منو
 صفحه های تصادفی
قیام 15 خرداد
شورش افغانهای غلجایی
سته آبی
اسامی صفحات حذف شدنی
شرایط رسیدن به موفقیت
نیاز فلسفه به علم
خرنوب
لباس نماز امام صادق علیه السلام
همدردی امام علی علیه السلام با مستمندان
پاسخ امام خمینى (ره) به قائلین جدایی دین از دنیا
 کاربر Online
357 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد فیزیک

فیزیک
* ((مبانی و اصول اولیه))
** ((کمیت و انواع آن))
**یکاهای اندازه گیری
**کمیت های اصلی و فرعی
** ((تحلیل ابعادی(المپیاد) ))
** ((نمایش اعداد))
**تقریب
*اندازه گیری
**وسایل اندازه گیری
**روشهای اندازه گیری
**تخمین و برآورد
**خطاهای اندازه گیری
**گزارش علمی یک نتیجه
*حساب برداری
** ((کمیت های نرده ای و برداری))
** ((بردارها در فضای 2 بعدی))
*** ((بردار مکان))
***مختصات قطبی
** ((عملیات روی بردارها))
***ضرب عدد در بردار ، بردار یکه
*** ((جمع دو بردار))
*** ((ضرب داخلی(المپیاد) ))
** ((بردار ها در فضای 3 بعدی))
***بردار مکان
*** ((ضرب خارجی در فضای 3 بعدی))
*** ((دستگاه مختصات کروی))
*** ((دستگاه مختصات استوانه ای))
*** ((بردار های یکه در دستگاه های مختلف))
*** ((عملیات های چندگانه))
* ((حساب دیفرانسیل و انتگرال(المپیاد) ))
** ((حساب تک متغیره))
*** ((تابع(المپیاد) ))
*** ((حد(المپیاد) ))
***مشتق
*** ((قواعد مشتق گیری))
*** ((کاربردهایی از مشتق))
*** ((انتگرال(المپیاد) ))
*** ((روشهای انتگرال گیری))
*** ((کاربردهای انتگرال))
**حساب چند متغیره
***میدانهای اسکالر و برداری
***مشتقهای پاره ای و قضایا
***انتگرالهای چندگانه
***مشتقها و نتگرال های مختلف میدان ها
***گرادیان ( مشتق جهت دار )
**آنالیز برداری
***دیورژانس و لاپلاسین و قضیه آن
***کرل و قضیه استوکس
***چند اتحاد
***دستگاه کروی
***دستگاه استوانه ای
** ((مقاطع مخروطی))
**اعداد مختلط
**معادلات دیفرانسیل پر کاربرد
***مقدمه
***معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
***معادلات خطی با ضرایب ثابت
* ((سینماتیک(المپیاد) ))
** ((بردار مکان ، سرعت و شتاب))
**حرکت های 2 بعدی
*** ((مختصات دکارتی))
*** ((مختصات قطبی(المپیاد) ))
*** ((مختصات قائم ، مماس))
**حرکت های 3 بعدی
*** ((مختصات دکارتی))
*** ((مختصات کروی))
*** ((مختصات استوانه ای))
* ((دینامیک))
**((قانون اول نیوتن(المپیاد) ))
** ((دستگاه مرجع لخت))
**((دستگاه مرجع غیر لخت))
** ((اصل نسبیت گالیله))
**نقض نسبیت گالیله ( نسبیت انشتین )
** ((نیرو چیست))
** ((رابطه نیرو و شتاب))
**جرم جسم
** ((قانون دوم نیوتن به زبان نیرو))
**انواع نیرو در طبیعت
**نیروهایی که در طبیعت با آنها سر و کار داریم
*** ((نیروی وزن))
*** ((نیروی اصطکاک))
*** ((نیروی کشسانی))
***نیروی ارشمیدس
*** ((نیروی مقاومت محیط ))
** ((کاربرد قانون دوم نیوتن و روش حل مسئله))
** ((نیروهای مجازی))
** ((قانون سوم نیوتن و کاربرد آن))
**حرکت اجرام آسمانی
***قانون جاذبه عمومی
***تائید آزمایشگاهی قانون گرانش
***میدان گرانش نزدیک زمین
***حرکت ماهواره ها
***حرکت ماه
***قانون کپلر
**دینامیک دورانی
***انرژی جنبشی ناشی از حرکت دورانی
***لختی دورانی و محاسبه آن
***گشتاور نیرو و معادله گشتاور
***دینامیک دورانی اجسام صلب
***ترکیب حرکت دورانی و انتقالی
**تکانه زوایه ای
***تکانه زاویه ای ذره
***تکانه زاویه ای سیستم ذرات
***تکانه زاویه ای و گشتاور
***پایستگی تکانه زاویه ای
***فرفره
*انداره حرکت
