منو
 کاربر Online
907 کاربر online
Lines: 1-133Lines: 1-92
-! اطلاعات عمومی +V{maketoc}
-نخستین گام در جهت تشکیل دانشگاه علوم پزشکی کنونی در سال 1325 ه.ش با تاسیس آموزشگاه عالی بهداری که به تربیت  
-متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله می‌پرداخت، برداشته شد. این دانشگاه در آغز جزئی از دانشگاه شیراز +! اطلاعات عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نخستین گام در جهت تشکیل ((دانشگاه ))علوم پزشکی کنونی در سال 1325 ه.ش با تاسیس آموزشگاه عالی بهداری که به تربیت
متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله می‌پرداخت، برداشته شد. این دانشگاه در آغاز جزئی از دانشگاه شیراز به شمار می‌آمد که در زمان رژیم گذشته دانشگاه پهلوی نامیده می‌شد. آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشکده ((دندانپزشکی)) نیز به مجموعه آموزشی علوم پزشکی در دانشگاه ((شیراز)) اضافه شدند. به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تامین و تعمیم بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش در سال 1364 دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دانشگاه شیراز جدا شد و از سال 1373 با ادغام سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها در دانشگهاهای علوم پزشکی، این دانشگاه نیز تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس" موجودیت یافت.
در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران و خاورمیانه به شمار می‌ورد که شمه‌ای از فعالیتهای این دانشگاه در امر آموزش، پژوهش، طرحهای عمرانی و خدمات بهداشتی و درمانی به وسیله جداول و نمودار ترسیم شده است.
-به شمار می‌آمد که در زمان رژیم گذشته دانشگاه پهلوی نامیده می‌شد. آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشکده  
-دندانپزشکی نیز به مجموعه آموزشی علوم پزشکی در دانشگاه شیراز اضافه شدند.  
-به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات  
-پزشکی شور ر ج تامین تعمیم بهداشت، دران، موش و پهش در سال 1364 دانشاه لو شکی یرا ا +! ویژگیهای خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز


{picture=Sz.GIF}
آن
ه درباره دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبل ذکر است وج بیش از ده بیمارستان مجهز و در اختیار این داشگاه است که به عنوان مراکز آموزشی و تحقیقاتی این دانشگاه مورد بهره برداری واقع می شوند. نوع عمل های جراحی و وجود بعضی از دستگه های پزشک در ای دانگاه انحصار و ی سابقه است.
ا
مکانات خوبگاهی دانشگاه علوم پزشی شیراز در یچ دانشگاهی در کشور سابقه ندارد. برنامه ریزی مدرن و سالیانه واحد تربیت بدنی این دانشاه ز ویژگی های جالب توج ای انشگاه است که همین نم و آینده نگری توانته مدال ه و افتخارات بی شماری را به همراه آورد.
-دانشگاه شیراز جدا شد و از سال 1373 با ادغام سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها در دانشگهاهای علوم پزشکی،  
-این دانشگاه نیز تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس" موجودیت یافت.  
-در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای ایران و خاورمیانه به شمار می‌ورد که  
-شمه‌ای از فعالیتهای این دانشگاه در امر آموزش، پژوهش، طرحهای عمرانی و خدمات بهداشتی و درمانی به وسیله جداول و  
-نمودار ترسیم شده است. 
-! ویژگیهای خاص 
-آنچه درباره دانشگاه علوم پزشکی شیراز قابل ذکر است وجود بیش از ده بیمارستان مجهز و در اختیار این دانشگاه است که به  
-عنوان مراکز آموزشی و تحقیقاتی این دانشگاه مورد بهره برداری واقع می شوند. 
-نوع عمل های جراحی و وجود بعضی از دستگاه های پزشکی در این دانشگاه انحصاری و بی سابقه است. 
-امکانات خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هیچ دانشگاهی در کشور سابقه ندارد. برنامه ریزی مدرن و سالیانه واحد  
-تربیت بدنی این دانشکاه از ویژگی های جالب توجه این دانشگاه است که همین نظم و آینده نگری توانسته مدال ها و افتخارات  
-بی شماری را به همراه آورد. 
- {picture=v12.jpg} 
 ! معرفی دانشکده ها ! معرفی دانشکده ها
-*((دانشکده بهداشت )) +*((دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
* ((دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
* ((دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
*((دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
* ((دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
*((دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
*((دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
*((دانشکده مامایی H.Z دانشگاه علوم پزشکی شیراز ))
-* ((دانشکده پرستاری)) 
-* ((دانشکده پزشکی)) 
-*((دانشکده پیراپزشکی)) 
-* ((دانشکده توانبخشی)) 
-*((دانشکده داروسازی)) 
-*((دانشکده دندانپزشکی)) 
-*((دانشکده مامایی H.Z )) 
- {picture=92c559b6-5ead-40b9-bc2f-2a933bbca464.jpg} 
-  
 ! امکانات ورزشی ! امکانات ورزشی
-
خوشبختانه واحد تربیت بدنی دانشگاه از قسمت‌های زنده و با برنامه و هدفدار این دانشگاه بزرگ است، انرژی فراوان و

دلسوزی برای رشد و پیشرفت دانشجویان بسیار چشمگیر است. داشتن برنامه سالانه برای مسابقات در رشته‌های

