منو
 صفحه های تصادفی
کنترل شیمیایی علف های هرز
توحید و توکل
واکنشهای شامل ایزومرهای فضایی
ماه صفر
فشار خون بالا
انواع محیطهای دریایی رسوبی
رشته زبان و ادبیات فارسی
یزید پسر معاویه «64-60 ه ق ، 683-680 م»
امام هادی علیه السلام و خبر غیبی از درگذشت پدر
استقلال ایرلند
 کاربر Online
566 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد ریاضی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-251Lines: 1-537
 +^@#16:
 !ریاضی !ریاضی
 *هندسه *هندسه
 **ترسیم های هندسی  **ترسیم های هندسی
 ***مکان هندسی  ***مکان هندسی
 **تشابه  **تشابه
 ***مرکز تشابه  ***مرکز تشابه
 ***تجانس  ***تجانس
 **مثلث و ویژگی های آن  **مثلث و ویژگی های آن
 ***دایره محاطی و محیطی  ***دایره محاطی و محیطی
 ***میانه ها  ***میانه ها
 ***نیمسازها  ***نیمسازها
 ***ارتفاع ها  ***ارتفاع ها
 ***خط اویلر  ***خط اویلر
 ***دایره 9 نقطه  ***دایره 9 نقطه
 ***قانون سینوس ها و کسینوس ها  ***قانون سینوس ها و کسینوس ها
 ***قضیه استوارت  ***قضیه استوارت
 ***مثلث های عمودی  ***مثلث های عمودی
 **چهار ضلعیها  **چهار ضلعیها
 ***چهار ضلعیهای محاطی  ***چهار ضلعیهای محاطی
 ***قضیه بطلمیوس  ***قضیه بطلمیوس
 ***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت  ***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت
 ***قضیه سوا  ***قضیه سوا
 ***قضیه منلائوس  ***قضیه منلائوس
 ***خط سیمسون  ***خط سیمسون
 ***قضیه پاپوس  ***قضیه پاپوس
 ***قضیه پاسکال  ***قضیه پاسکال
 ***قضیه پروانه  ***قضیه پروانه
 ***قضیه دزارگ  ***قضیه دزارگ
 **ویژگی های دایره  **ویژگی های دایره
 ***قوت نقطه نسبت به دایره  ***قوت نقطه نسبت به دایره
 ***محور اصلی دو دایره  ***محور اصلی دو دایره
 ***دایره های متعامد  ***دایره های متعامد
 ***نقاط وارون  ***نقاط وارون
 ***قطب و قطبی  ***قطب و قطبی
 **تبدیلات هندسی  **تبدیلات هندسی
 ***انتقال  ***انتقال
 *** ((نیم دور )) *** ((نیم دور ))
 *** ((تقارن محوری )) *** ((تقارن محوری ))
 *** ((دوران)) *** ((دوران))
 *هندسه برداری *هندسه برداری
 ** ((تعاریف و خواص پایه بردارها )) ** ((تعاریف و خواص پایه بردارها ))
 ** ((خط و تقسیم پاره خط )) ** ((خط و تقسیم پاره خط ))
 ** ((مرکز ثقل مثلث )) ** ((مرکز ثقل مثلث ))
 ** ((بردار و انتقال )) ** ((بردار و انتقال ))
 ** ((ضرب داخلی بردارها )) ** ((ضرب داخلی بردارها ))
 ** ((هم خطی )) ** ((هم خطی ))
 ** ((همرسی))  ** ((همرسی))
 ** ((ضرب خارجی )) ** ((ضرب خارجی ))
 ** ((نابرابریهای هندسه برداری )) ** ((نابرابریهای هندسه برداری ))
 ** ((تعیین مکان هندسی )) ** ((تعیین مکان هندسی ))
-
+#@
@#16:
 *((هندسه اعداد مختلط )) *((هندسه اعداد مختلط ))
 **(( اعداد مختلط )) **(( اعداد مختلط ))
 *** ((zبار))  *** ((zبار))
 *** ((نرم یا مدول )) *** ((نرم یا مدول ))
 ***معادله های درجه دوم  ***معادله های درجه دوم
 *** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط )) *** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط ))
 *** ((نابرابری مثلثی )) *** ((نابرابری مثلثی ))
 *** ((نمای مختلط )) *** ((نمای مختلط ))
 *** ((صفحه مختلط )) *** ((صفحه مختلط ))
 ***قضیه دموار  ***قضیه دموار
 *** ((ریشه n ام واحد )) *** ((ریشه n ام واحد ))
 ** ((عنصر های اساسی هندسه )) ** ((عنصر های اساسی هندسه ))
 ***نقطه  ***نقطه
 ***خط  ***خط
 *** ((زاویه(المپیاد) ))  *** ((زاویه(المپیاد) ))
 *** ((توازی )) *** ((توازی ))
 *** ((تعامد))  *** ((تعامد))
 *** ((پاره خط و تقسیم پاره خط )) *** ((پاره خط و تقسیم پاره خط ))
 *** ((تشابه مثلث ها )) *** ((تشابه مثلث ها ))
 *** ((دایره نقطه تماس و خط مماس )) *** ((دایره نقطه تماس و خط مماس ))
 *** ((هم خط بودن )) *** ((هم خط بودن ))
-** ((مثلث و اجزای آن )) +**مثلث و اجزای آن
