منو
 صفحه های تصادفی
اخبار علمی فیزیک
علوم اجتماعی
رسانه دانش:CompactTOC2FE
روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید
خواص کولیگاتیو
یوری گاگارین
تعاریف و اصطلاحات اپتیک هندسی
آمارهایی از رشد اینترنت و مبادلات تجاری از طریق آن
علوم تغذیه در ورزش
Scandium
 کاربر Online
543 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد شیمیشیمی
کلیات علم شیمی
*مفاهیم پایه
*دسته بندی مواد
*روش های جدا سازی و خالص کردن مواد
**اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
**اصول جداسازی مخلوطهای همگن
***جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )
****میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
****تقطیر
***جداسازی به روش تغییر دادن حلال
****استخراج
****کروماتوگرافی
***جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز
*نامگذاری ترکیبات معدنی
*معادلات شیمیایی
**انواع معادلات شیمیایی
***واکنشهای ترکیبی
***واکنشهای تجزیه
***واکنشهای جابجایی
****جابجایی ساده
****جابجایی دوگانه
***واکنشهای رسوبی
***واکنشهای اکسایش و کاهش
**نوشتن واکنشهای شیمیایی
استوکیومتری
*واحد جرم اتمی
**جرم اتمی و جرم مولکولی
**مول و عدد آووگادرو
**اتم گرم و مولکول گرم
**جرم اتمی میانگین
**طیف سنجی جرمی
*جرم حجمی و چگالی
*ترکیب درصد اجزای یک ترکیب
**مقدمه
**محاسبه فرمول تجربی
*روابط مولی در معادلات شیمیایی
**مقدمه
**واکنشگر محدودکننده و اضافی
**بازده و میزان پیشرفت واکنش
*محاسبات در مخلوطها
*محاسبات واکنشها در محلول
**مقدمه
**تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
گازها
*حالت گاز
*فشار گاز
**مقدمه
**واحدهای فشار
**اندازه گیری فشار
*دمای گاز
**مقدمه
**قانون صفر ترمودینامیک
**دماسنج
**دمای کلوین
*قوانین گازها
**قانون بویل
**قانون شارل
**قانون آمونتون
**قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
*نظریه جنبشی گازها
*معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )
*محاسبات در گازها
**چگالی گازها
**حجم مولی گازها
***حجم مولی
***شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
***جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی
**کسر مولی و فشار جزئی
**قانون دالتون
**روشهای حل مسئله
*بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم
**بررسی خواص گازها
**طرز شناسایی گازهای مختلف
*گازهای حقیقی
**اثرات متقابل بین مولکولی
**معادله حالت ویریال
**معادله حالت وان دروالس
*تراکم
*نفوذ مولکولی
*سرعتهای مولکولی
ساختمان اتم و مولکول
*درآمدی بر نظریه اتمی
**مقدمات ظهور تئوری اتمی دالتون
*** ((اتم باستان))
*** ((قانون بقای جرم لاوازیه))
*** ((قانون نسبتهای ثابت در یک ترکیب))
*** ((قانون ترکیب عناصر به نسبت های مضاعف))
*** ((قانون اعداد متناسب))
**تئوری اتمی دالتون
*** ((اصول تئوری اتمی دالتون))
*** ((استدلالات دالتون))
*** ((نواقص تئوری اتمی دالتون))
***((قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک))
**** ((تضاد ظاهری بین دالتون و گیلوساک))
**** ((راه حل آووگادرو ))
**تجزیه پذیری اتم و خواص الکتریکی آن
***((آزمایش الکترولیز فاراده))
**** ((نتیجه گیری آزمایش فاراده))
***((هدایت الکتریکی در گازها ( اشعه کاتدی ) ))
**** ((ویژگیهای اشعه کاتدی))
**** ((نتیجه گیری آزمایش اشعه کاتدی))
**** ((محاسبه نسبت q/m برای الکترون توسط تامسون))
***((آزمایش اشعه مثبت ( کانالی ) ))
***رادیو اکتیویته
****منشا پدیده رادیواکتیویته
****چگونگی کشف این پدیده در ابتدا
****((آزمایش اول رادرفورد))
***** ((پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما))
***** ((عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی))
***کشف ایزوتوپ ها و نوترون
**** ((آزمایش تامسون))
**** ((آزمایش چادویک))
***((آزمایش قطرات روغن میلیکان))
**** ((محاسبات میلیکان))
*** ((آزمایش اشعه x موزلی))
**مدل های اتمی
*** ((مدل اتمی تامسون))
***مدل اتمی رادرفورد
****((آزمایش دوم رادرفورد ( صفحه طلا ) ))
***** ((محاسبات رادرفورد))
***** ((نتیجه گیری آزمایش رادرفورد))
***** ((نارسایی مدل اتمی رادرفورد))
***بوهر
**** ((تاثیر الکترومغناطیس))
***** ((تعریف موج))
***** ((فرکانس موج و انرژی))
***** ((گستره طیف الکترومغناطیس))
****طیف عناصر
***** ((طیف جذبی))
***** ((طیف نشری))
**** ((فرضیه کوانتومی پلانک))
****مدل اتمی بوهر
***** ((فرضیات بوهر))
***** ((محاسبات بوهر))
***** ((توجیه طیف اتم هیدروژن))
*****اثر زیمان
****** ((اثر زیمان))
******((اصلاح مدل اتمی بوهر))
***** ((نارسایی مدل اتمی بوهر))
****** ((مکانیک موجی ( رابطه دوبروی ) ))
******طبیعت دوگانه موج - ذره
*******آزمایش پراشر
*******اثر فوتوالکتریک
******((اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد) ))
***مدل اتمی اوربیتالی
*ساختمان اتم و جدول تناوبی
**معادله موجی شرودینگر
*** ((تابع Ψ و معادله شرودینگر))
*** ((مفهوم اوربیتال))
***انواع اوربیتال ها
**((تابع احتمال شعاعی))
*** ((توزیع ابر الکترونی ))
*** ((مقایسه احتمال شعاعی دانیسته الکترونی اوربیتال های s , p , d , f))
*** ((مقایسه احتمال شعاعی الکترونهای مرتبط به سطوح فرعی یک تراز اصلی))
**((اعداد کوانتومی(المپیاد) ))
*** ((عدد کوانتومی اصلی ( n ) ))
*** ((عدد کوانتومی فرعی ( l ) ))
*** ((عدد کوانتومی مغناطیسی اوربیتالی ( ml ) ))
***عدد کوانتومی مغناطیسی اسپینی ( ms )
**** ((اسپین))
**** ((اندیشه وجود عدد کوانتومی اسپین))
**تابع زاویه ای موج و شکل اوربیتال ها
*** ((اوربیتالهای s))
***(( اوربیتال های p))
*** ((اوربیتال های d))
*** ((اوربیتال های f))
**انرژی اوربیتال ها
*** ((اتم های چند الکترونی))
*** ((اصل بناگذاری اتم ( اصل آفبا ) ))
*** ((قاعده حداکثر چندگانگی هوند))
***آرایش الکترونی عناصر
**** ((نوشتن آرایش الکترونی))
***** ((توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر ))
***** ((آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها))
**((ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیI))
**((ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیII))
*** ((تشکیل دوره اول جدول تناوبی))
*** ((تشکیل دوره دوم جول تناوبی))
*** ((تشکیل دوره سوم جدول تناوبی))
***تشکیل دوره چهارم جدول تناوبی
**** ((دوره چهارم))
**** ((پیدایش اولین سری از عناصر واسطه))
***((تشکیل دوره پنجم جدول تناوبی))
***تشکیل دوره ششم جدول تناوبی
**** ((دوره ششم))
**** ((لانتانیدها(المپیاد) ))
***تشکیل دوره هفتم جدول تناوبی
**** ((دوره هفتم))
**** ((اکتنیدها))
*** ((پیدا کردن موقعیت یک عنصر در جدول تناوبی))
**انرژی یونش
*** ((تعریف انرژی یونیزاسیون و عوامل موثر بر آن))
***((روند تغییرات انرژی یونیزاسیون))
**** ((چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک گروه))
**** ((چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک دوره))
**** ((انرژی یونش در عناصر واسطه))
****((توجیه برخی نظامهای دیده شده در نمودار انرژی یونیزاسیون))
***انرژیهای یونیزاسیون متوالی یک عنصر
****مقدمه
****تعیین شماره دوره و گروه عنصر
**** ((محاسبه انرژیهای یونش متوالی یک اتم))
*** ((روشی برای تعیین تجربی انرژیهای یونش))
**((بار موثر هسته))
*** ((قاعده تجربی اسلتیو برای محاسبه بار موثر هسته))
*** ((روشهای جدید محاسبه بار موثر هسته))
*** ((روند تغییرات بار موثر هسته در دوره و گروه))
**نفوذ اوربیتال ها
*** ((مفهوم نفوذ))
*** ((مقایسه نفوذ اوربیتالی در دوره و گروه))
***((نقش قابلیت نفوذ اوربیتال ها در ایجاد اثر پوششی))
**((اثرات متقابل الکترونها و اصل پاولی))
*** ((بررسی انرژی اتم He))
*** ((انرژی همبستگی اسپین))
**((الکترونخواهی(المپیاد) ))
*** ((روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر دوره))
*** ((روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر گروه))
*** ((انرژی دومین الکترونخواهی))
**اندازه اوربیتال ها و حجم اتمها
*** ((انواع شعاع ها و طرز بدست آوردن آنها))
