منو
 کاربر Online
3946 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد کامپیوتر

!کامپیوتر


*ترکیبیات
**مقدمه
**((استقرا))
*** ((اصل استقرای ریاضی))
*** ((تعمیم اولیه اصل استقرا I ))
*** ((تعمیم اولیه اصل استقرا II ))
***((استقرای قوی و چندگانه))
**** ((استقرای قوی))
**** ((استقرای چندگانه))
*** ((عمل قهقرایی))
***((نکته هایی از استقرا))
****((تکنیک هایی از استقرا I ))
****((تکنیک هایی از استقرا II ))
****((خطاهای استقرا ))
**جایگشت ها و ترکیب ها
*** ((اصل اساسی شمارش))
*** ((فاکتوریل ها))
****جایگشت ها ( تبدیل )
**** ((جایگشت ها و جایگشت های با تکرار ))
**** ((جایگشت های دوری))
**** ((سایر مسائل ))
***((ترکیب))
**** ((مثلث خیام پاسکال))
**** ((ترکیب با تکرار))
**** ((تناظر بین مسائل و شمارش))
***((توزیع اشیا))
**** ((اشیا مختلف در ظرف های مختلف))
**** ((اشیا مختلف در ظرف های یکسان))
**** ((اشیا یکسان در ظرف های یکسان))
**** ((اشیا یکسان در ظرف های مختلف))
*** ((افراز های یک عدد))
**((اصل شمول و طرد))
*** ((تعمیم))
**((اصل لانه کبوتری))
**دنباله ها و روابط بازگشتی
***دنباله ها
**** ((مفاهیم))
**** ((تصاعد حسابی))
**** ((تصاعد هندسی))
***روابط بازگشتی
**** ((روابط بازگشتی اولیه))
****حل روابط بازگشتی
**** ((حل روابط بازگشتی همگن))
**** ((حل روابط بازگشتی ناهمگن))
**** ((مقدمه))
**توابع مولد
*** ((توابع مولد معمولی))
*** ((افراز های عددهای صحیح))
**دوجمله ای ها و چندجمله ای ها
*** ((نظریه دو جمله ای ها ))
*** ((نظریه چند جمله ای ها))
** ((اعداد رمزی))
** ((آشنایی مقدماتی با نظریه مجموعه ها ))
*((نظریه گراف (المپیاد) ))
**گراف چیست ؟
**مفاهیم بنیادی
*** ((تعریف گراف))
*** ((مثالهایی از گراف ها ))
*** ((مسیرها و دورها))
*** ((درجه راس ها))
*** ((گرافهای یکریخت))
*** ((زیر گرافها ))
***((همبندی))
*** گرافهای خاص
**** ((گرافهای تهی))
**** ((گرافهای کامل))
**** ((گرافهای منظم))
**** ((گرافهای افلاطونی))
**** ((گرافهای اشتراکی))
**** ((گرافهای بازه ای))
**** ((گرافهای دوبخشی))
**** ((گرافهای چندبخشی))
**** ((گرافهای k - مکعب))
**** ((گرافهای پترسن ))
**** ((گرافهای ستاره))
**** ((گراف چرخ))
**** ((گراف خط یک گراف))
*** ((مکمل یک گراف و گراف خود مکمل))
*** اعمال روی گرافها
**** ((اعمال اولیه ))
**** ((اجتماع دو گراف))
**** ((حذف و انقباض))
***((نگه داری گراف))
**** ((ماتریس مجاورت))
**** ((ماتریس وقوع))
**** ((لیست مجاورت))
**همبندی
*** ((همبندی و مولفه های همبندی))
*** ((پل های کوینگسبرگ))
*** ((گرافهای اویلری))
*** ((گرافهای دوری))
*** ((گرافهای هامیلتونی))
*** ((راس برشی و یال برشی و k - همبندی))
*** کاربردها
**** الگوریتم های همبندی
**** گراف k - همبند
**** یافتن دور هامیلتونی بهینه
**** گذر اویلری در گراف
**** یک جهت ساختن یالها
** درخت ها
*** مقدمه
*** تعریف
*** ویژگی ها و خواص
***یالهای برشی
***راس های برشی
*** درخت های فراگیر و شمارش
**((گراف و هندسه))
***((گرافهای مسطح ))
**** ((قضیه اویلر))
**** ((نمایش گراف مسطح با خطوط راست))
**** ((گرافهای سکه ای))
*** ((عدد تقاطع))
*** ((گونای گراف))
**رنگ آمیزی گراف
***مقدمه
***رنگ آمیزی راسی
****مقدمه
****عدد رنگی راسی
***رنگ آمیزی یالی
****مقدمه
****عدد رنگی یالی
***رنگ آمیزی نقشه ها
***چندجمله ای رنگی
**گرافهای جهت دار
***تعریف
***تورنمنت ها
***قضایا
**جورسازیها
***مقدمه
***قضایای موجود

* ((تکنیک های تناظر و دوگونه شمردن))
** ((اصل اکسترمال))
** ((دوگونه شمردن I))
** ((دوگونه شمردن II))
** ((رنگ آمیزی و همخوانیI))
** ((رنگ آمیزی و همخوانیII))
**فرش کردن
**الگوریتم نویسی و پایان پذیری الگوریتم ها
** ((اصل ناوردایی (المپیاد) ))

*نظریه بازی ها
**مقدمه و بازیهای منصفانه
**استراتژی برد و باخت
**اثبات های استقرایی
**بازی های تقارنی
**مسائل مهم بازیها
***انواع سنگریزه ها
***بازی های رنگ آمیزی
***بازی نیم
***بازی هگز
**ترکیب بازیها

