منو
 کاربر Online
766 کاربر online
تاریخچه ی: دوربین عکاسی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-70Lines: 1-59
-! تاریخچه:
dir align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up//CAG5E30H.JPG}
+!تاریخچه
در قرنهای 11
تا 16 بشر از یک ((اتاقک تاریک)) (دوربین اولیه) بعنوان چیزی شبیه به دوربین استفاده می‌کرد. برای این منظور اتاق مکعب مستطیل کوچکی را که هرگز نوری به درون آن راه نمی‌یافت، آماده می‌کردند، در وجه جلوی آن سوراخی به قطر تقریبی ی میلیمتر ایجاد می‌کردند، بدین ترتیب تصاویر صحه‌های خارج از اتاق را روی دیوار یا پرده در وجه مقابل سوراخ در داخل اتاق منعکس می‌نمودند. البته این عمل بیشتر برای نمایش و سرگرمی بود و هرگز کار ((عکاسی)) را انجام نمی‌داد.
>

>
{picture=CAG5E30H.JPG}
>
>
 
 
-
/>
در قرنهای 11 تا16 بشر از یک ((اتاقک تاریک)) (دوربین اولیه) بعنوان چیزی شبیه به دوربین استفاده می کرد. برای این منظور اتاق مکعب مستطیل کوچکی را که هرگز نوری به درون آن راه نمی یافت، آماده می کردند، در وجه جلوی آن سوراخی به قطرتقریبی یک میلیمتر ایجادمی کردند، بدین ترتیب تصاویر صحنه های خارج ازاتاق را روی دیوار یا پرده در وجه مقابل سوراخ در داخل اتاق منعکس می نمودند. البته این عمل بیشتر برای نمایش و سرگرمی بود و هرگز کار ((عکاسی)) را انجام نمی داد.

>
! نحوه کار دوربین های اولیه:
در سال 1568« ((دانیلو باربارو))» این اتاقک تاریک رابا یک عدسی و یک ((دیافراگم|دریچه قابل تغییر)) مجهز نمود. بد ینوسیله می توانست تصاویر را واضحتر به درون اتاق منعکس کند. />
در سال1802« ((توماس وج وود))» و همچنین « ((همفری دیوی))» با استفاده از کاغذ مخصوص تصاویر غیر ثابتی بدست آوردند. این کاغذ آغشته به محلولی بود که هر گاه در برابر نور آفتاب قرار می گرفت، رنگ اصلی خود را از دست می داد. و به کلی سیاه می شد. آنگاه چون بر روی این کاغذ تصویر یا جسمی را قرار می دادند، قسمتهایی که از ((تابش)) نور مصون مانده بود، به رنگ خود باقی می ماند و اما سایر قسمتهای کاغذ سیاه می شد. بدینگونه ((شبح نوری)) از اجسام بر روی آن کاغذ عکاسی می شد. با این روش تصویری بدست می آمد که آن نیز به مجرد ((نور)) دیدن ، رنگ خود را از دست می داد و کاغذ یکپارچه سیاه می شد.
! سیر تحولی و رشد:

در سال 1816« ((جوزف نییپس))» با یک جعبه جواهرات یک دوربین بسیار ابتدایی ساخت و آن را با ((ذره بین)) ((میکروسکوپ نوری)) مجهز نمود. با این دستگاه او می توانست فقط عکس های منفی بردارد.سرانجام « ((ویلیام تالبوت))» نخستین کسی بود که توانست عکسهای مثبت هم بردارد، عکسهایی که ثابت و دائمی هم باقی می ماندند. این رویداد در سال1835رخ داد. در سالهای بعد ((دوربین های پیشرفته)) ای به بازار عرضه شده و می شود.

! ساختمان دوربین عکاسی:
dir
align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up//CAM9G5EJ.JPG}
+


!نحوه کار دوربینهای اولیه
در سال 1568 __دانیلو باربارو__ این اتاقک تاریک را با یک عدسی و یک ((دیافراگم|دریچه قابل تغییر)) مجهز نمود. بدین وسیله میتوانست تصاویر را واضحتر به درون اتاق منعکس کند. در سال 1802 __توماس وج وود__ و همچنین __همفری دیوی__ با استفاده از کاغذ مخصوص تصاویر غیر ثابتی بدست آوردند. این کاغذ آغشته به محلولی بود که هرگاه در برابر نور آفتاب قرار میگرفت، رنگ اصلی خود را از دست میداد و به کلی سیاه میشد. آنگاه چون بر روی این کاغذ تصویر یا جسمی را قرار میدادند، قسمتهایی که از تابش نور مصون مانده بود، به رنگ خود باقی میماند و اما سایر قسمتهای کاغذ سیاه میشد. بدینگونه شبح نوری از اجسام بر روی آن کاغذ عکاسی میشد. با این روش تصویری بدست میآمد که آن نیز به مجرد نور دیدن ، رنگ خود را از دست میداد و کاغذ یکپارچه سیاه میشد.
!سیر تحولی و رشد
در سال 1816 __جوزف نییپس__ با یک جعبه جواهرات یک دوربین بسیار ابتدایی ساخت و آن را با ((ذره بین)) ، ((میکروسکوپ نوری)) مجهز نمود. با این دستگاه او میتوانست فقط عکسهای منفی بردارد. سرانجام __ویلیام تالبوت__ نخستین کسی بود که توانست عکسهای مثبت هم بردارد، عکسهایی که ثابت و دائمی هم باقی میماندند. این رویداد در سال 1835 رخ داد. در سالهای بعد دوربینهای پیشرفتهای به بازار عرضه شده و میشود.
!ساختمان دوربین عکاسی
>

