منو
 صفحه های تصادفی
ایبوپروفن
ماشین آلات برداشت نباتات غده ای
تاثیر تکنولوژی اطلاعات برمدیریت مجموعه
پنج هم پیمان برای کشتن پیامبر در احد
عوامل پنج گانه کارگردانی
اسکلرودرمی
طراحی بسته بندی و هویت محصول
رفتار کودک از بدو تولد تا 15 سالگی
رابطه بین سرعت نور و ضریب شکست
جایگاه زید بن علی نزد امامان
 کاربر Online
329 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد شیمی

نگارش: 29شیمی
کلیات علم شیمی
 • مفاهیم پایه
 • دسته بندی مواد
 • روش های جدا سازی و خالص کردن مواد
  • اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
  • اصول جداسازی مخلوطهای همگن
   • جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )
    • میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
    • تقطیر
   • جداسازی به روش تغییر دادن حلال
    • استخراج
    • کروماتوگرافی
   • جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز
 • نامگذاری ترکیبات معدنی
 • معادلات شیمیایی
  • انواع معادلات شیمیایی
   • واکنشهای ترکیبی
   • واکنشهای تجزیه
   • واکنشهای جابجایی
    • جابجایی ساده
    • جابجایی دوگانه
   • واکنشهای رسوبی
   • واکنشهای اکسایش و کاهش
  • نوشتن واکنشهای شیمیایی
استوکیومتری
 • واحد جرم اتمی
  • جرم اتمی و جرم مولکولی
  • مول و عدد آووگادرو
  • اتم گرم و مولکول گرم
  • جرم اتمی میانگین
  • طیف سنجی جرمی
 • جرم حجمی و چگالی
 • ترکیب درصد اجزای یک ترکیب
  • مقدمه
  • محاسبه فرمول تجربی
 • روابط مولی در معادلات شیمیایی
  • مقدمه
  • واکنشگر محدودکننده و اضافی
  • بازده و میزان پیشرفت واکنش
 • محاسبات در مخلوطها
 • محاسبات واکنشها در محلول
  • مقدمه
  • تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
گازها
 • حالت گاز
 • فشار گاز
  • مقدمه
  • واحدهای فشار
  • اندازه گیری فشار
 • دمای گاز
  • مقدمه
  • قانون صفر ترمودینامیک
  • دماسنج
  • دمای کلوین
 • قوانین گازها
  • قانون بویل
  • قانون شارل
  • قانون آمونتون
  • قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
 • نظریه جنبشی گازها
 • معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )
 • محاسبات در گازها
  • چگالی گازها
  • حجم مولی گازها
   • حجم مولی
   • شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
   • جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی
  • کسر مولی و فشار جزئی
  • قانون دالتون
  • روشهای حل مسئله
 • بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم
  • بررسی خواص گازها
  • طرز شناسایی گازهای مختلف
 • گازهای حقیقی
  • اثرات متقابل بین مولکولی
  • معادله حالت ویریال
  • معادله حالت وان دروالس
 • تراکم
 • نفوذ مولکولی
 • سرعتهای مولکولی
ساختمان اتم و مولکول
پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما
عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی
محاسبات رادرفورد
نتیجه گیری آزمایش رادرفورد
نارسایی مدل اتمی رادرفورد
تعریف موج
فرکانس موج و انرژی
گستره طیف الکترومغناطیس
    • طیف عناصر
طیف جذبی
طیف نشری
فرضیات بوهر
محاسبات بوهر
توجیه طیف اتم هیدروژن
اثر زیمان
اثر زیمان
اصلاح مدل اتمی بوهر
نارسایی مدل اتمی بوهر
مکانیک موجی ( رابطه دوبروی )
طبیعت دوگانه موج - ذره
آزمایش پراشر
اثر فوتوالکتریک
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد)
توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر
آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها
منحنی انرژی پتانسیل
همپوشانی اوربیتالی
جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی
مرتبه پیوند
انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای)
رسم فرمولهای الکترون نقطه ای
مقیاس های الکترونگاتیوی
الکترونگاتیوی پاولینگ
الکترونگاتیوی مولیکن
تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه
عوامل موثر بر الکترونگاتیوی
قطبیت پیوند
    • حالت گذار بین پیوند یونی و کووالانسی
واپیچش یونها
روند تغییرات خصلت یونی و کووالانسی پیوندها
    • خواص پیوندهای کوالانسی
انرژی پیوند
طول پیوند
مقدمه
شکل های رزونانسی و هیبرید رزونانس
چه وقت رزونانس داریم ؟
پیوندهای مستقر و نامستقر
عوامل موثر بر پایداری شکلهای رزونانسی
  • ساختار اسیدها
