منو
 صفحه های تصادفی
اعلام آمادگی امام علی علیه السلام برای مرگ
لینئیت
بطری
تیره ژشیریاسه
تیره زراوند
دفتر روزنامه
سرگرمیهای شیمی
مشکلات رایج دهان و دندان
یافتن راه به کمک قطب نما
واحدهای درسی مهندسی عمران
 کاربر Online
385 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد ریاضی

!ریاضی
*هندسه
**ترسیم های هندسی
***مکان هندسی
**تشابه
***مرکز تشابه
***تجانس
**مثلث و ویژگی های آن
***دایره محاطی و محیطی
***میانه ها
***نیمسازها
***ارتفاع ها
***خط اویلر
***دایره 9 نقطه
***قانون سینوس ها و کسینوس ها
***قضیه استوارت
***مثلث های عمودی
**چهار ضلعیها
***چهار ضلعیهای محاطی
***قضیه بطلمیوس
***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت
***قضیه سوا
***قضیه منلائوس
***خط سیمسون
***قضیه پاپوس
***قضیه پاسکال
***قضیه پروانه
***قضیه دزارگ
**ویژگی های دایره
***قوت نقطه نسبت به دایره
***محور اصلی دو دایره
***دایره های متعامد
***نقاط وارون
***قطب و قطبی
**تبدیلات هندسی
***انتقال
*** ((نیم دور ))
*** ((تقارن محوری ))
*** ((دوران))


*هندسه برداری
** ((تعاریف و خواص پایه بردارها ))
** ((خط و تقسیم پاره خط ))
** ((مرکز ثقل مثلث ))
** ((بردار و انتقال ))
** ((ضرب داخلی بردارها ))
** ((هم خطی ))
** ((همرسی))
** ((ضرب خارجی ))
** ((نابرابریهای هندسه برداری ))
** ((تعیین مکان هندسی ))


*((هندسه اعداد مختلط ))
**(( اعداد مختلط ))
*** ((zبار))
*** ((نرم یا مدول ))
***معادله های درجه دوم
*** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط ))
*** ((نابرابری مثلثی ))
*** ((نمای مختلط ))
*** ((صفحه مختلط ))
***قضیه دموار
*** ((ریشه n ام واحد ))
** ((عنصر های اساسی هندسه ))
***نقطه
***خط
*** ((زاویه(المپیاد) ))
*** ((توازی ))
*** ((تعامد))
*** ((پاره خط و تقسیم پاره خط ))
*** ((تشابه مثلث ها ))
*** ((دایره نقطه تماس و خط مماس ))
*** ((هم خط بودن ))
** ((مثلث و اجزای آن ))
*** ((مثلث متساوی الساقین ))
*** ((مثلث قائم الزاویه ))
*** ((مثلث متساوی الاضلاع ))
*** ((مرکز دایره محیطی ))
*** ((پای میانه ))
*** ((پای نیمساز ))
*** ((مرکز دایره محاطی ))
***مرکز ثقل
***مرکز ارتفاعی
***پای ارتفاع
** ((تبدیلات هندسی ))
*** ((انتقال(المپیاد) ))
*** ((دوران ))
*** ((تقارن و بازتاب))
*** ((تجانس))
*** ((تجانس مارپیچی))
** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها ))
*** ((متوازی الضلاع ))
*** ((چهار ضلعیهای محاطی ))
*** ((چهار ضلعیهای محیطی ))
** ((هم خط بودن و هم دایره بودن ))
** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط ))
*** ((دوران بردارها ))
*** ((تجانس مارپیچی بردارها))
**قضایای هندسی
*** ((قضیه بطلمیوس- اویلر ))
*** ((قضیه کلیفرد))
*** ((دایره 9 نقطه ))
*** ((خط سیسمن ))
*** ((تعمیم های قضیه سیمسون ))
*** ((قضیه های کانتور ))
*** ((قضیه فویر باخ ))
*** ((قضیه مورلی ))
**تبدیلهای موبیوس
***((تصویر گنجنگاشتی))
*** ((تبدیلهای موبیوس ))
*** ((نسبت های نا همساز ))
*** ((اصل تقارن ))
*** ((یک جفت دایره ))
*** ((دسته دایره ها ))
*** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس ))
***(( انعکاس ))
*** ((الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی ))
***تبدیلهای آفین و تصویری


