منو
 کاربر Online
922 کاربر online
تاریخچه ی: دما

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-38Lines: 1-55
-V{maketoc}
! دید کلی
*
گونه اید مسئ آشکار و وا در ((عم)) رسی می‌شوند؟ />
*
آیا چیی ک ر ار کملا وع ست، رط روری رای یک اظار نر قعی لمی ست؟

* موضوعات علمی اعیت امور را می‌کنند یا مهو این است ک طور -

ی ه چی باره ی حی ه رون قاب تجسم ت؟ />
*((
ور مار)) چیس و هیم لمی را چون بیان می‌کند؟
!
روت یش ک هودی ر ی
هر ر که پیشت در تحیق و لوم می‌گیرد، ه سیاری ا قای بای میند. ت ((یه علمی|فریه‌های لمی ))ا ظر کابرد دوییی رند. چون ریه این محدودیها کمل رشن یست، ناراین به کربردن رک هودی در یهای سیا رات ن ه نتای ندرست من یگر. ت وقتی ه ین تای ا شاهد و قونین متبری نقض نه‌ان، ه نوان ئ یح اعیت علمی مار می‌یند. شع متعارف ر مور یک دوه مین تاریخی شام دان و مفاهیم ادرتی که به عنان دان پذیرفته می‌شود.

د ه حال مفاهی ندرست غیر بل اجتاب در عین ال روی هتند. ه ار برد دنش که کامل یس ار ا زیرا چنین دانشی نمی‌وند یک ور کلی یه مورد اله ا ارئه د. البته شور تعاری که در ثر یم ((ربیا ی)) بوجود می‌آی، عو متعاری ک بر مبنی طلاعات عی می‌باشد، ی درد. />! ((ور ماف)) ((مومه رط))
نگمی که ((اولی منومه جهان)) ( ((منومه اط بطیوس)) دای یجا گرد، ه چی شور ار ا تیین نمد لم ری به چ چی مکی بود ق نایج ا از مشاد ((ستاا بت)) ، رکت روزاه ((کره سای)) مسیهای لقوی ک تو یرا در سال می‌شد ن تکا را تکیل میاد.
((
ک اجرام آسمانی)) که ((می)) ی می‌وند و به اتباه وقیت مطلق پنا می‌شد منا یک از ایاترین اهیم ندرست ( زین ((مرکز جهان)) قرار دارد ) گدید. /
> /
> این جود چنی هو نادسی یله یک مدل ثابت و نطی جهان وی ((لم)) داخت ین ر ه ها رک ((اجرام سمای)) ، بلکه تعیین موقعیتهی ((سیاات)) در یان ((ستاا)) ی ا د یشن امکانر شد. اطای ک قیا ا مفاهیم ست و منظوم ارو بلمیوس تعیی ده ، ق یک مه از ((دراک جه)) را خص ساخت. عور متعارفی ک مفهیم ادرست نتی ا نون دا می‌پذیف و دنش دید را ر کم مفاهیم نرست می‌مرد.
! کشف ((قوانین |وانین رکت کلر)) />((کر)) قوانین ((رش یاات)) به د ((خشید)) ا کشف کرد. ا بت نمود که یارات ر سیر یوی سرتای مفا در ک ات. کپل یک ر درستی را در رسید ب دیل حرکت یرات در ن می‌گرت. ری اینکه ی ب رک یکت خود بر میمی امه د، بای پیوه ت اثیر یرویی قرا ید ا این نیو را ((نظوه شی|منظوه ورشیی)) ستجو می‌کرد یریی که سیارا ا ه ر وا می‌د و نها ااه وقف نمی‌دد. ین و غل با کشف ((اینرسی)) ه و ((گالیله)) و ((قوانین سای ک)) و ((قانون جهای گرا)) ه وط ((یون)) پایان سی. ای ی همه قوانین کلر ((رک ارام سانی)) ا به احی ی می‌نمایند. />! سهم ((عور عا)) در (( الیه))
((فی
یک کلسک)) ای تیه ی که اسا ان در فضای احدودی جود ار و کت می‌کنند. و نات دیگی ی ا ((مانیک کایک|مکانیک نیونی)) ه وود م و ن اینکه تما دید‌های یعی دون اا می‌تانن به فرایندهای مکایک تبدی وند و ین سله مفاهی ادرس ((فا)) ((من )) اتاه بگی ود. این مسل زمن نیوتن پرفته ده ب. ک ((اینیتن)) ربه ((سبیت|یه سیت)) در آا ر ی وضات یره شه نیوتی ار وا هنسی انی ی نمود. از بزرری کارای انی یین ارتباط عمیق ین ((ا ماده و نه )) بد. ر تمم این مرا عور تعا کشف دیدها و قوانین اکم آها نقش مثر داشته ات.
!
ی عور مارف با م مورد یی س />عور رف هم کنون نی در ((م)) ادامه ارد ر آینه نی اداه اه دات. یرا طلاعات ما ز جان همچنان ایت م ا دا. دی تیب "((ور متعار))" یک مفه نی است و دنش یک دوه ی گی دارد. ای همین ((دانمنن)) ضمن تاش بری سید ب ح بااری ا ((ااک ها)) ، ور اجتنا اپی درگیر قاید یه شد جای ر متعارف می‌وند و ی رخی س ا به ور هی برری و کش می‌ید که نایج ن ه و ه بررسی می‌ود. />
ه
ر ه یشر لم خوص د ((ییک)) و ((کیهان اسی)) یشتر بشد اره وضوح خد ا ه و پیدیش کر امینا ا گرد. یزیک و کیان شناسی ی نی یی است که در آن دات تیر ای ا بسیاری چی مک تی یر ممکن ا. در الیک مسی پ یچ تا علم ا مانع و کی یری ک به سانی ه ((علم شهدی)) ال قو نیند، یوده میشود. ناید فرام و که عور معاف هیگا بدن ماهیم نادرست نمی‌باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((ین مم ا))
*((تیات علمی))
*((ا ما ندس ضا))
*((مان مق))
*(( متعاف))
*(( هوی))
*((نظوه ارسو))
*((منمه ی))
+

