منو
 صفحه های تصادفی
عبدالرحمان بن سمره
ژرسدورفیت
قلع
انواع بوته
Argon
رسوبگذاری در محیط بادی
اسکلت بدن
متغیر و تابع
گردو «داروئی»
چارلی چاپلین
 کاربر Online
412 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد شیمی

تفاوت با نگارش: 17

Lines: 1-585Lines: 1-597
-

شیمی
+^@#16:
!شیمی
 کلیات علم شیمی  کلیات علم شیمی
 *مفاهیم پایه  *مفاهیم پایه
 *دسته بندی مواد  *دسته بندی مواد
 *روش های جدا سازی و خالص کردن مواد  *روش های جدا سازی و خالص کردن مواد
 **اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن  **اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
 **اصول جداسازی مخلوطهای همگن  **اصول جداسازی مخلوطهای همگن
 ***جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )  ***جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )
 ****میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور  ****میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
 ****تقطیر  ****تقطیر
 ***جداسازی به روش تغییر دادن حلال  ***جداسازی به روش تغییر دادن حلال
 ****استخراج  ****استخراج
 ****کروماتوگرافی  ****کروماتوگرافی
 ***جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز  ***جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز
 *نامگذاری ترکیبات معدنی  *نامگذاری ترکیبات معدنی
 *معادلات شیمیایی  *معادلات شیمیایی
 **انواع معادلات شیمیایی  **انواع معادلات شیمیایی
 ***واکنشهای ترکیبی  ***واکنشهای ترکیبی
 ***واکنشهای تجزیه  ***واکنشهای تجزیه
 ***واکنشهای جابجایی  ***واکنشهای جابجایی
 ****جابجایی ساده  ****جابجایی ساده
 ****جابجایی دوگانه  ****جابجایی دوگانه
 ***واکنشهای رسوبی  ***واکنشهای رسوبی
 ***واکنشهای اکسایش و کاهش  ***واکنشهای اکسایش و کاهش
 **نوشتن واکنشهای شیمیایی  **نوشتن واکنشهای شیمیایی
 استوکیومتری  استوکیومتری
 *واحد جرم اتمی  *واحد جرم اتمی
 **جرم اتمی و جرم مولکولی  **جرم اتمی و جرم مولکولی
 **مول و عدد آووگادرو  **مول و عدد آووگادرو
 **اتم گرم و مولکول گرم  **اتم گرم و مولکول گرم
 **جرم اتمی میانگین  **جرم اتمی میانگین
 **طیف سنجی جرمی  **طیف سنجی جرمی
 *جرم حجمی و چگالی  *جرم حجمی و چگالی
 *ترکیب درصد اجزای یک ترکیب  *ترکیب درصد اجزای یک ترکیب
 **مقدمه  **مقدمه
 **محاسبه فرمول تجربی  **محاسبه فرمول تجربی
 *روابط مولی در معادلات شیمیایی  *روابط مولی در معادلات شیمیایی
 **مقدمه  **مقدمه
 **واکنشگر محدودکننده و اضافی  **واکنشگر محدودکننده و اضافی
 **بازده و میزان پیشرفت واکنش  **بازده و میزان پیشرفت واکنش
 *محاسبات در مخلوطها  *محاسبات در مخلوطها
 *محاسبات واکنشها در محلول  *محاسبات واکنشها در محلول
 **مقدمه  **مقدمه
 **تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )  **تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
 گازها  گازها
 *حالت گاز  *حالت گاز
 *فشار گاز  *فشار گاز
 **مقدمه  **مقدمه
 **واحدهای فشار  **واحدهای فشار
 **اندازه گیری فشار  **اندازه گیری فشار
 *دمای گاز  *دمای گاز
 **مقدمه  **مقدمه
 **قانون صفر ترمودینامیک  **قانون صفر ترمودینامیک
 **دماسنج  **دماسنج
 **دمای کلوین  **دمای کلوین
 *قوانین گازها  *قوانین گازها
 **قانون بویل  **قانون بویل
 **قانون شارل  **قانون شارل
 **قانون آمونتون  **قانون آمونتون
 **قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو  **قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
 *نظریه جنبشی گازها  *نظریه جنبشی گازها
 *معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )  *معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )
 *محاسبات در گازها  *محاسبات در گازها
 **چگالی گازها  **چگالی گازها
 **حجم مولی گازها  **حجم مولی گازها
 ***حجم مولی  ***حجم مولی
 ***شرایط استاندارد و شرایط متعارفی  ***شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
 ***جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی  ***جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی
 **کسر مولی و فشار جزئی  **کسر مولی و فشار جزئی
 **قانون دالتون  **قانون دالتون
 **روشهای حل مسئله  **روشهای حل مسئله
 *بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم  *بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم
 **بررسی خواص گازها  **بررسی خواص گازها
 **طرز شناسایی گازهای مختلف  **طرز شناسایی گازهای مختلف
 *گازهای حقیقی  *گازهای حقیقی
 **اثرات متقابل بین مولکولی  **اثرات متقابل بین مولکولی
 **معادله حالت ویریال  **معادله حالت ویریال
 **معادله حالت وان دروالس  **معادله حالت وان دروالس
 *تراکم  *تراکم
 *نفوذ مولکولی  *نفوذ مولکولی
 *سرعتهای مولکولی  *سرعتهای مولکولی
 ساختمان اتم و مولکول  ساختمان اتم و مولکول
 *درآمدی بر نظریه اتمی  *درآمدی بر نظریه اتمی
