منو
 کاربر Online
949 کاربر online
تاریخچه ی: دانشگاه علامه طباطبایی

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-113Lines: 1-120
 V{maketoc} V{maketoc}
 علامه طباطبائی (ره) از مفاخر دانشمندان شیعه محسوب می گردد که بعلت تسلط ایشان و ارائه تفسیر کتابهای المیزان بعنوان مفسر قران شناخته شده اند ولی ایشان در فلسفه صاحب نظر و در میان فیلسوفان مشهور اسلامی فیلسوفی اندیشمند و نظریه پرداز بوده است . این دانشگاه که به نام ایشان مزین است در رشته های علوم انسانی تا حدود زیادی متمرکز گردیده و به جهت اهدافی که دنبال می کند می توان این دانشگاه را از نظر موفقیت هایی که در زمینه رشته های متنوع علوم انسانی بدست آورده صاحب نام نامید.  علامه طباطبائی (ره) از مفاخر دانشمندان شیعه محسوب می گردد که بعلت تسلط ایشان و ارائه تفسیر کتابهای المیزان بعنوان مفسر قران شناخته شده اند ولی ایشان در فلسفه صاحب نظر و در میان فیلسوفان مشهور اسلامی فیلسوفی اندیشمند و نظریه پرداز بوده است . این دانشگاه که به نام ایشان مزین است در رشته های علوم انسانی تا حدود زیادی متمرکز گردیده و به جهت اهدافی که دنبال می کند می توان این دانشگاه را از نظر موفقیت هایی که در زمینه رشته های متنوع علوم انسانی بدست آورده صاحب نام نامید.
 !اطلاعات عمومی دانشگاه علامه طباطبایی !اطلاعات عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
 !!تاریخچه دانشگاه !!تاریخچه دانشگاه
 
 
 
 
  
- {picture=Tv.GIF} + {picture=Dhjh.gif}
  
 
 
 
 