||دمای ی یس ویژگی ا ک یین می‌کند آیا یک ((یست رموینایکی|یستم)) یستم‌ه یگر ر ((عادل گرمایی)) رار ار یا ی.||
>
>

{picture=k1-f2-056.jpg}

!
دی کلی
فایم داغ و سرد برای ان مانند ه مجود زه دیگر ذاتی است ای محیط مجاور بیینه بی که سطح ه می‌رند ب م ر می‌هن. اا پاس فیزیوژیکی ه دما غلب گمراه نه است و کسی ک شش بسته است نمی‌تواند گوی ک ی دستش توی سیار ، خت یا به یله یک تکه ((یخ)) خشک د است. در و الت حساسی ی می‌آید، ی هر د ینا پاخ ییولوژیکی ب آسیبی تند ک ریده است.
!
یک زمایش ساه
د
ظرف یکسان نتخاب کرد د یکی ب گر و ر دیگری سرد بریید. حال یک دست خود ا آب گر دست گر ا ر آب رد فرو برید. ال هر و دست را در ب یگر وارد کنید. حسا شا چیست

ق
ستی که ابتدا ر رم بوده است یمگرم سردت و دست دیر ن را گرتر ااس خاهد ک. نبراین این ماش اده می‌وان ی گف ک ضات ما ر ورد ما می‌واند بتا مره کننده باشد. لاوه ر این گستره حس دمایی ما محدد ات و ما به یک عیار مین و ی برای تعیین دا نیاز دایم.
!دمسنج‌هی اولی />نستین یله اعی لمی ری ندزه یری دا د سال __1592__ تس ((یله)) اخترا . وی برای این منو یک ری یی ردایک نتخاب کره د. بطری با ((آب)) رنگین تا نیمه پر شه و ارنه در یک رف می رنگین قرا گت بود. با تغیی م هوی محتی شک بطری منط یا قبض می‌شد و ت ب د گردن ری لا ی ایین می‌ر. ر ی یله ، __گالیه__ وجه نا ک یاس ی س دا کا ببرد ور ه وسیله وی بیشر جه __ما ما__ اشت ت جنبه ((دماسج)).

د ال __1635__ __فریناند وکی__ ک به عوم لاقهمن بود دسنی ات ک درآن از ((اک)) استفاد ک و ر لوه را چا حکم بس که لک نتون ((بخی)) شود. سرانام ، در سال __1640__ ، دنشنن __کادمی لینچی__ ، در ایتلیا ، نمونهی از دن‌هی جدیدی را ساختند که آن ((یه)) ک رده و هوا ا ت کم ا د ، از سمت بالای له ست رج کرده ودند.

وه به این کته جالب است که در حدود نی ر طو کشید تا دمسن ک تکامل یافت و حا آنک میان ک ((وج لکترومغناطیسی)) اخت نتین گر ی‌سی ، یا مین کف ((اورانیوم)) و نستین ((بمب اتی)) چن سال بیشتر طول نکشید.
!انداز
ه‌ گیری دما
برای
تعیین یک مقیاس تربی م ، سیستمی با متصات __xy__ را ب عنوان استاندارد ک ن را دسنج ینام، اا میکیم و مموه قوادی ا برای نت ن یک مدار دی به مای وابست ه ک از مننیهای همای آ اختیر میکیم. ه ر سیستم یگی که ا سن در ((تعاد گمایی)) شد همین دد را رای ما نت می‌هیم.
!قوانین ازا
م وقت که ((اسحاق نیوتن)) ر ((کبریج)) درباره ((ر)) و ((رنش|ابه)) ی‌یشید یک نفر اگلیسی یگ به نام __ابرت ی__ ، ((آکسفو)) سرگ ماه در __خوا مکنیکی__ __ترک‌پیری هوا و سای ازا__ بد. __بیل__ که ر اختر __گوله ری اوتوفون گریکه__ شیده بد، ر خویش را تکی ک و دست به کار میایی ای دازه ‌گیی ((م)) هوا ((فار)) ک و زیا .