** ((مفهوم اندازه حرکت))
** ((قانون دوم نیوتن به زبان اندازه حرکت))
** ((اندازه حرکت یک مجموعه ذرات))
**قانون بقای اندازه حرکت
** ((مرکز جرم(المپیاد) ))
** ((سیستمهای جرم متغیر))
** ((مفهوم ضربه))
**برخورد کشسان و غیرکشسان
* استاتیک ، گشتاور ، تعادل
**نعادل
**تعادل نیروها
**گشتاور
**تعادل گشتاور
**مرکز جرم و مرکز ثقل
**انواع تعادل
***تعادل پایدار
***تعادل ناپایدار
***تعادل بی تفاوت
* ((کار و انرژی))
** ((مفهوم کار - قضیه کار و انرژی))
** ((انرژی(المپیاد) ))
** ((انواع انرژی))
** ((انرژی پتانسیل و بقای انرژی))
**رابطه انرژی پتانسیل و نیرو
**پتانسیل هایی که می شناسیم
***انرژی پتانسیل کشسانی
***انرژی پتانسیل گرانشی
***انرژی پتانسیل الکتریکی
**کاربرد قانون بقای انرژی
**توان و بازده
*انواع مواد و خواص آنها
**مقدمه
**جامدات
***جامدات بلورین
***جامدات بی شکل
***ذوب و انجماد
***گرمای نهان ذوب
***چگالی
***چگالی مخلوط ها و آلیاژها
***کشسانی جامدات
****کشیدگی
****برشی
****خمشی
****پیچشی
**مایعات
***خواص عمومی مایعات
***فشار چیست
***فشار در مایعات
***اندازه گیری فشار
***اصل پاسکال
***لوله های مرتبط
***ارشمیدس و چند مسئله
***غوطه وری - شناوری
***کشش سطحی
***سطح آزاد مایعات
***قانون برنولی
***تبخیر
***گرمای نهان تبخیر
**گازها
***تعاریف اولیه
***فشار گازها
***قانون شارل - گیلوساک
***قانون بویل - ماریوت
***قانون عمومی گازها
***بخار اشباع و غیر اشباع
***بستگی فشار بخار به دما
***جوشیدن
***گرمای نهان تبخیر
*گرما و دما
**تعریف گرما و دما
**روش های دماسنجی
**اثر گرما روی مواد
***انبساط گرمایی جامدات و مایعات
****انبساط طولی و سطحی
****انبساط حجمی
***تغییر دما و حالت مواد
****ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه
****گرمای نهان و گرما سنجی
**انتقال گرما
***همرفت
***رسانش
***تابش ( جسم سیاه )
*ترمودینامیک
**مقدمه
**مفاهیم اولیه
**معادلات حالت
**کار
**نمودار P - V
**گرما
**قانون اول ترمودینامیک
**گاز کامل
**قانون دوم ترمودینامیک
**یخچال
**ماشینهای گرمایی
*الکتریسیته ساکن
**منشا و خواص بار الکتریکی
**رسانا ، نا رسانا ، نیم رسانا
**القای الکتریسیته ساکن
**قانون کولن
***مجموع بار گسسته
***مجموع بار پیوسته
**میدان الکتریکی
**میدان درون رسانا
**رفتار رسانا در برار میدان الکتریکی
**شار الکتریکی
**تقارن
**قانون گاوس
**حل مساله با قانون گاوس
**پتانسیل الکترواستاتیکی
**سطوح هم پتانسیل
***بار تصویری
**انرژی پتانسیل الکتریکی
**انرژی الکتریکی یک مجموعه
**خازن
**تعریف ها
**ظرفیت خازن
**انرژی درون خازن
**دی الکتریک
*جریان الکتریکی
**تعریف جریان الکتریکی
**مقاومت و مقاومت ویژه
**قانون اهم - توان الکتریکی
**مقاومت در مدار
**قوانین کیرشهف
**باتری ایده آل و واقعی
**آمپر سنج - ولت سنج
**گیت های منطقی
***دیودها
***گیت AND
***گیت OR
***گیت های دیگر
**مدارهای RC
**توان الکتریکی
*مغناطیس