 **مقدمات ظهور تئوری اتمی دالتون  **مقدمات ظهور تئوری اتمی دالتون
 *** ((اتم باستان))  *** ((اتم باستان))
 *** ((قانون بقای جرم لاوازیه))  *** ((قانون بقای جرم لاوازیه))
 *** ((قانون نسبتهای ثابت در یک ترکیب))  *** ((قانون نسبتهای ثابت در یک ترکیب))
 *** ((قانون ترکیب عناصر به نسبت های مضاعف))  *** ((قانون ترکیب عناصر به نسبت های مضاعف))
 *** ((قانون اعداد متناسب))  *** ((قانون اعداد متناسب))
 **تئوری اتمی دالتون  **تئوری اتمی دالتون
 *** ((اصول تئوری اتمی دالتون)) *** ((اصول تئوری اتمی دالتون))
 *** ((استدلالات دالتون))  *** ((استدلالات دالتون))
 *** ((نواقص تئوری اتمی دالتون))  *** ((نواقص تئوری اتمی دالتون))
 ***((قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک))  ***((قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک))
 **** ((تضاد ظاهری بین دالتون و گیلوساک))  **** ((تضاد ظاهری بین دالتون و گیلوساک))
 **** ((راه حل آووگادرو )) **** ((راه حل آووگادرو ))
 **تجزیه پذیری اتم و خواص الکتریکی آن  **تجزیه پذیری اتم و خواص الکتریکی آن
 ***((آزمایش الکترولیز فاراده))  ***((آزمایش الکترولیز فاراده))
 **** ((نتیجه گیری آزمایش فاراده))  **** ((نتیجه گیری آزمایش فاراده))
 ***((هدایت الکتریکی در گازها ( اشعه کاتدی ) ))  ***((هدایت الکتریکی در گازها ( اشعه کاتدی ) ))
 **** ((ویژگیهای اشعه کاتدی))  **** ((ویژگیهای اشعه کاتدی))
 **** ((نتیجه گیری آزمایش اشعه کاتدی))  **** ((نتیجه گیری آزمایش اشعه کاتدی))
 **** ((محاسبه نسبت q/m برای الکترون توسط تامسون))  **** ((محاسبه نسبت q/m برای الکترون توسط تامسون))
 ***((آزمایش اشعه مثبت ( کانالی ) ))  ***((آزمایش اشعه مثبت ( کانالی ) ))
 ***رادیو اکتیویته  ***رادیو اکتیویته
 ****منشا پدیده رادیواکتیویته  ****منشا پدیده رادیواکتیویته
 ****چگونگی کشف این پدیده در ابتدا  ****چگونگی کشف این پدیده در ابتدا
 ****((آزمایش اول رادرفورد))  ****((آزمایش اول رادرفورد))
-***** ((پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما))
***** ((عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی))
+**** ((پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما))
**** ((عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی))
 ***کشف ایزوتوپ ها و نوترون  ***کشف ایزوتوپ ها و نوترون
 **** ((آزمایش تامسون))  **** ((آزمایش تامسون))
 **** ((آزمایش چادویک))  **** ((آزمایش چادویک))
 ***((آزمایش قطرات روغن میلیکان))  ***((آزمایش قطرات روغن میلیکان))
 **** ((محاسبات میلیکان))  **** ((محاسبات میلیکان))
 *** ((آزمایش اشعه x موزلی))  *** ((آزمایش اشعه x موزلی))
 **مدل های اتمی  **مدل های اتمی
 *** ((مدل اتمی تامسون))  *** ((مدل اتمی تامسون))
 ***مدل اتمی رادرفورد  ***مدل اتمی رادرفورد
 ****((آزمایش دوم رادرفورد ( صفحه طلا ) )) ****((آزمایش دوم رادرفورد ( صفحه طلا ) ))
-***** ((محاسبات رادرفورد))
***** ((نتیجه گیری آزمایش رادرفورد))
***** ((نارسایی مدل اتمی رادرفورد))
+**** ((محاسبات رادرفورد))
**** ((نتیجه گیری آزمایش رادرفورد))
**** ((نارسایی مدل اتمی رادرفورد))
 ***بوهر  ***بوهر
-**** ((تاثیر الکترومغناطیس))
***** ((تعریف موج))
***** ((فرکانس موج و انرژی))
***** ((گستره طیف الکترومغناطیس))
+**** تاثیر الکترومغناطیس
**** ((تعریف موج))
**** ((فرکانس موج و انرژی))
**** ((گستره طیف الکترومغناطیس))
 ****طیف عناصر  ****طیف عناصر
-***** ((طیف جذبی))
***** ((طیف نشری))
+**** ((طیف جذبی))
**** ((طیف نشری))
 **** ((فرضیه کوانتومی پلانک))  **** ((فرضیه کوانتومی پلانک))
 ****مدل اتمی بوهر  ****مدل اتمی بوهر
-***** ((فرضیات بوهر))
***** ((محاسبات بوهر))
***** ((توجیه طیف اتم هیدروژن))
*****اثر زیمان
****** ((اثر زیمان))
******((اصلاح مدل اتمی بوهر))
***** ((نارسایی مدل اتمی بوهر))
****** ((مکانیک موجی ( رابطه دوبروی ) ))
******طبیعت دوگانه موج - ذره
*******آزمایش پراشر
*******اثر فوتوالکتریک
******((اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد) ))
+**** ((فرضیات بوهر))
**** ((محاسبات بوهر))
**** ((توجیه طیف اتم هیدروژن))
****اثر زیمان
**** ((اثر زیمان))
****((اصلاح مدل اتمی بوهر))
**** نارسایی مدل اتمی بوهر
**** ((مکانیک موجی ( رابطه دوبروی ) ))
****طبیعت دوگانه موج - ذره
****آزمایش پراشر
****اثر فوتوالکتریک
****((اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد) ))
 ***مدل اتمی اوربیتالی  ***مدل اتمی اوربیتالی
 *ساختمان اتم و جدول تناوبی  *ساختمان اتم و جدول تناوبی
 **معادله موجی شرودینگر  **معادله موجی شرودینگر
-*** ((تابع ? و معادله شرودینگر)) +*** ((تابع Ψ و معادله شرودینگر))
 *** ((مفهوم اوربیتال))  *** ((مفهوم اوربیتال))
 ***انواع اوربیتال ها  ***انواع اوربیتال ها
-**تابع احتمال شعاعی
