منو
 صفحه های تصادفی
هنگام کار به فکر محصول آن نباشید
علاء الدوله شرف الملوک حسن
سوءمصرف‌ و اعتیاد به‌ موادمخدر
صناعات پنجگانه(خمس)
مشتقات غیر هیدروکربنی نفت خام
محمد بن زید
ماه «قمر زمین»
پروتستانها و کاتولیکها
ایهرپت کردیر یا «کرتیر» موبَد موبَدان و دارنده دانش دینی عهد ساسانی
مهمانی و آداب آن
 کاربر Online
542 کاربر online
تاریخچه ی: درجه سوختگی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-25Lines: 1-110
-سوت های پوست را می توا ه د سته ب ام نسی و تما خامت ب بندی کرد. در سوختگی ای ات ی ((ای)) یا ایر و سمت فوقنی ((ر)) گیر می ون، ب بافتهی زیرین آسیبی ارد می شود. سوختگی ای ما ت لاوه درم و اپیم به لای های زیر پوستی یز آسیب میرسانند. و این سوتگی ها را می توان ب سیست یگری که د امیه می ود ه واع در یک ر و رج ه قسیم بنی کرد ک خیف تری وع آ سوتی ده یک ات. سوتگی ای دره یک و و ا و ا ا ی ه ه نو تمام خا ستند.
!سوتی در یک
ستی طحی فی رین و گی ات ک ط لی خاری پوست یعنی اپیدرم را رگی می کن. عل وتگی نی ا شعل می است.
+{DYNAMICMENU()}
__
وهنامه__
*((و
اژگان پوست و مو))
__مق
ات تب__ />*((فا سوتگی)) />*((اامات یه در سوختگی)) />*((اواع و ن))
*((
ا خا ))
*((
رص یا یییگو)) />*((وست دن)) />*((گی)) />*((و تیین کند شدت سوختگی)) />*((ایع رمای ختگی)) />*((مقلات ید پزشکی))
__ک
بهای رتبط__ />*((کتابهای پوست مو))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|
انجمن کی]__ />__سیتهای مرتب__ />*سایتی دی />**[http://community.iransalamat.com/|ایاه جام اع رای پزشک یر ] />**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|یبیی ست و] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|وت (ویی پدی)]
**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|
هدات پوت] />**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|یک تندرتی] />*ایی ای
**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|
اط کی ن ه ف یمایی وست]
**[http://www.aad.org/default.htm|سیت آامی درمتلوژی امریکا]
**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33| ی لمللی وت] />**[http://matrix.ucdavis.edu/|ما پیه‌ای رماتژی] />**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|یاریهی پوستی در ای مدلاین] />**[http://www.iranderma.com/|نکتی راجع ب ماظت ز پوت]
__
گالری ویر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالی علم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|
شکی سلامت]
-!!ظاهر سوختگی: <br />پوست در محل سوختگی گرم، قرمز و درناک (گاهی درد شدید ) و حساس به لمس است و می تواند کمی متورم باشد وقتی با نوک انگشت به ملایمت به ناحیه سوخته فشار وارد کنیم، قرمزی به طور موقت سفید می شود. سوختگی درجه یک در ابتدا بسیار دردناک است ولی معمولاً در عرض چند روز بدون بر جای گذاشتن ((جوشگاه)) و گوشت اضافه (اسکار)، با پوسته ریزی محل سوختگی ، بهبود می یابد. +body=
-!سوختگی ره دو />سوختگی با متس ات ک اپیدرم و قسمتی از در (اما نه ه درم) ر متا می کند و به بافتهای زیرین آسیبی می رساند. این و سوختگی ما وی دره یک از و ا نسی ا. />ع ن یت میات د (م ب و ی د ) وی پوست ، له ت آتا سوختگی شدید و یره هستند. +|~|
{DYNAMICMENU}


||
سوختگیهای پوت ر می‌توان به دو دسته با ضخامت نسبی و تمام ضخامت طبقه‌بندی ر. در سوختگیهای با مت سی ((ساتان ت|اپیدرم)) ، یا اپیدرم و قسمت فوقای ((ساختمان ست|درم)) درگی می‌ند، و به بافتهای زیرین آسیبی ارد نی‌شو. سوختگیهای تما ضخا لاوه ر درم و اپیدرم ه لایه‌های زیر وتی نی سیب می‌ان. هر دو این سوتگیها ی‌تن ا سیت یگی که ده نامی می‌ود به نوع رجه ی ، ده و و درجه سه تقیم‌بند ک که فیفتن نوع آ سوختگی درجه یک ات. سوختگیهای درجه یک و دو از نوع ا ضخامت نسبی و درجه سه از نوع تمام ضخامت هستند.||
!سوختگی درجه یک
 +
 +
 +
 +{picture=CnbNmI01.gif}
 +
 +
 +
 +سوختگی سطحی خفیفترین نوع ((سوختگی)) است که فقط لایه خارجی پوست یعنی اپیدرم را درگیر می کند. علل آن سوختگی ناشی از شعله ملایم است.