نت
ی کارای ی یی ا ک اکنو به ((نو ویل-مریوت)) مروف است و بیان می‌کند که جم قدار عینی از هر گاز در دمای مین ا فاری که ر آن ز وارد می‌شود ور مکس مناسب ات با فاری که ر آن گاز وارد می‌شود.

دو یک قرن د ، __ژوف گیلواک__ فرانسوی من مطالعه انسا گه ، قانون مه دیگری ی ک ک بین این س: فشار ر ز حتوی ج مین ه ازای ر یک ره سانیگراد زایش ما ، به ندازه __273/1__ حم اولیه‌ فایش می‌یابد. همین قنون را یک انی یر ا __ژک شارل__ ، سا ی ن کشف کرده ا ای اغلب آن را ((او ار-یلوک)) می‌نامند. ای د انو مبنای ت دماسنجهای گزی ا رفت.
{picture=thermometer1.jpg}

!
انا دمانه />!!منج گازی
ج
نس ، ساختما ابعاد داسنج دا موسسات مختف سراسر دنی که این دستگاه را بکار یبر توت درد و ه طبیعت گاز گسره دمایی ک داسن رای آ نظر گر شد ات بگی ارد. این دماسن امل ابی از نس ((شیش)) ، ((ینی)) ، ((کوارتز)) ((لی)) یا ((ایرییوم|پلاتین ـ یریدیم)) ، ( به ب گستر میی که داسن در آن کا ی‌رد ) مشد ک ب یله یک لوله وی ه فشرسنج جیو‌ای مل . ای دج راس قانون کر ه مورد گاز ل کار یکن.
!!
نج با مقاومت لکتریکی />((انج مقاوی)) ه ص یک سیم بند و ریف است، ممولا آن را ور یک ا ک ی‌یچند ا شر ناشی ا تیی ول سیم که اثر انقبا آ در موقع سرد ن پیش می لوگیری ک. شرایط ویژه می‌وان سیم ا به دور سی که منظور اندازه یری دی آن ست یی یا در داخ قرا دا.

ر گتره دمای یلی ایین ، دماسنهی قامی ما ز اومهی کوچک ادییی ترکیب ((کن)) یا بلور ((ژرمایوم)) که اخاصی آن ((سنیک)) است و س ل د درون یک کپسول مسدو شده از ((هلیم)) ق دارد، کیل می‌شوند. این منج می‌تان بر وی طح جسمی ک بنو اداه گیری دمای ن ا سوار کرد ی در حفرهای ک را ی منور ایجا شد ات، قرار اد.

د
قاومی لی را می‌وان ای کرهای خیلی دیق در گس __253–__ ا __1200__ ره سایگراد بکار بر. />!ترموکپل />ترمکپل ویه دیگری است که رای نه‌ گیی مو فده قرار میگد. در ای ماسنج ز خصی ((اساط و انقباض جسا)) جامد استفاده می‌گردد. گتره یک ترموکوپل ب ه موی دارد که ترموکوپل ساخت شده ات. گتره یک __روکوپل پلتنیم ریوم__ ک 10 رصد پلاینیوم دارد، از __صر__ ا __1600__ رج ساتیگرد است.

زیت ترموکپل در این است که طر ر کوک یلی ی با سیستمی که اندازه‌ گیری دمای آن مورد نظر ات، ب حال تاد گرمایی در ی‌آید. لذا ییرا دما به آسانی بر آن اثر مید، ولی دمسج قومتی پلتین را ندا. />!واحد اندازه‌ گیری ما
*__ک
لوین:__ کوین مقی بیادی دا ر علوم ست که سایر میاسها بر حسب آن تعریف می‌شوند.

/>*__ییو ی سانتیگرد:__ مقس سییس بر ساس ((نقطه ه گه )) می‌باشد. اگر t نشان‌دهده دای لییوس T نندده دمای کلون باشد، ر اینصورت داریم: ~~green:__273.15 - t =T __~~


*__
فارنهایت:__ این می هنو هم ر عضی ا کشورهای اگلیسی‌زبا ب کار می‌رد و در کارهای علمی استفاده نمی‌شود.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((ردینامیک)) />*((ترمیی|ترمیایک شیمیایی)) />*((ترموکوپل))
*((تل شیمیایی))
*((
تعادل گرمایی))
*((انج)) />*((دماج اکی))
*((
دماسج جیه‌ای))
*((ماسنج تی))
*((مس مقاومی))
*((شیمی
فیزیک))
*((قن ویل-مریوت))
*((انو شارل-گیلوسک))
*((نق سه گه ب))
*((یکای دما))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [07:35 ]   7   admin      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [15:09 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [06:33 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [13:10 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [07:53 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [06:28 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [15:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..