   • درآمدی بر نظریه های اسید و باز
   • قدرت اسیدی و بازی
   • عوامل ساختاری موثر بر قدرت اسیدی
   • اکسو اسیدها
    • هالو اکسو اسیدها
    • اکسواسیدهای گوگرد
    • اکسو اسیدهای نیتروژن
    • اکسواسیدهای فسفر
    • اکسو اسید کربن
    • اکسو اسید بور
 • شکل هندسی مولکولها و اوربیتال مولکولی
  • دافعه جفت الکترونی (VSEPR)
   • مقدمه
   • اتم مرکزی با دو جفت الکترون
   • اتم مرکزی با 3 جفت الکترون
    • 3 جفت الکترون پیوندی
    • 2 جفت الکترون پیوندی و یک جفت ناپیوندی
   • اتم مرکزی با 4 جفت الکترون
    • 4 جفت پیوندی
    • 3 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
    • 2 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
   • اتم مرکزی با 5 جفت الکترون
    • 5 جفت پیوندی
    • 4 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
    • 3 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
    • 2 جفت پیوندی و 3 جفت ناپیوندی
   • اتم مرکزی با 6 جفت الکترون
    • 6 جفت پیوندی
    • 5 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
    • 4 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
  • پیوند والانس (VBT)
   • اساس نظریه پیوند والانس
   • هیبریداسیون
    • نحوه تشکیل اوربیتالهای هیبریدی
    • انواع اوربیتالهای هیبریدی و شکل مولکولها
sp
sp2
sp3
sp3d
sp3d2
گرما شیمی
 • انرژی
 • گرما
 • دما
 • تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه
  • واکنش های گرماده و گرماگیر
  • تغییرات آنتالپی استاندارد
  • آنتالپی تغییرات فیزیکی
  • آنتالپی تشکیل
  • آنتالپی انحلال
  • آنتالپی یونیزاسیون
  • آنتالپی الکترون گیرندگی
  • آنتالپی تشکیل و تفکیک پیوند
  • آنتالپی احتراق
  • آنتالپی هیدروژنه کردن
  • آنتالپی تشکیل مواد در محلول
  • آنتالپی تشکیل یونهای منفرد در محلول
  • آنتالپی آبپوشی
  • آنتالپی شبکه
 • اندازه گیری گرمای واکنش
  • با استفاده از آنتالپی های تشکیل
  • با استفاده از انرژیهای پیوند
  • به کمک قانون هس
 • ظرفیت گرمایی مواد
  • مقدمه
  • گرماسنجی
 • وابستگی آنتالپی و واکنشها به دما
ترمودینامیک
 • مفاهیم و تعاریف
  • کار ، گرما ، انرژی
  • سیستم و محیط
   • تعریف سیستم و محیط
   • انواع سیستم
  • کمیت های شدتی و مقداری
  • توابع حالت و مسیر
  • قراردادی برای علامت ها
 • قانون اول ترمودینامیک
  • مقدمه
  • انرژی درونی
  • بیان قانون اول ترمودینامیک
  • انواع کار
  • فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر
  • محاسبه کار انبساطی
  • انبساط آزاد
  • فرآیند آدیاباتیک
  • آنتالپی
   • مقدمه
   • رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی
 • قانون دوم ترمودینامیک
  • مقدمه
  • آنتروپی
  • محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط
  • اثر دما بر آنتروپی
  • تغییر آنتروپی فرآیندها
  • آنتروپی مطلق
  • انرژی آزاد گیبس
 • قانون سوم ترمودینامیک
  • بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیک
  • چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین
مایعات و جامدات
 • توجیه حالات سه گانه
 • نیروهای میان مولکولی
  • نیروهای واندروالس و لاندن
  • پیوند هیدروژنی
   • مقدمه
   • چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی
   • بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی
   • اثرات پیوند هیدروژنی
    • کشش سطحی
    • نقطه ذوب و جوش
    • آنتالپی تبخیر و ذوب
    • گرانروی
    • فشار بخار
   • پیوند هیدروژنی در آب
   • پیوند هیدروژنی در HF
   • حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی
 • تغییر حالت مواد
  • تغییر حالت با تشکیل یا گسستن پیوند
 • مایعات
  • حالت مایع
   • مقدمه
   • مفهوم نفوذ
   • گرانروی
   • کشش سطحی
   • توزیع انرژی جنبشی یک مایع
  • فشار بخار
  • پدیده های تغییر حالت فیزیکی مواد
   • مقدمه
   • تبخیر
   • میعان
   • نقطه جوش
   • نقطه انجماد
  • نمودارهای فاز سیستم های تک جزئی
 • جامدات
  • انواع جامدات بلوری
   • جامدات فلزی
    • مکعبی مرکز پر
    • مکعبی وجوه مرکز پر
    • شش گوشه ای تنگچین
   • جامدات یونی
    • شبکه بلور
    • سلول واحه
تعریف سلول واحه
انواع سلول واحه
    • عدد کوئوردیناسیون