 +!!ظاهر سوختگی
 +پوست در محل سوختگی گرم ، قرمز و دردناک (گاهی درد شدید) و حساس به لمس است و می‌تواند کمی متورم باشد وقتی با نوک انگشت به ملایمت به ناحیه سوخته فشار وارد کنیم، قرمزی بطور موقت سفید می‌شود. سوختگی درجه یک در ابتدا بسیار دردناک است ولی معمولاً در عرض چند روز بدون بر جای گذاشتن جوشگاه و گوشت اضافه (اسکار) ، با پوسته ریزی محل سوختگی ، بهبودی می‌یابد.
 +!سوختگی درجه دو
 +
 +
 +
 +{picture=CNBNMA01.gif}
 +
 +
 +
 +سوختگی با شدت متوسط است که فقط اپیدرم و قسمتی از درم (اما نه همه درم) را مبتلا می‌کند و به بافتهای زیرین آسیبی نمی‌رساند. این نوع سوختگی مانند سوختگی درجه یک از نوع با ضخامت نسبی است. علل آن ریختن مایعات داغ (مثل آب جوش یا چای داغ ) روی پوست ، شعله آتش ، ((آفتاب سوختگی|آفتاب سوختگی شدید)) و غیره هستند.
 !!ظاهر سوختگی  !!ظاهر سوختگی
-محل سوختگی دارای قرمزی قابل توجه، ((تاول)) و ظاهری توری مانند یا شبکه ای شکل است. مانند سوختگی درجه یک با فشار انگشت در محل قرمزی ، سفیدی موقت ایجاد می شود. معمولاً شکاف های کوچکی در اپیدرم و تاول های بزرگ پر از مایع دیده می شوند. از آنجایی که ((پلاسما))( بخش خون) و ((مایع بافتی|مایعات بافتی)) به تراوش خود ادامه داده و باعث برآمده شدن لایه فوقانی پوست می شوند ممکن است تا 48 ساعت پس از وقوع آسیب نیز تشکیل ((تورم)) و تاول ادامه داشته باشد. پوست ناحیه سوختگی در ظاهر متورم و خیزدار بوده و مرطوب و عرق کرده به نظر می رسد.
مشخصه این نوع سوختگی درد بسیار شدید و عمیق می باشد و سوختگی بینهایت به لمس حساس است به طوری که حتی برخورد باد یا جریان هوا با آن سبب درد سوزاننده ای می شود. اگر سوختگی درجه دو به طور مناسب درمان و مراقب شود خودبخود بهبود می یابد و جوشگاه بسیار کمی برجای می گذارد. در این نوع سوختگی امکان ((عفونت)) یافتن زخم سوختگی وجود دارد که باید از این نظر مراقبت شود.

!سوختگی درجه سه (سوختگی تمام ضخامت)
در سوختگی درجه سه تمام ضخامت پوست، یعنی اپیدرم و درم ، تخریب می شود و حتی ممکن است آسیب عمیق تر شده و ((بافت زیر پوستی|بافتهای زیر پوستی)) ( ((چربی)) ، ((ماهیچه)) و ((استخوان)) ) را نیز درگیر کند. گاهی تمایز سوختگی درجه سه از سوختگی درجه دو مشکل می باشد؛ با این وجود ناحیه سوختگی در نوع درجه سه معمولاً سیاه رنگ و یا خشک و سفید است اما در نوع درجه دو قرمز و مرطوب بوده وظاهر عرق کرده دارد. از طرفی در سوختگی درجه دو بیمار درد شدیدی دارد ولی در سوختگی درجه سه به علت از بین رفتن ((عصب|اعصاب)) زیر جلدی معمولاً بیمار دردی احساس نمی کند ؛ بجز مواردی که در اطراف سوختگی درجه سه ، مناطقی از سوختگی درجه دو نیز وجود داشته باشد.