*** ((مقدمه
))
+#@
@#16:
**((تابع احتمال شعاعی))
 *** ((توزیع ابر الکترونی )) *** ((توزیع ابر الکترونی ))
 *** ((مقایسه احتمال شعاعی دانیسته الکترونی اوربیتال های s , p , d , f))  *** ((مقایسه احتمال شعاعی دانیسته الکترونی اوربیتال های s , p , d , f))
 *** ((مقایسه احتمال شعاعی الکترونهای مرتبط به سطوح فرعی یک تراز اصلی))  *** ((مقایسه احتمال شعاعی الکترونهای مرتبط به سطوح فرعی یک تراز اصلی))
 **((اعداد کوانتومی(المپیاد) )) **((اعداد کوانتومی(المپیاد) ))
 *** ((عدد کوانتومی اصلی ( n ) )) *** ((عدد کوانتومی اصلی ( n ) ))
 *** ((عدد کوانتومی فرعی ( l ) )) *** ((عدد کوانتومی فرعی ( l ) ))
 *** ((عدد کوانتومی مغناطیسی اوربیتالی ( ml ) )) *** ((عدد کوانتومی مغناطیسی اوربیتالی ( ml ) ))
 ***عدد کوانتومی مغناطیسی اسپینی ( ms )  ***عدد کوانتومی مغناطیسی اسپینی ( ms )
 **** ((اسپین))  **** ((اسپین))
 **** ((اندیشه وجود عدد کوانتومی اسپین))  **** ((اندیشه وجود عدد کوانتومی اسپین))
 **تابع زاویه ای موج و شکل اوربیتال ها  **تابع زاویه ای موج و شکل اوربیتال ها
 *** ((اوربیتالهای s))  *** ((اوربیتالهای s))
 ***(( اوربیتال های p))  ***(( اوربیتال های p))
 *** ((اوربیتال های d))  *** ((اوربیتال های d))
 *** ((اوربیتال های f))  *** ((اوربیتال های f))
 **انرژی اوربیتال ها  **انرژی اوربیتال ها
 *** ((اتم های چند الکترونی))  *** ((اتم های چند الکترونی))
-*** ((اصل بناگذاری اتم ( اصل آفبا ) )) +*** اصل بناگذاری اتم ( اصل آفبا )
 *** ((قاعده حداکثر چندگانگی هوند))  *** ((قاعده حداکثر چندگانگی هوند))
 ***آرایش الکترونی عناصر  ***آرایش الکترونی عناصر
 **** ((نوشتن آرایش الکترونی))  **** ((نوشتن آرایش الکترونی))
-***** ((توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر ))
***** ((آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها))
**ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبی
*** ((ده))
+**** ((توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر ))
**** ((آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها))
**((ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیI))
**((رد اکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیII))
 *** ((تشکیل دوره اول جدول تناوبی))  *** ((تشکیل دوره اول جدول تناوبی))
 *** ((تشکیل دوره دوم جول تناوبی))  *** ((تشکیل دوره دوم جول تناوبی))
 *** ((تشکیل دوره سوم جدول تناوبی))  *** ((تشکیل دوره سوم جدول تناوبی))
 ***تشکیل دوره چهارم جدول تناوبی  ***تشکیل دوره چهارم جدول تناوبی
 **** ((دوره چهارم))  **** ((دوره چهارم))
 **** ((پیدایش اولین سری از عناصر واسطه))  **** ((پیدایش اولین سری از عناصر واسطه))
-***تشکیل دوره پنجم جدول تناوبی +***((تشکیل دوره پنجم جدول تناوبی))
 ***تشکیل دوره ششم جدول تناوبی  ***تشکیل دوره ششم جدول تناوبی
 **** ((دوره ششم))  **** ((دوره ششم))
-**** ((لانتانیدها)) +**** ((لانتانیدها(المپیاد) ))
 ***تشکیل دوره هفتم جدول تناوبی  ***تشکیل دوره هفتم جدول تناوبی
 **** ((دوره هفتم))  **** ((دوره هفتم))
 **** ((اکتنیدها))  **** ((اکتنیدها))
 *** ((پیدا کردن موقعیت یک عنصر در جدول تناوبی))  *** ((پیدا کردن موقعیت یک عنصر در جدول تناوبی))
 **انرژی یونش  **انرژی یونش
 *** ((تعریف انرژی یونیزاسیون و عوامل موثر بر آن))  *** ((تعریف انرژی یونیزاسیون و عوامل موثر بر آن))
 ***((روند تغییرات انرژی یونیزاسیون))  ***((روند تغییرات انرژی یونیزاسیون))
 **** ((چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک گروه))  **** ((چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک گروه))
 **** ((چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک دوره))  **** ((چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک دوره))
 **** ((انرژی یونش در عناصر واسطه))  **** ((انرژی یونش در عناصر واسطه))
 ****((توجیه برخی نظامهای دیده شده در نمودار انرژی یونیزاسیون))  ****((توجیه برخی نظامهای دیده شده در نمودار انرژی یونیزاسیون))
 ***انرژیهای یونیزاسیون متوالی یک عنصر  ***انرژیهای یونیزاسیون متوالی یک عنصر
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****تعیین شماره دوره و گروه عنصر  ****تعیین شماره دوره و گروه عنصر
