منو
 صفحه های تصادفی
رابطه عقل و وحی
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
آمیانت
میکروبها
شدت زلزله
مواد ضدعفونی کننده
دستگاه مختصات کروی
زیرخانواده زبان های اسلاوی
ماهیت انسان
امام حسین علیه السلام و خیرخواهی جابر بن عبدالله
 کاربر Online
269 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد شیمی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:29

شیمی

کلیات علم شیمی
 • مفاهیم پایه
 • دسته بندی مواد
 • روش های جدا سازی و خالص کردن مواد
  • اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
  • اصول جداسازی مخلوطهای همگن
   • جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )
    • میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
    • تقطیر
   • جداسازی به روش تغییر دادن حلال
    • استخراج
    • کروماتوگرافی
   • جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز
 • نامگذاری ترکیبات معدنی
 • معادلات شیمیایی
  • انواع معادلات شیمیایی
   • واکنشهای ترکیبی
   • واکنشهای تجزیه
   • واکنشهای جابجایی
    • جابجایی ساده
    • جابجایی دوگانه
   • واکنشهای رسوبی
   • واکنشهای اکسایش و کاهش
  • نوشتن واکنشهای شیمیایی
استوکیومتری
 • واحد جرم اتمی
  • جرم اتمی و جرم مولکولی
  • مول و عدد آووگادرو
  • اتم گرم و مولکول گرم
  • جرم اتمی میانگین
  • طیف سنجی جرمی
 • جرم حجمی و چگالی
 • ترکیب درصد اجزای یک ترکیب
  • مقدمه
  • محاسبه فرمول تجربی
 • روابط مولی در معادلات شیمیایی
  • مقدمه
  • واکنشگر محدودکننده و اضافی
  • بازده و میزان پیشرفت واکنش
 • محاسبات در مخلوطها
 • محاسبات واکنشها در محلول
  • مقدمه
  • تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
گازها
 • حالت گاز
 • فشار گاز
  • مقدمه
  • واحدهای فشار
  • اندازه گیری فشار
 • دمای گاز
  • مقدمه
  • قانون صفر ترمودینامیک
  • دماسنج
  • دمای کلوین
 • قوانین گازها
  • قانون بویل
  • قانون شارل
  • قانون آمونتون
  • قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
 • نظریه جنبشی گازها
 • معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )
 • محاسبات در گازها
  • چگالی گازها
  • حجم مولی گازها
   • حجم مولی
   • شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
   • جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی
  • کسر مولی و فشار جزئی
  • قانون دالتون
  • روشهای حل مسئله
 • بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم
  • بررسی خواص گازها
  • طرز شناسایی گازهای مختلف
 • گازهای حقیقی
  • اثرات متقابل بین مولکولی
  • معادله حالت ویریال
  • معادله حالت وان دروالس
 • تراکم
 • نفوذ مولکولی
 • سرعتهای مولکولی
ساختمان اتم و مولکول
گرما شیمی
 • انرژی
 • گرما
 • دما
 • تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه
  • واکنش های گرماده و گرماگیر
  • تغییرات آنتالپی استاندارد
  • آنتالپی تغییرات فیزیکی
  • آنتالپی تشکیل
  • آنتالپی انحلال
  • آنتالپی یونیزاسیون
  • آنتالپی الکترون گیرندگی
  • آنتالپی تشکیل و تفکیک پیوند
  • آنتالپی احتراق
  • آنتالپی هیدروژنه کردن
  • آنتالپی تشکیل مواد در محلول
  • آنتالپی تشکیل یونهای منفرد در محلول
  • آنتالپی آبپوشی
  • آنتالپی شبکه
 • اندازه گیری گرمای واکنش
  • با استفاده از آنتالپی های تشکیل
  • با استفاده از انرژیهای پیوند
  • به کمک قانون هس
 • ظرفیت گرمایی مواد
  • مقدمه
  • گرماسنجی
 • وابستگی آنتالپی و واکنشها به دما
ترمودینامیک
 • مفاهیم و تعاریف
  • کار ، گرما ، انرژی
  • سیستم و محیط
   • تعریف سیستم و محیط
   • انواع سیستم
  • کمیت های شدتی و مقداری
  • توابع حالت و مسیر
  • قراردادی برای علامت ها
 • قانون اول ترمودینامیک
  • مقدمه
  • انرژی درونی
  • بیان قانون اول ترمودینامیک
  • انواع کار
  • فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر
  • محاسبه کار انبساطی
  • انبساط آزاد
  • فرآیند آدیاباتیک
  • آنتالپی
   • مقدمه
   • رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی
 • قانون دوم ترمودینامیک
  • مقدمه
  • آنتروپی
  • محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط
  • اثر دما بر آنتروپی
  • تغییر آنتروپی فرآیندها
  • آنتروپی مطلق
  • انرژی آزاد گیبس
 • قانون سوم ترمودینامیک
  • بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیک
  • چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین
مایعات و جامدات
 • توجیه حالات سه گانه
 • نیروهای میان مولکولی
  • نیروهای واندروالس و لاندن
  • پیوند هیدروژنی
   • مقدمه
   • چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی
   • بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی
   • اثرات پیوند هیدروژنی
    • کشش سطحی
    • نقطه ذوب و جوش
    • آنتالپی تبخیر و ذوب
    • گرانروی
    • فشار بخار
   • پیوند هیدروژنی در آب
   • پیوند هیدروژنی در HF
   • حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی
 • تغییر حالت مواد
  • تغییر حالت با تشکیل یا گسستن پیوند


 • مایعات
  • حالت مایع
   • مقدمه
   • مفهوم نفوذ
   • گرانروی
   • کشش سطحی
   • توزیع انرژی جنبشی یک مایع
  • فشار بخار
  • پدیده های تغییر حالت فیزیکی مواد
   • مقدمه
   • تبخیر
   • میعان
   • نقطه جوش
   • نقطه انجماد
  • نمودارهای فاز سیستم های تک جزئی
 • جامدات
  • انواع جامدات بلوری
   • جامدات فلزی
    • مکعبی مرکز پر
    • مکعبی وجوه مرکز پر
    • شش گوشه ای تنگچین
   • جامدات یونی
    • شبکه بلور
    • سلول واحه
    • تعریف سلول واحه
    • انواع سلول واحه
    • عدد کوئوردیناسیون
    • تعداد اتمهای سلول واحد
    • محاسبه شعاع های یونی
    • تعیین ساختار بلور ، معادله براگ
    • نقص های شبکه ای
   • جامدات مشبک ( کووالانسی )
   • جامدات مولکولی
   • جدول خواص جامدات بلوری
محلول ها
 • ماهیت محلول ها
 • انحلال پذیری
  • اهمیت پدیده انحلال
  • فرآیند انحلال
  • قواعد انحلال پذیری
  • محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده
  • تغییرات انرژی ضمن انحلال
  • اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
   • اصل لوشاتلیه
   • قانون هنری
 • غلظت محلول ها
  • درصد وزنی
  • کسر مولی
  • مولاریته
  • مولالیته
  • نرمالیته
 • محلول های الکترولیت
 • فشار بخار محلولها
 • محلولهای ایده آل
  • مقدمه
  • قانون رائول
 • محلولهای حقیقی
  • انحراف از حالت ایده آل
  • محلول آزئوتروپ
 • خواص غلظتی ( کولیوگاتیو )
  • مقدمه
  • کاهش فشار بخار محلولها
  • صعود نقطه جوش محلولها
  • نزول نقطه انجماد محلولها
  • ضریب وانتسهف
  • پدیده اسمز
 • انواع مخلوطها
شیمی آلی
 • مقدمه ای بر شیمی آلی
 • هیدروکربن ها
 • مقدمه
  • هیدروکربن های آلیفاتیک
   • آلکان ها
    • نامگذاری
    • نامگذاری آلکیل ها
    • ایزومری
    • خواص فیزیکی
    • خواص شیمیایی
    • واکنش سوختن و تجزیه عنصری آلکانها
    • هالوژن دار کردن آلکان ها
   • سیکلو آلکانها
    • نامگذاری
    • ایزومری
    • خواص فیزیکی
    • آرایش فضایی
    • خواص شیمیایی
   • آلکن ها
    • نامگذاری
    • ایزومری و ساختار
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلکن ها
    • خواص شیمیایی
   • آلکین ها
    • نامگذاری
    • ایزومری و ساختار
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلکین ها
    • خواص شیمیایی
  • هیدرو کربن های آروماتیک
   • مقدمه
   • حلقه بنزن و مشتقات
    • ساختار بنزن
    • نامگذاری مشتقات بنزن
    • خواص فیزیکی
    • خواص شیمیایی
    • واکنش های جانشینی الکتروفیلی
    • مقدمه
    • نیترو دار کردن
    • سولفون دار کردن
    • هالوژن دار کردن
    • آلکیل دار کردن
    • آسیل دار کردن
    • اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن
 • ترکیبات اکسیژن دار
  • با باند یگانه C-O
   • الکل ها
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه الکل
    • خواص شیمیایی
    • الکل های چند عاملی
    • فنول
   • اتر ها
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه اتر
    • خواص شیمیایی
  • با باند دوگانه C=O
   • آلدهید کتون
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلدهید و کتون ها
    • خواص شیمیایی
   • کربوکسیلیک اسید و استر
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه اسید و استر
