منو
 کاربر Online
778 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد کامپیوتر

تفاوت با نگارش: 14

Lines: 1-316Lines: 1-318
 +^@#16:
 !کامپیوتر  !کامپیوتر
 *ترکیبیات  *ترکیبیات
 **مقدمه  **مقدمه
 **((استقرا))  **((استقرا))
 *** ((اصل استقرای ریاضی))  *** ((اصل استقرای ریاضی))
 *** ((تعمیم اولیه اصل استقرا I )) *** ((تعمیم اولیه اصل استقرا I ))
 *** ((تعمیم اولیه اصل استقرا II )) *** ((تعمیم اولیه اصل استقرا II ))
 ***((استقرای قوی و چندگانه))  ***((استقرای قوی و چندگانه))
 **** ((استقرای قوی))  **** ((استقرای قوی))
 **** ((استقرای چندگانه))  **** ((استقرای چندگانه))
 *** ((عمل قهقرایی))  *** ((عمل قهقرایی))
 ***((نکته هایی از استقرا))  ***((نکته هایی از استقرا))
 ****((تکنیک هایی از استقرا I ))  ****((تکنیک هایی از استقرا I ))
 ****((تکنیک هایی از استقرا II ))  ****((تکنیک هایی از استقرا II ))
 ****((خطاهای استقرا )) ****((خطاهای استقرا ))
 **جایگشت ها و ترکیب ها  **جایگشت ها و ترکیب ها
 *** ((اصل اساسی شمارش))  *** ((اصل اساسی شمارش))
 *** ((فاکتوریل ها)) *** ((فاکتوریل ها))
 +****جایگشت ها ( تبدیل )
 **** ((جایگشت ها و جایگشت های با تکرار )) **** ((جایگشت ها و جایگشت های با تکرار ))
 **** ((جایگشت های دوری))  **** ((جایگشت های دوری))
 **** ((سایر مسائل )) **** ((سایر مسائل ))
 ***((ترکیب))  ***((ترکیب))
 **** ((مثلث خیام پاسکال))  **** ((مثلث خیام پاسکال))
 **** ((ترکیب با تکرار))  **** ((ترکیب با تکرار))
 **** ((تناظر بین مسائل و شمارش))  **** ((تناظر بین مسائل و شمارش))
 ***((توزیع اشیا))  ***((توزیع اشیا))
 **** ((اشیا مختلف در ظرف های مختلف))  **** ((اشیا مختلف در ظرف های مختلف))
 **** ((اشیا مختلف در ظرف های یکسان))  **** ((اشیا مختلف در ظرف های یکسان))
 **** ((اشیا یکسان در ظرف های یکسان))  **** ((اشیا یکسان در ظرف های یکسان))
 **** ((اشیا یکسان در ظرف های مختلف))  **** ((اشیا یکسان در ظرف های مختلف))
 *** ((افراز های یک عدد))  *** ((افراز های یک عدد))
 **((اصل شمول و طرد))  **((اصل شمول و طرد))
 *** ((تعمیم))  *** ((تعمیم))
 **((اصل لانه کبوتری))  **((اصل لانه کبوتری))
 **دنباله ها و روابط بازگشتی  **دنباله ها و روابط بازگشتی
 ***دنباله ها  ***دنباله ها
 **** ((مفاهیم))  **** ((مفاهیم))
 **** ((تصاعد حسابی))  **** ((تصاعد حسابی))
 **** ((تصاعد هندسی))  **** ((تصاعد هندسی))
 ***روابط بازگشتی  ***روابط بازگشتی
 **** ((روابط بازگشتی اولیه))  **** ((روابط بازگشتی اولیه))
 ****حل روابط بازگشتی  ****حل روابط بازگشتی
 **** ((حل روابط بازگشتی همگن))  **** ((حل روابط بازگشتی همگن))
 **** ((حل روابط بازگشتی ناهمگن))  **** ((حل روابط بازگشتی ناهمگن))
 **** ((مقدمه))  **** ((مقدمه))
 **توابع مولد  **توابع مولد
 *** ((توابع مولد معمولی))  *** ((توابع مولد معمولی))
 *** ((افراز های عددهای صحیح))  *** ((افراز های عددهای صحیح))
 **دوجمله ای ها و چندجمله ای ها  **دوجمله ای ها و چندجمله ای ها
 *** ((نظریه دو جمله ای ها )) *** ((نظریه دو جمله ای ها ))
 *** ((نظریه چند جمله ای ها))  *** ((نظریه چند جمله ای ها))
 ** ((اعداد رمزی))  ** ((اعداد رمزی))
 ** ((آشنایی مقدماتی با نظریه مجموعه ها )) ** ((آشنایی مقدماتی با نظریه مجموعه ها ))
 *((نظریه گراف (المپیاد) ))  *((نظریه گراف (المپیاد) ))
