منو
 کاربر Online
421 کاربر online
تاریخچه ی: دندان

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-42Lines: 1-63
-__دندان__ بهترین نقش و سخت ترین ساختار را در ((فک)) انسان و بسیاری از جانوران مهره دار دارد .عمده ترین کار برد دندان ،تکه تکه و آسیاب کردن غذا ها می باشد .علاوه بر این ، در انسانها، دندان نقش بسیار مهمی در تکلم و ادای صحیح کلمات ایفا می کند.
هر فرد در دوره زندگیش دارای دو سری دندان می شود .

1- ((دندان شیری|
دندانهای شیری))
2-(( ندان دائمی|دندانهی ائمی))

تعداد
دندانهای شیری بیست عدد بوده که به طور مساوی در هر فک جای می گیرد. پس از مدتی سی ودو دندان اصلی به مرور جایگزین دندانها ی شیری می گردند. از آنجا که دندانهای شیری پایه واساس دندانهای اصلی ودائمی هستند، مراقبت از آنها و رعایت اصول بهداشت دهان و دندان ضروری می باشد.

ی و دو دندان دای، به شر ی سیم ندی نامگای د اند : /> />__((دندان یش|دندانهای پیش)):__ به چهار دندان جلویی در فک بالا و پائین ( جمعا“ هشت دندان )، دندانهای پیش گفته می شود. دندانهای پیش بزرگ، تخت و دارای لبه تیز و باریک هستند که برای بریدن لقمه کاربرد دارند .دندانهای پیش تک ریشه ای هستند.

__((دندان نیش|
دندانهای نیش)):__ درطرفین دندانهای پیش، دندانهای نیش قرار دارند. شکل و ساختار آنها ضخیم و برجسته است که منتهی به یک سر تیز وبرنده می شوند. این دندانها برای بریدن قطعات گوشت بسیار مناسبند.

__((دندان آسیای کوچک|
دندانهای آسیای کوچک)):__ کنارهر دندان نیش ، دو دندان آسیای کوچک ( جمعا“ هشت عدد ) قرار دارند که فاصله بین دندانهای نیش تا آسیای بزرگ را پر می کنند .سطح روی آنها پهن و تخت و لبه های آنها تیز و عاج دار می باشد. دندانهای آسیای کوچک کنار نیش ها، دوریشه ای و دندانهای آسیای کوچک کنار آسیاهای بزرگ، تک ریشه ای هستند. در فک پائینی، تمامی دندانهای آسیای کوچک ، تک ریشه ای می باشند.

__((دندان آسیای بزرگ|
دندانهای آسیای بزرگ)):__ سه دندان آخردر طرفین فکهای بالا و پائین، دندانهای آسیای بزرگ هستند که شمار آنها جمعا“‌به دوارده عدد می رسد که به ترتیب آسیای اول، دوم، سوم نامیده می شوند. دندانهای آسیای اول، دقیقا“‌کنار دومین دندان آسیای کوچک قرار داشته و به دندانهای آسیای شش سالگی هم معروف می باشند.

__((
دندان عقل)):__ دندانهای آسیای بزرگ سوم که به دندان عقل نیز معروف می باشند، در انتهای فکها واقع شده و معمولا“ بین 16 تا 20 سالگی شروع به در آمدن می کنند . از آنجاییکه دندانهای عقل، آخرین دندانهایی هستند که در می آیند، عمدتا“‌روی فک جای کافی برای رشد آنها باقی نمی ماند . اگر دندانها بهم فشرده و فک کوچک باشد، ممکن است دندانهای عقل زیر سایر دندانها یا استخوان فک نهفته شوند . اگر تنها قسمتی از دندان عقل دربیاید ایجاد درد وناراحتی خواهد کرد که در آن صورت باید با جراحی از دهان خارج شود. /
>بین دندانهای عقل و آسیای بزرگ اول، دندانهای آسیای بزرگ اول دندانهای سیای بزرگ دوم یا دندانهای آسیای دوازده سالگی وجود دارد . دندانهای آسیای بزرگ، دندانهای درشتی هستند که سطح آنها پهن بوده و برای آسیا ب کردن و جویدن غذا کار برد دارند. آسیاهای بزرگ واقع بر روی فک بالایی، ریشه های مجزا دارند ولی دندانهای آسیای بزرگ فک پائینی، دو ریشه ای هستند.