 **** ((محاسبه انرژیهای یونش متوالی یک اتم))  **** ((محاسبه انرژیهای یونش متوالی یک اتم))
 *** ((روشی برای تعیین تجربی انرژیهای یونش))  *** ((روشی برای تعیین تجربی انرژیهای یونش))
 **((بار موثر هسته))  **((بار موثر هسته))
 *** ((قاعده تجربی اسلتیو برای محاسبه بار موثر هسته))  *** ((قاعده تجربی اسلتیو برای محاسبه بار موثر هسته))
 *** ((روشهای جدید محاسبه بار موثر هسته))  *** ((روشهای جدید محاسبه بار موثر هسته))
 *** ((روند تغییرات بار موثر هسته در دوره و گروه))  *** ((روند تغییرات بار موثر هسته در دوره و گروه))
 **نفوذ اوربیتال ها  **نفوذ اوربیتال ها
 *** ((مفهوم نفوذ))  *** ((مفهوم نفوذ))
 *** ((مقایسه نفوذ اوربیتالی در دوره و گروه))  *** ((مقایسه نفوذ اوربیتالی در دوره و گروه))
 ***((نقش قابلیت نفوذ اوربیتال ها در ایجاد اثر پوششی))  ***((نقش قابلیت نفوذ اوربیتال ها در ایجاد اثر پوششی))
 **((اثرات متقابل الکترونها و اصل پاولی))  **((اثرات متقابل الکترونها و اصل پاولی))
 *** ((بررسی انرژی اتم He))  *** ((بررسی انرژی اتم He))
 *** ((انرژی همبستگی اسپین))  *** ((انرژی همبستگی اسپین))
 **((الکترونخواهی(المپیاد) )) **((الکترونخواهی(المپیاد) ))
 *** ((روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر دوره))  *** ((روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر دوره))
 *** ((روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر گروه))  *** ((روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر گروه))
 *** ((انرژی دومین الکترونخواهی))  *** ((انرژی دومین الکترونخواهی))
 **اندازه اوربیتال ها و حجم اتمها  **اندازه اوربیتال ها و حجم اتمها
 *** ((انواع شعاع ها و طرز بدست آوردن آنها))  *** ((انواع شعاع ها و طرز بدست آوردن آنها))
 *** ((روند تغییرات شعاع اتمی در تناوب و گروه))  *** ((روند تغییرات شعاع اتمی در تناوب و گروه))
 ***روند تغییرات شعاع اتمی در عناصر واسطه  ***روند تغییرات شعاع اتمی در عناصر واسطه
 *** ((انقباض لانتانیدی))  *** ((انقباض لانتانیدی))
 *** ((شعاع های یونی))  *** ((شعاع های یونی))
 *** ((ذرات ایزوالکترونیک))  *** ((ذرات ایزوالکترونیک))
 **شیمی توصیفی  **شیمی توصیفی
-*** ((عناصر گروه IA)) +*** ((عناصر گروه IA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه IA (قسمت دوم) ))
*** ((عناصر گروه IA (قسمت سوم) ))
 *** ((عناصر گروه IIA))  *** ((عناصر گروه IIA))
-*** ((عناصر گروه IIIA))
*** ((عناصر گروه IVA))
+*** ((عناصر گروه IIIA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه IIIA (قسمت دوم)
))
*** ((عناصر گروه IVA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه IVA (قسمت دوم)
))
 *** ((عناصر گروه VA))  *** ((عناصر گروه VA))
-*** ((عناصر گروه VIA))
*** ((عناصر گروه VIIA))
+*** ((عناصر گروه VIA(قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه VIA(قسمت دوم) ))
*** ((عناصر گروه V
IA(قسمت سوم) )) />*** ((عناصر گروه VIA(قسمت چهارم) ))
*** ((عناصر گروه VIIA (قسمت اول) ))
*** ((عناصر گروه VIIA (قسمت دوم) ))
 *** ((عناصر گروه VIIIA))  *** ((عناصر گروه VIIIA))
 ***شیمی توصیفی عناصر واسطه  ***شیمی توصیفی عناصر واسطه
 ***اثر اسیدها بر فلزات  ***اثر اسیدها بر فلزات
 *پیوندهای شیمیایی  *پیوندهای شیمیایی
 **عوامل موثر در واکنش یک اتم  **عوامل موثر در واکنش یک اتم
 **انواع پیوندهای شیمیایی  **انواع پیوندهای شیمیایی
 ***پیوند فلزی  ***پیوند فلزی
 **** ((مدلی ساده برای پیوند فلزی))  **** ((مدلی ساده برای پیوند فلزی))
 **** ((پیوند فلزی در عناصر واسطه))  **** ((پیوند فلزی در عناصر واسطه))
 **** ((تغییر خواص پیوند فلزی در گروهها و دوره های جدول تناوبی))  **** ((تغییر خواص پیوند فلزی در گروهها و دوره های جدول تناوبی))
 ***پیوند یونی  ***پیوند یونی
 ****الکترونهای والانس  ****الکترونهای والانس
 ****یونهای عناصر گروههای اصلی  ****یونهای عناصر گروههای اصلی
 ****یونهای عناصر گروههای واسطه  ****یونهای عناصر گروههای واسطه
 ****چگونگی تشکیل پیوندهای یونی  ****چگونگی تشکیل پیوندهای یونی
 ****فرمول ترکیبات یونی  ****فرمول ترکیبات یونی
 ****انواع یونهای تک اتمی شناخته شده  ****انواع یونهای تک اتمی شناخته شده
 ****شبکه جامدات یونی  ****شبکه جامدات یونی
 ****انرژی شبکه ، روند تغییرات و عوامل موثر بر آن  ****انرژی شبکه ، روند تغییرات و عوامل موثر بر آن
 **** ((چرخه بورن - هابر))  **** ((چرخه بورن - هابر))
 ***پیوند کووالانسی  ***پیوند کووالانسی
-****چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانسی +****((چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانسی))
 ****تشکیل مولکول H2  ****تشکیل مولکول H2
-*****منحنی انرژی پتانسیل
*****همپوشانی اوربیتالی
****الکترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اکتت )
+****منحنی انرژی پتانسیل
****همپوشانی اوربیتالی
****((الکترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اکتت ) ))
 ****ساختارهای لوویس  ****ساختارهای لوویس
-*****جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی
*****مرتبه پیوند
*****انواع پیوندی ? (سیگما) و ? (پای)
*****رسم فرمولهای الکترون نقطه ای
+****جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی
****((مرتبه پیوند))
****((انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای) ))
****((رسم فرمولهای الکترون نقطه ای))
 ****پیوند داتیو  ****پیوند داتیو
 ****گونه هایی با تعداد الکترون فرد ( رادیکالها )  ****گونه هایی با تعداد الکترون فرد ( رادیکالها )
-****گونه های ناقص قاعده هشتایی
****الکترونگاتیوی
***** ((مقدمه
))
*****مقیاس های الکترونگاتیوی
****** ((الکترونگاتیوی پاولینگ))
****** ((الکترونگاتیوی مولیکن))
***** ((تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه))
***** ((عوامل موثر بر الکترونگاتیوی))
***** ((قطبیت پیوند))
+****((گونه های ناقص قاعده هشتایی))
****((الکترونگاتیوی))
****مقیاس های الکترونگاتیوی
**** ((الکترونگاتیوی پاولینگ))
**** ((الکترونگاتیوی مولیکن))
**** ((تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه))
**** ((عوامل موثر بر الکترونگاتیوی))
**** ((قطبیت پیوند))
 ****حالت گذار بین پیوند یونی و کووالانسی  ****حالت گذار بین پیوند یونی و کووالانسی
-*****واپیچش یونها
*****روند تغییرات خصلت یونی و کووالانسی پیوندها
+****واپیچش یونها
****روند تغییرات خصلت یونی و کووالانسی پیوندها
 ****خواص پیوندهای کوالانسی  ****خواص پیوندهای کوالانسی
-***** ((انرژی پیوند))
***** ((طول پیوند))
+**** ((انرژی پیوند))
**** ((طول پیوند))
 ****گشتاور دوقطبی و قطبیت مولکولها  ****گشتاور دوقطبی و قطبیت مولکولها
 **** ((بار قراردادی(المپیاد) ))  **** ((بار قراردادی(المپیاد) ))
 **** ((عدد اکسایشI)) **** ((عدد اکسایشI))
 **** ((عدد اکسایشII)) **** ((عدد اکسایشII))
 **** ((عدد اکسایشIII)) **** ((عدد اکسایشIII))
 **** ((عدد اکسایشIV))  **** ((عدد اکسایشIV))
 +#@
 +@#16:
 ****نواقص ساختار لوویس  ****نواقص ساختار لوویس
 ****رزونانس  ****رزونانس
-*****مقدمه
*****شکل های رزونانسی و هیبرید رزونانس
*****چه وقت رزونانس داریم ؟
*****پیوندهای مستقر و نامستقر
*****عوامل موثر بر پایداری شکلهای رزونانسی
+****مقدمه
****شکل های رزونانسی و هیبرید رزونانس
****چه وقت رزونانس داریم ؟
****پیوندهای مستقر و نامستقر
****عوامل موثر بر پایداری شکلهای رزونانسی
 **ساختار اسیدها  **ساختار اسیدها
 ***درآمدی بر نظریه های اسید و باز  ***درآمدی بر نظریه های اسید و باز
 ***قدرت اسیدی و بازی  ***قدرت اسیدی و بازی
 ***عوامل ساختاری موثر بر قدرت اسیدی  ***عوامل ساختاری موثر بر قدرت اسیدی
 ***اکسو اسیدها  ***اکسو اسیدها
 ****هالو اکسو اسیدها  ****هالو اکسو اسیدها
 ****اکسواسیدهای گوگرد  ****اکسواسیدهای گوگرد
 ****اکسو اسیدهای نیتروژن  ****اکسو اسیدهای نیتروژن
 ****اکسواسیدهای فسفر  ****اکسواسیدهای فسفر
 ****اکسو اسید کربن  ****اکسو اسید کربن
 ****اکسو اسید بور  ****اکسو اسید بور
 *شکل هندسی مولکولها و اوربیتال مولکولی  *شکل هندسی مولکولها و اوربیتال مولکولی
 **دافعه جفت الکترونی (VSEPR)  **دافعه جفت الکترونی (VSEPR)
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***اتم مرکزی با دو جفت الکترون  ***اتم مرکزی با دو جفت الکترون
 ***اتم مرکزی با 3 جفت الکترون  ***اتم مرکزی با 3 جفت الکترون
 ****3 جفت الکترون پیوندی  ****3 جفت الکترون پیوندی
 ****2 جفت الکترون پیوندی و یک جفت ناپیوندی  ****2 جفت الکترون پیوندی و یک جفت ناپیوندی
 ***اتم مرکزی با 4 جفت الکترون  ***اتم مرکزی با 4 جفت الکترون
 ****4 جفت پیوندی  ****4 جفت پیوندی
 ****3 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی  ****3 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
 ****2 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی  ****2 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
 ***اتم مرکزی با 5 جفت الکترون  ***اتم مرکزی با 5 جفت الکترون
 ****5 جفت پیوندی  ****5 جفت پیوندی
 ****4 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی  ****4 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
 ****3 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی  ****3 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
 ****2 جفت پیوندی و 3 جفت ناپیوندی  ****2 جفت پیوندی و 3 جفت ناپیوندی
 ***اتم مرکزی با 6 جفت الکترون  ***اتم مرکزی با 6 جفت الکترون
 ****6 جفت پیوندی  ****6 جفت پیوندی
 ****5 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی  ****5 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
 ****4 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی  ****4 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
 **پیوند والانس (VBT)  **پیوند والانس (VBT)
 ***اساس نظریه پیوند والانس  ***اساس نظریه پیوند والانس
 ***هیبریداسیون  ***هیبریداسیون
 ****نحوه تشکیل اوربیتالهای هیبریدی  ****نحوه تشکیل اوربیتالهای هیبریدی
 ****انواع اوربیتالهای هیبریدی و شکل مولکولها  ****انواع اوربیتالهای هیبریدی و شکل مولکولها
-*****sp