 **گراف چیست ؟  **گراف چیست ؟
 **مفاهیم بنیادی  **مفاهیم بنیادی
 *** ((تعریف گراف))  *** ((تعریف گراف))
 *** ((مثالهایی از گراف ها )) *** ((مثالهایی از گراف ها ))
 *** ((مسیرها و دورها))  *** ((مسیرها و دورها))
 *** ((درجه راس ها))  *** ((درجه راس ها))
 *** ((گرافهای یکریخت))  *** ((گرافهای یکریخت))
 *** ((زیر گرافها )) *** ((زیر گرافها ))
 ***((همبندی))  ***((همبندی))
 *** گرافهای خاص  *** گرافهای خاص
 **** ((گرافهای تهی))  **** ((گرافهای تهی))
 **** ((گرافهای کامل))  **** ((گرافهای کامل))
 **** ((گرافهای منظم))  **** ((گرافهای منظم))
 **** ((گرافهای افلاطونی))  **** ((گرافهای افلاطونی))
 **** ((گرافهای اشتراکی))  **** ((گرافهای اشتراکی))
 **** ((گرافهای بازه ای))  **** ((گرافهای بازه ای))
 **** ((گرافهای دوبخشی))  **** ((گرافهای دوبخشی))
 **** ((گرافهای چندبخشی))  **** ((گرافهای چندبخشی))
 **** ((گرافهای k - مکعب))  **** ((گرافهای k - مکعب))
 **** ((گرافهای پترسن )) **** ((گرافهای پترسن ))
 **** ((گرافهای ستاره))  **** ((گرافهای ستاره))
 **** ((گراف چرخ))  **** ((گراف چرخ))
 **** ((گراف خط یک گراف))  **** ((گراف خط یک گراف))
 *** ((مکمل یک گراف و گراف خود مکمل))  *** ((مکمل یک گراف و گراف خود مکمل))
 *** اعمال روی گرافها  *** اعمال روی گرافها
 **** ((اعمال اولیه )) **** ((اعمال اولیه ))
 **** ((اجتماع دو گراف))  **** ((اجتماع دو گراف))
 **** ((حذف و انقباض))  **** ((حذف و انقباض))
 ***((نگه داری گراف))  ***((نگه داری گراف))
 **** ((ماتریس مجاورت))  **** ((ماتریس مجاورت))
 **** ((ماتریس وقوع))  **** ((ماتریس وقوع))
 **** ((لیست مجاورت))  **** ((لیست مجاورت))
 **همبندی  **همبندی
 *** ((همبندی و مولفه های همبندی))  *** ((همبندی و مولفه های همبندی))
 *** ((پل های کوینگسبرگ))  *** ((پل های کوینگسبرگ))
 *** ((گرافهای اویلری))  *** ((گرافهای اویلری))
 *** ((گرافهای دوری))  *** ((گرافهای دوری))
 *** ((گرافهای هامیلتونی))  *** ((گرافهای هامیلتونی))
 *** ((راس برشی و یال برشی و k - همبندی))  *** ((راس برشی و یال برشی و k - همبندی))
 *** کاربردها  *** کاربردها
 **** الگوریتم های همبندی  **** الگوریتم های همبندی
 **** گراف k - همبند  **** گراف k - همبند
 **** یافتن دور هامیلتونی بهینه  **** یافتن دور هامیلتونی بهینه
 **** گذر اویلری در گراف  **** گذر اویلری در گراف
 **** یک جهت ساختن یالها  **** یک جهت ساختن یالها
 ** درخت ها  ** درخت ها
 *** مقدمه  *** مقدمه
 *** تعریف  *** تعریف
 *** ویژگی ها و خواص  *** ویژگی ها و خواص
 ***یالهای برشی  ***یالهای برشی
 ***راس های برشی  ***راس های برشی
 *** درخت های فراگیر و شمارش  *** درخت های فراگیر و شمارش
 **((گراف و هندسه))  **((گراف و هندسه))
 ***((گرافهای مسطح )) ***((گرافهای مسطح ))
 **** ((قضیه اویلر))  **** ((قضیه اویلر))
 **** ((نمایش گراف مسطح با خطوط راست))  **** ((نمایش گراف مسطح با خطوط راست))
 **** ((گرافهای سکه ای))  **** ((گرافهای سکه ای))
 *** ((عدد تقاطع))  *** ((عدد تقاطع))
 *** ((گونای گراف))  *** ((گونای گراف))
 **رنگ آمیزی گراف  **رنگ آمیزی گراف
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***رنگ آمیزی راسی  ***رنگ آمیزی راسی
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****عدد رنگی راسی  ****عدد رنگی راسی
 ***رنگ آمیزی یالی  ***رنگ آمیزی یالی
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****عدد رنگی یالی  ****عدد رنگی یالی
