منو
 کاربر Online
372 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد ریاضی

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-539Lines: 1-537
 +^@#16:
 !ریاضی !ریاضی
 *هندسه *هندسه
 **ترسیم های هندسی  **ترسیم های هندسی
 ***مکان هندسی  ***مکان هندسی
 **تشابه  **تشابه
 ***مرکز تشابه  ***مرکز تشابه
 ***تجانس  ***تجانس
 **مثلث و ویژگی های آن  **مثلث و ویژگی های آن
 ***دایره محاطی و محیطی  ***دایره محاطی و محیطی
 ***میانه ها  ***میانه ها
 ***نیمسازها  ***نیمسازها
 ***ارتفاع ها  ***ارتفاع ها
 ***خط اویلر  ***خط اویلر
 ***دایره 9 نقطه  ***دایره 9 نقطه
 ***قانون سینوس ها و کسینوس ها  ***قانون سینوس ها و کسینوس ها
 ***قضیه استوارت  ***قضیه استوارت
 ***مثلث های عمودی  ***مثلث های عمودی
 **چهار ضلعیها  **چهار ضلعیها
 ***چهار ضلعیهای محاطی  ***چهار ضلعیهای محاطی
 ***قضیه بطلمیوس  ***قضیه بطلمیوس
 ***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت  ***خطوط همرس و نقاط بر یک استقامت
 ***قضیه سوا  ***قضیه سوا
 ***قضیه منلائوس  ***قضیه منلائوس
 ***خط سیمسون  ***خط سیمسون
 ***قضیه پاپوس  ***قضیه پاپوس
 ***قضیه پاسکال  ***قضیه پاسکال
 ***قضیه پروانه  ***قضیه پروانه
 ***قضیه دزارگ  ***قضیه دزارگ
 **ویژگی های دایره  **ویژگی های دایره
 ***قوت نقطه نسبت به دایره  ***قوت نقطه نسبت به دایره
 ***محور اصلی دو دایره  ***محور اصلی دو دایره
 ***دایره های متعامد  ***دایره های متعامد
 ***نقاط وارون  ***نقاط وارون
 ***قطب و قطبی  ***قطب و قطبی
 **تبدیلات هندسی  **تبدیلات هندسی
 ***انتقال  ***انتقال
 *** ((نیم دور )) *** ((نیم دور ))
 *** ((تقارن محوری )) *** ((تقارن محوری ))
 *** ((دوران)) *** ((دوران))
 *هندسه برداری *هندسه برداری
 ** ((تعاریف و خواص پایه بردارها )) ** ((تعاریف و خواص پایه بردارها ))
 ** ((خط و تقسیم پاره خط )) ** ((خط و تقسیم پاره خط ))
 ** ((مرکز ثقل مثلث )) ** ((مرکز ثقل مثلث ))
 ** ((بردار و انتقال )) ** ((بردار و انتقال ))
 ** ((ضرب داخلی بردارها )) ** ((ضرب داخلی بردارها ))
 ** ((هم خطی )) ** ((هم خطی ))
 ** ((همرسی))  ** ((همرسی))
 ** ((ضرب خارجی )) ** ((ضرب خارجی ))
 ** ((نابرابریهای هندسه برداری )) ** ((نابرابریهای هندسه برداری ))
 ** ((تعیین مکان هندسی )) ** ((تعیین مکان هندسی ))
-
+#@
@#16:
 *((هندسه اعداد مختلط )) *((هندسه اعداد مختلط ))
 **(( اعداد مختلط )) **(( اعداد مختلط ))
 *** ((zبار))  *** ((zبار))
 *** ((نرم یا مدول )) *** ((نرم یا مدول ))
 ***معادله های درجه دوم  ***معادله های درجه دوم
 *** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط )) *** ((رابطه های ترتیبی در هیات اعداد مختلط ))
 *** ((نابرابری مثلثی )) *** ((نابرابری مثلثی ))
 *** ((نمای مختلط )) *** ((نمای مختلط ))
 *** ((صفحه مختلط )) *** ((صفحه مختلط ))
 ***قضیه دموار  ***قضیه دموار
 *** ((ریشه n ام واحد )) *** ((ریشه n ام واحد ))
 ** ((عنصر های اساسی هندسه )) ** ((عنصر های اساسی هندسه ))
 ***نقطه  ***نقطه
 ***خط  ***خط
 *** ((زاویه(المپیاد) ))  *** ((زاویه(المپیاد) ))
 *** ((توازی )) *** ((توازی ))
 *** ((تعامد))  *** ((تعامد))
 *** ((پاره خط و تقسیم پاره خط )) *** ((پاره خط و تقسیم پاره خط ))
 *** ((تشابه مثلث ها )) *** ((تشابه مثلث ها ))
 *** ((دایره نقطه تماس و خط مماس )) *** ((دایره نقطه تماس و خط مماس ))
 *** ((هم خط بودن )) *** ((هم خط بودن ))
 **مثلث و اجزای آن **مثلث و اجزای آن
 *** ((مثلث متساوی الساقین )) *** ((مثلث متساوی الساقین ))
 *** ((مثلث قائم الزاویه )) *** ((مثلث قائم الزاویه ))
 *** ((مثلث متساوی الاضلاع«المپیاد» )) *** ((مثلث متساوی الاضلاع«المپیاد» ))
 *** ((مرکز دایره محیطی )) *** ((مرکز دایره محیطی ))
 *** ((پای میانه )) *** ((پای میانه ))
 *** ((پای نیمساز )) *** ((پای نیمساز ))
 *** ((مرکز دایره محاطی )) *** ((مرکز دایره محاطی ))
 ***مرکز ثقل  ***مرکز ثقل
 ***مرکز ارتفاعی  ***مرکز ارتفاعی
 ***پای ارتفاع  ***پای ارتفاع
 ** ((تبدیلات هندسی )) ** ((تبدیلات هندسی ))
 *** ((انتقال(المپیاد) )) *** ((انتقال(المپیاد) ))
 *** ((دوران )) *** ((دوران ))
 *** ((تقارن و بازتاب))  *** ((تقارن و بازتاب))
 *** ((تجانس))  *** ((تجانس))
 *** ((تجانس مارپیچی))  *** ((تجانس مارپیچی))
 ** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها )) ** ((چهار ضلعیها وn ضلعیها ))
 *** ((متوازی الضلاع )) *** ((متوازی الضلاع ))
 *** ((چهار ضلعیهای محاطی )) *** ((چهار ضلعیهای محاطی ))
 *** ((چهار ضلعیهای محیطی )) *** ((چهار ضلعیهای محیطی ))
 ** ((هم خط بودن و هم دایره بودن )) ** ((هم خط بودن و هم دایره بودن ))
 ** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط )) ** ((بردار ها در صفحه اعداد مختلط ))
 *** ((دوران بردارها )) *** ((دوران بردارها ))
 *** ((تجانس مارپیچی بردارها))  *** ((تجانس مارپیچی بردارها))
 **قضایای هندسی  **قضایای هندسی
 *** ((قضیه بطلمیوس- اویلر )) *** ((قضیه بطلمیوس- اویلر ))
 ***قضیه کلیفرد ***قضیه کلیفرد
 *** ((دایره 9 نقطه )) *** ((دایره 9 نقطه ))
 *** ((خط سیسمن )) *** ((خط سیسمن ))
 *** ((تعمیم های قضیه سیمسون )) *** ((تعمیم های قضیه سیمسون ))
 *** ((قضیه های کانتور )) *** ((قضیه های کانتور ))
 *** ((قضیه فویر باخ )) *** ((قضیه فویر باخ ))
 *** ((قضیه مورلی )) *** ((قضیه مورلی ))
 **تبدیلهای موبیوس  **تبدیلهای موبیوس
 ***((تصویر گنجنگاشتی))  ***((تصویر گنجنگاشتی))
 *** ((تبدیلهای موبیوس )) *** ((تبدیلهای موبیوس ))
 *** ((نسبت های نا همساز )) *** ((نسبت های نا همساز ))
 *** ((اصل تقارن )) *** ((اصل تقارن ))
 *** ((یک جفت دایره )) *** ((یک جفت دایره ))
 *** ((دسته دایره ها )) *** ((دسته دایره ها ))
 *** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس )) *** ((نقاط ثابت و رده بندی تبدیلهای موبیوس ))
 ***(( انعکاس )) ***(( انعکاس ))
 ***الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی ***الگوی پوانکاره برای هندسه تا اقلیدسی
 ***تبدیلهای آفین و تصویری  ***تبدیلهای آفین و تصویری
-
+#@
@#16:
 *هندسه تصویری  *هندسه تصویری
 **تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه  **تصویر موازی یک صفحه بر یک صفحه
 **تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه **تصویر مرکزی یک صفحه بر یک صفحه
 **تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند **تصویر مرکزی که یک دایره را به دایره بدل می کند
 **قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی **قطب و قطبی در صفحه. اصل دوگانی
 **تبدیل تصویری یک خط و یک دایره **تبدیل تصویری یک خط و یک دایره
 **قطبی معکوس  **قطبی معکوس
 **دایره مزدوج یک مثلث  **دایره مزدوج یک مثلث
 **مقطعهای مخروطی  **مقطعهای مخروطی
 **کانون ها و خطهای هادی  **کانون ها و خطهای هادی
 **صفحه تصویری  **صفحه تصویری
 **مقطعهای مخروطی مرکز دار  **مقطعهای مخروطی مرکز دار
 **تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی  **تصویر جسم نمایی و تصویر مرکزی
 *هندسه نوین  *هندسه نوین