 *** ((مثلث متساوی الساقین )) *** ((مثلث متساوی الساقین ))
 *** ((مثلث قائم الزاویه )) *** ((مثلث قائم الزاویه ))
-*** ((مثلث متساوی الاضلاع )) +*** ((مثلث متساوی الاضلاع«المپیاد» ))
 *** ((مرکز دایره محیطی )) *** ((مرکز دایره محیطی ))
 *** ((پای میانه )) *** ((پای میانه ))
 *** ((پای نیمساز )) *** ((پای نیمساز ))
 *** ((مرکز دایره محاطی )) *** ((مرکز دایره محاطی ))
 ***مرکز ثقل  ***مرکز ثقل
 ***مرکز ارتفاعی  ***مرکز ارتفاعی
 ***پای ارتفاع  ***پای ارتفاع
 ** ((تبدیلات هندسی )) ** ((تبدیلات هندسی ))
 *** ((انتقال(المپیاد) )) *** ((انتقال(المپیاد) ))
 *** ((دوران )) *** ((دوران ))
 *** ((تقارن و بازتاب))  *** ((تقارن و بازتاب))
 *** ((تجانس))  *** ((تجانس))
 *** ((تجانس مارپیچی))  *** ((تجانس مارپیچی))
 ** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها )) ** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها ))
 *** ((متوازی الضلاع )) *** ((متوازی الضلاع ))
 *** ((چهار ضلعیهای محاطی )) *** ((چهار ضلعیهای محاطی ))
 *** ((چهار ضلعیهای محیطی )) *** ((چهار ضلعیهای محیطی ))
 ** ((هم خط بودن و هم دایره بودن )) ** ((هم خط بودن و هم دایره بودن ))
 ** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط )) ** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط ))
 *** ((دوران بردارها )) *** ((دوران بردارها ))
 *** ((تجانس مارپیچی بردارها))  *** ((تجانس مارپیچی بردارها))
 **قضایای هندسی  **قضایای هندسی
 *** ((قضیه بطلمیوس- اویلر )) *** ((قضیه بطلمیوس- اویلر ))
-*** ((قضیه کلیفرد)) +***قضیه کلیفرد
 *** ((دایره 9 نقطه )) *** ((دایره 9 نقطه ))
 *** ((خط سیسمن )) *** ((خط سیسمن ))
 *** ((تعمیم های قضیه سیمسون )) *** ((تعمیم های قضیه سیمسون ))
 *** ((قضیه های کانتور )) *** ((قضیه های کانتور ))
 *** ((قضیه فویر باخ )) *** ((قضیه فویر باخ ))
 *** ((قضیه مورلی )) *** ((قضیه مورلی ))
 **تبدیلهای موبیوس  **تبدیلهای موبیوس
 ***((تصویر گنجنگاشتی))  ***((تصویر گنجنگاشتی))
 *** ((تبدیلهای موبیوس )) *** ((تبدیلهای موبیوس ))
 *** ((نسبت های نا همساز )) *** ((نسبت های نا همساز ))
 *** ((اصل تقارن )) *** ((اصل تقارن ))
 *** ((یک جفت دایره )) *** ((یک جفت دایره ))
 *** ((دسته دایره ها )) *** ((دسته دایره ها ))
 *** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس )) *** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس ))
 ***(( انعکاس )) ***(( انعکاس ))
-*** ((الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی )) +***الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی
 ***تبدیلهای آفین و تصویری  ***تبدیلهای آفین و تصویری
-
+#@
@#16:
 *هندسه تصویری  *هندسه تصویری
-** ((تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند))
** ((قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی))
** ((تبدیل تصویری یک خط و یک دایره))
+**تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه
**تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه
**تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند
**قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی
**تبدیل تصویری یک خط و یک دایره
 **قطبی معکوس  **قطبی معکوس
 **دایره مزدوج یک مثلث  **دایره مزدوج یک مثلث
 **مقطعهای مخروطی  **مقطعهای مخروطی
 **کانون ها و خطهای هادی  **کانون ها و خطهای هادی
 **صفحه تصویری  **صفحه تصویری
 **مقطعهای مخروطی مرکز دار  **مقطعهای مخروطی مرکز دار
 **تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی  **تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی
 *هندسه نوین  *هندسه نوین