    • تعداد اتمهای سلول واحد
    • محاسبه شعاع های یونی
    • تعیین ساختار بلور ، معادله براگ
    • نقص های شبکه ای
   • جامدات مشبک ( کووالانسی )
   • جامدات مولکولی
   • جدول خواص جامدات بلوری
محلول ها
 • ماهیت محلول ها
 • انحلال پذیری
  • اهمیت پدیده انحلال
  • فرآیند انحلال
  • قواعد انحلال پذیری
  • محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده
  • تغییرات انرژی ضمن انحلال
  • اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
   • اصل لوشاتلیه
   • قانون هنری
 • غلظت محلول ها
  • درصد وزنی
  • کسر مولی
  • مولاریته
  • مولالیته
  • نرمالیته
 • محلول های الکترولیت
 • فشار بخار محلولها
 • محلولهای ایده آل
  • مقدمه
  • قانون رائول
 • محلولهای حقیقی
  • انحراف از حالت ایده آل
  • محلول آزئوتروپ
 • خواص غلظتی ( کولیوگاتیو )
  • مقدمه
  • کاهش فشار بخار محلولها
  • صعود نقطه جوش محلولها
  • نزول نقطه انجماد محلولها
  • ضریب وانتسهف
  • پدیده اسمز
 • انواع مخلوطها
شیمی آلی
 • مقدمه ای بر شیمی آلی
 • هیدروکربن ها
 • مقدمه
  • هیدروکربن های آلیفاتیک
   • آلکان ها
    • نامگذاری
نامگذاری آلکیل ها
    • ایزومری
    • خواص فیزیکی
    • خواص شیمیایی
واکنش سوختن و تجزیه عنصری آلکانها
هالوژن دار کردن آلکان ها
   • سیکلو آلکانها
    • نامگذاری
    • ایزومری
    • خواص فیزیکی
    • آرایش فضایی
    • خواص شیمیایی
   • آلکن ها
    • نامگذاری
    • ایزومری و ساختار
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلکن ها
    • خواص شیمیایی
   • آلکین ها
    • نامگذاری
    • ایزومری و ساختار
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلکین ها
    • خواص شیمیایی
  • هیدرو کربن های آروماتیک
   • مقدمه
   • حلقه بنزن و مشتقات
    • ساختار بنزن
    • نامگذاری مشتقات بنزن
    • خواص فیزیکی
    • خواص شیمیایی
واکنش های جانشینی الکتروفیلی
مقدمه
نیترو دار کردن
سولفون دار کردن
هالوژن دار کردن
آلکیل دار کردن
آسیل دار کردن
    • اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن
 • ترکیبات اکسیژن دار
  • با باند یگانه C-O
   • الکل ها
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه الکل
    • خواص شیمیایی
    • الکل های چند عاملی
    • فنول
   • اتر ها
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه اتر
    • خواص شیمیایی
  • با باند دوگانه C=O
   • آلدهید کتون
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلدهید و کتون ها
    • خواص شیمیایی
   • کربوکسیلیک اسید و استر
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه اسید و استر
    • خواص شیمیایی
 • ترکیبات نیتروژن دار
  • آمین ها
   • مقدمه
   • نامگذاری
   • ایزومری
   • خواص فیزیکی
   • تهیه آمین ها
   • خواص شیمیایی
 • پلیمرهاتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [08:11 ]   31   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:44 ]   30   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:19 ]   29   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [10:45 ]   28   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:03 ]   27   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [12:33 ]   26   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [10:48 ]   25   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [09:47 ]   24   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [08:38 ]   23   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [12:38 ]   22   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [11:35 ]   21   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:17 ]   20   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:12 ]   19   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [09:55 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [07:58 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 آذر 1385 [06:00 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 آذر 1385 [10:09 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:40 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..