ای مخل دندان /> />__((ا)):__ بش وقانی دندان که خارج از (()) قرار دارد، تاج نامیده می شود. شکل ظاهری تا بنا به ن دندان تفات می کند. رای ما له دندانهای پی و یش که یتر بای بریدن ذا کار می ود، تیز بوده وی لبه دندانهای سیا که رای سی کدن ا کار برد بیتری دارند، عموما ه وتت می باشند.

__ له :__ مر اتا و تا دندان می باشد. ر ورت دم مسواک زدن و کیدن ای وب مو، جر اک روی له ت کرده و ا یمای می ردد. /> />__((مینا «دندان»|مینا)) :__ خاری ترین لایه دندان، مینا نام دارد . اگر پوسیدگی مینا گس یابد می وند ه عاج رد، اییکه از نجا میلیها مرای ی مستیما به مز ان را می یابند.

__((م دندان)):__ ایه نرمی است که در مرک تمام دندانا قار دارد درن بافتها ی عبی مویرگهای ونی موجود هستند. اگر پوسیدگی به مز برسد، دندان ددناک می شد.


!هچنین ینید

*((دندان کی))
+
{picture=tooth3.jpg}||
دندان بهترین نقش و سخت‌‌ترین ساختار را در فک انسان و بسیاری از جانوران مهرهدار دارد. عمده ترین کاربرد دندان ، تکه تکه و آسیاب کردن غذاها میباشد. علاوه بر این ، در انسانها ، دندان نقش بسیار مهمی در تکلم و ادای صحیح کلمات ایفا میکند.
هر فرد در دوره زندگیش دارای دو سری دندان میشود.||
!دندانهای شیری (Deciduous Teeth)
عداد ((دندان یی|دندانهای شیری)) بیست عدد بوده که بطور مساوی در هر فک جای میگیرد. پس از مدتی سی و دو دندان اصلی به مرور جایگزین دندانهای شیری میگردند. از آنجا که دندانهای شیری پایه و اساس دندانهای اصلی و دائمی هستند، مراقبت از آنها و رعایت ((مشکلات رایج دهان و دندان|اصول بهداشت دهان و دندان)) ضروری می‌باشد. این دندانها 20 عدد (10 عدد در هر آرواره) می‌باشند که در نیمه هر آرواره دو دندان پیشین ، یک دندان نیش ، دو دندان آسیاب کوچک قرار گرفته است. تکامل دندانهای شیری از دوره جنین شروع می‌شود و در آمدن آنها پس از تولد و از شش ماهگی شروع می‌شود.
!دندانهای دایمی (Dermanent Teeth)
ین دندنها 33 عدد (16 عدد در هر آرواره) می‌باشند که در نیمه هر آرواره دو دندان پیشین ، یک عدد دندان نی ، د دندان آسیب کوچک و سه دندان آساب بزرگ قرار دارد. رویش دندانهای دایمی از شش ماهگی شرو و خری دانهای آسیاب بزرگ به نام ((ندان عقل|دندانهای عل)) در سنین بیست سالگی در می‌آیند. توضیح اینه نانهی یای بزر اقد دندانهای شیری هستند. سی و دو دندان دائی ، به شرح ذیل تقسیم بندی و نامگذاری شده‌اند.
!!
دندانهای پیش />به چهار دندان جلویی در فک بالا و پائین ( جمعا“ هشت دندان )، دندانهای پیش گفته می شود. دندانهای پیش بزرگ، تخت و دارای لبه تیز و باریک هستند که برای بریدن لقمه کاربرد دارند .دندانهای پیش تک ریشه ای هستند.
!!دندانهای نیش />در طرفین دندانهای پیش ، دندانهای نیش قرار دارند. شکل و ساختار آنها ضخیم و برجسته است که منتهی به یک سر تیز و برنده میشوند. این دندانها برای بریدن قطعات گوشت بسیار مناسبند.
!!دندانهای آسیای کوچک />کنار هر دندان نیش ، دو دندان آسیای کوچک (جمعا“ هشت عدد) قرار دارند که فاصله بین دندانهای نیش تا آسیای بزرگ را پر میکنند. سطح روی آنها پهن و تخت و لبههای آنها تیز و عاج دار میباشد. دندانهای آسیای کوچک کنار نیشها ، دو ریشهای و دندانهای آسیای کوچک کنار آسیاهای بزرگ ، تک ریشهای هستند. در فک پائینی ، تمامی دندانهای آسیای کوچک ، تک ریشهای میباشند.