 **قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث  **قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث
 **هندسه توموان  **هندسه توموان
 **دایره های آپولونیوسی  **دایره های آپولونیوسی
 **خطوط هم زاویه  **خطوط هم زاویه
 **هندسه بروکار  **هندسه بروکار
 **دایره های تاکر  **دایره های تاکر
 **قطب ارتفاعی  **قطب ارتفاعی
-
+#@
@#16:
 *هندسه انعکاسی  *هندسه انعکاسی
 **جفت نقطه های جداساز  **جفت نقطه های جداساز
 **نسبت نا همساز  **نسبت نا همساز
 **انعکاس  **انعکاس
 **انعکاس در صفحه  **انعکاس در صفحه
 **دایره های عمود بر هم  **دایره های عمود بر هم
 **قضیه فویر باخ  **قضیه فویر باخ
 **دسته دایره ها  **دسته دایره ها
 **انحراف انعکاسی  **انحراف انعکاسی
 **تابع های هذلولوی  **تابع های هذلولوی
 *هندسه نا اقلیدسی  *هندسه نا اقلیدسی
-** ((هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی )) +**هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی
 **افکنشی  **افکنشی
 **گروه تبدیلهای تصویری  **گروه تبدیلهای تصویری
 **قضیه دزارگ  **قضیه دزارگ
 **تعریف و اثبات ناوردایی  **تعریف و اثبات ناوردایی
 **کاربرد در چهارضلعی کامل  **کاربرد در چهارضلعی کامل
 **نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل  **نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
 **عناصر ایده آل و تصویر کردن  **عناصر ایده آل و تصویر کردن
 **نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است  **نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است
 **کاربرد در قضیه پاسکال  **کاربرد در قضیه پاسکال
 **کاربرد در قضیه بریانشن  **کاربرد در قضیه بریانشن
 **دو گانی  **دو گانی
 **نمایش تحلیلی  **نمایش تحلیلی
 **مختصات همگن  **مختصات همگن
 **ترسیم با خط کش تنها  **ترسیم با خط کش تنها
 **هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی  **هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
 **ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی  **ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
 **مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها  **مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
 **قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی  **قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
 **هذلولیوار  **هذلولیوار
 **روش اصل موضوعی  **روش اصل موضوعی
 **هندسه نا اقلیدسی هذلولوی  **هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
 **هندسه و واقعیت  **هندسه و واقعیت
 **مدل پوانکاره  **مدل پوانکاره
 **هندسه بیضوی یا ریمانی **هندسه بیضوی یا ریمانی
-
+#@
@#16:
 *ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد  *ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
 **مقدمه  **مقدمه
 **اثبات های امکان ناپذیری و جبر  **اثبات های امکان ناپذیری و جبر
 **ترسیم های هندسی بنیادی  **ترسیم های هندسی بنیادی
 ***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم  ***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
 ***چند ضلعی های منتظم  ***چند ضلعی های منتظم
 ***مساله آپولونیوس  ***مساله آپولونیوس
 **عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد  **عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
 ***نظریه کلی  ***نظریه کلی
 ***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند  ***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
 **حل ناپذیری سه مساله یونانی  **حل ناپذیری سه مساله یونانی
 ***تضعیف مکعب  ***تضعیف مکعب
 ***قضیه ای درباره معادله درجه سوم  ***قضیه ای درباره معادله درجه سوم
 ***تثلیث زاویه  ***تثلیث زاویه
 ***هفت ضلعی منتظم  ***هفت ضلعی منتظم
 ***توضیحی درباره مساله تربیع دایره  ***توضیحی درباره مساله تربیع دایره
 **روشهای گوناگون ترسیم  **روشهای گوناگون ترسیم
 ***توضیات کلی  ***توضیات کلی
 ***ویژگی های انعکاس  ***ویژگی های انعکاس
 ***ترسیم هندسی نقطه های منعکس  ***ترسیم هندسی نقطه های منعکس
 ***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها  ***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها
 **ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها  **ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها
 ***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب  ***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب
 ***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی  ***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی
 ***عاکسهای پوسیله و هارت  ***عاکسهای پوسیله و هارت
 ***انعکاس های مکرر  ***انعکاس های مکرر
 *استقرا در هندسه  *استقرا در هندسه
 *نابرابری هندسی  *نابرابری هندسی
 **میانگین های حسابی و هندسی  **میانگین های حسابی و هندسی
 **قضیه های برابر محیطی  **قضیه های برابر محیطی
 ***ماکسیمم و مینیمم  ***ماکسیمم و مینیمم
 ***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها  ***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
 ***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها  ***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
 ***کوشش اشتاینر  ***کوشش اشتاینر
-*((چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله )) +*چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله
 **روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی  **روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی
-**(( روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه )) +**روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه
 **روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای  **روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای
-** ((بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی ))((مادلات تابعی دارای شرطهای اضافی))
((معبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی I ))
((معبندی ایده های حل مسائل مادلات تابعی II ))
((قضیه اساسی بر، اتحاد ویت و قیه لاگران))
((بررسی چندجمله ایها با رایب صحیح و گویا))
((قضایای متفرقه چندجمله ایها))
((جمعبندی ایده های حل مسال چندجمله ای))
((روش لاگران در ابات نامساویها))
((نامساوی ینسن))
((تاب و د))
((متیر و تابع))
((اندازه زاویه بر سب رادیان))
((نمدا تابع))
((ترکیب تابعها))
((توابع کوشی))
+** بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی />#@
@#16:
*جبر
**دنباله های اعداد
**همگایی دنباله ها
**دنباله های همگرایی مهم
**دنباله های بازگش
تی />**دنباله های متناوب عددی />**دو دنباله خاص
**سریها و آزمون همگ
رایی />**چندجمله های تیلور
**ضریبهای دو جمله ای
**سری های ادغامی
**سری های توانی
**اعداد مختلط
**نمای
ش هندسی اعداد مختلط
**ف
رمول اویلر
**تبدیل های هندسی با استفاده از اعداد مختل
ط
**جبر و اتحاد
های جبری
**تجزیه یکت
ای چند جمله ای ها
**ق
ضیه اتحاد
**جبر مجرد
**نامساوی
**واسطه ها
**کوشی - شوارتز
**هادی پولیا
**چبیش
ف
**نامساوی مثلثی
**بررسیهای تابعی
**کاربرد سریها در نامساوی ها
**اصل فشار
**چند جمله ای ها
**((معادلات تابع
ی))