>
{picture=CAM9G5EJ.JPG}

 
 
-

((دوربین عکاسی)) از یک اتاقک تاریک تشکیل شده که بر جدارهای آن یک ((عدسی محدب)) با فاصله کانونی ثابت قرار دارد. در جدار مقابل این عدسی ((فیلم)) و بین فیلم و عدسی ((دیافراگم)) وجود دارد. علاوه بر این دوربین به ((دستگاه تنظیم فاصله)) (((مسافت یاب نوری)))، ((شاتر)) یا بندان، نورسنج(((طیف سنج نوری))) و ((منظره یاب)) مجهز است.

! طرز کار دوربین عکاسی:

در هنگام ((عکسبرداری)) عدسی دوربین را جلو و عقب می بریم تا آنکه در منظره یاب تصویر واضحی از جسم مورد نظر دیده شود. دراین حالت تصویری حقیقی و معکوس می تواند روی فیلم تشکیل شود که با فشار دکمه دیافراگم باز می شود و نور در مدت مشخص به فیلم می رسد و تصویر جسم را روی آن بوجود می آورد.

! ((فیلم عکاسی)):

فیلم عکاسی به گونه خاصی تهیه شده است یعنی آنکه ((مواد شیمیایی)) خاصی در بردارد که ((نور)) می تواند بر آنها اثر بگذارد و تصویر خارجی برآن نقش ببندد. یکی از بهترین روش های عکسبرداری( ((نورنگاری)) ) ، آشکارسازی ((تابش)) بوسیله دانه های املاح هالوژنی نقره است. چرا که برای حساس کردن یک ((بلور هالوژنی نقره)) تنها چند ((فوتون)) کافی است.

پس از آنکه یک فیلم نوردهی شد، مقدار تیرگی حاصل در یک خاص به عوامل زیر بستگی دارد:

#((تابندگی)) به منظور نوردهی
#((طول موج)) تابش
#مدت زمان نوردهی
#شرایط ((ظهور فیلم))


! مکانیزم ضبط تصویر روی فیلم: !

((انرژی)) لازم برای تبدیل ((برومور نقره)) یا ((یدور نقره)) به ((نقره)) عنصری از ((ماده)) شیمیایی مورد استفاده در فرآیند ظهور فراهم می شود. پیش از ظهور اطلاعات بصورت یک تصویر نهان به شکل دانه های حساس شده روی شیشه یا ((فیلم)) ذخیره شده است. />
از ظاهر کردن فیلم یک تصویر منفی( نگاتیو) بدست می آید. نگاتیو یعنی خلاف آنچه در صاحب تصویر دیده می شود. پس بنابراین قسمتهای روشن صاحب تصویر بر روی فیلم تیره می افتد وبرعکس قسمتهای تیره آن بصورت روشن نقش می بندد.

چون دانه های املاح هالوژنی نقره به تنهایی فقط به نور آبی و ((نور فرا بنفش)) نزدیک حساسند، باید مواد رنگی یا رنگیزه هایی به آنها افزوده شود تا تابش بخشهای دیگر بیناب را جذب کنند و برای حساس کردن دانه ها، مسیر فراهم آورند.
((فیلم فروسرخ|فیلمهای فرو سرخ)) هم موجودند ولی باید با مراقبت ویژه نگهداری شوند. چون به سبب حساسیت به گرما خیلی زود آسیب می بینند.

! چاپ عکس: !

در مرحله چاپ فیلم ، عکس مثبت ( پوزیتیو) بدست می آید. پوزیتیو یعنی تصویری که درست مانند خود صاحب تصویر است. برای تهیه عکس مثبت ، فیلم را بر روی کاغذ مخصوصی قرار داده ، سپس از روی آن نوری را عبور می دهند. در نتیجه قسمتهای تیره فیلم بر روی کاغذ، روشن و قسمتهای روشن آن نیز تیره چاپ می شود. چنین تصویری درست مطابق همان شخص یا چیزی است که قبلا با دوربین ((عکس)) آنها را بصورت نگاتیو برداشته بودیم.