*** ((روند تغییرات شعاع اتمی در تناوب و گروه))
***روند تغییرات شعاع اتمی در عناصر واسطه
*** ((انقباض لانتانیدی))
*** ((شعاع های یونی))
*** ((ذرات ایزوالکترونیک))
**شیمی توصیفی
*** ((عناصر گروه IA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه IA (قسمت دوم) ))
*** ((عناصر گروه IA (قسمت سوم) ))
*** ((عناصر گروه IIA))
*** ((عناصر گروه IIIA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه IIIA (قسمت دوم) ))
*** ((عناصر گروه IVA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه IVA (قسمت دوم) ))
*** ((عناصر گروه VA))
*** ((عناصر گروه VIA(قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه VIA(قسمت دوم) ))
*** ((عناصر گروه VIA(قسمت سوم) ))
*** ((عناصر گروه VIA(قسمت چهارم) ))
*** ((عناصر گروه VIIA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه VIIA (قسمت دوم) ))
*** ((عناصر گروه VIIIA))
***شیمی توصیفی عناصر واسطه
***اثر اسیدها بر فلزات
*پیوندهای شیمیایی
**عوامل موثر در واکنش یک اتم
**انواع پیوندهای شیمیایی
***پیوند فلزی
**** ((مدلی ساده برای پیوند فلزی))
**** ((پیوند فلزی در عناصر واسطه))
**** ((تغییر خواص پیوند فلزی در گروهها و دوره های جدول تناوبی))
***پیوند یونی
****الکترونهای والانس
****یونهای عناصر گروههای اصلی
****یونهای عناصر گروههای واسطه
****چگونگی تشکیل پیوندهای یونی
****فرمول ترکیبات یونی
****انواع یونهای تک اتمی شناخته شده
****شبکه جامدات یونی
****انرژی شبکه ، روند تغییرات و عوامل موثر بر آن
**** ((چرخه بورن - هابر))
***پیوند کووالانسی
****چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانسی
****تشکیل مولکول H2
*****منحنی انرژی پتانسیل
*****همپوشانی اوربیتالی
****الکترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اکتت )
****ساختارهای لوویس
*****جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی
*****مرتبه پیوند
*****انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای)
*****((رسم فرمولهای الکترون نقطه ای))
****پیوند داتیو
****گونه هایی با تعداد الکترون فرد ( رادیکالها )
****گونه های ناقص قاعده هشتایی
****((الکترونگاتیوی))
*****مقیاس های الکترونگاتیوی
****** ((الکترونگاتیوی پاولینگ))
****** ((الکترونگاتیوی مولیکن))
***** ((تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه))
***** ((عوامل موثر بر الکترونگاتیوی))
***** ((قطبیت پیوند))
****حالت گذار بین پیوند یونی و کووالانسی
*****واپیچش یونها
*****روند تغییرات خصلت یونی و کووالانسی پیوندها
****خواص پیوندهای کوالانسی
***** ((انرژی پیوند))
***** ((طول پیوند))
****گشتاور دوقطبی و قطبیت مولکولها
**** ((بار قراردادی(المپیاد) ))
**** ((عدد اکسایشI))
**** ((عدد اکسایشII))
**** ((عدد اکسایشIII))
**** ((عدد اکسایشIV))
****نواقص ساختار لوویس
****رزونانس
*****مقدمه
*****شکل های رزونانسی و هیبرید رزونانس
*****چه وقت رزونانس داریم ؟
*****پیوندهای مستقر و نامستقر
*****عوامل موثر بر پایداری شکلهای رزونانسی
**ساختار اسیدها
***درآمدی بر نظریه های اسید و باز
***قدرت اسیدی و بازی
***عوامل ساختاری موثر بر قدرت اسیدی
***اکسو اسیدها
****هالو اکسو اسیدها
****اکسواسیدهای گوگرد
****اکسو اسیدهای نیتروژن
****اکسواسیدهای فسفر
****اکسو اسید کربن
****اکسو اسید بور
*شکل هندسی مولکولها و اوربیتال مولکولی
