منو
 کاربر Online
814 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد ریاضی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-233Lines: 1-537
 +^@#16:
 !ریاضی !ریاضی
 *هندسه *هندسه
 **ترسیم های هندسی  **ترسیم های هندسی
 ***مکان هندسی  ***مکان هندسی
 **تشابه  **تشابه
 ***مرکز تشابه  ***مرکز تشابه
 ***تجانس  ***تجانس
 **مثلث و ویژگی های آن  **مثلث و ویژگی های آن
 ***دایره محاطی و محیطی  ***دایره محاطی و محیطی
 ***میانه ها  ***میانه ها
 ***نیمسازها  ***نیمسازها
 ***ارتفاع ها  ***ارتفاع ها
 ***خط اویلر  ***خط اویلر
 ***دایره 9 نقطه  ***دایره 9 نقطه
 ***قانون سینوس ها و کسینوس ها  ***قانون سینوس ها و کسینوس ها
 ***قضیه استوارت  ***قضیه استوارت
 ***مثلث های عمودی  ***مثلث های عمودی
 **چهار ضلعیها  **چهار ضلعیها
 ***چهار ضلعیهای محاطی  ***چهار ضلعیهای محاطی
 ***قضیه بطلمیوس  ***قضیه بطلمیوس
 ***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت  ***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت
 ***قضیه سوا  ***قضیه سوا
 ***قضیه منلائوس  ***قضیه منلائوس
 ***خط سیمسون  ***خط سیمسون
 ***قضیه پاپوس  ***قضیه پاپوس
 ***قضیه پاسکال  ***قضیه پاسکال
 ***قضیه پروانه  ***قضیه پروانه
 ***قضیه دزارگ  ***قضیه دزارگ
 **ویژگی های دایره  **ویژگی های دایره
 ***قوت نقطه نسبت به دایره  ***قوت نقطه نسبت به دایره
 ***محور اصلی دو دایره  ***محور اصلی دو دایره
 ***دایره های متعامد  ***دایره های متعامد
 ***نقاط وارون  ***نقاط وارون
 ***قطب و قطبی  ***قطب و قطبی
 **تبدیلات هندسی  **تبدیلات هندسی
 ***انتقال  ***انتقال
 *** ((نیم دور )) *** ((نیم دور ))
 *** ((تقارن محوری )) *** ((تقارن محوری ))
 *** ((دوران)) *** ((دوران))
 *هندسه برداری *هندسه برداری
 ** ((تعاریف و خواص پایه بردارها )) ** ((تعاریف و خواص پایه بردارها ))
 ** ((خط و تقسیم پاره خط )) ** ((خط و تقسیم پاره خط ))
 ** ((مرکز ثقل مثلث )) ** ((مرکز ثقل مثلث ))
 ** ((بردار و انتقال )) ** ((بردار و انتقال ))
 ** ((ضرب داخلی بردارها )) ** ((ضرب داخلی بردارها ))
 ** ((هم خطی )) ** ((هم خطی ))
 ** ((همرسی))  ** ((همرسی))
 ** ((ضرب خارجی )) ** ((ضرب خارجی ))
 ** ((نابرابریهای هندسه برداری )) ** ((نابرابریهای هندسه برداری ))
 ** ((تعیین مکان هندسی )) ** ((تعیین مکان هندسی ))
-
+#@
@#16:
 *((هندسه اعداد مختلط )) *((هندسه اعداد مختلط ))
 **(( اعداد مختلط )) **(( اعداد مختلط ))
 *** ((zبار))  *** ((zبار))
 *** ((نرم یا مدول )) *** ((نرم یا مدول ))
 ***معادله های درجه دوم  ***معادله های درجه دوم
 *** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط )) *** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط ))
 *** ((نابرابری مثلثی )) *** ((نابرابری مثلثی ))
 *** ((نمای مختلط )) *** ((نمای مختلط ))
 *** ((صفحه مختلط )) *** ((صفحه مختلط ))
 ***قضیه دموار  ***قضیه دموار
 *** ((ریشه n ام واحد )) *** ((ریشه n ام واحد ))
 ** ((عنصر های اساسی هندسه )) ** ((عنصر های اساسی هندسه ))
 ***نقطه  ***نقطه
 ***خط  ***خط
 *** ((زاویه(المپیاد) ))  *** ((زاویه(المپیاد) ))
 *** ((توازی )) *** ((توازی ))
 *** ((تعامد))  *** ((تعامد))
 *** ((پاره خط و تقسیم پاره خط )) *** ((پاره خط و تقسیم پاره خط ))
 *** ((تشابه مثلث ها )) *** ((تشابه مثلث ها ))
 *** ((دایره نقطه تماس و خط مماس )) *** ((دایره نقطه تماس و خط مماس ))
 *** ((هم خط بودن )) *** ((هم خط بودن ))
-** ((مثلث و اجزای آن )) +**مثلث و اجزای آن