! مباحث مرتبط با عنوان

*((اتاقک تاریک))
*((عکاسی)) ، ((شتر))
*((دیا
راگم)) ، ((فیلم))
*((نو
رنگاری)) ، ((شبح نی))
*((ذره بین)) ، ((تابندگی))
*((میکروسکوپ نوری))
*((دوربین های پیشرفته))
*((دستگاه تنظیم فاصله))
*((مسافت یاب نوری
)) +


دوربین عکاسی از یک اتاقک تاریک تشکیل شده که بر جدارهای آن یک ((عدسی محدب)) با فاصله کانونی ثابت قرار دارد. در جدار مقابل این عدسی فیلم و بین فیلم و عدسی دیافراگم وجود دارد. علاوه بر این دوربین به دستگاه تنظیم فاصله (((مسافت یاب نوری)))، شاتر یا بندان ، نورسنج (((طیف سنج نوری))) و منظره یاب مجهز است.
!طرز کار دوربین عکاسی
در هنگام عکسبرداری عدسی دوربین را جلو و عقب میبریم تا آنکه در منظره یاب تصویر واضحی از جسم مورد نظر دیده شود. در این حالت تصویری حقیقی و معکوس میتواند روی فیلم تشکیل شود که با فشار دکمه دیافراگم باز میشود و نور در مدت مشخص به فیلم میرسد و تصویر جسم را روی آن بوجود میآورد.
>>
{picture=CAMERA.GIF} />
!
فیلم عکاسی
((فیلم عکاسی)) به گونه خاصی تهیه شده است یعنی آنکه ((مواد شیمیایی)) خاصی در بر دارد که ((نور)) میتواند بر آنها اثر بگذارد و تصویر خارجی بر آن نقش ببندد. یکی از بهترین روشهای عکسبرداری (((نورنگاری))) ، آشکارسازی تابش بوسیله دانههای املاح هالوژنی نقره است. چرا که برای حساس کردن یک ((بلور هالوژنی نقره)) تنها چند ((فوتون)) کافی است. پس از آنکه یک فیلم نور دهی شد، مقدار تیرگی حاصل در یک خاص به عوامل زیر بستگی دارد:


#((تابندگی)) به منظور نور دهی
#((طول موج|طول موج تابش))
#مدت زمان نور دهی
#شرایط ((ظهور فیلم))
!مکانیزم ضبط تصویر روی فیلم
((انرژی)) لازم برای تبدیل برومور نقره یا یدور نقره به ((نقره)) عنصری از ماده شیمیایی مورد استفاده در فرآیند ظهور فراهم میشود. پیش از ظهور اطلاعات بصورت یک تصویر نهان به شکل دانههای حساس شده روی شیشه یا فیلم ذخیره شده است. از ظاهر کردن فیلم یک تصویر منفی( نگاتیو) بدست میآید. نگاتیو یعنی خلاف آنچه در صاحب تصویر دیده میشود. پس بنابراین قسمتهای روشن صاحب تصویر بر روی فیلم تیره میافتد و برعکس قسمتهای تیره آن بصورت روشن نقش میبندد.

چون دانههای املاح هالوژنی نقره به تنهایی فقط به نور آبی و ((اشعه فرابنفش|نور فرا بنفش)) نزدیک حساسند، باید مواد رنگی یا رنگیزههایی به آنها افزوده شود تا تابش بخشهای دیگر بیناب را جذب کنند و برای حساس کردن دانهها ، مسیر فراهم آورند. ((فیلم فروسرخ|فیلمهای فرو سرخ)) هم موجودند، ولی باید با مراقبت ویژه نگهداری شوند. چون به سبب حساسیت به گرما خیلی زود آسیب میبینند.
!چاپ عکس
در مرحله چاپ فیلم ، عکس مثبت ( پوزیتیو) بدست میآید. پوزیتیو یعنی تصویری که درست مانند خود صاحب تصویر است. برای تهیه عکس مثبت ، فیلم را بر روی کاغذ مخصوصی قرار داده ، سپس از روی آن نوری را عبور میدهند. در نتیجه قسمتهای تیره فیلم بر روی کاغذ ، روشن و قسمتهای روشن آن نیز تیره چاپ میشود. چنین تصویری درست مطابق همان شخص یا چیزی است که قبلا با دوربین عکس آنها را بصورت نگاتیو برداشته بودیم.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اتاق تاریک))
*((اش فرا بن))
*((ذره بین))  *((طیف سنج نوری)) *((طیف سنج نوری))  +*((ظهور فیلم))  *((منظره یاب)) *((منظره یاب))  +*((عکاسی))  *((عکسبرداری)) *((عکسبرداری))  *((فیلم عکاسی)) *((فیلم عکاسی)) -*((بلور هالوژنی نقره))   -*((ظهور فیلم)) ، ((عکس))  -*((برومور نقره))  -*((یدور نقره))  -*((نور فرا بنفش))   *((فیلم فروسرخ)) *((فیلم فروسرخ))  +*((میکروسکوپ نوری))  +*((مسافت یاب نوری))  +*((نور نگاری))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 مهر 1384 [14:36 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [05:41 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [07:42 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 شهریور 1383 [15:32 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..