 **قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث  **قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث
 **هندسه توموان  **هندسه توموان
 **دایره های آپولونیوسی  **دایره های آپولونیوسی
 **خطوط هم زاویه  **خطوط هم زاویه
 **هندسه بروکار  **هندسه بروکار
 **دایره های تاکر  **دایره های تاکر
 **قطب ارتفاعی  **قطب ارتفاعی
-
+#@
@#16:
 *هندسه انعکاسی  *هندسه انعکاسی
 **جفت نقطه های جداساز  **جفت نقطه های جداساز
 **نسبت نا همساز  **نسبت نا همساز
 **انعکاس  **انعکاس
 **انعکاس در صفحه  **انعکاس در صفحه
 **دایره های عمود بر هم  **دایره های عمود بر هم
 **قضیه فویر باخ  **قضیه فویر باخ
 **دسته دایره ها  **دسته دایره ها
 **انحراف انعکاسی  **انحراف انعکاسی
 **تابع های هذلولوی  **تابع های هذلولوی
 *هندسه نا اقلیدسی  *هندسه نا اقلیدسی
-** ((هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی )) +**هندسه نا اقلیدسی لباچفسکی
 **افکنشی  **افکنشی
 **گروه تبدیلهای تصویری  **گروه تبدیلهای تصویری
 **قضیه دزارگ  **قضیه دزارگ
 **تعریف و اثبات ناوردایی  **تعریف و اثبات ناوردایی
 **کاربرد در چهارضلعی کامل  **کاربرد در چهارضلعی کامل
 **نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل  **نقطه های واقع در بی نهایت به عنوان نقطه های ایده آل
 **عناصر ایده آل و تصویر کردن  **عناصر ایده آل و تصویر کردن
 **نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است  **نسبت نا همسازی که شامل عناصری در بی نهایت است
 **کاربرد در قضیه پاسکال  **کاربرد در قضیه پاسکال
 **کاربرد در قضیه بریانشن  **کاربرد در قضیه بریانشن
 **دو گانی  **دو گانی
 **نمایش تحلیلی  **نمایش تحلیلی
 **مختصات همگن  **مختصات همگن
 **ترسیم با خط کش تنها  **ترسیم با خط کش تنها
 **هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی  **هندسه متری مقدماتی مقطعهای مخروطی
 **ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی  **ویژگی های تصویری مقطع های مخروطی
 **مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها  **مقطعهای مخروطی به عنوان خمهای حاصل از خط ها
 **قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی  **قضیه های کلی پاسکال و بریانشن در مورد مقطعهای مخروطی
 **هذلولیوار  **هذلولیوار
 **روش اصل موضوعی  **روش اصل موضوعی
 **هندسه نا اقلیدسی هذلولوی  **هندسه نا اقلیدسی هذلولوی
 **هندسه و واقعیت  **هندسه و واقعیت
 **مدل پوانکاره  **مدل پوانکاره
 **هندسه بیضوی یا ریمانی **هندسه بیضوی یا ریمانی
-
+#@
@#16:
 *ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد  *ترسیم های هندسی جبر هیاتهای اعداد
 **مقدمه  **مقدمه
 **اثبات های امکان ناپذیری و جبر  **اثبات های امکان ناپذیری و جبر
 **ترسیم های هندسی بنیادی  **ترسیم های هندسی بنیادی
 ***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم  ***ساختن هیات و گرفتن ریشه دوم
 ***چند ضلعی های منتظم  ***چند ضلعی های منتظم
 ***مساله آپولونیوس  ***مساله آپولونیوس
 **عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد  **عددهای ترسیم پذیر و هیات های اعداد
 ***نظریه کلی  ***نظریه کلی
 ***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند  ***همه عددهای ترسیم پذیر جبری اند
 **حل ناپذیری سه مساله یونانی  **حل ناپذیری سه مساله یونانی
 ***تضعیف مکعب  ***تضعیف مکعب
 ***قضیه ای درباره