علل سوختگی درجه سه عبارتند از:
مایعات بسیار داغ ، شعله شدید ((آتش))، ((جریان الکتریکی)) ، ((ماده شیمیایی|مواد شیمیایی)) قوی مانند ((فسفر)) سفید. عمق سوختگی نه تنها به شدت حرارت عامل سوزاننده بستگی دارد بلکه با مدت تماس ماده سوزاننده با پوست نیز ارتباط دارد.

!!ظاهر سوختگی: پوست سوخته ، سفید مرواریدی یا زرد و قهوه ای و بعضی مواقع سیاه وزغالی است. بعضی از مناطق پوست ممکن است شفاف شود و می توان در زیر آن شبکه ای از سیاهرگهای حاوی لخته های خون را دید. پوست مرده که شامل پروتئینهای منعقد شده است. لایه ای سخت و غیر قابل ارتجاع به نام اسکار( جوشگاه) می سازد. جوشگاه خشک و سخت است ، و به علت از بین رفتن پایانه های اعصاب پوست ، در لمس حساس نیست و دردی ندارد.
برای ترمیم زخم سوختگی درجه سه ممکن است به ((پیوند پوست)) نیاز شود. عفونت مسئله عمده ای در ارتباط با این نوع سوختگی است
.
+محل سوختگی دارای قرمزی قابل توجه ، ((تاول)) و ظاهری توری مانند یا شبکهای شکل است. مانند سوختگی درجه یک با فشار انگشت در محل قرمزی ، سفیدی موقت ایجاد میشود. معمولاً شکافهای کوچکی در اپیدرم و تاولهای بزرگ پر از مایع دیده میشوند. از آنجایی که ((پلاسمای خون|پلاسما)) ( بخش خون) و ((مایع بافتی|مایعات بافتی)) به تراوش خود ادامه داده و باعث برآمده شدن لایه فوقانی پوست میشوند ممکن است تا 48 ساعت پس از وقوع آسیب نیز تشکیل تورم و تاول ادامه داشته باشد. پوست ناحیه سوختگی در ظاهر متورم و خیزدار بوده و مرطوب و عرق کرده به نظر می رسد.
 +مشخصه این نوع سوختگی درد بسیار شدید و عمیق می‌باشد و سوختگی بینهایت به لمس حساس است بطوری که حتی برخورد باد یا جریان هوا با آن سبب درد سوزاننده‌ای می‌شود. اگر سوختگی درجه دو بطور مناسب درمان و مراقب شود خودبخود بهبودی می‌یابد و جوشگاه بسیار کمی بر جای می‌گذارد. در این نوع سوختگی امکان ((عفونت زخم|عفونت یافتن زخم)) سوختگی وجود دارد که باید از این نظر مراقبت شود.
 +!سوختگی درجه سه (سوختگی تمام ضخامت)
 +
 +
 +
 +{picture=CNBNMA02.gif}
 +
 +
 +
 +در سوختگی درجه سه تمام ضخامت پوست ، یعنی اپیدرم و درم ، تخریب می‌شود و حتی ممکن است آسیب عمیقتر شده و بافتهای زیر پوستی (((چربی)) ، ((ماهیچه)) و ((استخوان))) را نیز درگیر کند. گاهی تمایز سوختگی درجه سه از سوختگی درجه دو مشکل می‌باشد؛ با این وجود ناحیه سوختگی در نوع درجه سه معمولاً سیاه رنگ و یا خشک و سفید است اما در نوع درجه دو قرمز و مرطوب بوده و ظاهر عرق کرده دارد. از طرفی در سوختگی درجه دو بیمار درد شدیدی دارد ولی در سوختگی درجه سه به علت از بین رفتن ((شبکه اعصاب انسان|اعصاب زیر جلدی)) معمولاً بیمار دردی احساس نمی‌کند؛ بجز مواردی که در اطراف سوختگی درجه سه ، مناطقی از سوختگی درجه دو نیز وجود داشته باشد.