!!دندانهای آسیای بزرگ />سه دندان آخر در طرفین فکهای بالا و پائین ، دندانهای آسیای بزرگ هستند که شمار آنها جمعا“‌به دوارده عدد میرسد که به ترتیب آسیای اول ، دوم ، سوم نامیده میشوند. دندانهای آسیای اول ، دقیقا“‌ کنار دومین دندان آسیای کوچک قرار داشته و به دندانهای آسیای شش سالگی هم معروف میباشند.
!!دندان عقل />دندانهای آسیای بزرگ سوم که به دندان عقل نیز معروف میباشند، در انتهای فکها واقع شده و معمولا“ بین 16 تا 20 سالگی شروع به در آمدن میکنند. از آنجایی که دندانهای عقل ، آخرین دندانهایی هستند که در میآیند، عمدتا“‌روی فک جای کافی برای رشد آنها باقی نمیماند. اگر دندانها بهم فشرده و فک کوچک باشد، ممکن است دندانهای عقل زیر سایر دندانها یا ((فک|استخوان فک)) نهفته شوند. اگر تنها قسمتی از دندان عقل دربیاید ایجاد درد و ناراحتی خواهد کرد که در آن صورت باید با جراحی از دهان خارج شود.>>بین دندانهای عقل و آسیای بزرگ اول ، دندانهای آسیای بزرگ اول دندانهای سیای بزرگ دوم یا دندانهای آسیای دوازده سالگی وجود دارد. دندانهای آسیای بزرگ ، دندانهای درشتی هستند که سطح آنها پهن بوده و برای آسیا ب کردن و جویدن غذا کاربرد دارند. آسیاهای بزرگ واقع بر روی فک بالایی ، ریشههای مجزا دارند ولی دندانهای آسیای بزرگ فک پائینی ، دو ریشهای هستند.
>
{picture=tooth2.jpg}

>
!سامان دندان
هر دندان دار
ای یک قسمت خرج از ((لث)) به نام ((تاج دندان|تاج)) و قسمت دیگری درون آرواره به نام ((یشه دندان|یشه)) می‌بشد ک مرز بین این دو قسمت را گردن یا یقه دندان می‌نامند. ریشه دندان در درون حفره‌ای از استخوان فک قرار گرفته که این استخوان از نوع نابالغ می‌باشد. تاج دندان از داخل به خارج شامل مغز ، ((عاج دا|عاج)) ، ((مینای دندان|مینا)) است و ریشه دندان از داخل به خارج شامل مغز ، عاج ، سیمان و لیگمان دور دندانی یا پریودونت می‌باشد.
!مغز دندان
در وسط دندان حفره‌ای
قرار دارد که ن حفره در قسمت تاج ، وسیع بوده و ((اطاقک پالپی)) و در قسمت ریشه ، ((کانال ریشه‌ای)) نامیده میشود. ((پالپ دندان)) شامل ماده زمینه‌ای ، الیاف کلاژن ظریف ، ((سلول فیبربلاست|سلولهای فیبربلاست)) ، ((ماکروفاژ)) ، ((پلاسما سل)) ، ((لنفوسیت)) ، ((رگ خونی|رگهای خونی)) و رشته‌های صبی می‌باشد که عروق و اعصاب از سوراخی در عمق ریشه به نام سوراخ راسی به درون ز وارد می‌شوند. در محیط مغز سلولهای سازنده عاج قرار گرفته‌اند.
!عاج
عاج با
فت مینرایزه‌ای شبیه استخوان می‌باشد که در اطراف مغز دندان هر تاج و رشه قرار گرفته و ضخام عمده دندا ا تشکیل می‌هد. مواد معدنی عاج عمدتا از ((نمک کلسیم|نمکهای کلسیم)) به صورت ((بلور هیدروکسی آپاتی|بلورهای هیدروکسی آاتیت)) می‌باشد که دود 70 در صد وزن خشک آن را تشکل میهند. ماتریکس عاج حاوی الیاف کلاژن نوع I و ((کیکوز امینو گلیکان)) می‌بشد که توسط سلولهای سازنده عاج (ادونتوبلاست) سنتز و ترشح می‌گردند. اج ز ظر فیزیکی سفت تر از استخوان و زرد رنگ می‌باشد. اج توسط ((سول ادونوبلاست|سلولها ادونتوبلاست)) ساخته مشود و زاویه این سلولها به نام ((زاویه تومز)) (Tomes Fibr) نامیده می‌شود. زایه تومز در عاج ، درون لوله‌های باریکی به نم لوله‌های عاجی قرار می‌یرند.