*****sp2
*****sp3
*****sp3d
*****sp3d2
+****sp
****sp2
****sp3
****sp3d
****sp3d2
 ****سطح انرژی اوربیتالهای هیبریدی  ****سطح انرژی اوربیتالهای هیبریدی
 **** ((مقایسه قدرت همپوشانی اوربیتالی هیبریدی با اوربیتالهای s و p خالص))  **** ((مقایسه قدرت همپوشانی اوربیتالی هیبریدی با اوربیتالهای s و p خالص))
 **** ((مقایسه استحکام پیوند مرتبط به اوربیتالهای هیبریدی سطوح مختلف انرژی))  **** ((مقایسه استحکام پیوند مرتبط به اوربیتالهای هیبریدی سطوح مختلف انرژی))
 ***نواقص نظریه پیوند والانس  ***نواقص نظریه پیوند والانس
-**پیوند پای (?) +**پیوند پای (п)
 *** ((تاثیر پیوند پای بر ساختار مولکول))  *** ((تاثیر پیوند پای بر ساختار مولکول))
-*** ((برهمکنش d?-p?)) +*** ((برهمکنش dп-pп))
 ***پیوندهای پای غیر مستقر  ***پیوندهای پای غیر مستقر
-***نحوه تشکیل پیوند دوگانه در مولکول اکسیژن +***((نحوه تشکیل پیوند دوگانه در مولکول اکسیژن))
 **اوربیتال مولکولی  **اوربیتال مولکولی
 *** ((تداخل سازنده و مخرب امواج))  *** ((تداخل سازنده و مخرب امواج))
 *** ((نظریه اوربیتال مولکولی))  *** ((نظریه اوربیتال مولکولی))
 *** ((دیاگرام اوربیتال مولکولی و مرتبه پیوند))  *** ((دیاگرام اوربیتال مولکولی و مرتبه پیوند))
-*** ((اوربیتال های مولکولی ? و *?)) +*** ((اوربیتال های مولکولی п و *п))
 *** ((دیاگرام اوربیتال مولکولی گونه های A2 عناصر دوره دوم جدول تناوبی))  *** ((دیاگرام اوربیتال مولکولی گونه های A2 عناصر دوره دوم جدول تناوبی))
 *** ((توصیف مولکولهای 2 اتمی ناجور هسته بر اساس نظریه اوربیتال مولکولی))  *** ((توصیف مولکولهای 2 اتمی ناجور هسته بر اساس نظریه اوربیتال مولکولی))
 *** ((اوربیتال های مولکولی نامستقر))  *** ((اوربیتال های مولکولی نامستقر))
 گرما شیمی  گرما شیمی
 *انرژی  *انرژی
 *گرما  *گرما
 *دما  *دما
 *تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه  *تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه
 **واکنش های گرماده و گرماگیر  **واکنش های گرماده و گرماگیر
 **تغییرات آنتالپی استاندارد  **تغییرات آنتالپی استاندارد
 **آنتالپی تغییرات فیزیکی  **آنتالپی تغییرات فیزیکی
 **آنتالپی تشکیل  **آنتالپی تشکیل
 **آنتالپی انحلال  **آنتالپی انحلال
 **آنتالپی یونیزاسیون  **آنتالپی یونیزاسیون
 **آنتالپی الکترون گیرندگی  **آنتالپی الکترون گیرندگی
 **آنتالپی تشکیل و تفکیک پیوند  **آنتالپی تشکیل و تفکیک پیوند
 **آنتالپی احتراق  **آنتالپی احتراق
 **آنتالپی هیدروژنه کردن  **آنتالپی هیدروژنه کردن
 **آنتالپی تشکیل مواد در محلول  **آنتالپی تشکیل مواد در محلول
 **آنتالپی تشکیل یونهای منفرد در محلول  **آنتالپی تشکیل یونهای منفرد در محلول
 **آنتالپی آبپوشی  **آنتالپی آبپوشی
 **آنتالپی شبکه  **آنتالپی شبکه
 *اندازه گیری گرمای واکنش  *اندازه گیری گرمای واکنش
 **با استفاده از آنتالپی های تشکیل  **با استفاده از آنتالپی های تشکیل
 **با استفاده از انرژیهای پیوند  **با استفاده از انرژیهای پیوند
 **به کمک قانون هس  **به کمک قانون هس
 *ظرفیت گرمایی مواد  *ظرفیت گرمایی مواد
 **مقدمه  **مقدمه
 **گرماسنجی  **گرماسنجی
 *وابستگی آنتالپی و واکنشها به دما  *وابستگی آنتالپی و واکنشها به دما
 ترمودینامیک  ترمودینامیک
 *مفاهیم و تعاریف  *مفاهیم و تعاریف
 **کار ، گرما ، انرژی  **کار ، گرما ، انرژی
 **سیستم و محیط  **سیستم و محیط
 ***تعریف سیستم و محیط  ***تعریف سیستم و محیط
 ***انواع سیستم  ***انواع سیستم
 **کمیت های شدتی و مقداری  **کمیت های شدتی و مقداری
 **توابع حالت و مسیر  **توابع حالت و مسیر
 **قراردادی برای علامت ها  **قراردادی برای علامت ها
 *قانون اول ترمودینامیک  *قانون اول ترمودینامیک
 **مقدمه  **مقدمه
 **انرژی درونی  **انرژی درونی
 **بیان قانون اول ترمودینامیک  **بیان قانون اول ترمودینامیک
 **انواع کار  **انواع کار
 **فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر  **فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر
 **محاسبه کار انبساطی  **محاسبه کار انبساطی
 **انبساط آزاد  **انبساط آزاد
 **فرآیند آدیاباتیک  **فرآیند آدیاباتیک
 **آنتالپی  **آنتالپی
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی  ***رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی
 *قانون دوم ترمودینامیک  *قانون دوم ترمودینامیک
 **مقدمه  **مقدمه
 **آنتروپی  **آنتروپی
 **محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط  **محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط
 **اثر دما بر آنتروپی  **اثر دما بر آنتروپی
 **تغییر آنتروپی فرآیندها  **تغییر آنتروپی فرآیندها
 **آنتروپی مطلق  **آنتروپی مطلق
 **انرژی آزاد گیبس  **انرژی آزاد گیبس
 *قانون سوم ترمودینامیک  *قانون سوم ترمودینامیک