م
ختلف ورزشی از قبیل فوتسال، والیبال، شنا، بدمینتون، پینگ پنگ، شنا، بسکتبال، کشتی و شطرنج از ویژگی‌های

مهم سرپرستان این بخش است.
+خوشبختانه واحد تربیت بدنی دانشگاه از قسمت‌های زنده و با برنامه و هدفدار این دانشگاه بزرگ است، انرژی فراوان و دلسوزی برای رشد و پیشرفت دانشجویان بسیار چشمگیر است. داشتن برنامه سالانه برای مسابقات در رشته‌های ختلف ورزشی از قبیل فوتسال، والیبال، شنا، ((بدمینتون ))، پینگ پنگ، ((شنا))، ((بسکتبال))، کشتی و ((شطرنج)) از ویژگی‌های مهم سرپرستان این بخش است.
>

{picture=Qa.GIF}


>

 امکانات ورزشی موجود در این دانشگاه عبارتست از:  امکانات ورزشی موجود در این دانشگاه عبارتست از:
 +__الف:__ زمین چمن فوتبال
 +__ب:__ سالن ورزشی چند منظوره (فوتسال) والیبال، بسکتبال، بدمینتون)
 +__ج:__ اتاق شطرنج
 +__د: __سالن پینگ پنگ
 +__ه: __سالن کشتی
 +__و: __سالن بدنسازی در خوابگاه‌های دانشجویی
 +__ز:__ دو استخر رو باز در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان نمازی
 +__ژ:__ استخر سرپوشیده
 +__چ:__ باشگاه سوارکاری (در حال احداث)
-الف: زمین چمن فوتبال 
-ب: سالن ورزشی چند منظوره (فوتسال) والیبال، بسکتبال، بدمینتون)  
-ج: اتاق شطرنج  
-د: سالن پینگ پنگ  
-ه: سالن کشتی 
-و: سالن بدنسازی در خوابگاه‌های دانشجویی  
-ز: دو استخر رو باز در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان نمازی  
-ژ: استخر سرپوشیده 
-چ: باشگاه سوارکاری (در حال احداث) 
- {picture=varc7915aa1-7120-4fab-a71d-754dc8ed8d7b.jpg} 
 ! تشکل ها ! تشکل ها
 * ((جهاد دانشگاهی )) * ((جهاد دانشگاهی ))
 * (( انجمن اسلامی دانشجویان)) * (( انجمن اسلامی دانشجویان))
 * ((بسیج دانشجوئی )) * ((بسیج دانشجوئی ))
 *(( جامعه اسلامی دانشجویان )) *(( جامعه اسلامی دانشجویان ))
-! امکانات خوابگاهی 
-شاید دانشگاه علوم پزشکی شیراز از نظر وسعت امکانات خوابگاهی و عظمت ساختمان‌های خوابگاهی بزرگترین و مجهزترین  
-خوابگاه‌های کشور را داشته باشد. می‌توانید این وسعت را در عکس‌های این دانشگاه به خوبی دریابید. +! امکانات خوابگاهی
شاید دانشگاه علوم پزشکی شیراز از نظر وسعت امکانات خوابگاهی و عظمت ساختمان‌های خوابگاهی بزرگترین و مجهزترین
خوابگاه‌های کشور را داشته باشد. می‌توانید این وسعت را در عکس‌های این دانشگاه به خوبی دریابید.
-مجموع خوابگاه‌های این داشنگاه 12 مجموعه است به شرح ذیل +

{picture=45855.GIF}__
مجموع خوابگاه‌های این داشنگاه 12 مجموعه است به شرح ذیل:__
 __خوابگاه پسران:__ __خوابگاه پسران:__
-
الف: شهید دستغیب / 936 نفر

ب: رودکی / 160 نفر

ج: فردوسی / 150 نفر
+__الف:__ شهید دستغیب / 936 نفر
__ب:__ رودکی / 160 نفر
__ج:__ فردوسی / 150 نفر
 __خوابگاه دختران:__ __خوابگاه دختران:__
-
الف: ارم 1 و 2 / به ترتیب 135 و 116 نفر

ب: گلستان 410 نفر

ج: حضرت زینب / 250 نفر

د: سمیه / 220 نفر
+__الف: __ارم 1 و 2 / به ترتیب 135 و 116 نفر
__ب:__ گلستان 410 نفر
__ج:__ حضرت زینب / 250 نفر
__د: __سمیه / 220 نفر
 __خوابگاه متعهلین:__ __خوابگاه متعهلین:__
-
الف: امام حسن مجتبی / 112 خانوار

ب: 6 ارم / 42 نفر

ج: 7 ارم / 23 خوانوار

د: زینبیه 21 خانوار

{picture=kh4420b738-d147-42ad-ae7c-c169c0c7e84b.jpg}
+__الف:__ امام حسن مجتبی / 112 خانوار
__ب:__ 6 ارم / 42 نفر
__ج:__ 7 ارم / 23 خوانوار
__د: __زینبیه 21 خانوار

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [09:29 ]   16   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [05:56 ]   15   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [13:14 ]   14   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:16 ]   13   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [08:59 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [09:04 ]   11   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [12:26 ]   10   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [12:15 ]   9   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [12:13 ]   8   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [11:53 ]   7   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [11:52 ]   6   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [12:38 ]   5   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [12:36 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:54 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:32 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:29 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..