    • خواص شیمیایی
 • ترکیبات نیتروژن دار
  • آمین ها
   • مقدمه
   • نامگذاری
   • ایزومری
   • خواص فیزیکی
   • تهیه آمین ها
   • خواص شیمیایی
 • پلیمرها
شیمی
کلیات علم شیمی
 • مفاهیم پایه
 • دسته بندی مواد
 • روش های جدا سازی و خالص کردن مواد
  • اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
  • اصول جداسازی مخلوطهای همگن
   • جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )
    • میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
    • تقطیر
   • جداسازی به روش تغییر دادن حلال
    • استخراج
    • کروماتوگرافی
   • جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز
 • نامگذاری ترکیبات معدنی
 • معادلات شیمیایی
  • انواع معادلات شیمیایی
   • واکنشهای ترکیبی
   • واکنشهای تجزیه
   • واکنشهای جابجایی
    • جابجایی ساده
    • جابجایی دوگانه
   • واکنشهای رسوبی
   • واکنشهای اکسایش و کاهش
  • نوشتن واکنشهای شیمیایی
استوکیومتری
 • واحد جرم اتمی
  • جرم اتمی و جرم مولکولی
  • مول و عدد آووگادرو
  • اتم گرم و مولکول گرم
  • جرم اتمی میانگین
  • طیف سنجی جرمی
 • جرم حجمی و چگالی
 • ترکیب درصد اجزای یک ترکیب
  • مقدمه
  • محاسبه فرمول تجربی
 • روابط مولی در معادلات شیمیایی
  • مقدمه
  • واکنشگر محدودکننده و اضافی
  • بازده و میزان پیشرفت واکنش
 • محاسبات در مخلوطها
 • محاسبات واکنشها در محلول
  • مقدمه
  • تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
گازها
 • حالت گاز
 • فشار گاز
  • مقدمه
  • واحدهای فشار
  • اندازه گیری فشار
 • دمای گاز
  • مقدمه
  • قانون صفر ترمودینامیک
  • دماسنج
  • دمای کلوین
 • قوانین گازها
  • قانون بویل
  • قانون شارل
  • قانون آمونتون
  • قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
 • نظریه جنبشی گازها
 • معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )
 • محاسبات در گازها
  • چگالی گازها
  • حجم مولی گازها
   • حجم مولی
   • شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
   • جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی
  • کسر مولی و فشار جزئی
  • قانون دالتون
  • روشهای حل مسئله
 • بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم
  • بررسی خواص گازها
  • طرز شناسایی گازهای مختلف
 • گازهای حقیقی
  • اثرات متقابل بین مولکولی
  • معادله حالت ویریال
  • معادله حالت وان دروالس
 • تراکم
 • نفوذ مولکولی
 • سرعتهای مولکولی
ساختمان اتم و مولکول
پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما
عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی
محاسبات رادرفورد
نتیجه گیری آزمایش رادرفورد
نارسایی مدل اتمی رادرفورد
تعریف موج
فرکانس موج و انرژی
گستره طیف الکترومغناطیس
    • طیف عناصر
طیف جذبی
طیف نشری
فرضیات بوهر
محاسبات بوهر
توجیه طیف اتم هیدروژن
اثر زیمان
اثر زیمان
اصلاح مدل اتمی بوهر
نارسایی مدل اتمی بوهر
مکانیک موجی ( رابطه دوبروی )
طبیعت دوگانه موج - ذره
آزمایش پراشر
اثر فوتوالکتریک
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد)
توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر
آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها
منحنی انرژی پتانسیل
همپوشانی اوربیتالی
جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی
مرتبه پیوند
انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای)
رسم فرمولهای الکترون نقطه ای
مقیاس های الکترونگاتیوی
الکترونگاتیوی پاولینگ
الکترونگاتیوی مولیکن
تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه
عوامل موثر بر الکترونگاتیوی
قطبیت پیوند
    • حالت گذار بین پیوند یونی و کووالانسی
واپیچش یونها
روند تغییرات خصلت یونی و کووالانسی پیوندها
    • خواص پیوندهای کوالانسی
انرژی پیوند
طول پیوند
مقدمه
شکل های رزونانسی و هیبرید رزونانس
چه وقت رزونانس داریم ؟
پیوندهای مستقر و نامستقر
عوامل موثر بر پایداری شکلهای رزونانسی
  • ساختار اسیدها
   • درآمدی بر نظریه های اسید و باز
   • قدرت اسیدی و بازی
   • عوامل ساختاری موثر بر قدرت اسیدی
   • اکسو اسیدها
    • هالو اکسو اسیدها
    • اکسواسیدهای گوگرد