 ***رنگ آمیزی نقشه ها  ***رنگ آمیزی نقشه ها
 ***چندجمله ای رنگی  ***چندجمله ای رنگی
 **گرافهای جهت دار  **گرافهای جهت دار
 ***تعریف  ***تعریف
 ***تورنمنت ها  ***تورنمنت ها
 ***قضایا  ***قضایا
 **جورسازیها  **جورسازیها
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***قضایای موجود  ***قضایای موجود
 * ((تکنیک های تناظر و دوگونه شمردن))  * ((تکنیک های تناظر و دوگونه شمردن))
 ** ((اصل اکسترمال))  ** ((اصل اکسترمال))
 ** ((دوگونه شمردن I)) ** ((دوگونه شمردن I))
 ** ((دوگونه شمردن II)) ** ((دوگونه شمردن II))
 ** ((رنگ آمیزی و همخوانیI))  ** ((رنگ آمیزی و همخوانیI))
 ** ((رنگ آمیزی و همخوانیII)) ** ((رنگ آمیزی و همخوانیII))
 **فرش کردن  **فرش کردن
 **الگوریتم نویسی و پایان پذیری الگوریتم ها  **الگوریتم نویسی و پایان پذیری الگوریتم ها
 ** ((اصل ناوردایی (المپیاد) ))  ** ((اصل ناوردایی (المپیاد) ))
 *نظریه بازی ها  *نظریه بازی ها
 **مقدمه و بازیهای منصفانه  **مقدمه و بازیهای منصفانه
 **استراتژی برد و باخت  **استراتژی برد و باخت
 **اثبات های استقرایی  **اثبات های استقرایی
 **بازی های تقارنی  **بازی های تقارنی
 **مسائل مهم بازیها  **مسائل مهم بازیها
 ***انواع سنگریزه ها  ***انواع سنگریزه ها
 ***بازی های رنگ آمیزی  ***بازی های رنگ آمیزی
 ***بازی نیم  ***بازی نیم
 ***بازی هگز  ***بازی هگز
 **ترکیب بازیها  **ترکیب بازیها
 *نظریه احتمال  *نظریه احتمال
 **مقدمه  **مقدمه
 **اصول احتمال  **اصول احتمال
 **احتمالات شرطی  **احتمالات شرطی
 ***تعریف  ***تعریف
 ***استقلال  ***استقلال
 ***فرمول بیز  ***فرمول بیز
 ***مسائل  ***مسائل
 **متغیرهای تصادفی مهم  **متغیرهای تصادفی مهم
 *((آموزش برنامه نویسی))  *((آموزش برنامه نویسی))
 **کلیات  **کلیات
 ***حل مسائل به کمک رایانه  ***حل مسائل به کمک رایانه
 **** ((مزایا و محدودیت ها))  **** ((مزایا و محدودیت ها))
-**** ((الگوریتم)) +**** ((الگوریتم (المپیاد) ))
 **** ((استراتژی حل مسئله))  **** ((استراتژی حل مسئله))
 ***زبانهای برنامه نویسی  ***زبانهای برنامه نویسی
 **** ((زبان ماشین )) **** ((زبان ماشین ))
 **** ((زبان سطح بالا )) **** ((زبان سطح بالا ))
 ***ابزارهای موجود برای پیاده سازی  ***ابزارهای موجود برای پیاده سازی
 **** ((حافظه اصلی))  **** ((حافظه اصلی))
 **** ((حافظه های جانبی))  **** ((حافظه های جانبی))
 **** ((ورودی - خروجی))  **** ((ورودی - خروجی))
 ***روشهای تسهیل و حل مساله  ***روشهای تسهیل و حل مساله
 **** ((برنامه نویسی پیمانه ای))  **** ((برنامه نویسی پیمانه ای))
 **** ((روش شی گرا )) **** ((روش شی گرا ))
 ** مشخصات برنامه دلفی  ** مشخصات برنامه دلفی
 ***مشخصات کلی برنامه  ***مشخصات کلی برنامه
 **** ((ساختار کلی))  **** ((ساختار کلی))
 **** ((اشیای اصلی))  **** ((اشیای اصلی))
 **** ((نحوه ارتباط با کاربر))  **** ((نحوه ارتباط با کاربر))
 ***متغیرها و نامگذاری  ***متغیرها و نامگذاری
 **** ((قواعد نامگذاری))  **** ((قواعد نامگذاری))
 **** ((کلمات رزرو شده))  **** ((کلمات رزرو شده))
 **بدنه برنامه  **بدنه برنامه
 ***دستورات ابتدایی  ***دستورات ابتدایی
 **** ((تعریف متغیر))  **** ((تعریف متغیر))
 **** ((کار با رشته ها))  **** ((کار با رشته ها))
 **** ((کار با اعداد و عملگرهای ریاضی))  **** ((کار با اعداد و عملگرهای ریاضی))
 *** عملگرهای منطقی ، مقایسه ، گزینش  *** عملگرهای منطقی ، مقایسه ، گزینش
 **** ((عملگرهای منطقی )) **** ((عملگرهای منطقی ))
 **** ((ساختار if))  **** ((ساختار if))
 **** ((ساختار case )) **** ((ساختار case ))
 ***حلقه ها  ***حلقه ها
-****حلقه for +****((حلقه for ))