**دافعه جفت الکترونی (VSEPR)
***مقدمه
***اتم مرکزی با دو جفت الکترون
***اتم مرکزی با 3 جفت الکترون
****3 جفت الکترون پیوندی
****2 جفت الکترون پیوندی و یک جفت ناپیوندی
***اتم مرکزی با 4 جفت الکترون
****4 جفت پیوندی
****3 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
****2 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
***اتم مرکزی با 5 جفت الکترون
****5 جفت پیوندی
****4 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
****3 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
****2 جفت پیوندی و 3 جفت ناپیوندی
***اتم مرکزی با 6 جفت الکترون
****6 جفت پیوندی
****5 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
****4 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
**پیوند والانس (VBT)
***اساس نظریه پیوند والانس
***هیبریداسیون
****نحوه تشکیل اوربیتالهای هیبریدی
****انواع اوربیتالهای هیبریدی و شکل مولکولها
*****sp
*****sp2
*****sp3
*****sp3d
*****sp3d2
****سطح انرژی اوربیتالهای هیبریدی
**** ((مقایسه قدرت همپوشانی اوربیتالی هیبریدی با اوربیتالهای s و p خالص))
**** ((مقایسه استحکام پیوند مرتبط به اوربیتالهای هیبریدی سطوح مختلف انرژی))
***نواقص نظریه پیوند والانس
**پیوند پای (п)
*** ((تاثیر پیوند پای بر ساختار مولکول))
*** ((برهمکنش dп-pп))
***پیوندهای پای غیر مستقر
***((نحوه تشکیل پیوند دوگانه در مولکول اکسیژن))
**اوربیتال مولکولی
*** ((تداخل سازنده و مخرب امواج))
*** ((نظریه اوربیتال مولکولی))
*** ((دیاگرام اوربیتال مولکولی و مرتبه پیوند))
*** ((اوربیتال های مولکولی п و *п))
*** ((دیاگرام اوربیتال مولکولی گونه های A2 عناصر دوره دوم جدول تناوبی))
*** ((توصیف مولکولهای 2 اتمی ناجور هسته بر اساس نظریه اوربیتال مولکولی))
*** ((اوربیتال های مولکولی نامستقر))
گرما شیمی
*انرژی
*گرما
*دما
*تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه
**واکنش های گرماده و گرماگیر
**تغییرات آنتالپی استاندارد
**آنتالپی تغییرات فیزیکی
**آنتالپی تشکیل
**آنتالپی انحلال
**آنتالپی یونیزاسیون
**آنتالپی الکترون گیرندگی
**آنتالپی تشکیل و تفکیک پیوند
**آنتالپی احتراق
**آنتالپی هیدروژنه کردن
**آنتالپی تشکیل مواد در محلول
**آنتالپی تشکیل یونهای منفرد در محلول
**آنتالپی آبپوشی
**آنتالپی شبکه
*اندازه گیری گرمای واکنش
**با استفاده از آنتالپی های تشکیل
**با استفاده از انرژیهای پیوند
**به کمک قانون هس
*ظرفیت گرمایی مواد
**مقدمه
**گرماسنجی
*وابستگی آنتالپی و واکنشها به دما
ترمودینامیک
*مفاهیم و تعاریف
**کار ، گرما ، انرژی
**سیستم و محیط
***تعریف سیستم و محیط
***انواع سیستم
**کمیت های شدتی و مقداری
**توابع حالت و مسیر
**قراردادی برای علامت ها
*قانون اول ترمودینامیک
**مقدمه
**انرژی درونی
**بیان قانون اول ترمودینامیک
**انواع کار
**فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر
**محاسبه کار انبساطی
**انبساط آزاد
**فرآیند آدیاباتیک
**آنتالپی
***مقدمه
***رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی
*قانون دوم ترمودینامیک
**مقدمه
**آنتروپی
**محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط
**اثر دما بر آنتروپی
**تغییر آنتروپی فرآیندها
**آنتروپی مطلق
**انرژی آزاد گیبس
*قانون سوم ترمودینامیک
**بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیک
**چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین
مایعات و جامدات
*توجیه حالات سه گانه
*نیروهای میان مولکولی
**نیروهای واندروالس و لاندن
**پیوند هیدروژنی
***مقدمه
***چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی
***بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی
***اثرات پیوند هیدروژنی
****کشش سطحی
****نقطه ذوب و جوش
****آنتالپی تبخیر و ذوب
****گرانروی
****فشار بخار
***پیوند هیدروژنی در آب
***پیوند هیدروژنی در HF
***حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی
*تغییر حالت مواد
**تغییر حالت با تشکیل یا گسستن پیوند
*مایعات
**حالت مایع
***مقدمه
***مفهوم نفوذ
***گرانروی
***کشش سطحی
***توزیع انرژی جنبشی یک مایع
**فشار بخار
**پدیده های تغییر حالت فیزیکی مواد
***مقدمه
***تبخیر
***میعان
***نقطه جوش
***نقطه انجماد
**نمودارهای فاز سیستم های تک جزئی
*جامدات
**انواع جامدات بلوری
***جامدات فلزی
****مکعبی مرکز پر
****مکعبی وجوه مرکز پر
****شش گوشه ای تنگچین
***جامدات یونی
****شبکه بلور
****سلول واحه
*****تعریف سلول واحه
*****انواع سلول واحه
****عدد کوئوردیناسیون
****تعداد اتمهای سلول واحد
****محاسبه شعاع های یونی
****تعیین ساختار بلور ، معادله براگ
****نقص های شبکه ای
***جامدات مشبک ( کووالانسی )
***جامدات مولکولی
***جدول خواص جامدات بلوری
محلول ها