    • اکسو اسیدهای نیتروژن
    • اکسواسیدهای فسفر
    • اکسو اسید کربن
    • اکسو اسید بور
 • شکل هندسی مولکولها و اوربیتال مولکولی
  • دافعه جفت الکترونی (VSEPR)
   • مقدمه
   • اتم مرکزی با دو جفت الکترون
   • اتم مرکزی با 3 جفت الکترون
    • 3 جفت الکترون پیوندی
    • 2 جفت الکترون پیوندی و یک جفت ناپیوندی
   • اتم مرکزی با 4 جفت الکترون
    • 4 جفت پیوندی
    • 3 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
    • 2 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
   • اتم مرکزی با 5 جفت الکترون
    • 5 جفت پیوندی
    • 4 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
    • 3 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
    • 2 جفت پیوندی و 3 جفت ناپیوندی
   • اتم مرکزی با 6 جفت الکترون
    • 6 جفت پیوندی
    • 5 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
    • 4 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
  • پیوند والانس (VBT)
   • اساس نظریه پیوند والانس
   • هیبریداسیون
    • نحوه تشکیل اوربیتالهای هیبریدی
    • انواع اوربیتالهای هیبریدی و شکل مولکولها
sp
sp2
sp3
sp3d
sp3d2
گرما شیمی
 • انرژی
 • گرما
 • دما
 • تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه
  • واکنش های گرماده و گرماگیر
  • تغییرات آنتالپی استاندارد
  • آنتالپی تغییرات فیزیکی
  • آنتالپی تشکیل
  • آنتالپی انحلال
  • آنتالپی یونیزاسیون
  • آنتالپی الکترون گیرندگی
  • آنتالپی تشکیل و تفکیک پیوند
  • آنتالپی احتراق
  • آنتالپی هیدروژنه کردن
  • آنتالپی تشکیل مواد در محلول
  • آنتالپی تشکیل یونهای منفرد در محلول
  • آنتالپی آبپوشی
  • آنتالپی شبکه
 • اندازه گیری گرمای واکنش
  • با استفاده از آنتالپی های تشکیل
  • با استفاده از انرژیهای پیوند
  • به کمک قانون هس
 • ظرفیت گرمایی مواد
  • مقدمه
  • گرماسنجی
 • وابستگی آنتالپی و واکنشها به دما
ترمودینامیک
 • مفاهیم و تعاریف
  • کار ، گرما ، انرژی
  • سیستم و محیط
   • تعریف سیستم و محیط
   • انواع سیستم
  • کمیت های شدتی و مقداری
  • توابع حالت و مسیر
  • قراردادی برای علامت ها
 • قانون اول ترمودینامیک
  • مقدمه
  • انرژی درونی
  • بیان قانون اول ترمودینامیک
  • انواع کار
  • فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر
  • محاسبه کار انبساطی
  • انبساط آزاد
  • فرآیند آدیاباتیک
  • آنتالپی
   • مقدمه
   • رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی
 • قانون دوم ترمودینامیک
  • مقدمه
  • آنتروپی
  • محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط
  • اثر دما بر آنتروپی
  • تغییر آنتروپی فرآیندها
  • آنتروپی مطلق
  • انرژی آزاد گیبس
 • قانون سوم ترمودینامیک
  • بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیک
  • چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین
مایعات و جامدات
 • توجیه حالات سه گانه
 • نیروهای میان مولکولی
  • نیروهای واندروالس و لاندن
  • پیوند هیدروژنی
   • مقدمه
   • چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی
   • بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی
   • اثرات پیوند هیدروژنی
    • کشش سطحی
    • نقطه ذوب و جوش
    • آنتالپی تبخیر و ذوب
    • گرانروی
    • فشار بخار
   • پیوند هیدروژنی در آب
   • پیوند هیدروژنی در HF
   • حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی
 • تغییر حالت مواد
  • تغییر حالت با تشکیل یا گسستن پیوند
 • مایعات
  • حالت مایع
   • مقدمه
   • مفهوم نفوذ
   • گرانروی
   • کشش سطحی
   • توزیع انرژی جنبشی یک مایع
  • فشار بخار
  • پدیده های تغییر حالت فیزیکی مواد
   • مقدمه
   • تبخیر
   • میعان
   • نقطه جوش
   • نقطه انجماد
  • نمودارهای فاز سیستم های تک جزئی
 • جامدات
  • انواع جامدات بلوری
   • جامدات فلزی
    • مکعبی مرکز پر
    • مکعبی وجوه مرکز پر
    • شش گوشه ای تنگچین
   • جامدات یونی
    • شبکه بلور
    • سلول واحه
تعریف سلول واحه
انواع سلول واحه
    • عدد کوئوردیناسیون
    • تعداد اتمهای سلول واحد
    • محاسبه شعاع های یونی
    • تعیین ساختار بلور ، معادله براگ