 +علل سوختگی درجه سه عبارتند از مایعات بسیار داغ ، شعله شدید آتش ، ((جریان الکتریکی)) ، ((مواد شیمیایی)) قوی مانند ((فسفر سفید)). عمق سوختگی نه تنها به شدت حرارت عامل سوزاننده بستگی دارد بلکه با مدت تماس ماده سوزاننده با پوست نیز ارتباط دارد.
 +!!ظاهر سوختگی
 +پوست سوخته ، سفید مرواریدی یا زرد و قهوه‌ای و بعضی مواقع سیاه و زغالی است. بعضی از مناطق پوست ممکن است شفاف شود و می‌توان در زیر آن شبکه‌ای از سیاهرگهای حاوی لخته‌های خون را دید. پوست مرده که شامل پروتئینهای منعقد شده است. لایه‌ای سخت و غیر قابل ارتجاع به نام اسکار (جوشگاه) می‌سازد. جوشگاه خشک و سخت است و به علت از بین رفتن پایانه‌های اعصاب پوست ، در لمس حساس نیست و دردی ندارد. برای ترمیم زخم سوختگی درجه سه ممکن است به ((پیوند پوست)) نیاز شود. عفونت مسئله عمده‌ای در ارتباط با این نوع سوختگی است.
 +!دسته بندی سوختگی بر اساس شدت
 +برای مشخص نمودن نوع و ترتیب مراقبت و درمان و ترتیب انتقال مصدومین باید ((سوختگی|سوختگیها)) را بر اساس شدت آنها طبقه بندی کرد. بر این اساس سوختگیها را به انواع خفیف ، متوسط و بحرانی (شدید) طبقه ‌بندی می‌کنند.
 +!!سوختگیهای خفیف
 +*سوختگیهای درجه سوم که کمتر از 2% سطح بدن به غیر از نواحی صورت مبتلا کرده‌اند، دست و پا (پایینتر از مچ) کشاله‌های یا مفاصل بزرگ.
 +*سوختگیهای درجه دوم که کمتر از 15% سطح بدن را در گیر کرده‌اند.
 +*سوختگیهای درجه اول با سطحی کمتر از 20 درصد سطح بدن.
 +!!سوختگیهای متوسط
 +*سوختگیهای درجه سوم با وسعتی بین 2تا10% سطح بدن ، البته به غیر از نواحی صورت دستها ، پاها ، کشاله ران یا مفاصل بزرگ.
 +*سوختگی درجه دوم با سطح معادل 15 تا30% سطح بدن.
 +!!سوختگیهای بحرانی
 +*تمام انواع سوختگی که با ضایعات ((دستگاه تنفسی)) ، آسیبهای بافتهای نرم و استخوانها همراه شده‌اند.
 +*سوختگی درجه سوم و دوم نواحی صورت ، دست و پا (پایینتر از مچ) ، کشاله ران و مفاصل بزرگ.
 +*سوختگی درجه سوم که بیش از 10% سطح بدن را درگیر کرده باشد.
 +*سوختگی درجه دوم که با وسعتی بیش از 30% سطح بدن.
 +*سوختگی درجه اول با وسعتی بیش از 75% سطح بدن.
 +*((خطرات برق گرفتگی|سوختگی الکتریکی)) لبها و دریچه‌ها به علت خونریزی شدید که ممکن است ایجاد شوند، تحت عنوان سوختگیهای شدید طبقه‌بندی می‌شوند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آتش سوزی))
 +*((آفتاب سوختگی))
 +*((اقدامات اولیه در سوختگی))
 +*((برق گرفتگی))
 +*((بیماریهای تشعشعی))
 +*((ساختمان پوست))
 +*((سوختگی))
 +*((سوختگی تشعشعی))
 +*((سوختگی شیمیایی))
 +*((شدت سوختگی))
 +*((عوارض سوختگی))
 +*((عوامل سوختگی))
 +*((مایع درمانی در سوختگی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [16:02 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 20 فروردین 1385 [10:22 ]   5   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [04:13 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [04:12 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [03:56 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [21:35 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..