*ماهیت محلول ها
*انحلال پذیری
**اهمیت پدیده انحلال
**فرآیند انحلال
**قواعد انحلال پذیری
**محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده
**تغییرات انرژی ضمن انحلال
**اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
***اصل لوشاتلیه
***قانون هنری
*غلظت محلول ها
**درصد وزنی
**کسر مولی
**مولاریته
**مولالیته
**نرمالیته
*محلول های الکترولیت
*فشار بخار محلولها
*محلولهای ایده آل
**مقدمه
**قانون رائول
*محلولهای حقیقی
**انحراف از حالت ایده آل
**محلول آزئوتروپ
*خواص غلظتی ( کولیوگاتیو )
**مقدمه
**کاهش فشار بخار محلولها
**صعود نقطه جوش محلولها
**نزول نقطه انجماد محلولها
**ضریب وانتسهف
**پدیده اسمز
*انواع مخلوطها
شیمی آلی
*مقدمه ای بر شیمی آلی
*هیدروکربن ها
*مقدمه
**هیدروکربن های آلیفاتیک
***آلکان ها
****نامگذاری
*****نامگذاری آلکیل ها
****ایزومری
****خواص فیزیکی
****خواص شیمیایی
*****واکنش سوختن و تجزیه عنصری آلکانها
*****هالوژن دار کردن آلکان ها
***سیکلو آلکانها
****نامگذاری
****ایزومری
****خواص فیزیکی
****آرایش فضایی
****خواص شیمیایی
***آلکن ها
****نامگذاری
****ایزومری و ساختار
****خواص فیزیکی
****تهیه آلکن ها
****خواص شیمیایی
***آلکین ها
****نامگذاری
****ایزومری و ساختار
****خواص فیزیکی
****تهیه آلکین ها
****خواص شیمیایی
**هیدرو کربن های آروماتیک
***مقدمه
***حلقه بنزن و مشتقات
****ساختار بنزن
****نامگذاری مشتقات بنزن
****خواص فیزیکی
****خواص شیمیایی
*****واکنش های جانشینی الکتروفیلی
******مقدمه
******نیترو دار کردن
******سولفون دار کردن
******هالوژن دار کردن
******آلکیل دار کردن
******آسیل دار کردن
****اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن
*ترکیبات اکسیژن دار
**با باند یگانه C-O
***الکل ها
****مقدمه
****نامگذاری
****خواص فیزیکی
****تهیه الکل
****خواص شیمیایی
****الکل های چند عاملی
****فنول
***اتر ها
****مقدمه
****نامگذاری
****خواص فیزیکی
****تهیه اتر
****خواص شیمیایی
**با باند دوگانه C=O
***آلدهید کتون
****مقدمه
****نامگذاری
****خواص فیزیکی
****تهیه آلدهید و کتون ها
****خواص شیمیایی
***کربوکسیلیک اسید و استر
****مقدمه
****نامگذاری
****خواص فیزیکی
****تهیه اسید و استر
****خواص شیمیایی
*ترکیبات نیتروژن دار
**آمین ها
***مقدمه
***نامگذاری
***ایزومری
***خواص فیزیکی
***تهیه آمین ها
***خواص شیمیایی
*پلیمرها

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [08:11 ]   31   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:44 ]   30   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:19 ]   29   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [10:45 ]   28   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:03 ]   27   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [12:33 ]   26   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [10:48 ]   25   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [09:47 ]   24   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [08:38 ]   23   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [12:38 ]   22   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [11:35 ]   21   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:17 ]   20   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:12 ]   19   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [09:55 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [07:58 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 آذر 1385 [06:00 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 آذر 1385 [10:09 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:40 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..