 **** ((حلقه while )) **** ((حلقه while ))
 **** ((حلقه repeat )) **** ((حلقه repeat ))
 **ابزارهای برنامه نویسی پیمانه ای  **ابزارهای برنامه نویسی پیمانه ای
 *** ((روالها و توابع )) *** ((روالها و توابع ))
 *** ((متغیرهای زیربرنامه ای))  *** ((متغیرهای زیربرنامه ای))
 *** ((تکنیک بازگشتی))  *** ((تکنیک بازگشتی))
 **((انتزاع انواع داده ))  **((انتزاع انواع داده ))
 *** ((enum ها))  *** ((enum ها))
 *** ((مجموعه ها )) *** ((مجموعه ها ))
 *** ((آرایه ها))  *** ((آرایه ها))
 *** ((اشاره گرها))  *** ((اشاره گرها))
 *** ((رکوردها )) *** ((رکوردها ))
 ***پیاده سازی چند نوع داده کاربردی  ***پیاده سازی چند نوع داده کاربردی
 **** ((stack))  **** ((stack))
 **** ((queue))  **** ((queue))
 **** ((لیست های پیوندی))  **** ((لیست های پیوندی))
 **کار با فایل ها  **کار با فایل ها
 ***فایل های متنی  ***فایل های متنی
 *** ((فایل های دودوئی))  *** ((فایل های دودوئی))
 **محیط داخلی  **محیط داخلی
 ***آشنایی با IDE  ***آشنایی با IDE
 ****اجزا  ****اجزا
 **** ((منوها))  **** ((منوها))
 ***ویرایشگر کد  ***ویرایشگر کد
 **** ((عملیات ویرایش سنتی))  **** ((عملیات ویرایش سنتی))
 **** ((خاصیت code completion )) **** ((خاصیت code completion ))
 ****template code ها  ****template code ها
 **** ((کاوش در متن برنامه ها))  **** ((کاوش در متن برنامه ها))
 *** ((محیط visual )) *** ((محیط visual ))
 **اشکال زدایی  **اشکال زدایی
 *** ((نقاط توقف))  *** ((نقاط توقف))
 *** ((اجرای دستور به دستور و کنترل خطاها))  *** ((اجرای دستور به دستور و کنترل خطاها))
 **توابع و اشیا مفید دلفی  **توابع و اشیا مفید دلفی
 *** ((لیست ها )) *** ((لیست ها ))
 *** ((stream ها )) *** ((stream ها ))
 *** ((توابع کار با نام فایلها))  *** ((توابع کار با نام فایلها))
 *** ((کار با بایت ها))  *** ((کار با بایت ها))
 ** ((بهینه سازی))  ** ((بهینه سازی))
 ** ((واژگان مربوط))  ** ((واژگان مربوط))
 *مبانی الگوریتم ، حل الگوریتمی و ساختمان داده ها  *مبانی الگوریتم ، حل الگوریتمی و ساختمان داده ها
 **مقدمات الگوریتم  **مقدمات الگوریتم
 ***مفاهیم  ***مفاهیم
 **حل الگوریتمی مسائل  **حل الگوریتمی مسائل
 ***مقدمات  ***مقدمات
 ***الگوریتم های پایان ناپذیر  ***الگوریتم های پایان ناپذیر
 ***الگوریتم های پایان پذیر  ***الگوریتم های پایان پذیر
 ****اصول  ****اصول
 ****کاهش مقادیر به حداقل  ****کاهش مقادیر به حداقل
 ***اثبات های درستی الگوریتم  ***اثبات های درستی الگوریتم
 ****اثبات منطقی ( ریاضی )  ****اثبات منطقی ( ریاضی )
 ****تکنیک های نمونه ای  ****تکنیک های نمونه ای
 **الگوریتم نویسی  **الگوریتم نویسی
 ***مفاهیم  ***مفاهیم
 ***الگوریتم های بازگشتی  ***الگوریتم های بازگشتی
 ***االگوریتم های جستجو  ***االگوریتم های جستجو
 ***الگوریتم های مرتب سازی  ***الگوریتم های مرتب سازی
 ***پیچیدگی الگوریتم ها  ***پیچیدگی الگوریتم ها
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****تعریف order  ****تعریف order
 ****سایر نماد ها  ****سایر نماد ها
 ***الگوریتم های حریصانه  ***الگوریتم های حریصانه
 ****مفاهیم  ****مفاهیم
 ****کوله پشتی  ****کوله پشتی
 ****مسائل  ****مسائل
 ***الگوریتم های داینامیک  ***الگوریتم های داینامیک
 ****مفاهیم  ****مفاهیم
 ****کوله پشتی  ****کوله پشتی
 ****مسائل  ****مسائل
 **الگوریتم های گراف  **الگوریتم های گراف
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***تعریف گراف در کامپیوتر  ***تعریف گراف در کامپیوتر