معادله درجه سوم  ***قضیه ای درباره معادله درجه سوم
 ***تثلیث زاویه  ***تثلیث زاویه
 ***هفت ضلعی منتظم  ***هفت ضلعی منتظم
 ***توضیحی درباره مساله تربیع دایره  ***توضیحی درباره مساله تربیع دایره
 **روشهای گوناگون ترسیم  **روشهای گوناگون ترسیم
 ***توضیات کلی  ***توضیات کلی
 ***ویژگی های انعکاس  ***ویژگی های انعکاس
 ***ترسیم هندسی نقطه های منعکس  ***ترسیم هندسی نقطه های منعکس
 ***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها  ***نصف کردن پاره خط با پرگار تنها
 **ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها  **ترسیم های ماسکرونی با پرگار تنها
 ***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب  ***یک ترسیم کلاسیک برای تضعیف مکعب
 ***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی  ***محدودیت ابزارهای مکانیکی خمهای مکانیکی
 ***عاکسهای پوسیله و هارت  ***عاکسهای پوسیله و هارت
 ***انعکاس های مکرر  ***انعکاس های مکرر
 *استقرا در هندسه  *استقرا در هندسه
 *نابرابری هندسی  *نابرابری هندسی
 **میانگین های حسابی و هندسی  **میانگین های حسابی و هندسی
 **قضیه های برابر محیطی  **قضیه های برابر محیطی
 ***ماکسیمم و مینیمم  ***ماکسیمم و مینیمم
 ***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها  ***قضیه های برابر محیطی در مثلث ها
 ***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها  ***قضیه های برابر محیطی در چند ضلعی ها
 ***کوشش اشتاینر  ***کوشش اشتاینر
 *چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله  *چگونگی دستیابی به راه حل یک مسئله
 **روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی  **روش حل مسئله های ساده با زمینه ویژگی های ناب هندسی
 **روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه **روش های حل مسئله های ساده دارای ویژگی های اندازه
 **روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای  **روش های حل مسئله های ساده محاسبه ای
 ** بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی ** بررسی فشرده ی مساله های مکان هندسی و مساله های ترسیمی
-
+#@
@#16:
 *جبر *جبر
 **دنباله های اعداد **دنباله های اعداد
 **همگرایی دنباله ها **همگرایی دنباله ها
 **دنباله های همگرایی مهم **دنباله های همگرایی مهم
 **دنباله های بازگشتی **دنباله های بازگشتی
 **دنباله های متناوب عددی **دنباله های متناوب عددی
 **دو دنباله خاص **دو دنباله خاص
 **سریها و آزمون همگرایی **سریها و آزمون همگرایی
 **چندجمله های تیلور **چندجمله های تیلور
 **ضریبهای دو جمله ای **ضریبهای دو جمله ای
 **سری های ادغامی **سری های ادغامی
 **سری های توانی **سری های توانی
 **اعداد مختلط **اعداد مختلط
 **نمایش هندسی اعداد مختلط **نمایش هندسی اعداد مختلط
 **فرمول اویلر **فرمول اویلر
 **تبدیل های هندسی با استفاده از اعداد مختلط **تبدیل های هندسی با استفاده از اعداد مختلط
 **جبر و اتحادهای جبری **جبر و اتحادهای جبری
 **تجزیه یکتای چند جمله ای ها **تجزیه یکتای چند جمله ای ها
 **قضیه اتحاد **قضیه اتحاد
 **جبر مجرد **جبر مجرد
 **نامساوی **نامساوی
 **واسطه ها **واسطه ها
 **کوشی - شوارتز **کوشی - شوارتز
 **هادی پولیا **هادی پولیا
 **چبیشف **چبیشف
 **نامساوی مثلثی **نامساوی مثلثی
 **بررسیهای تابعی **بررسیهای تابعی
 **کاربرد سریها در نامساوی ها **کاربرد سریها در نامساوی ها
 **اصل فشار **اصل فشار
 **چند جمله ای ها **چند جمله ای ها
 **((معادلات تابعی)) **((معادلات تابعی))
 **((تابع و