در سطح ، رو به حفره مغزی تا پای
ان عمر ادامه می‌یابد. بنابراین ا پیشرفت سن بر ضخامت عاج افزوده می‌شود و از صحت حفره مغزی کاسته می‌گدد. عاج ساخته شده در حد فاصل سلولهای دونتوبلاست و عاج معدنی ه که فقد مواد معدنی می‌شد، پیش عاج نامیده می‌شود. عاج ، بر خلاف استخوان در صورت از بین رفتن سلولهای ادونتوبلاستی برای متها باقی می‌ماند و این امر حفظ دندانهای فاقد مغز زنده را امکانپذیر می‌سازد. عاج به علت حضور زوایای تومز و انتهاهای عصبی آزاد ر درون لوله‌ها عاجی ، بافتی حساس می‌باشد و همه تحریکات ارده ب عاج به صورت رد دریافت می‌شود. به همین دلیل سطح عاج در ((تاج دندان)) توسط مینا و در ریشه توسط سیمان پوشیده شده است.
!مینا
مین ه عنوان لیه محافظی بری عاج تج دندا سب می‌شود. مینا سختترین باف بدن به شمار می‌رود که حدود 97 درصد آنرا مواد معدنی تشکیل می‌دهد که عمدتا به صورت بلورهای هیدروکسی آپاتیت می‌باشند. متریکس لی مینا فاقد ((کلاژن)) و حاوی پروتئینهای ویژه‌ی به نام ((آمیلوژن)) (Amelogenin) و ((انملین)) (Enamelin) می‌باشد. ماتریکس مینا توسط سلولهایی به نام ((آمیلوبلاست)) سنتز و رشح می‌ردد که این سلولها در حله تکمل جوانه دندانی در سطح مینا قرار دارند و ون پس از در آدن دندن از بین می‌روند، مینا غیر قاب ترمیم است و یچگونه ب وارده به آن جدار جبرا ی‌گردد.