*نظریه احتمال
**مقدمه
**اصول احتمال
**احتمالات شرطی
***تعریف
***استقلال
***فرمول بیز
***مسائل
**متغیرهای تصادفی مهم

*((آموزش برنامه نویسی))
**کلیات
***حل مسائل به کمک رایانه
**** ((مزایا و محدودیت ها))
**** ((الگوریتم))
**** ((استراتژی حل مسئله))
***زبانهای برنامه نویسی
**** ((زبان ماشین ))
**** ((زبان سطح بالا ))
***ابزارهای موجود برای پیاده سازی
**** ((حافظه اصلی))
**** ((حافظه های جانبی))
**** ((ورودی - خروجی))
***روشهای تسهیل و حل مساله
**** ((برنامه نویسی پیمانه ای))
**** ((روش شی گرا ))
** مشخصات برنامه دلفی
***مشخصات کلی برنامه
**** ((ساختار کلی))
**** ((اشیای اصلی))
**** ((نحوه ارتباط با کاربر))
***متغیرها و نامگذاری
**** ((قواعد نامگذاری))
**** ((کلمات رزرو شده))
**بدنه برنامه
***دستورات ابتدایی
**** ((تعریف متغیر))
**** ((کار با رشته ها))
**** ((کار با اعداد و عملگرهای ریاضی))
*** عملگرهای منطقی ، مقایسه ، گزینش
**** ((عملگرهای منطقی ))
**** ((ساختار if))
**** ((ساختار case ))
***حلقه ها
****حلقه for
**** ((حلقه while ))
**** ((حلقه repeat ))
**ابزارهای برنامه نویسی پیمانه ای
*** ((روالها و توابع ))
*** ((متغیرهای زیربرنامه ای))
*** ((تکنیک بازگشتی))
**((انتزاع انواع داده ))
*** ((enum ها))
*** ((مجموعه ها ))
*** ((آرایه ها))
*** ((اشاره گرها))
*** ((رکوردها ))
***پیاده سازی چند نوع داده کاربردی
**** ((stack))
**** ((queue))
**** ((لیست های پیوندی))
**کار با فایل ها
***فایل های متنی
*** ((فایل های دودوئی))
**محیط داخلی
***آشنایی با IDE
****اجزا
**** ((منوها))
***ویرایشگر کد
**** ((عملیات ویرایش سنتی))
**** ((خاصیت code completion ))
****template code ها
**** ((کاوش در متن برنامه ها))
*** ((محیط visual ))
**اشکال زدایی
*** ((نقاط توقف))
*** ((اجرای دستور به دستور و کنترل خطاها))
**توابع و اشیا مفید دلفی
*** ((لیست ها ))
*** ((stream ها ))
*** ((توابع کار با نام فایلها))
*** ((کار با بایت ها))
** ((بهینه سازی))
** ((واژگان مربوط))

*مبانی الگوریتم ، حل الگوریتمی و ساختمان داده ها
**مقدمات الگوریتم
***مفاهیم
**حل الگوریتمی مسائل
***مقدمات
***الگوریتم های پایان ناپذیر
***الگوریتم های پایان پذیر
****اصول
****کاهش مقادیر به حداقل
***اثبات های درستی الگوریتم
****اثبات منطقی ( ریاضی )
****تکنیک های نمونه ای
**الگوریتم نویسی
***مفاهیم
***الگوریتم های بازگشتی
***االگوریتم های جستجو
***الگوریتم های مرتب سازی
***پیچیدگی الگوریتم ها
****مقدمه
****تعریف order
****سایر نماد ها
***الگوریتم های حریصانه
****مفاهیم
****کوله پشتی
****مسائل
***الگوریتم های داینامیک
****مفاهیم
****کوله پشتی
****مسائل
**الگوریتم های گراف
***مقدمه
***تعریف گراف در کامپیوتر
***الگوریتم های جستجو در گراف
****DFS
****BFS
***الگوریتم های کاربردی
****مقدمه
****الگوریتم های یافتن کوتاهترین مسیر
****کاربردها و کاربرد در شبکه
****الگوریتم دایجسترا
****الگوریتم Bellman Ford
****الگوریتم داینامیک
****روش ضرب ماتریس ها
****مسئله یافتن مینیمم درخت فراگیر
****کاربرد
****الگوریتم کروسکال
****الگوریتم برایم
****الگوریتم sollins
****رنگ آمیزی
**الگوریتم های درخت ها
***مقدمات
***درخت های باینری
***نگه داری درخت ها
***پیمایش درخت ها
***Binary Search Tree
***مرتب سازی به کمک Binary Search Tree
***Heap و الگوریتم های آن
**مباحث پیشرفته الگوریتم
***دسته بندی الگوریتم ها
****مقدمه
****کلاس P
****کلاس NP
****کلاس NP-Complete
****NP-Hard

*نظریه زبانها و ماشینها ( اتوماتا )
**تعاریف و مقدمات
**رشته ها
**زبانهای منظم
**گرامرها
**اتوماتای قطعی
**اتوماتای غیرقطعی

*استعداد


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:46 ]   18   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [09:14 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [07:00 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:57 ]   15   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:56 ]   14   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:55 ]   13   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:05 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:42 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:19 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [05:04 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [10:08 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [10:07 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [10:04 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [09:14 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [08:45 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [07:33 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [12:12 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:01 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..