 *** ((مثلث متساوی الساقین )) *** ((مثلث متساوی الساقین ))
 *** ((مثلث قائم الزاویه )) *** ((مثلث قائم الزاویه ))
-*** ((مثلث متساوی الاضلاع )) +*** ((مثلث متساوی الاضلاع«المپیاد» ))
 *** ((مرکز دایره محیطی )) *** ((مرکز دایره محیطی ))
 *** ((پای میانه )) *** ((پای میانه ))
 *** ((پای نیمساز )) *** ((پای نیمساز ))
 *** ((مرکز دایره محاطی )) *** ((مرکز دایره محاطی ))
 ***مرکز ثقل  ***مرکز ثقل
 ***مرکز ارتفاعی  ***مرکز ارتفاعی
 ***پای ارتفاع  ***پای ارتفاع
 ** ((تبدیلات هندسی )) ** ((تبدیلات هندسی ))
 *** ((انتقال(المپیاد) )) *** ((انتقال(المپیاد) ))
 *** ((دوران )) *** ((دوران ))
 *** ((تقارن و بازتاب))  *** ((تقارن و بازتاب))
 *** ((تجانس))  *** ((تجانس))
 *** ((تجانس مارپیچی))  *** ((تجانس مارپیچی))
 ** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها )) ** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها ))
 *** ((متوازی الضلاع )) *** ((متوازی الضلاع ))
 *** ((چهار ضلعیهای محاطی )) *** ((چهار ضلعیهای محاطی ))
 *** ((چهار ضلعیهای محیطی )) *** ((چهار ضلعیهای محیطی ))
 ** ((هم خط بودن و هم دایره بودن )) ** ((هم خط بودن و هم دایره بودن ))
 ** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط )) ** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط ))
 *** ((دوران بردارها )) *** ((دوران بردارها ))
 *** ((تجانس مارپیچی بردارها))  *** ((تجانس مارپیچی بردارها))
 **قضایای هندسی  **قضایای هندسی
 *** ((قضیه بطلمیوس- اویلر )) *** ((قضیه بطلمیوس- اویلر ))
-*** ((قضیه کلیفرد)) +***قضیه کلیفرد
 *** ((دایره 9 نقطه )) *** ((دایره 9 نقطه ))
 *** ((خط سیسمن )) *** ((خط سیسمن ))
 *** ((تعمیم های قضیه سیمسون )) *** ((تعمیم های قضیه سیمسون ))
 *** ((قضیه های کانتور )) *** ((قضیه های کانتور ))
 *** ((قضیه فویر باخ )) *** ((قضیه فویر باخ ))
 *** ((قضیه مورلی )) *** ((قضیه مورلی ))
 **تبدیلهای موبیوس  **تبدیلهای موبیوس
-***تصویر گنجنگاشتی +***((تصویر گنجنگاشتی))
 *** ((تبدیلهای موبیوس )) *** ((تبدیلهای موبیوس ))
 *** ((نسبت های نا همساز )) *** ((نسبت های نا همساز ))
 *** ((اصل تقارن )) *** ((اصل تقارن ))
 *** ((یک جفت دایره )) *** ((یک جفت دایره ))
 *** ((دسته دایره ها )) *** ((دسته دایره ها ))
 *** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس )) *** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس ))
 ***(( انعکاس )) ***(( انعکاس ))
-*** ((الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی )) +***الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی
 ***تبدیلهای آفین و تصویری  ***تبدیلهای آفین و تصویری
-
+#@
@#16:
 *هندسه تصویری  *هندسه تصویری
-** ((تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه))
** ((تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند))
** ((قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی))
** ((تبدیل تصویری یک خط و یک دایره))
+**تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه
**تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه
**تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند
**قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی
**تبدیل تصویری یک خط و یک دایره
 **قطبی معکوس  **قطبی معکوس
 **دایره مزدوج یک مثلث  **دایره مزدوج یک مثلث
 **مقطعهای مخروطی  **مقطعهای مخروطی
 **کانون ها و خطهای هادی  **کانون ها و خطهای هادی
 **صفحه تصویری  **صفحه تصویری
 **مقطعهای مخروطی مرکز دار  **مقطعهای مخروطی مرکز دار
 **تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی  **تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی
 *هندسه نوین  *هندسه نوین