    • نقص های شبکه ای
   • جامدات مشبک ( کووالانسی )
   • جامدات مولکولی
   • جدول خواص جامدات بلوری
محلول ها
 • ماهیت محلول ها
 • انحلال پذیری
  • اهمیت پدیده انحلال
  • فرآیند انحلال
  • قواعد انحلال پذیری
  • محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده
  • تغییرات انرژی ضمن انحلال
  • اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
   • اصل لوشاتلیه
   • قانون هنری
 • غلظت محلول ها
  • درصد وزنی
  • کسر مولی
  • مولاریته
  • مولالیته
  • نرمالیته
 • محلول های الکترولیت
 • فشار بخار محلولها
 • محلولهای ایده آل
  • مقدمه
  • قانون رائول
 • محلولهای حقیقی
  • انحراف از حالت ایده آل
  • محلول آزئوتروپ
 • خواص غلظتی ( کولیوگاتیو )
  • مقدمه
  • کاهش فشار بخار محلولها
  • صعود نقطه جوش محلولها
  • نزول نقطه انجماد محلولها
  • ضریب وانتسهف
  • پدیده اسمز
 • انواع مخلوطها
شیمی آلی
 • مقدمه ای بر شیمی آلی
 • هیدروکربن ها
 • مقدمه
  • هیدروکربن های آلیفاتیک
   • آلکان ها
    • نامگذاری
نامگذاری آلکیل ها
    • ایزومری
    • خواص فیزیکی
    • خواص شیمیایی
واکنش سوختن و تجزیه عنصری آلکانها
هالوژن دار کردن آلکان ها
   • سیکلو آلکانها
    • نامگذاری
    • ایزومری
    • خواص فیزیکی
    • آرایش فضایی
    • خواص شیمیایی
   • آلکن ها
    • نامگذاری
    • ایزومری و ساختار
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلکن ها
    • خواص شیمیایی
   • آلکین ها
    • نامگذاری
    • ایزومری و ساختار
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلکین ها
    • خواص شیمیایی
  • هیدرو کربن های آروماتیک
   • مقدمه
   • حلقه بنزن و مشتقات
    • ساختار بنزن
    • نامگذاری مشتقات بنزن
    • خواص فیزیکی
    • خواص شیمیایی
واکنش های جانشینی الکتروفیلی
مقدمه
نیترو دار کردن
سولفون دار کردن
هالوژن دار کردن
آلکیل دار کردن
آسیل دار کردن
    • اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن
 • ترکیبات اکسیژن دار
  • با باند یگانه C-O
   • الکل ها
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه الکل
    • خواص شیمیایی
    • الکل های چند عاملی
    • فنول
   • اتر ها
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه اتر
    • خواص شیمیایی
  • با باند دوگانه C=O
   • آلدهید کتون
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه آلدهید و کتون ها
    • خواص شیمیایی
   • کربوکسیلیک اسید و استر
    • مقدمه
    • نامگذاری
    • خواص فیزیکی
    • تهیه اسید و استر
    • خواص شیمیایی
 • ترکیبات نیتروژن دار
  • آمین ها
   • مقدمه
   • نامگذاری
   • ایزومری
   • خواص فیزیکی
   • تهیه آمین ها
   • خواص شیمیایی
 • پلیمرها


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [08:11 ]   31   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:44 ]   30   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:19 ]   29   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [10:45 ]   28   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:03 ]   27   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [12:33 ]   26   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [10:48 ]   25   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [09:47 ]   24   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [08:38 ]   23   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [12:38 ]   22   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [11:35 ]   21   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:17 ]   20   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:12 ]   19   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [09:55 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [07:58 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 آذر 1385 [06:00 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 آذر 1385 [10:09 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:40 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..