منو
 صفحه های تصادفی
اصول تاکتیک تهاجمی
سس
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
انواع اسم
پیشینه ولادت ائمه علیهم السلام
ضرب ماتریسها
پیزانیت
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( س ، ش)
علی علیه السلام در قرآن - آل عمران : 103
میکروسکوپ
 کاربر Online
505 کاربر online
تاریخچه ی: دستگاه بین المللی یکا

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-143Lines: 1-135
 V{maketoc} V{maketoc}
 __دستگاه بین المللی یکا__ __دستگاه بین المللی یکا__
 
 __فهرست مقالات دستگاه بین المللی یکا____فهرست مقالات دستگاه بین المللی یکا__
 
 
-<br>


+<
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __موضوعات ویژه__
 __موضوعات ویژه__
 
 
 
 
 ((دستگاه SI)) ((دستگاه SI))
  
 
 
 
 
 ((دستگاه گوسی)) ((دستگاه گوسی))
  
 
 
 
 
 ((واحد طول)) ((واحد طول))
  
 
 
 
 
 ((واحد جرم)) ((واحد جرم))
  
 
 
 
 
 ((واحد زمان)) ((واحد زمان))
  
 
 
 
 
 ((واحد جریان الکتریکی)) ((واحد جریان الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((یکای دما)) ((یکای دما))
  
 
 
 
 
 ((مول)) ((مول))
  
 
 
 
 
 ((واحد شدت روشنایی)) ((واحد شدت روشنایی))
  
 
 
 
 
 ((واحد شدت میدان مغناطیسی)) ((واحد شدت میدان مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((واحد توان)) ((واحد توان))
  
 
 
 
 
 ((واحد ولتاژ)) ((واحد ولتاژ))
  
 
 
 
 
 ((واحد مقاومت الکتریکی)) ((واحد مقاومت الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((دیمانسیون قوانین فیزیکی)) ((دیمانسیون قوانین فیزیکی))
  
 
 
 
 
 ((واحد فرکانس)) ((واحد فرکانس))
  
 
 
 
 
 ((واحد شدت)) ((واحد شدت))
  
 
 
 
 
 ((واحد نیرو)) ((واحد نیرو))
  
 
 
 
 
 ((واحد فشار)) ((واحد فشار))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
 ! دید کلی ! دید کلی
 معمولا مرسوم است که مردم برای شمارش هر چیز از واحد خاصی استفاده می‌کنند. بعنوان مثال برای شمارش ((شتر)) از واحد نفر و برای شمارش ((فرش)) یا ((پتو)) از واحد تخته استفاه می‌کنند. بنابراین همانگونه که برای شمارش به یک واحدهایی نیاز داریم که همه مردم با این واحدها آشنا باشند، در مبحث ((اندازه‌ گیری)) نیز نیاز به یک سری واحد خاص احساس می‌شود. معمولا مرسوم است که مردم برای شمارش هر چیز از واحد خاصی استفاده می‌کنند. بعنوان مثال برای شمارش ((شتر)) از واحد نفر و برای شمارش ((فرش)) یا ((پتو)) از واحد تخته استفاه می‌کنند. بنابراین همانگونه که برای شمارش به یک واحدهایی نیاز داریم که همه مردم با این واحدها آشنا باشند، در مبحث ((اندازه‌ گیری)) نیز نیاز به یک سری واحد خاص احساس می‌شود.
 ! پیدایش  ! پیدایش
 برای اینکه کنترلی بر روی این واحد ها وجود داشته باشد، اداره‌ای تحت عنوان ((اداره مرکزی استانداردها)) بوجود آمد. چون اداره مرکزی ((دفتر بین المللی استانداردها)) در ((پاریس)) ، محل ابداع سیستم متریک ، واقع است نام این سیستم فرانسوی است. سیستم‌های سنتی اندازه گیری در طول قرنها تکامل یافته‌اند و در کشورهای مختلف متفاوت هستند. تنها وجه اشتراک آنها این است که هیچ گونه مفهومی ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که این سیستم‌های سنتی با تفکر کافی ابداع نشده است. ((دستگاه SI|سیستم SI)) ، سیستمی است که آگاهانه ابداع شده است و روابط خیلی ساده تر است. برای اینکه کنترلی بر روی این واحد ها وجود داشته باشد، اداره‌ای تحت عنوان ((اداره مرکزی استانداردها)) بوجود آمد. چون اداره مرکزی ((دفتر بین المللی استانداردها)) در ((پاریس)) ، محل ابداع سیستم متریک ، واقع است نام این سیستم فرانسوی است. سیستم‌های سنتی اندازه گیری در طول قرنها تکامل یافته‌اند و در کشورهای مختلف متفاوت هستند. تنها وجه اشتراک آنها این است که هیچ گونه مفهومی ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که این سیستم‌های سنتی با تفکر کافی ابداع نشده است. ((دستگاه SI|سیستم SI)) ، سیستمی است که آگاهانه ابداع شده است و روابط خیلی ساده تر است.
 ! انواع دستگاههای متریک استاندارد  ! انواع دستگاههای متریک استاندارد
 *__((دستگاه گاوسی)) __