 **قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث  **قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث
 **هندسه توموان  **هندسه توموان
 **دایره های آپولونیوسی  **دایره های آپولونیوسی
 **خطوط هم زاویه  **خطوط هم زاویه
 **هندسه بروکار  **هندسه بروکار
 **دایره های تاکر  **دایره های تاکر
 **قطب ارتفاعی  **قطب ارتفاعی
-
+#@
@#16:
 *هندسه انعکاسی  *هندسه انعکاسی
 **جفت نقطه های جداساز  **جفت نقطه های جداساز
 **نسبت نا همساز  **نسبت نا همساز
 **انعکاس  **انعکاس
 **انعکاس در صفحه  **انعکاس در صفحه
 **دایره های عمود بر هم  **دایره های عمود بر هم
 **قضیه فویر باخ  **قضیه فویر باخ
 **دسته دایره ها  **دسته دایره ها
 **انحراف انعکاسی  **انحراف انعکاسی
 **تابع های هذلولوی  **تابع های هذلولوی
 *هندسه نا اقلیدسی  *هندسه نا اقلیدسی
-** ((هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی )) +**هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی
 **افکنشی  **افکنشی
 **گروه تبدیلهای تصویری  **گروه تبدیلهای تصویری
 **قضیه دزارگ  **قضیه دزارگ
 **تعریف و اثبات ناوردایی  **تعریف و اثبات ناوردایی
 **کاربرد در چهارضلعی کامل  **کاربرد در چهارضلعی کامل
 **نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل  **نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
 **عناصر ایده آل و تصویر کردن  **عناصر ایده آل و تصویر کردن
 **نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است  **نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است
 **کاربرد در قضیه پاسکال  **کاربرد در قضیه پاسکال
 **کاربرد در قضیه بریانشن  **کاربرد در قضیه بریانشن
 **دو گانی  **دو گانی
 **نمایش تحلیلی  **نمایش تحلیلی
 **مختصات همگن  **مختصات همگن
 **ترسیم با خط کش تنها  **ترسیم با خط کش تنها
 **هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی  **هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
 **ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی  **ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
 **مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها  **مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
 **قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی  **قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
 **هذلولیوار  **هذلولیوار
 **روش اصل موضوعی  **روش اصل موضوعی
 **هندسه نا اقلیدسی هذلولوی  **هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
 **هندسه و واقعیت  **هندسه و واقعیت
 **مدل پوانکاره  **مدل پوانکاره
 **هندسه بیضوی یا ریمانی **هندسه بیضوی یا ریمانی
-
+#@
@#16:
 *ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد  *ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