حد)) **((تابع و حد))
 **((متغیر و تابع)) **((متغیر و تابع))
 **تعریف و مثال **تعریف و مثال
 **((اندازه زاویه بر حسب رادیان)) **((اندازه زاویه بر حسب رادیان))
 **((نمودار تابع‏ . تابع های وارون)) **((نمودار تابع‏ . تابع های وارون))
 **((ترکیب تابع ها)) **((ترکیب تابع ها))
 **پیوستگی **پیوستگی
 **تابع چند متغیره **تابع چند متغیره
 **تابع و تبدیل **تابع و تبدیل
 **حد **حد
 **دنباله an **دنباله an
 **دنباله یکنوا **دنباله یکنوا
 **عدد اویلرe **عدد اویلرe
 **عدد پی **عدد پی
 **کسر مسلسل **کسر مسلسل
 **میل کردن پیوسته به حد **میل کردن پیوسته به حد
 **مقدمه و تعریف کلی **مقدمه و تعریف کلی
 **ملاحظاتی درباره مفهوم حد **ملاحظاتی درباره مفهوم حد
 **حد **حد
 **تعریف دقیق پیوستگی **تعریف دقیق پیوستگی
 **دو قضیه بنیادی درباره تابعهای پیوسته **دو قضیه بنیادی درباره تابعهای پیوسته
 **قضیه بولتسانو **قضیه بولتسانو
 **قضیه وایرشتراس **قضیه وایرشتراس
 **قضیه ای درباره دنباله ها **قضیه ای درباره دنباله ها
 **کاربرد قضیه بولتسانو **کاربرد قضیه بولتسانو
 **کاربرد های هندسی **کاربرد های هندسی
 **کاربرد در یک مسئله مکانیک **کاربرد در یک مسئله مکانیک
 **ماکسیمم و مینیمم **ماکسیمم و مینیمم
 **نقطه های مانا و حساب دیفرانسیل **نقطه های مانا و حساب دیفرانسیل
 **نقطه های فرین و مانا **نقطه های فرین و مانا
 **ماکسیمم و مینیمم های تابع های چند متغیره **ماکسیمم و مینیمم های تابع های چند متغیره
 **نقطه های مینی ماکس و توپولوژی **نقطه های مینی ماکس و توپولوژی
 **فاصله یک نقطه تا یک رویه **فاصله یک نقطه تا یک رویه
 **مسئله مثلث شوارتس **مسئله مثلث شوارتس
 **اثبات شوارتس **اثبات شوارتس
 **مثلثی با یک زاویه منفرجه **مثلثی با یک زاویه منفرجه
 **مثلثی که یک به وسیله پرتوهای نور تشکیل می شود **مثلثی که یک به وسیله پرتوهای نور تشکیل می شود
 **مسئله های بازتاب و حرکت ارگودیک **مسئله های بازتاب و حرکت ارگودیک
 **مساله اشتاینر **مساله اشتاینر
 **تعمیم مسئله اشتاینر به مسئله شبکه راه ها **تعمیم مسئله اشتاینر به مسئله شبکه راه ها
 **مقدار های فرین و نابرابریها **مقدار های فرین و نابرابریها
 **میانگین حسابی و هندسی دو کمیت مثبت **میانگین حسابی و هندسی دو کمیت مثبت
 **تعمیم به n متغیر **تعمیم به n متغیر
 **روش کمترین مربعات **روش کمترین مربعات
 **وجود مقدار فرین **وجود مقدار فرین
 **مسئله برابر محیطی **مسئله برابر محیطی
 **حساب وردشها **حساب وردشها
 **مقدمه **مقدمه
 **حساب وردشها اصل فرما در اپتیک **حساب وردشها اصل فرما در اپتیک
 **راه حل برنولی برای مساله کوتاهترین زمان **راه حل برنولی برای مساله کوتاهترین زمان
 **ژئودزیکها روی کره **ژئودزیکها روی کره
 **حل تجربی مساله های مینیمم **حل تجربی مساله های مینیمم
 **مقدمه **مقدمه
 **آزمایشهای لایه صابون **آزمایشهای لایه صابون
 **آزمایشهای تازه در مورد مساله پلاتو **آزمایشهای تازه در مورد مساله پلاتو
 **حل تجربی مساله های ریاضی دیگر **حل تجربی مساله های ریاضی دیگر
 **حساب دیفرانسیل انتگرال **حساب دیفرانسیل انتگرال
 **انتگرال **انتگرال
 **مساحت به منزله حد **مساحت به منزله حد
 **انتگرال **انتگرال
 **ملاحظاتی درباره مفهوم انتگرال **ملاحظاتی درباره مفهوم انتگرال
 **قواعد حساب دیفرانسیل **قواعد حساب دیفرانسیل
 **مشتق **مشتق
 **مشتق به منزله شیب **مشتق به منزله شیب
 **مشتق به منزله حد **مشتق به منزله حد
 **مشتق تابعهای مثلثاتی **مشتق تابعهای مثلثاتی
 **مشتق گیری و پیوستگی **مشتق گیری و پیوستگی
 **مشتق و سرعت **مشتق و سرعت
 **معنی هندسی مشتق دوم **معنی هندسی مشتق دوم
 **فن مشتقگیری **فن مشتقگیری
 **نماد لایب نیتس و بینهایت کوچک **نماد لایب نیتس و بینهایت کوچک
 **قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال **قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال
 **قضیه بنیادی **قضیه بنیادی
 **کاربردهای اولیه **کاربردهای اولیه
 **فرمول لایب نیتس برای پی **فرمول لایب نیتس برای پی
 **تابع نمایی و لگاریتم **تابع نمایی و لگاریتم
 **تابع نمایی **تابع نمایی
 **فرمول های مشتق گیری **فرمول های مشتق گیری
 **عبارتهای حدی eوexوlog x **عبارتهای حدی eوexوlog x
 **سری نامتناهی برای لگاریتم **سری نامتناهی برای لگاریتم
 **معادله های دیفرانسیل **معادله های دیفرانسیل
 **تعریف **تعریف
 **معادله دیفرانسیل تابع نمایی **معادله دیفرانسیل تابع نمایی
 **ساده ترین ارتعاشها **ساده ترین ارتعاشها
 **قانون نیوتن درباره دینامیک **قانون نیوتن درباره دینامیک
 **مساله های گوناگون **مساله های گوناگون
 **تئوری اعداد **تئوری اعداد
 **مقدمه **مقدمه
 **تئوری اعداد چیست **تئوری اعداد چیست
 **خواص جبری اعداد صحیح **خواص جبری اعداد صحیح
 **انواع برهانها و مثالهایی چنین **انواع برهانها و مثالهایی چنین
 **دستگاه های نمایش اعداد **دستگاه های نمایش اعداد
 **تاریخ نخستین تئوری اعداد **تاریخ نخستین تئوری اعداد
 **بخش پذیری **بخش پذیری
 **ب.م.م و ک.م.م **ب.م.م و ک.م.م
 **اعداد اول **اعداد اول
 **غربال اراتستن **غربال اراتستن
 **اعداد اول مرسن **اعداد اول مرسن
 **اعداد فرما **اعداد فرما
 **قضیه اعداد اول **قضیه اعداد اول
 **قضیه دیریکله **قضیه دیریکله
 **حدس گلدباخ و چند مسئله باز دیگر **حدس گلدباخ و چند مسئله باز دیگر
 **همنهشتی **همنهشتی
 **دستگاه کامل مانده ها و مخفف مانده ها **دستگاه کامل مانده ها و مخفف مانده ها
 **قضیه فرما و ویلسون **قضیه فرما و ویلسون
 **مرتبه **مرتبه
 **همنهشتی چند جمله ای ها **همنهشتی چند جمله ای ها
 **معادلات دیوفانتی خطی **معادلات دیوفانتی خطی
 **معادلات دیوفانتی غیرخطی **معادلات دیوفانتی غیرخطی
 **معادله فیثاغورثی **معادله فیثاغورثی
 **نزول نامتناهی **نزول نامتناهی
 **نقاط گویا روی خمها **نقاط گویا روی خمها
 **هندسه اعداد **هندسه اعداد
 **ریشه اولیه و گروه Um **ریشه اولیه و گروه Um
 **ریشه اولیه **ریشه اولیه
 **ساختمان Um **ساختمان Um
 **مانده های قوه nام **مانده های قوه nام
 **کاربردی در معادله فرما **کاربردی در معادله فرما
 **مانده مربعی **مانده مربعی
 **مقدمه **مقدمه
 **مانده های مربعی برای اعداد اول و نماد لژاندر **مانده های مربعی برای اعداد اول و نماد لژاندر
 **قانون تقابل مربعی **قانون تقابل مربعی
 **نماد ژاکوبی **نماد ژاکوبی
 **تجزیه اعداد صحیح بزرگ **تجزیه اعداد صحیح بزرگ
 **توابع حسابی **توابع حسابی
 **مقدمه **مقدمه
 **تابع موبیوس **تابع موبیوس
 **تابع جزء صحیح **تابع جزء صحیح
 **مجموع مربعات **مجموع مربعات
 **مقدمه **مقدمه
 **نمایش های اولیه برای مجموع دو مربع **نمایش های اولیه برای مجموع دو مربع
 **تعداد کل نمایش ها **تعداد کل نمایش ها
 **مجموع سه مربع **مجموع سه مربع
 **مجموع چهار مربع **مجموع چهار مربع
 **مساله وارینگ **مساله وارینگ
 **معادلات مربعی و میدانهای مربعی **معادلات مربعی و میدانهای مربعی
 **قضیه لژاندر **قضیه لژاندر
 **معادله پل **معادله پل
 **عددی جبری و عددهای صحیح جبری **عددی جبری و عددهای صحیح جبری
 **حساب در میدانهای مربعی **حساب در میدانهای مربعی
 **تقریبات سیاله ای **تقریبات سیاله ای
 **رشته های فری و قضیه هورتیس **رشته های فری و قضیه هورتیس
 **تقریبهای بهین برای یک عدد حقیقی **تقریبهای بهین برای یک عدد حقیقی
 **کسر مسلسل نامتناهی **کسر مسلسل نامتناهی
 **اصم مربعی **اصم مربعی
 **کاربرد در معادله پل و تجزیه **کاربرد در معادله پل و تجزیه
 **هم ارزی **هم ارزی
 **اعداد **اعداد
 **متعادلی بودن e **متعادلی بودن e
 **بخش پذیری در Q **بخش پذیری در Q
 **بخش پذیری در Z **بخش پذیری در Z
 **استقرا در حساب **استقرا در حساب
 **مقدمه **مقدمه
 **اثبات اتحاد ها **اثبات اتحاد ها
 **مسائل مثلثات و جبر **مسائل مثلثات و جبر
 **اثبات نامساوی ها **اثبات نامساوی ها
 **اثبات بعضی قضایای جبر مقدماتی **اثبات بعضی قضایای جبر مقدماتی
 **بسط کسر های گویا **بسط کسر های گویا
 **مقدمه **مقدمه
 **تعریفها و نماد گذاری **تعریفها و نماد گذاری
 **بسط کسر های گویا **بسط کسر های گویا
 **همگراها و ویژگی های آنها **همگراها و ویژگی های آنها
 **تفاضلهای همگراها **تفاضلهای همگراها
 **بسط عددهای گنگ **بسط عددهای گنگ
 **مقدمه **مقدمه
 **همگراها **همگراها
 **مفاهیمی از حد **مفاهیمی از حد
 **کسرهای مسلسل نامتناهی **کسرهای مسلسل نامتناهی
 **مقدمه **مقدمه
 **کسرهای مسلسل دوره ای محض **کسرهای مسلسل دوره ای محض
 **گنگهای درجه دوم **گنگهای درجه دوم
 **گنگهای درجه دوم ساده شده **گنگهای درجه دوم ساده شده
 **قضیه لاگرانژ **قضیه لاگرانژ
 **کسرهای مسلسل N **کسرهای مسلسل N
 **معادله پل x2-Ny2=+1 **معادله پل x2-Ny2=+1
 **چگونگی تعیین جوابهای دیگر معادله پل **چگونگی تعیین جوابهای دیگر معادله پل
 **مساله های گوناگون **مساله های گوناگون
 **ترکیبیات **ترکیبیات
 **استقرا **استقرا
 **استقرای ضعیف **استقرای ضعیف
 **استقرای چند گانه **استقرای چند گانه
 **عمل قهقرایی **عمل قهقرایی
 **استقرای قوی **استقرای قوی
 **تکنیک های استقرایی **تکنیک های استقرایی
 **استقرای چند گانه **استقرای چند گانه
 **خطاهای استقرا **خطاهای استقرا
 **آنالیز ترکیبی **آنالیز ترکیبی
 **اصل جمع و اصل ضرب **اصل جمع و اصل ضرب
 **فاکتوریل و ضرب **فاکتوریل و ضرب
 **تبدیل دوری **تبدیل دوری
 **ترکیب **ترکیب
 **تناظر یک به یک **تناظر یک به یک
 **دوگونه شمردن **دوگونه شمردن
 **نظریه دو جمله ای ها **نظریه دو جمله ای ها
 **نظریه چند جمله ای ها **نظریه چند جمله ای ها
 **اصل شمول و عدم شمول **اصل شمول و عدم شمول
 **چند حالت خاص **چند حالت خاص
 **اصل شمول و عدم شمول **اصل شمول و عدم شمول
 **پریشها **پریشها
 **کاربردهایی از اصل شمول و عدم شمول **کاربردهایی از اصل شمول و عدم شمول
 **ترکیبهای با تکرار و اتحادهای ترکیبیاتی **ترکیبهای با تکرار و اتحادهای ترکیبیاتی
 **معادله های خطی با ضرایب واحد **معادله های خطی با ضرایب واحد
 **ترکیبهای با تکرار **ترکیبهای با تکرار
 **اتحادهای ترکیبیاتی **اتحادهای ترکیبیاتی
 **اصل لانه کبوتری **اصل لانه کبوتری
 **اعداد رمزی **اعداد رمزی
 **اصل ناوردایی **اصل ناوردایی
 **رنگ آمیزی **رنگ آمیزی
 **اصل اکسترمال **اصل اکسترمال
 **نظریه مجموعه ها **نظریه مجموعه ها
 **روابط بازگشتی **روابط بازگشتی
 **بدست آوردن رابطه های بازگشتی **بدست آوردن رابطه های بازگشتی
 **رابطه بازگشی خطی مرتبه اول **رابطه بازگشی خطی مرتبه اول
 **چند مسئله هندسی **چند مسئله هندسی
 **استفاده از دنباله های کمکی **استفاده از دنباله های کمکی
 **افرازهای عددهای طبیعی و توزیعها **افرازهای عددهای طبیعی و توزیعها
 **افرازهای مرتب **افرازهای