 این دانشگاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب  این دانشگاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب
-فرهنگی، با ادغام مجتمع های دانشگاهی بزرگ و با سابقه علوم اداری و بازرگانی و
هم چنین ادبیات و علوم انسانی، از سال 1363 تحت عنوان دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت آموزشی و پژوهشی جدید خود را آغاز نمود.
+فرهنگی، با ادغام مجتمع های دانشگاهی بزرگ و با سابقه علوم اداری و بازرگانی و هم چنین ادبیات و علوم انسانی، از سال 1363 تحت عنوان دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت آموزشی و پژوهشی جدید خود را آغاز نمود.
 تأمین و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز کشور، تولید و توسعه علم، از جمله مهم ترین هدفهای شکل گیری بزرگترین و تنها دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی کشور می باشد.  تأمین و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز کشور، تولید و توسعه علم، از جمله مهم ترین هدفهای شکل گیری بزرگترین و تنها دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی کشور می باشد.
 __الف.__ مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی __الف.__ مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
 این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:  این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:
 __1.__ مدرسه عالی بازرگانی تأسیس 1337 __1.__ مدرسه عالی بازرگانی تأسیس 1337
 __2. __دانشکده ((حسابداری)) و علوم مالی(( نفت ))تأسیس 1336 __2. __دانشکده ((حسابداری)) و علوم مالی(( نفت ))تأسیس 1336
 __3.__ مدرسه عالی بیمه تأسیس 1349 __3.__ مدرسه عالی بیمه تأسیس 1349
 __4.__ مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات تأسیس 1351 __4.__ مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات تأسیس 1351
 __5. __مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پرواز تأسیس 1353 __5. __مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پرواز تأسیس 1353
 __6.__ مؤسسه علوم بانکی تأسیس 1343 __6.__ مؤسسه علوم بانکی تأسیس 1343
 __7.__ مرکز آموزش مدیریت دولتی تأسیس 1343 __7.__ مرکز آموزش مدیریت دولتی تأسیس 1343
 __8.__ دانشکده بین المللی امور اداری و بازرگانی تأسیس 1351 __8.__ دانشکده بین المللی امور اداری و بازرگانی تأسیس 1351
 __9.__ مرکز مطالعات مدیریت ایران تأسیس 1351 __9.__ مرکز مطالعات مدیریت ایران تأسیس 1351
 __10.__ مدرسه عالی ایران زمین تأسیس 1348 __10.__ مدرسه عالی ایران زمین تأسیس 1348
 __11.__ سازمان مدیریت ((صنعت))ی تأسیس 1349 __11.__ سازمان مدیریت ((صنعت))ی تأسیس 1349
 __12.__ دانشگاه علوم و فنون __12.__ دانشگاه علوم و فنون
 __ب.__ مجمتع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی __ب.__ مجمتع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
 این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:  این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:
 __1.__ دانشگاه آزاد ایران تأسیس 1350 __1.__ دانشگاه آزاد ایران تأسیس 1350
 __2.__ دانشگاه ابوریحان بیرونی تأسیس 1350 __2.__ دانشگاه ابوریحان بیرونی تأسیس 1350
 __3.__ مدرسه عالی ترجمه تأسیس 1348 __3.__ مدرسه عالی ترجمه تأسیس 1348
 __4.__ مدرسه عالی شمیران تأسیس 1352 __4.__ مدرسه عالی شمیران تأسیس 1352
 __5.__ دانشکده دماوند تأسیس 1348 __5.__ دانشکده دماوند تأسیس 1348
 __6. __پژوهشکده فرهنگ ایران تأسیس 1349 __6. __پژوهشکده فرهنگ ایران تأسیس 1349
 __7.__ دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی تأسیس 1350 __7.__ دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی تأسیس 1350
 __8.__ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تأسیس 1345 __8.__ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تأسیس 1345
 __9.__ مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی تأسیس 1343 __9.__ مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی تأسیس 1343
 __10.__ آموزشگاه عالی آموزشیاری تأسیس 1352 __10.__ آموزشگاه عالی آموزشیاری تأسیس 1352
 __11. __آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تأسیس 1337 __11. __آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تأسیس 1337
 __12.__ مدرسه عالی پارس __12.__ مدرسه عالی پارس
 __13.__ مدرسه عالی ((ورزش)) __13.__ مدرسه عالی ((ورزش))
 !!وضعیت کنونی دانشگاه !!وضعیت کنونی دانشگاه
 در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور با شش دانشکده و یک مؤسسه آموزش عالی فعال و 4 دانشکده در حال تأسیس و یک مرکز تخصصی آزاد. شش مرکز پژوهشی در 108 رشته و و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه 412 نفر می باشد. که به لحاظ موقعیت ممتاز علمی و کارآمدی خود در مدیریت کلان کشور حضور فعال دارند و برخی از این اعضاء مسئولیت های مهم اجرایی کشور را به عهده دارند.  در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور با شش دانشکده و یک مؤسسه آموزش عالی فعال و 4 دانشکده در حال تأسیس و یک مرکز تخصصی آزاد. شش مرکز پژوهشی در 108 رشته و و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه 412 نفر می باشد. که به لحاظ موقعیت ممتاز علمی و کارآمدی خود در مدیریت کلان کشور حضور فعال دارند و برخی از این اعضاء مسئولیت های مهم اجرایی کشور را به عهده دارند.
 این دانشگاه از بدو تأسیس تا حال حاضر حدود هشتاد و پنج هزار دانش آموخته به جامعه تقدیم کرده است. و تعداد دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی (83-82).14558 نفر می باشد.  این دانشگاه از بدو تأسیس تا حال حاضر حدود هشتاد و پنج هزار دانش آموخته به جامعه تقدیم کرده است. و تعداد دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی (83-82).14558 نفر می باشد.
 !!همکاری های علمی و فرهنگی در سطح بین المللی !!همکاری های علمی و فرهنگی در سطح بین المللی
 دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه ایجاد و تحکیم روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه های خارجی، با دانشگاه مختلف از جمله: عدن(یمن)، آلی کانته(((اسپانیا)))، وست میسنتر (((انگلستان)))، ((تجارت)) (تاجکستان)، کوشیتا (((بنگلادش)))، آنکارا(((ترکیه)))، پداگوژی عرب اٌف (((قرقیزستان)))، مطالعات خارجی توکیو(ژاپن) تفاهم نامه های همکاری مشترک علمی و فرهنگی منعقد و یا در شرف انعقاد تفاهم نامه می باشد.  دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه ایجاد و تحکیم روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه های خارجی، با دانشگاه مختلف از جمله: عدن(یمن)، آلی کانته(((اسپانیا)))، وست میسنتر (((انگلستان)))، ((تجارت)) (تاجکستان)، کوشیتا (((بنگلادش)))، آنکارا(((ترکیه)))، پداگوژی عرب اٌف (((قرقیزستان)))، مطالعات خارجی توکیو(ژاپن) تفاهم نامه های همکاری مشترک علمی و فرهنگی منعقد و یا در شرف انعقاد تفاهم نامه می باشد.
 !!دانشجویان خارجی !!دانشجویان خارجی
 همچنین این دانشگاه دارای 65 دانشجوی خارجی از 18 کشور در مقاطع مختلف تحصیلی است.  همچنین این دانشگاه دارای 65 دانشجوی خارجی از 18 کشور در مقاطع مختلف تحصیلی است.
 !!خانه فرهنگ دانشجویان !!خانه فرهنگ دانشجویان
 این مرکز جدا از محیط آموزشی، به منظور پرورش استعدادهای فرهنگی، هنری دانشجویان و گسترش انجمن های علمی، ((هنر))ی و دانشجویی ایجاد گردید.  این مرکز جدا از محیط آموزشی، به منظور پرورش استعدادهای فرهنگی، هنری دانشجویان و گسترش انجمن های علمی، ((هنر))ی و دانشجویی ایجاد گردید.
 !!نشریات دانشجویی !!نشریات دانشجویی
 در این دانشگاه 80 نشریه دانشجویی در زمینه های مختلف توسط تشکلها، کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی به چاپ می رسد. این واحد با هدف بنیه علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان فعالیت می نماید.  در این دانشگاه 80 نشریه دانشجویی در زمینه های مختلف توسط تشکلها، کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی به چاپ می رسد. این واحد با هدف بنیه علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان فعالیت می نماید.
 !ویژگی های خاص !ویژگی های خاص
 