*هندسه تصویری
** ((تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند))
** ((قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی))
** ((تبدیل تصویری یک خط و یک دایره))
**قطبی معکوس
**دایره مزدوج یک مثلث
**مقطعهای مخروطی
**کانون ها و خطهای هادی
**صفحه تصویری
**مقطعهای مخروطی مرکز دار
**تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی


*هندسه نوین
**قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث
**هندسه توموان
**دایره های آپولونیوسی
**خطوط هم زاویه
**هندسه بروکار
**دایره های تاکر
**قطب ارتفاعی


*هندسه انعکاسی
**جفت نقطه های جداساز
**نسبت نا همساز
**انعکاس
**انعکاس در صفحه
**دایره های عمود بر هم
**قضیه فویر باخ
**دسته دایره ها
**انحراف انعکاسی
**تابع های هذلولوی


*هندسه نا اقلیدسی
** ((هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی ))
**افکنشی
**گروه تبدیلهای تصویری
**قضیه دزارگ
**تعریف و اثبات ناوردایی
**کاربرد در چهارضلعی کامل
**نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
**عناصر ایده آل و تصویر کردن
**نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است
**کاربرد در قضیه پاسکال
**کاربرد در قضیه بریانشن
**دو گانی
**نمایش تحلیلی
**مختصات همگن
**ترسیم با خط کش تنها
**هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
**ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
**مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
**قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
**هذلولیوار
**روش اصل موضوعی
**هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
**هندسه و واقعیت
**مدل پوانکاره
**هندسه بیضوی یا ریمانی


*ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
**مقدمه
**اثبات های امکان ناپذیری و جبر
**ترسیم های هندسی بنیادی
***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
***چند ضلعی های منتظم
***مساله آپولونیوس
**عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
***نظریه کلی
***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
**حل ناپذیری سه مساله یونانی
***تضعیف مکعب
***قضیه ای درباره معادله درجه سوم
***تثلیث زاویه
***هفت ضلعی منتظم
***توضیحی درباره مساله تربیع دایره
**روشهای گوناگون ترسیم
***توضیات کلی
***ویژگی های انعکاس
***ترسیم هندسی نقطه های منعکس
***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها
**ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها
***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب
***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی
***عاکسهای پوسیله و هارت
***انعکاس های مکرر


*استقرا در هندسه


*نابرابری هندسی
**میانگین های حسابی و هندسی
**قضیه های برابر محیطی
***ماکسیمم و مینیمم
***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
***کوشش اشتاینر


*((چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله ))
**روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی
**(( روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه ))
**روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای
** ((بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی ))