 **مقدمه  **مقدمه
 **اثبات های امکان ناپذیری و جبر  **اثبات های امکان ناپذیری و جبر
 **ترسیم های هندسی بنیادی  **ترسیم های هندسی بنیادی
 ***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم  ***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
 ***چند ضلعی های منتظم  ***چند ضلعی های منتظم
 ***مساله آپولونیوس  ***مساله آپولونیوس
 **عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد  **عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
 ***نظریه کلی  ***نظریه کلی
 ***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند  ***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
 **حل ناپذیری سه مساله یونانی  **حل ناپذیری سه مساله یونانی
 ***تضعیف مکعب  ***تضعیف مکعب
 ***قضیه ای درباره معادله درجه سوم  ***قضیه ای درباره معادله درجه سوم
 ***تثلیث زاویه  ***تثلیث زاویه
 ***هفت ضلعی منتظم  ***هفت ضلعی منتظم
 ***توضیحی درباره مساله تربیع دایره  ***توضیحی درباره مساله تربیع دایره
 **روشهای گوناگون ترسیم  **روشهای گوناگون ترسیم
 ***توضیات کلی  ***توضیات کلی
 ***ویژگی های انعکاس  ***ویژگی های انعکاس
 ***ترسیم هندسی نقطه های منعکس  ***ترسیم هندسی نقطه های منعکس
 ***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها  ***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها
 **ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها  **ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها
 ***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب  ***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب
 ***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی  ***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی
 ***عاکسهای پوسیله و هارت  ***عاکسهای پوسیله و هارت
 ***انعکاس های مکرر  ***انعکاس های مکرر
 *استقرا در هندسه  *استقرا در هندسه
 *نابرابری هندسی  *نابرابری هندسی
 **میانگین های حسابی و هندسی  **میانگین های حسابی و هندسی
 **قضیه های برابر محیطی  **قضیه های برابر محیطی
 ***ماکسیمم و مینیمم  ***ماکسیمم و مینیمم
 ***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها  ***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
 ***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها  ***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
 ***کوشش اشتاینر  ***کوشش اشتاینر
-*((چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله )) +*چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله
 **روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی  **روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی
-**(( روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه )) +**روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه
 **روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای  **روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای
-** ((بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی )) +** بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی
#@
@#16:
*جبر
**دنباله های اعداد
**همگرایی دنباله ها
**دنباله های همگرایی مهم
**دنباله های بازگشتی
**دنباله های متناوب عددی
**دو دنباله خاص
**سریها و آزمون همگرایی
**چندجمله های تیلور
**ضریبهای دو جمله ای
**سری های ادغامی
**سری های توانی
**اعداد مختلط
**نمایش هندسی اعداد مختلط
**فرمول اویلر
**تبدیل های هندسی با استفاده از اعداد مختلط
**جبر و اتحادهای جبری
**تجزیه یکتای چند جمله ای ها
**قضیه اتحاد
**جبر مجرد
**نامساوی
**واسطه ها
**کوشی - شوارتز
**هادی پولیا
**چبیشف
**نامساوی مثلثی
**بررسیهای تابعی
**کاربرد سریها در نامساوی ها
**اصل فشار
**چند جمله ای ها
**
((معادلات تابعی))
**((تابع و حد))
**((متغی
ر و تابع))
**تع
ریف و مثال
**((اندازه زاویه بر ح
سب رادیان)) />**((نمودار تابع‏ . تابع های وارون))