**((ابع و حد))
**((
متغیر و تابع))
**تعریف و مثال
**((اندازه زاویه
بر حسب رادیان))
**((نمو
دار تابع‏ . تابع های وارون))
**((ترک
ی تابع ها))
**پیوست
ی
**تابع چند متغیر
ه
**تابع
و تبدیل
**حد
**دنبال
ه an
**دنب
اله یکنوا
**عدد اویلرe
**عدد پی
**کسر مسلسل
**میل کردن پیوسته به
حد
**مقدمه و تعریف ک
لی />**ملاحظاتی درباره مفهوم حد
**حد
**تعریف دقیق پیو
ستگی
**دو قضیه بنی
ادی درباره تابعهای پیوسته
**قضیه بولتسانو
**قضیه وایرشتراس
**قضیه ای درباره دنباله ها
**کاربرد قضیه بولتسانو
**کاربرد های هندسی
**کاربرد در یک مس
ئله مکانیک
**ماکسیمم و مینیمم
**نقطه های مانا و حساب دیفرانسیل
**نقطه های فرین و مانا
**ماکسیمم و مینیمم های تاب
ع های چند متغیره
**نقطه های مینی ماکس و توپو
لوژی
**ف
اصله یک نقطه تا یک رویه
**مسئله مثلث شوار
تس
**
اثبات شوارتس
**مثلثی با یک زاویه منفرجه
**مثلثی که یک به وسیله پرتوهای نور تشکیل می شود
**مسئله های بازتاب و حرکت ارگودیک
**مساله اشتاینر
**ت
عمیم مسئله اشتاینر به مسئله شبکه راه ها
**مقار های فرین و نابرابریها
**
میانگین حسابی و هندسی دو کمیت مثبت
**ت
عمیم به n متغیر
**روش کمتری
ن مربعات
**وجو
د مقدار فرین />**مسئله برابر محیطی
**حساب ور
دشها />**مقدمه
**حس
اب وردشها اصل فرما در اپتیک
**راه
حل برنولی برای مساله کوتاهترین زمان
**ژ
ئودزیکها روی کره
**ح
ل تجربی ماله های مینیمم
**مق
دمه
**آزمایشهای
لایه صابون
**آزمایشهای
تازه در مورد مساله پلاتو
**حل تجربی مساله های ریاضی دیگر
**حس
اب دیفرانسیل انتگرال
**انتگرال
**مساحت به منزله حد
**انتگرال
**ملاحظاتی درباره مفهوم انتگرال
**قوا
عد حساب دیفرانسیل />**مشتق />**مشتق به منزله شیب
**مشتق به منزله حد
**مشتق تابعهای مثلثاتی
**مشتق گیری و پیوستگی
**مشتق و سرعت
**معنی هندسی مشتق دوم
**فن مشتقگیری
**نماد لایب نیتس و بینهایت کوچک
**
قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و نتگرال
**قضیه
بنیادی
**کا
رردها اولیه
**فرمول لایب نی
تس برای پی
**تابع نمایی و لگاریتم
**تابع نمایی
**فرمول های مشتق گیری
**عبارتهای
حدی eوexوlog x
**سری ن
امناهی برای لاریتم />**معادله های دیفرانسیل
**تعریف
**معادله دیفرانسیل تابع نمایی
**ساده ترین ارتعاشها
**قان
ون نیوتن درباره دینامیک
**مساله های گ
وناگون />**تئوری اعداد
**م
قمه
**تئور
ی اعداد چیست
**خواص جبری اعداد صحیح
**انواع بر
هانها و مثالهایی نین
**
ستگاه های نمایش اعداد
**تا
ریخ نخستین تئوری اعداد
**بخش پذیری
**ب.م.م و ک.م.م
**اعداد اول
**غربال اراتست
ن
**اعداد اول مرسن
**اعداد فرما
**قضیه اعداد اول
**قضیه دیری
له
**حدس گلدباخ و چند مسئله باز دیگر
**همنهشتی
**دستگاه کامل مانده ها و مخفف مانده ها
**قضیه ف
رما و ویلسون
**مرتبه
**همنهشت
ی چند جمله ای ها />**معادلات دیوفانتی خطی
**معادلات دیوفانتی غیرخطی
**معادله فیثاغورثی
**نزول نامتناهی
**نقاط گویا روی خمها
**هندسه اعداد
**ریشه اولیه و گروه Um
**ریشه اولیه
**ساختمان Um
**مانده های قوه nام
**کار
بردی در معادله فما
**مانده م
ربعی
**مقدمه
**مانده ه
ای مربعی برای اعداد اول و نماد لژاندر
**قانون تقابل مربعی
**نماد ژاکوبی
**تجزیه اعداد
صحیح بزرگ
**ت
وابع حسابی
**مقدمه
**تابع موبیوس
**تابع جزء صحیح
**مجموع مربعات
**مقدمه
**نمایش های اولیه برای مجموع دو مربع
**تعداد
کل نمایش ها
**مجموع سه مربع
**مجموع چهار مربع
**مساله وارین
گ
**معادلات مربعی
و میدانهای مربعی
**قضیه لژاندر
**معادله پل
**عدد
ی جبری و عددهای صحیح جبری
**حساب در
میدانهای مربعی
**
تقریبات سیاله ای
**رشته های
فری و قضیه هورتیس
**تقریبهای بهین برای ی
عدد حقیقی
**کسر مسلسل
امتناهی
**اصم مربعی
**کاربر
د در معادله پل و تجزیه
**ه
م ارزی
**اعداد
**متعاد
لی بودن e