*جبر
**دنباله های اعداد
**همگرایی دنباله ها
**دنباله های همگرایی مهم
**دنباله های بازگشتی
**دنباله های متناوب عددی
**دو دنباله خاص
**سریها و آزمون همگرایی
**چندجمله های تیلور
**ضریبهای دو جمله ای
**سری های ادغامی
**سری های توانی
**اعداد مختلط
**نمایش هندسی اعداد مختلط
**فرمول اویلر
**تبدیل های هندسی با استفاده از اعداد مختلط
**جبر و اتحادهای جبری
**تجزیه یکتای چند جمله ای ها
**قضیه اتحاد
**جبر مجرد
**نامساوی
**واسطه ها
**کوشی - شوارتز
**هادی پولیا
**چبیشف
**نامساوی مثلثی
**بررسیهای تابعی
**کاربرد سریها در نامساوی ها
**اصل فشار
**چند جمله ای ها
**((معادلات تابعی))
**((تابع و حد))
**((متغیر و تابع))
**تعریف و مثال
**((اندازه زاویه بر حسب رادیان))
**((نمودار تابع‏ . تابع های وارون))
**((ترکیب تابع ها))
**پیوستگی
**تابع چند متغیره
**تابع و تبدیل
**حد
**دنباله an
**دنباله یکنوا
**عدد اویلرe
**عدد پی
**کسر مسلسل
**میل کردن پیوسته به حد
**مقدمه و تعریف کلی
**ملاحظاتی درباره مفهوم حد
**حد
**تعریف دقیق پیوستگی
**دو قضیه بنیادی درباره تابعهای پیوسته
**قضیه بولتسانو
**قضیه وایرشتراس
**قضیه ای درباره دنباله ها
**کاربرد قضیه بولتسانو
**کاربرد های هندسی
**کاربرد در یک مسئله مکانیک
**ماکسیمم و مینیمم
**نقطه های مانا و حساب دیفرانسیل
**نقطه های فرین و مانا
**ماکسیمم و مینیمم های تابع های چند متغیره
**نقطه های مینی ماکس و توپولوژی
**فاصله یک نقطه تا یک رویه
**مسئله مثلث شوارتس
**اثبات شوارتس
**مثلثی با یک زاویه منفرجه
**مثلثی که یک به وسیله پرتوهای نور تشکیل می شود
**مسئله های بازتاب و حرکت ارگودیک
**مساله اشتاینر
**تعمیم مسئله اشتاینر به مسئله شبکه راه ها
**مقدار های فرین و نابرابریها
**میانگین حسابی و هندسی دو کمیت مثبت
**تعمیم به n متغیر
**روش کمترین مربعات
**وجود مقدار فرین
**مسئله برابر محیطی
**حساب وردشها
**مقدمه
**حساب وردشها اصل فرما در اپتیک
**راه حل برنولی برای مساله کوتاهترین زمان
**ژئودزیکها روی کره
**حل تجربی مساله های مینیمم
**مقدمه
**آزمایشهای لایه صابون
**آزمایشهای تازه در مورد مساله پلاتو
**حل تجربی مساله های ریاضی دیگر
**حساب دیفرانسیل انتگرال
**انتگرال
**مساحت به منزله حد
**انتگرال
**ملاحظاتی درباره مفهوم انتگرال
**قواعد حساب دیفرانسیل
**مشتق
**مشتق به منزله شیب
**مشتق به منزله حد
**مشتق تابعهای مثلثاتی
**مشتق گیری و پیوستگی
**مشتق و سرعت
**معنی هندسی مشتق دوم
**فن مشتقگیری
**نماد لایب نیتس و بینهایت کوچک
**قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال
**قضیه بنیادی
**کاربردهای اولیه
**فرمول لایب نیتس برای پی
**تابع نمایی و لگاریتم
**تابع نمایی
**فرمول های مشتق گیری
**عبارتهای حدی eوexوlog x
**سری نامتناهی برای لگاریتم
**معادله های دیفرانسیل
**تعریف
**معادله دیفرانسیل تابع نمایی
**ساده ترین ارتعاشها
**قانون نیوتن درباره دینامیک
**مساله های گوناگون
**تئوری اعداد
**مقدمه
**تئوری اعداد چیست
**خواص جبری اعداد صحیح
**انواع برهانها و مثالهایی چنین
**دستگاه های نمایش اعداد
**تاریخ نخستین تئوری اعداد
**بخش پذیری
**ب.م.م و ک.م.م
**اعداد اول
**غربال اراتستن
**اعداد اول مرسن
**اعداد فرما
**قضیه اعداد اول
**قضیه دیریکله
**حدس گلدباخ و چند مسئله باز دیگر
**همنهشتی
**دستگاه کامل مانده ها و مخفف مانده ها
**قضیه فرما و ویلسون
**مرتبه
**همنهشتی چند جمله ای ها
**معادلات دیوفانتی خطی
**معادلات دیوفانتی غیرخطی
**معادله فیثاغورثی
**نزول نامتناهی
**نقاط گویا روی خمها
**هندسه اعداد
**ریشه اولیه و گروه Um
**ریشه اولیه
**ساختمان Um
**مانده های قوه nام
**کاربردی در معادله فرما
**مانده مربعی
**مقدمه
**مانده های مربعی برای اعداد اول و نماد لژاندر
**قانون تقابل مربعی
**نماد ژاکوبی
**تجزیه اعداد صحیح بزرگ
**توابع حسابی
**مقدمه
**تابع موبیوس
**تابع جزء صحیح
**مجموع مربعات
**مقدمه
**نمایش های اولیه برای مجموع دو مربع
**تعداد کل نمایش ها
**مجموع سه مربع
**مجموع چهار مربع
**مساله وارینگ
**معادلات مربعی و میدانهای مربعی
**قضیه لژاندر
**معادله