**مقدمه
**میدان مغناطیسی
**خواص خطوط میدان مغناطیسی
**نیروی وارد بر جریان الکتریکی از طرف میدان
**نیروی وارد بر ذره باردار
**سیلکترون
**اثر هال
**تولید میدان مغناطیسی
**قانون بیو ساوار
**تقارن ها
**قانون آمپر
**چند حالت معروف
**انواع مواد مغناطیسی
**نسبیت و مغناطیس
**قانون القای فارادی
**خود القایی
**مدارهای دارای L
* ((نور(المپیاد) ))
** ((مدل های توصیف نور))
** ((منابع نور))
** ((انتشار نور به خط راست))
*** ((سایه و نیم سایه))
*** ((کسوف و خسوف))
** ((بازتاب و قوانین بازتاب))
***آینه تخت
**** ((حرکت نسبی آینه و جسم))
****آینه های متقاطع
****چرخش آینه
***((آینه های کروی(المپیاد) ))
**** ((آینه های کاو))
**** ((آینه های کوژ))
**نورسنجی
*** ((انرژی تابشی ، شاردرخشانی))
*** ((چشمه های نقطه ای نور))
*** ((شدت درخشانی و تابندگی))
*** ((قانون های تابندگی))
*** ((یکاهای کمیت های نورسنجی))
*** ((روشنایی چشمه ها ))
**شکست نور
*** ((شکست))
*** ((قوانین شکست))
*** ((اصل فرما(المپیاد) ))
*** ((عمق ظاهری و عمق واقعی))
*** ((زاویه حد(المپیاد) ))
*** ((منشور پاشنده))
*** ((منشور بازتابان))
*** ((عدسی ها))
**** ((عدسی محدب ( کوژ ) ))
**** ((عدسی مقعر ( کاو ) ))
**** ((توان عدسی))
*** ((ضریب شکست(المپیاد) ))
*** ((رابطه بین سرعت نور و ضریب شکست))
***منشور
**وسایل نوری
*** ((چشم(المپیاد) ))
*** ((مجهز کردن چشم با وسایل نوری))
*** ((ذره بین(المپیاد) ))
*** ((میکروسکوپ))
**** ((توان تفکیک میکروسکوپ))
*** ((تلسکوپ(المپیاد) ))
**** ((بزرگنمایی تلسکوپ))
*آزاد

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [07:48 ]   17   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [10:16 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [08:30 ]   15   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 فروردین 1386 [10:26 ]   14   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 فروردین 1386 [13:15 ]   13   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 فروردین 1386 [13:14 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 فروردین 1386 [10:59 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 فروردین 1386 [10:59 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 فروردین 1386 [11:32 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 فروردین 1386 [09:59 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 فروردین 1386 [09:59 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 فروردین 1386 [09:20 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 فروردین 1386 [09:57 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 فروردین 1386 [09:55 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 فروردین 1386 [08:42 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 فروردین 1386 [08:40 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [06:56 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..