منو
 کاربر Online
1058 کاربر online
تاریخچه ی: دگرگونی اصابتی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-22
-V{maketoc}
!
دگرگونی اصابتی یا دگرگونی ضربه‌ای
+__دگرگونی اصابتی یا دگرگونی ضربه‌ای__
 +!دگرگونی اصابتی چیست؟
 +*این دگرگونی را باید نوعی ((دگرگونی دینامیکی)) محسوب داشت که به صورت ساختمانهای دایره‌ای شکل یافت می‌شوند. ساختمانهای مزبور اساسا در نتیجه برخورد اصابت ((شهاب سنگ|سنگهای آسمانی)) و یا در نتیجه ((انفجار های هسته‌ای|انفجار های هسته‌ای زیرزمینی)) به وجود می‌آیند. اگر شکل خارجی آنها بر اثر فرسایش از بین نرفته باشد. مانند دهانه‌هایی که در ((سطح ماه)) دیده می‌شوند، به آسانی قابل تشخیص‌اند.
-*ی دگگی را باید نی ((گگونی دینمیکی)) محسو اش که ه ورت اخنهای یه‌ای کل یا می‌شوند. می بور اساس یه رخورد ابت ((ها نگ|گی سانی)) یا ر ه ((فجار هستی|اجارهای ی)) یرزمینی ه ود می‌یند. ر کل خاری نها اثر رسایش ز ن نرفته باشد ـ ماند دهاهایی ک ر ((مه)) یده می‌وند ـ به آسانی ل تشیصد. +*شکی ده را می‌توان به افتادن رهای (()) د یک ((حو)) شیه کرد. گر رست عد از برخود ره با آب از ن عکس بگیریم مشاه می‌کنیم که م برخد و می‌رود و سپس ه کشیه می‌ود و ات ن به ا ش مید. ((انرژی)) اشی از رخرد ، ه رت ((یک ااج)) به اطراف یود و دریا و می‌گدد. در مل برخور نگهای مای زرگ ، نظیر همین دیده اتا می‌افتد فورفتگی ی ه وود می‌ید که نظیر آ شکل 1 مشهده می‌د.
-*شکیل دانه ر میتان به اتان قرهای ((ب)) در یک ی کرد. اگ درت د ز بورد ق ا طح ز آن عکس بگیریم ماهه می‌کی ک ب در ل برخ فر ی‌ر پ ه بال کیده میش و ر ن ب ارا پ ی‌شود. ((انرژی)) ای ز برخر به صورت وا اطرف پ می‌ و تریجا حو می‌گدد. در مح برخود سنگهای آسمانی بز ، نیر ین پیده افق می‌ا و فوتگی ی ه و می‌ید که یر در شک 1 مشه می‌ود. +*ملا ((انرژی نبشی)) متئوریت مستیما به ((اوا ربهای)) بدیل می‌شود که ر ل رد ، ارت ن دی و ب ور ا آن سریا کسته می‌شد. ای فیزیک اواج ربه‌ای در صله ر ثای ی بسیا یاد ( مخروطهی ردگی ). ین قبی اکا ((سگهای دانه‌ریز)) انن (( هک)) و ((گ کوازیت|کاری)) سات تکی می‌ود. ر حج و ون ((سنگ آسمانی)) زیاد و ((رعت)) آ یز یاد با م و یا ((ی )) می‌گدد. هر ر ز حل برخورد دورتر شیم از شت آ کسته می‌گدد.
-*مسلما ((انرژی جنبشی)) متئوریت ، مستقیما به ((امواج)) ضربه‌ای تبدیل می‌شود که در محل برخورد ، اثرات آن شدید ا دور شدن ، از شدت آن سریعا کاسته می‌شود. این امواج ضربه‌ای در فاصله هزارم ثانیه ، فشاری بسیار زیاد ( مخروطه‌های خردشدگی ). این قبیل شکال در سنگهای انه‌ریز مانند ((ن آهک)) و ((کوارتزیت)) آسانتر تشکیل می‌شود. اگر حجم و وزن سنگ آسمانی زیاد و ((سرعت)) آن نیز زیاد باش موجب ذوب و یا ((تبخیر سنگ)) می‌گردد. هر قدر از محل برخورد دورتر شویم از شدت آن کاسته میگردد.

*در محل انفجاره
ای زیرزمینی بر اثر شدت تشعشع قسمتی از سنگهای اطراف ذوب یا به ((بخار)) تبدیل می‌شوند. چنانکه مخروطهای خردشدگی بین 5 تا 10 کیلوبار فشار و سنگهای ذوب شده در حدود 60 کیلوبار فشار (ناشی از ضربه) پدیدار می‌شوند. در حد بین آنها ، اقسام کانیهای فشار بالا مانند ((کوئزیت)) و ((استیشویت)) ( در حدود 16 کیلوبار ) به وجود می‌آید.

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((اسییت))
+*در محل انارهای زیرزمینی ر ار ((ت تشعش هسته‌ای|شدت تشعشع)) قسمتی از سنگهای اطراف ((ذوب)) یا به ((بخار)) تبدیل می‌شوند. چنانکه مخروطهای خردشدگی بین 5 تا 10 کیلوبار فشار و سنگهای ذوب شده در حدود 60 کیلوبار فشار (ناشی از ضربه) پدیدار می‌شوند. در حد بین آنها ، اقسام کانیهای فشار بالا مانند ((کانی کوئزیت)) و ((کانی استیشویت)) ( در حدود 16 کیلوبار ) به وجود می‌آید.
! مباحث مرتبط با عنوان
*((امواج ضربه‌ای))
*((سنگ انی))
 *((سنگ آهک)) *((سنگ آهک))
 +*((سنگهای دانه‌ریز))
 *((سنگهای دگرگونی)) *((سنگهای دگرگونی))
-*((کوارتزیت))
*((کوئزیت))
+*((شدت تشعشع هسته‌ای))
*((شهاب سنگ))
*((سنگ
کوارتزیت))
*((کانی استیشویت))
*((کانی
کوئزیت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 آبان 1383 [06:10 ]   3   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:59 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [07:47 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..