**((ترکیب تابع ها))
**پیوستگی
**تابع چند متغیره
**تابع و تبدیل
**حد
**دنباله an
**دنباله یکنوا
**عدد اویلرe
**عدد پی
**کسر مسلسل
**میل کردن پیوسته به حد
**مقدمه و تعری
ف کلی
**ملاحظاتی درباره مفهوم حد
**حد
**تعریف دقیق پیوستگی
**دو قضیه بنیادی درباره تابعهای پیوسته
**قضیه بولتسانو
**قضیه وایر
شتراس
**قضیه ای
درباره دنباله ها
**کاربرد قض
یه بولتسانو
**کاربرد های هندسی
**کاربرد در یک
مسئله مکانیک
**ماکسیمم و مینیمم
**نقطه های مانا و حساب دیفرانسی
ل
**نقط
ه های فرین و مانا
**ما
کسیمم و مینیمم های تابع ای ند متغیره
**
نقطه های مینی ماکس و توپولوژی
**فاصله یک نقطه تا یک رویه
**مسئله مثلث شوارتس
**اثبات شوارتس
**مثلثی با یک زاویه منفرجه
**مثلثی که یک به وسیله پرتوهای نور تشکیل می شو
د
**م
سئله های بازتاب و حرکت ارگودیک
**
مساله اشتاینر
**تعمیم مسئل
ه اشتاینر به مسئله شبکه راه ها
**مقدار های فرین و نابرابریها
**میانگین حسابی و هندسی دو کمی
ت مثبت
**تعمیم به n متغی
ر
**روش کمترین مربعات
**وجود مقدار فرین
**م
سئله برابر محیطی
**حساب وردشها
**
مقدمه
**حساب وردشها اصل فرما در اپت
یک
**راه حل برنولی برای مساله کوتاهترین زمان
**ژئودزیکها روی کره
**حل تجربی مساله های مینیمم
**مقدمه
**آزمایشهای لایه صابون
**آزمایشهای تازه در مورد مساله پلاتو
**حل تجربی مساله های ریاضی دیگر
**حساب دیفرانسیل انتگرال
**انتگرال
**مساحت به منزله حد
**انتگرال
**ملاحظاتی درباره مفهوم انتگرال
**قواعد حساب دیفرانسیل
**مشتق
**مشتق به منزله شیب
**مشتق به منزله حد
**مشتق تابعهای مثلثاتی
**مشتق گیری و پیوستگی
**مشتق و سرعت
**معنی هندسی مشتق دوم
**فن مشتقگیری
**نماد لایب نیتس و بینهایت کوچک
**قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال
**قضیه بنیادی
**کاربردهای اولیه
**فرمول لایب نیتس برای پی
**تابع نمایی و لگاریتم
**تابع نمایی
**فرمول های مشتق گیری
**عبارتهای حدی eوexوlog x
**سری نامتناهی برای لگاریتم
**معادله های دیفرانسیل
**تعریف
**معادله دیفرانسیل تابع نمایی
**ساده ترین ارتعاشها
**قانون نیوتن درباره دینامیک
**مساله های گوناگون
**تئوری اعداد
**مقدمه
**تئوری اعداد چیست
**خواص جبری اعداد صحیح
**انواع برهانها و مثالهایی چنین
**دستگاه های نمایش اعداد
**تاریخ نخستین تئوری اعداد
**بخش پذیری
**ب.م.م و ک.م.م
**اعداد اول
**غربال اراتستن
**اعداد اول مرسن
**اعداد فرما
**قضیه اعداد اول
**قضیه دیریکله
**حدس گلدباخ و چند مسئله باز دیگر
**همنهشتی
**دستگاه کامل مانده ها و مخفف مانده ها
**قضیه فرما و ویلسون
**مرتبه
**همنهشتی چند جمله ای ها
**معادلات دیوفانتی خطی
**معادلات دیوفانتی غیرخطی
**معادله فیثاغورثی
**نزول نامتناهی
**نقاط گویا روی خمها
**هندسه اعداد
**ریشه اولیه و گروه Um
**ریشه اولیه
**ساختمان Um
**مانده های قوه nام
**کاربردی در معادله فرما
**مانده مربعی
**مقدمه
**مانده های مربعی برای اعداد اول و نماد لژاندر
**قانون تقابل مربعی
**نماد ژاکوبی
**تجزیه اعداد صحیح بزرگ
**توابع حسابی
**مقدمه
**تابع موبیوس
**تابع جزء صحیح
**مجموع مربعات
**مقدمه
**نمایش های اولیه برای مجموع دو مربع
**تعداد کل نمایش ها
**مجموع سه مربع
**مجموع چهار مربع
**مساله وارینگ
**معادلات مربعی و میدانهای مربعی
**قضیه لژاندر
**معادله پل
**عددی جبری و عددهای صحیح جبری
**حساب در میدانهای مربعی
**تقریبات سیاله ای
**رشته های فری و قضیه هورتیس
**تقریبهای بهین برای یک عدد حقیقی
**کسر مسلسل نامتناهی
**اصم مربعی
**کاربرد در معادله پل و تجزیه
**هم ارزی
**اعداد
**متعادلی بودن e
**بخش پذیری در Q
**بخش پذیری در Z
**استقرا در حساب
**مقدمه
**اثبات اتحاد ها
**مسائل مثلثات و جبر
**اثبات