پل
**عددی جبری و عددهای صحیح جبری
**حساب در میدانهای مربعی
**تقریبات سیاله ای
**رشته های فری و قضیه هورتیس
**تقریبهای بهین برای یک عدد حقیقی
**کسر مسلسل نامتناهی
**اصم مربعی
**کاربرد در معادله پل و تجزیه
**هم ارزی
**اعداد
**متعادلی بودن e
**بخش پذیری در Q
**بخش پذیری در Z
**استقرا در حساب
**مقدمه
**اثبات اتحاد ها
**مسائل مثلثات و جبر
**اثبات نامساوی ها
**اثبات بعضی قضایای جبر مقدماتی
**بسط کسر های گویا
**مقدمه
**تعریفها و نماد گذاری
**بسط کسر های گویا
**همگراها و ویژگی های آنها
**تفاضلهای همگراها
**بسط عددهای گنگ
**مقدمه
**همگراها
**مفاهیمی از حد
**کسرهای مسلسل نامتناهی
**مقدمه
**کسرهای مسلسل دوره ای محض
**گنگهای درجه دوم
**گنگهای درجه دوم ساده شده
**قضیه لاگرانژ
**کسرهای مسلسل N
**معادله پل x2-Ny2=+1
**چگونگی تعیین جوابهای دیگر معادله پل
**مساله های گوناگون
**ترکیبیات
**استقرا
**استقرای ضعیف
**استقرای چند گانه
**عمل قهقرایی
**استقرای قوی
**تکنیک های استقرایی
**استقرای چند گانه
**خطاهای استقرا
**آنالیز ترکیبی
**اصل جمع و اصل ضرب
**فاکتوریل و ضرب
**تبدیل دوری
**ترکیب
**تناظر یک به یک
**دوگونه شمردن
**نظریه دو جمله ای ها
**نظریه چند جمله ای ها
**اصل شمول و عدم شمول
**چند حالت خاص
**اصل شمول و عدم شمول
**پریشها
**کاربردهایی از اصل شمول و عدم شمول
**ترکیبهای با تکرار و اتحادهای ترکیبیاتی
**معادله های خطی با ضرایب واحد
**ترکیبهای با تکرار
**اتحادهای ترکیبیاتی
**اصل لانه کبوتری
**اعداد رمزی
**اصل ناوردایی
**رنگ آمیزی
**اصل اکسترمال
**نظریه مجموعه ها
**روابط بازگشتی
**بدست آوردن رابطه های بازگشتی
**رابطه بازگشی خطی مرتبه اول
**چند مسئله هندسی
**استفاده از دنباله های کمکی
**افرازهای عددهای طبیعی و توزیعها
**افرازهای مرتب
**افرازها و نمودارها
**مسئله هایی از توزیع ها
**نظریه بازی ها
**نیمبل
**نیم
**نیم پکر
**بازیهای منصفانه
**نیم لاسکر
**کپه های نیم تقلبی
**مجموع بازی ها
**قاعده کمترین ناموجود
**کرم
**قضیه اسپراگ گراندی
**کیلز
**بازی گراندی
**دوستم دارد. دوستم ندارد
**کلم بروکسلی
**گره ها
**بازی های تفاضلی
**بازی های هشت هشتی و کد گای- اسمیت
**شطرنج داوسون
**چه وقت دنباله های نیم متناوب اند
**سه ضربدر
**فضاهای پر صفر و هم مجموعه های معمولی
**نیم وارون و یک هشدار ناخوشایند
**بازیهای سکه برگردان
**بازیهای دارای محدودیت
**شلغم
**خوکل
**تقارن
**بازی ولتر
**روش مجاورسازی
**الگوهای نواری
**هرس کردن بوته های سبز
**دوری
**تابع مولد
**شمارش با استفاده از تابع مولد
**دنباله بازگشتی
**حل معادله بازگشتی از طریق معادله مشخصه
**حل معادله بازگشتی از طریق تابع مولد
**مساله های گوناگون
((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی I ))
((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی II ))
((قضیه اساسی جبر، اتحاد ویت و قضیه لاگرانژ))
((بررسی چندجمله ایها با ضرایب صحیح و گویا))
((قضایای متفرقه چندجمله ایها))
((جمعبندی ایده های حل مسائل چندجمله ای))
((روش لاگرانژ در اثبات نامساویها))
((نامساوی ینسن))
((تابع و حد))
((متغیر و تابع))
((اندازه زاویه بر حسب رادیان))
((نمودار تابع))
((ترکیب تابعها))
((توابع کوشی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [07:45 ]   11   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [07:24 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:45 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 جمعه 03 شهریور 1385 [06:06 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [13:40 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [13:30 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [09:32 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [07:58 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [14:42 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:10 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [12:00 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..