از نظر میکروسکوپی مین ز میله‌ه یا منشورهای مینایی تکی ده که از عمق به سطح قرر رفته‌اند و ر ااف ه منشور مینا ناحیه غنی از موا آلی به نام ((غلاف مینایی)) یا غلاف منشوری وجو دارد و ماده مینایی بین منشورهای مینایی را ((مینای دندان|مینای بین منشوری)) می‌نامند. آخرین مصول سلولهای آمیلوبلاست در سطح مینا لایه ظریفی را تشکیل می‌دهد که ((مینای دندان|کوکول مینا)) نامیده می‌شود. مینا از نظر فییکی به رن سفید می‌باشد ه سطح ندان حداقل می‌باشد (عاملی که به شروع پوسیدگی در این نواحی مک می‌کن).
!
سیمن نان />سیمان بافتی شبیه استخوان ولی فاقد سیستمهای هوی و ((رگ خونی|های ونی)) است که در سطح خارجی عاج ا در نحیه ریشه دنان م‌پوشاند. یمان در نزدیکی یقه دندان نازک و در عمق ریشه ضخیم می‌باشد. سیمان نزدیک یقه و همچنین یمانی که در مجاورت عاج قرار دارند، فاقد سلول است و به سیمان بی سلول مرسوم است. ولی در بی جاها سیمن سلول دار بوده و حاوی لولهایی ه نام ((سمنتسیت)) می‌باشد. به علت سیمن سازی ضخا سیمان با پیشرفت سن ازایش مییابد.
!لیگمان دور دندان
لیگمن ور دندان ((بافت همبند)) تراکمی است که هم به عنوان ضریع عمل می‌کند و هم اتصال محکمی را بین ریشه دندان و استخوان بوجود می‌آورد. این لیگمان در سطح رو به استخوان حاوی ((استئوبلاست)) و ((استئوکلست)) و در سطح رو به سیمان حاوی ((سمنتوبلاست)) می‌باشد. بافت همبند تشکیل دهنده لیگمان در دندانی ، فاق الیاف الاستیک و حاوی رگهای خونی و لنفی و اعصاب ، مخصوصا در سطح مجاور سیمان می‌باشد. ایاف کلژن لیامان دور ندانی به صورت دسته‌های متعدد افقی و مایل ، سیمان ریشه را به استخوان فک چسباندهاند. ترتیب قرار گیری و انعاف پذیری این الیاف جابجایی محدود دندان و انجام ((عملیات ارتودنسی)) را امانپذیر می‌ساز و همچنین به عنوان ضربه گیر ز وارد شدن ضربه مستقیم به دندان و ساییدگی آن جلوگیری می‌کند. فعالیتهای متابولیک و سنتز کلاژن در لیگامان دور دندانی دارای شدت بالایی است و به همین دلیل هر ونه اختلال ر سنتز کلاژن باعث اختلال در ساختمان لیگامان و لق شدن دندانها می‌گردد.
!لثه (ْgum)
((لثه)) قسمتی از ((مخاط دهان)) می‌باشد که بطور محکم به
پریوست استخوان فک در فک فوقانی و تحتانی چسبیده است. ((اپی‌لیوم لثه)) ر سطح رو به حفره دهانی از نوع سنگفرشی مطبق شاخی است که بافت همند زیرین آلن دارای پاپیهای بلندی می‌باشد. در سطح مجاور دندان ، اپی‌کلیوم لثه ضخیم شده و به سطح مینا چسبیده است و سلولهای اپی‌کلیال توسط اتصالات نیمه دموزوم به این لایه متصلند. این اتصالات با یشرفت سن به طرف ریشه عقب نشینی کرده و باعث نمایان شد ریشه می‌گردند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آمیلوبلاست))
*((بیمارهای باتهای نهدارده اطراف دندان)) />*((پلپ ندان))
*((تاج دندان))
*((دندان ش
یری))
*((د
ندان عقل))
*((ر
یشه دندان))
*((عاج دندان))
*((مغز دندان)) />*((ینی ندان))
*((لنفوس
یت))
 *((مشکلات رایج دهان و دندان)) *((مشکلات رایج دهان و دندان))
 *((بهداشت دهان و دندان)) *((بهداشت دهان و دندان))
-*((دندان و پوسیدگی)) +*((پوسیدگی دندان))
 *((شوینده دندان)) *((شوینده دندان))
-*((اندودنتیکس«تخصص درمان ریشه دندان»)) 
 *((دندان درد)) *((دندان درد))
-*((بافت نگهدارنده دندان)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 19 آبان 1385 [08:18 ]   13   حسین خادم      جاری 
 شنبه 17 اردیبهشت 1384 [06:15 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:46 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:12 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:10 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:47 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:12 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:11 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:10 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:04 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:42 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:35 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:27 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..