 ***الگوریتم های جستجو در گراف  ***الگوریتم های جستجو در گراف
 ****DFS  ****DFS
 ****BFS  ****BFS
 ***الگوریتم های کاربردی  ***الگوریتم های کاربردی
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****الگوریتم های یافتن کوتاهترین مسیر  ****الگوریتم های یافتن کوتاهترین مسیر
 ****کاربردها و کاربرد در شبکه  ****کاربردها و کاربرد در شبکه
 ****الگوریتم دایجسترا  ****الگوریتم دایجسترا
 ****الگوریتم Bellman Ford  ****الگوریتم Bellman Ford
 ****الگوریتم داینامیک  ****الگوریتم داینامیک
 ****روش ضرب ماتریس ها  ****روش ضرب ماتریس ها
 ****مسئله یافتن مینیمم درخت فراگیر  ****مسئله یافتن مینیمم درخت فراگیر
 ****کاربرد  ****کاربرد
 ****الگوریتم کروسکال  ****الگوریتم کروسکال
 ****الگوریتم برایم  ****الگوریتم برایم
 ****الگوریتم sollins  ****الگوریتم sollins
 ****رنگ آمیزی  ****رنگ آمیزی
 **الگوریتم های درخت ها  **الگوریتم های درخت ها
 ***مقدمات  ***مقدمات
 ***درخت های باینری  ***درخت های باینری
 ***نگه داری درخت ها  ***نگه داری درخت ها
 ***پیمایش درخت ها  ***پیمایش درخت ها
 ***Binary Search Tree  ***Binary Search Tree
 ***مرتب سازی به کمک Binary Search Tree  ***مرتب سازی به کمک Binary Search Tree
 ***Heap و الگوریتم های آن  ***Heap و الگوریتم های آن
 **مباحث پیشرفته الگوریتم  **مباحث پیشرفته الگوریتم
 ***دسته بندی الگوریتم ها  ***دسته بندی الگوریتم ها
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****کلاس P  ****کلاس P
 ****کلاس NP  ****کلاس NP
 ****کلاس NP-Complete  ****کلاس NP-Complete
 ****NP-Hard  ****NP-Hard
 *نظریه زبانها و ماشینها ( اتوماتا )  *نظریه زبانها و ماشینها ( اتوماتا )
 **تعاریف و مقدمات  **تعاریف و مقدمات
 **رشته ها  **رشته ها
 **زبانهای منظم  **زبانهای منظم
 **گرامرها  **گرامرها
 **اتوماتای قطعی  **اتوماتای قطعی
 **اتوماتای غیرقطعی  **اتوماتای غیرقطعی
 *استعداد  *استعداد
- +#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:46 ]   18   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [09:14 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [07:00 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:57 ]   15   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:56 ]   14   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:55 ]   13   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:05 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:42 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:19 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [05:04 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [10:08 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [10:07 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [10:04 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [09:14 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [08:45 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [07:33 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [12:12 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:01 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..