**بخش پذیری در Q
**بخش پذیری در Z
**استقرا در حساب
**مقدم
ه />**اثبات اتحاد ها
**مسائل مثلثات و جبر
**اثبات نامساو
ی ها
**اثبات بعضی قضایای جبر مقدماتی
**بسط کسر های گویا
**مقدمه
**ت
عریفها و نماد گذاری
**
بسط کسر های گویا
**همگراها و ویژگی های آ
نه
**تفاضلهای هم
راها
**بسط عددها
ی گنگ
**مقدمه
**همگر
اها
**مفاه
یمی از حد
**کسر
های مسلسل نامتناهی
**مقدمه
**کسر
های مسلسل دوره ای محض
**گنگهای درجه دوم
**گنگهای درجه دوم ساده شده
**قضیه
لاگرانژ
**کسرهای
مسلسل N
**مع
اله پل x2-Ny2=+1
**
چگونگی تعیین جوابهای دیگر معادله پل
**مساله های گوناگون
**ترکیبیات
**استقرا
**استقرای ضعیف
**استقرای چند گانه
**عمل قهقرایی
**استقرای قوی
**تکنیک های استقرایی
**استقرای چند گانه
**خطاهای استقرا
**آنالیز ترکیبی
**اصل جمع و اصل ضرب
**فاکتوریل و ضرب
**تبدیل دوری
**ترکیب
**تناظر یک به یک
**دوگونه شمردن
**نظریه دو
جمله ای ها
**نظریه چند جمله ای ها
**اصل شم
ول و عدم شمول />**چند حالت خاص
**اصل شمول و عدم شمول
**پریشها
**
اربرهایی از اصل شمول و عدم شمول
**ت
رکیبهای با تکرار و اتحادهای ترکیبیاتی
**معادله های خطی با ضرایب واحد
**ترکیبهای با تکرار
**اتحادهای ترکیبیاتی
**اصل ل
انه بوتری />**اعداد رمزی />**ال ناوردایی
**رنگ آمیزی
**اصل اکسترمال
**نظریه مجموعه ها
**روابط
بازگشتی />**بدست آوردن رابطه های بازگشتی
**رابطه بازگشی خطی مرتبه اول
**چند
مسئله هندسی
**
استفاده از دنباله های کمکی
**افرازهای عددهای طبیعی
و توزیعها
**افرازهای مرتب
**افرازها و
نمودارها
**
مسئله هایی از توزیع ها
**نظر
یه بازی ها
**
نیمبل
**نیم
**نیم پکر
**بازیهای منصفانه
**نیم لا
سکر
**کپه های
نیم تقلبی
**مجموع بازی ها
**قاعده کم
ترین ناموجود
**کرم
**قضیه اسپراگ گراندی
**کیلز
**
بزی گراندی
**د
وستم ارد. دوستم ندارد
**کلم بروکسلی
**گره ها
**بازی های
تفضلی
**بازی های هشت هشتی و کد گای- اسمیت
**شط
رنج داوسون />**چه وقت دنباله های نیم متناوب اند
**سه ضربدر
**فضاهای پر صفر و هم مجمو
عه های معمولی
**نیم وارون و یک هشدار ناخوشایند
**ب
ازیهای سکه برگردان
**با
زیهای دارای محدودیت
**شلغم
**خوکل
**تقارن
**بازی ولتر
**روش مجاورسازی
**الگو
های نواری
**هرس کردن
بوته های سبز
**دو
ری />**ابع مولد
**شمارش با ا
ستفاده از تابع مولد
**دنباله بازگشتی
**حل معادله بازگشتی از ط
ریق معادله مشخصه
**حل معادله بازگشت
ی از طریق تابع مولد
**مساله های گو
ناگون
***((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی I
))
***((جمعبندی ایده های حل مسائ معادلا تابعی II ))
***قضیه اساسی جبر، اتحاد ویت و قضیه لاگرانژ
***بررسی چندجمله ایها با ضرایب صحیح و گویا
***
((قضایای متفرقه چندجمله ایها))
***جمعبندی ایده های حل مسائل چندجمله ای
***روش لاگرانژ در اثبات نامساویها
***نامساوی ینسن
***نمودار تابع
***
ترکیب تابعها
***توابع کوشی
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [07:45 ]   11   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [07:24 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:45 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 جمعه 03 شهریور 1385 [06:06 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [13:40 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [13:30 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [09:32 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [07:58 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [14:42 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:10 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [12:00 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..