این دستگاه در بسیاری از متون فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه ترکیبی از دو دستگاه قدیمیتر ((دستگاه الکترواستاتیکی|الکترواستاتیکی)) (esu) و ((دستگاه الکترومغناطیسی))(emu) ‌است. در دستگاه الکترواستاتیکی واحد الکترواستاتیکی بار esu می‌باشد و به عنوان باری تعریف می‌شود که هنگام قرار گرفتن در فاصله یک سانتیمتری از یک بار کاملا مشابه نیرویی برابر با یک دین به آن وارد می‌شود. بنابر این می‌توان گفت که این دستگاه ، یک دستگاه دورگه است. نقطه اصلی ارتباط این دو در ((چگالی جریان)) است. یعنی Jemu=Jesu/C
 *__((دستگاه گاوسی)) __

این دستگاه در بسیاری از متون فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه ترکیبی از دو دستگاه قدیمیتر ((دستگاه الکترواستاتیکی|الکترواستاتیکی)) (esu) و ((دستگاه الکترومغناطیسی))(emu) ‌است. در دستگاه الکترواستاتیکی واحد الکترواستاتیکی بار esu می‌باشد و به عنوان باری تعریف می‌شود که هنگام قرار گرفتن در فاصله یک سانتیمتری از یک بار کاملا مشابه نیرویی برابر با یک دین به آن وارد می‌شود. بنابر این می‌توان گفت که این دستگاه ، یک دستگاه دورگه است. نقطه اصلی ارتباط این دو در ((چگالی جریان)) است. یعنی Jemu=Jesu/C
-*__((دستگاه انگلیسی)) __

این دستگاه هنوز هم در آمریکا ، انگلیس و برخی کشورهای دیگر به کار می‌رود. کمیت‌های اصلی این دستگاه در مکانیک عبارتند از : طول (((دستگاه انگلیسی|فوت))) ، نیرو (پوند) ، جرم (گرم) ، زمان (ثانیه) است. در انگلیس به تدریج دستگاه انگلیسی به نفع دستگاه بین‌المللی که پذیرش رسمی پیدا کرده است، کنار گذاشته می‌شود.
+*__((دستگاه انگلیسی)) __

این دستگاه هنوز هم در آمریکا ، انگلیس و برخی کشورهای دیگر به کار می‌رود. کمیت‌های اصلی این دستگاه در مکانیک عبارتند از : طول ((«دستگاه انگلیسی|فوت))) ، نیرو (پوند) ، جرم (گرم) ، زمان (ثانیه) است. در انگلیس به تدریج دستگاه انگلیسی به نفع دستگاه بین‌المللی که پذیرش رسمی پیدا کرده است، کنار گذاشته می‌شود.
-*__((دستگاه بین المللی SI)) __

در این دستگاه هیچگونه ضریبی به کار نمی‌رود، لذا خیلی ساده‌تر است. در این سیستم هفت یکای اصلی وجود دارد. با ضرب و تقسیم این هفت یکا ، یکاهای دیگری بدست می‌آیند که یکاهای فرعی نام دارند. یکاهای اصلی عبارتند از : ((طول)) (متر) ، ((جرم)) (کیلوگرم) ، ((زمان)) (ثانیه) ، ((دما)) (کلوین) ، ((جریان الکتریکی)) (آمپر) ، ((شدت درخشانی)) (شمع) ، تعداد ذرات (((مول))).
+*__((دستگاه بین المللی SI)) __

در این دستگاه هیچگونه ضریبی به کار نمی‌رود، لذا خیلی ساده‌تر است. در این سیستم هفت یکای اصلی وجود دارد. با ضرب و تقسیم این هفت یکا ، یکاهای دیگری بدست می‌آیند که یکاهای فرعی نام دارند. یکاهای اصلی عبارتند از : ((طول)) (متر) ، ((جرم)) (کیلوگرم) ، ((زمان)) (ثانیه) ، ((دما)) (کلوین) ، ((جریان الکتریکی)) (آمپر) ، ((شدت درخشانی)) (شمع) ، تعداد ذرات ((«مول))).

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 17 آبان 1383 [17:10 ]   3   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [17:01 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [17:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..