندی ((مکانیک لاگرانژ)) نسبت به ((مکانیک کلاسیک|مکانیک نیوتنی)) (بر اساس قوانین نیوتن) حالت کلی‌تر و کاملتری می‌باشد.

در مکانیک لاگرانژی ابتدا کمیتی به عنوان __لاگرانژی__ (و یا __هامیلتونین__ که برابر با تفاضل ((انرژی پتانسیل)) از ((انرژی جنبشی)) است) که به صورت مجموع انرژی جنبشی و ((انرژی پتانسیل)) جسم تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد. و با قرار دادن آن در معادلات لاگرانژ ، معادله حرکت جسم حاصل می‌شود.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [14:01 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 جمعه 27 خرداد 1384 [12:01 ]   4   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [05:46 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [14:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [06:11 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..