 **بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیک  **بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیک
 **چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین  **چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین
 مایعات و جامدات  مایعات و جامدات
 *توجیه حالات سه گانه  *توجیه حالات سه گانه
 *نیروهای میان مولکولی  *نیروهای میان مولکولی
 **نیروهای واندروالس و لاندن  **نیروهای واندروالس و لاندن
 **پیوند هیدروژنی  **پیوند هیدروژنی
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی  ***چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی
 ***بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی  ***بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی
 ***اثرات پیوند هیدروژنی  ***اثرات پیوند هیدروژنی
 ****کشش سطحی  ****کشش سطحی
 ****نقطه ذوب و جوش  ****نقطه ذوب و جوش
 ****آنتالپی تبخیر و ذوب  ****آنتالپی تبخیر و ذوب
 ****گرانروی  ****گرانروی
 ****فشار بخار  ****فشار بخار
 ***پیوند هیدروژنی در آب  ***پیوند هیدروژنی در آب
 ***پیوند هیدروژنی در HF  ***پیوند هیدروژنی در HF
 ***حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی  ***حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی
 *تغییر حالت مواد  *تغییر حالت مواد
 **تغییر حالت با تشکیل یا گسستن پیوند  **تغییر حالت با تشکیل یا گسستن پیوند
 +#@
 +@#16:
 *مایعات  *مایعات
 **حالت مایع  **حالت مایع
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***مفهوم نفوذ  ***مفهوم نفوذ
 ***گرانروی  ***گرانروی
 ***کشش سطحی  ***کشش سطحی
 ***توزیع انرژی جنبشی یک مایع  ***توزیع انرژی جنبشی یک مایع
 **فشار بخار  **فشار بخار
 **پدیده های تغییر حالت فیزیکی مواد  **پدیده های تغییر حالت فیزیکی مواد
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***تبخیر  ***تبخیر
 ***میعان  ***میعان
 ***نقطه جوش  ***نقطه جوش
 ***نقطه انجماد  ***نقطه انجماد
 **نمودارهای فاز سیستم های تک جزئی  **نمودارهای فاز سیستم های تک جزئی
 *جامدات  *جامدات
 **انواع جامدات بلوری  **انواع جامدات بلوری
 ***جامدات فلزی  ***جامدات فلزی
 ****مکعبی مرکز پر  ****مکعبی مرکز پر
 ****مکعبی وجوه مرکز پر  ****مکعبی وجوه مرکز پر
 ****شش گوشه ای تنگچین  ****شش گوشه ای تنگچین
 ***جامدات یونی  ***جامدات یونی
 ****شبکه بلور  ****شبکه بلور
 ****سلول واحه  ****سلول واحه
-*****تعریف سلول واحه
*****انواع سلول واحه
+****تعریف سلول واحه
****انواع سلول واحه
 ****عدد کوئوردیناسیون  ****عدد کوئوردیناسیون
 ****تعداد اتمهای سلول واحد  ****تعداد اتمهای سلول واحد
 ****محاسبه شعاع های یونی  ****محاسبه شعاع های یونی
 ****تعیین ساختار بلور ، معادله براگ  ****تعیین ساختار بلور ، معادله براگ
 ****نقص های شبکه ای  ****نقص های شبکه ای
 ***جامدات مشبک ( کووالانسی )  ***جامدات مشبک ( کووالانسی )
 ***جامدات مولکولی  ***جامدات مولکولی
 ***جدول خواص جامدات بلوری  ***جدول خواص جامدات بلوری
 محلول ها  محلول ها
 *ماهیت محلول ها  *ماهیت محلول ها
 *انحلال پذیری  *انحلال پذیری
 **اهمیت پدیده انحلال  **اهمیت پدیده انحلال
 **فرآیند انحلال  **فرآیند انحلال
 **قواعد انحلال پذیری  **قواعد انحلال پذیری
 **محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده  **محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده
 **تغییرات انرژی ضمن انحلال  **تغییرات انرژی ضمن انحلال
 **اثر دما و فشار بر انحلال پذیری  **اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
 ***اصل لوشاتلیه  ***اصل لوشاتلیه
 ***قانون هنری  ***قانون هنری
 *غلظت محلول ها  *غلظت محلول ها
 **درصد وزنی  **درصد وزنی
 **کسر مولی  **کسر مولی
 **مولاریته  **مولاریته
 **مولالیته  **مولالیته
 **نرمالیته  **نرمالیته
 *محلول های الکترولیت  *محلول های الکترولیت
 *فشار بخار محلولها  *فشار بخار محلولها
 *محلولهای ایده آل  *محلولهای ایده آل
 **مقدمه  **مقدمه
 **قانون رائول  **قانون رائول
 *محلولهای حقیقی  *محلولهای حقیقی
 **انحراف از حالت ایده آل  **انحراف از حالت ایده آل
 **محلول آزئوتروپ  **محلول آزئوتروپ
 *خواص غلظتی ( کولیوگاتیو )  *خواص غلظتی ( کولیوگاتیو )
 **مقدمه  **مقدمه
 **کاهش فشار بخار محلولها  **کاهش فشار بخار محلولها
 **صعود نقطه جوش محلولها  **صعود نقطه جوش محلولها
 **نزول نقطه انجماد محلولها  **نزول نقطه انجماد محلولها
 **ضریب وانتسهف  **ضریب وانتسهف
 **پدیده اسمز  **پدیده اسمز
 *انواع مخلوطها  *انواع مخلوطها
 شیمی آلی  شیمی آلی
 *مقدمه ای بر شیمی آلی  *مقدمه ای بر شیمی آلی
 *هیدروکربن ها  *هیدروکربن ها
 *مقدمه  *مقدمه
 **هیدروکربن های آلیفاتیک  **هیدروکربن های آلیفاتیک
 ***آلکان ها  ***آلکان ها
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