نامساوی ها
**اثبات بعضی قضایای جبر مقدماتی
**بسط کسر های گویا
**مقدمه
**تعریفها و نماد گذاری
**بسط کسر های گویا
**همگراها و ویژگی های آنها
**تفاضلهای همگراها
**بسط عددهای گنگ
**مقدمه
**همگراها
**مفاهیمی از حد
**کسرهای مسلسل نامتناهی
**مقدمه
**کسرهای مسلسل دوره ای محض
**گنگهای درجه دوم
**گنگهای درجه دوم ساده شده
**قضیه لاگرانژ
**کسرهای مسلسل N
**معادله پل x2-Ny2=+1
**چگونگی تعیین جوابهای دیگر معادله پل
**مساله های گوناگون
**ترکیبیات
**استقرا
**استقرای ضعیف
**استقرای چند گانه
**عمل قهقرایی
**استقرای قوی
**تکنیک های استقرایی
**استقرای چند گانه
**خطاهای استقرا
**آنالیز ترکیبی
**اصل جمع و اصل ضرب
**فاکتوریل و ضرب
**تبدیل دوری
**ترکیب
**تناظر یک به یک
**دوگونه شمردن
**نظریه دو جمله ای ها
**نظریه چند جمله ای ها
**اصل شمول و عدم شمول
**چند حالت خاص
**اصل شمول و عدم شمول
**پریشها
**کاربردهایی از اصل شمول و عدم شمول
**ترکیبهای با تکرار و اتحادهای ترکیبیاتی
**معادله های خطی با ضرایب واحد
**ترکیبهای با تکرار
**اتحادهای ترکیبیاتی
**اصل لانه کبوتری
**اعداد رمزی
**اصل ناوردایی
**رنگ آمیزی
**اصل اکسترمال
**نظریه مجموعه ها
**روابط بازگشتی
**بدست آوردن رابطه های بازگشتی
**رابطه بازگشی خطی مرتبه اول
**چند مسئله هندسی
**استفاده از دنباله های کمکی
**افرازهای عددهای طبیعی و توزیعها
**افرازهای مرتب
**افرازها و نمودارها
**مسئله هایی از توزیع ها
**نظریه بازی ها
**نیمبل
**نیم
**نیم پکر
**بازیهای منصفانه
**نیم لاسکر
**کپه های نیم تقلبی
**مجموع بازی ها
**قاعده کمترین ناموجود
**کرم
**قضیه اسپراگ گراندی
**کیلز
**بازی گراندی
**دوستم دارد. دوستم ندارد
**کلم بروکسلی
**گره ها
**بازی های تفاضلی
**بازی های هشت هشتی و کد گای- اسمیت
**شطرنج داوسون
**چه وقت دنباله های نیم متناوب اند
**سه ضربدر
**فضاهای پر صفر و هم مجموعه های معمولی
**نیم وارون و یک هشدار ناخوشایند
**بازیهای سکه برگردان
**بازیهای دارای محدودیت
**شلغم
**خوکل
**تقارن
**بازی ولتر
**روش مجاورسازی
**الگوهای نواری
**هرس کردن بوته های سبز
**دوری
**تابع مولد
**شمارش با استفاده از تابع مولد
**دنباله بازگشتی
**حل معادله بازگشتی از طریق معادله مشخصه
**حل معادله بازگشتی از طریق تابع مولد
**مساله های گوناگون
***((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی I
))
***((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی II ))
***قضیه اساسی جبر، اتحاد ویت و قضیه لاگرانژ
***بررسی چندجمله ایها با ضرایب صحیح و گویا
***((قضایای متفرقه چندجمله ایها))
***جمعبندی ایده های حل مسائل چندجمله ای
***روش لاگرانژ در اثبات نامساویها
***نامساوی ینسن
***نمودار تابع
***ترکیب تابعها
***توابع کوشی
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [07:45 ]   11   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [07:24 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:45 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 جمعه 03 شهریور 1385 [06:06 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [13:40 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [13:30 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [09:32 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [07:58 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [14:42 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:10 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [12:00 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..