مرتب
 **افرازها و نمودارها **افرازها و نمودارها
 **مسئله هایی از توزیع ها **مسئله هایی از توزیع ها
 **نظریه بازی ها **نظریه بازی ها
 **نیمبل **نیمبل
 **نیم **نیم
 **نیم پکر **نیم پکر
 **بازیهای منصفانه **بازیهای منصفانه
 **نیم لاسکر **نیم لاسکر
 **کپه های نیم تقلبی **کپه های نیم تقلبی
 **مجموع بازی ها **مجموع بازی ها
 **قاعده کمترین ناموجود **قاعده کمترین ناموجود
 **کرم **کرم
 **قضیه اسپراگ گراندی **قضیه اسپراگ گراندی
 **کیلز **کیلز
 **بازی گراندی **بازی گراندی
 **دوستم دارد. دوستم ندارد **دوستم دارد. دوستم ندارد
 **کلم بروکسلی **کلم بروکسلی
 **گره ها **گره ها
 **بازی های تفاضلی **بازی های تفاضلی
 **بازی های هشت هشتی و کد گای- اسمیت **بازی های هشت هشتی و کد گای- اسمیت
 **شطرنج داوسون **شطرنج داوسون
 **چه وقت دنباله های نیم متناوب اند **چه وقت دنباله های نیم متناوب اند
 **سه ضربدر **سه ضربدر
 **فضاهای پر صفر و هم مجموعه های معمولی **فضاهای پر صفر و هم مجموعه های معمولی
 **نیم وارون و یک هشدار ناخوشایند **نیم وارون و یک هشدار ناخوشایند
 **بازیهای سکه برگردان **بازیهای سکه برگردان
 **بازیهای دارای محدودیت **بازیهای دارای محدودیت
 **شلغم **شلغم
 **خوکل **خوکل
 **تقارن **تقارن
 **بازی ولتر **بازی ولتر
 **روش مجاورسازی **روش مجاورسازی
 **الگوهای نواری **الگوهای نواری
 **هرس کردن بوته های سبز **هرس کردن بوته های سبز
 **دوری **دوری
 **تابع مولد **تابع مولد
 **شمارش با استفاده از تابع مولد **شمارش با استفاده از تابع مولد
 **دنباله بازگشتی **دنباله بازگشتی
 **حل معادله بازگشتی از طریق معادله مشخصه **حل معادله بازگشتی از طریق معادله مشخصه
 **حل معادله بازگشتی از طریق تابع مولد **حل معادله بازگشتی از طریق تابع مولد
 **مساله های گوناگون **مساله های گوناگون
-((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی I ))
((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی II ))
قضیه اساسی جبر، اتحاد ویت و قضیه لاگرانژ
بررسی چندجمله ایها با ضرایب صحیح و گویا
((قضایای متفرقه چندجمله ایها))
جمعبندی ایده های حل مسائل چندجمله ای
روش لاگرانژ در اثبات نامساویها
نامساوی ینسن
نمودار تابع
ترکیب تابعها
توابع کوشی
+***((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی I ))
***((جمعبندی ایده های حل مسائل معادلات تابعی II ))
***قضیه اساسی جبر، اتحاد ویت و قضیه لاگرانژ
***بررسی چندجمله ایها با ضرایب صحیح و گویا
***((قضایای متفرقه چندجمله ایها))
***جمعبندی ایده های حل مسائل چندجمله ای
***روش لاگرانژ در اثبات نامساویها
***نامساوی ینسن
***نمودار تابع
***ترکیب تابعها
***توابع کوشی
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:45 ]   11   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [06:24 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [05:45 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
 جمعه 03 شهریور 1385 [05:06 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:40 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [12:30 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [08:32 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [06:58 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [13:42 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [10:10 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [11:00 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..