-*****نامگذاری آلکیل ها +****نامگذاری آلکیل ها
 ****ایزومری  ****ایزومری
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
-*****واکنش سوختن و تجزیه عنصری آلکانها
*****هالوژن دار کردن آلکان ها
+****واکنش سوختن و تجزیه عنصری آلکانها
****هالوژن دار کردن آلکان ها
 ***سیکلو آلکانها  ***سیکلو آلکانها
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
 ****ایزومری  ****ایزومری
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****آرایش فضایی  ****آرایش فضایی
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
 ***آلکن ها  ***آلکن ها
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
 ****ایزومری و ساختار  ****ایزومری و ساختار
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****تهیه آلکن ها  ****تهیه آلکن ها
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
 ***آلکین ها  ***آلکین ها
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
 ****ایزومری و ساختار  ****ایزومری و ساختار
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****تهیه آلکین ها  ****تهیه آلکین ها
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
 **هیدرو کربن های آروماتیک  **هیدرو کربن های آروماتیک
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***حلقه بنزن و مشتقات  ***حلقه بنزن و مشتقات
 ****ساختار بنزن  ****ساختار بنزن
 ****نامگذاری مشتقات بنزن  ****نامگذاری مشتقات بنزن
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
-*****واکنش های جانشینی الکتروفیلی
******مقدمه
******نیترو دار کردن
******سولفون دار کردن
******هالوژن دار کردن
******آلکیل دار کردن
******آسیل دار کردن
+****واکنش های جانشینی الکتروفیلی
****مقدمه
****نیترو دار کردن
****سولفون دار کردن
****هالوژن دار کردن
****آلکیل دار کردن
****آسیل دار کردن
 ****اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن  ****اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن
 *ترکیبات اکسیژن دار  *ترکیبات اکسیژن دار
 **با باند یگانه C-O  **با باند یگانه C-O
 ***الکل ها  ***الکل ها
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****تهیه الکل  ****تهیه الکل
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
 ****الکل های چند عاملی  ****الکل های چند عاملی
 ****فنول  ****فنول
 ***اتر ها  ***اتر ها
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****تهیه اتر  ****تهیه اتر
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
 **با باند دوگانه C=O  **با باند دوگانه C=O
 ***آلدهید کتون  ***آلدهید کتون
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****تهیه آلدهید و کتون ها  ****تهیه آلدهید و کتون ها
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
 ***کربوکسیلیک اسید و استر  ***کربوکسیلیک اسید و استر
 ****مقدمه  ****مقدمه
 ****نامگذاری  ****نامگذاری
 ****خواص فیزیکی  ****خواص فیزیکی
 ****تهیه اسید و استر  ****تهیه اسید و استر
 ****خواص شیمیایی  ****خواص شیمیایی
 *ترکیبات نیتروژن دار  *ترکیبات نیتروژن دار
 **آمین ها  **آمین ها
 ***مقدمه  ***مقدمه
 ***نامگذاری  ***نامگذاری
 ***ایزومری  ***ایزومری
 ***خواص فیزیکی  ***خواص فیزیکی
 ***تهیه آمین ها  ***تهیه آمین ها
 ***خواص شیمیایی  ***خواص شیمیایی
 *پلیمرها  *پلیمرها
 +#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [08:11 ]   31   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:44 ]   30   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:19 ]   29   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [10:45 ]   28   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:03 ]   27   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [12:33 ]   26   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [10:48 ]   25   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [09:47 ]   24   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [08:38 ]   23   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [12:38 ]   22   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [11:35 ]   21   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:17 ]   20   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:12 ]   19   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [09:55 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [07:58 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 آذر 1385 [06:00 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 آذر 1385 [10:09 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:40 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..