 
 
 
  
- {picture=Mn.GIF} + {picture=Onnj.gif}
  
 
 
 
 
 دانشگاه علامه از محدود دانشگاه های مهم کشور که به صورت تخصصی در زمینه علوم انسانی فعالیت دارد.  دانشگاه علامه از محدود دانشگاه های مهم کشور که به صورت تخصصی در زمینه علوم انسانی فعالیت دارد.
 بطور کلی تمرکز بر روی ((منابع انسانی ))و علوم انسانی در این دانشگاه باعث شده که این دانشگاه برای علاقمندان به این رشته ها به عنوان یک مرجع و منبع مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد .  بطور کلی تمرکز بر روی ((منابع انسانی ))و علوم انسانی در این دانشگاه باعث شده که این دانشگاه برای علاقمندان به این رشته ها به عنوان یک مرجع و منبع مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد .
 اعضاء هیئت علمی دانشگاه از اساتید با سابقه و خوش نام در حوزه علوم انسانی هستند که موجب غنای هر چه بیشتر دانشگاه شده اند . با توجه به این مطالب کسانی که علاقمند به حضور در محیط هائی هستند که بها و ارزش فراوان برای پژوهشهای انسانی قائل هستند ، می توانند با تلاش و پشتکار در این دانشگاه به مراتب علمی بالا دست یابند.  اعضاء هیئت علمی دانشگاه از اساتید با سابقه و خوش نام در حوزه علوم انسانی هستند که موجب غنای هر چه بیشتر دانشگاه شده اند . با توجه به این مطالب کسانی که علاقمند به حضور در محیط هائی هستند که بها و ارزش فراوان برای پژوهشهای انسانی قائل هستند ، می توانند با تلاش و پشتکار در این دانشگاه به مراتب علمی بالا دست یابند.
 !معرفی دانشکده ها !معرفی دانشکده ها
 *((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی )) *((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 *((دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی )) *((دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ))
 *((دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی )) *((دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ))
 *((دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی )) *((دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 *((دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی )) *((دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 *((دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی )) *((دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 !امکانات ورزشی !امکانات ورزشی
 +
 +
 +
 + {picture=Kggumm.gif}
 +
 +
 +
 امکانات ورزشی دانشگاه علامه عبارت است از:  امکانات ورزشی دانشگاه علامه عبارت است از:
 الف) زمین(( فوتبال)) الف) زمین(( فوتبال))
 ب) استخر سرپوشیده ب) استخر سرپوشیده
 ج) سالن های چند منظوره (والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون)  ج) سالن های چند منظوره (والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون)
 د) سالن ((شطرنج)) د) سالن ((شطرنج))
 !تشکل ها !تشکل ها
 *((انجمن اسلامی دانشجویان))  *((انجمن اسلامی دانشجویان))
 *(( جامعه اسلامی دانشجویان )) *(( جامعه اسلامی دانشجویان ))
 *((بسیج دانشجوئی )) *((بسیج دانشجوئی ))
 *((جهاد دانشگاهی ))  *((جهاد دانشگاهی ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:17 ]   17   کیانی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:46 ]   16   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [11:22 ]   15   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:54 ]   14   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [07:23 ]   13   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [07:21 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [06:53 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [13:13 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:52 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:51 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:24 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:11 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [09:02 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [08:56 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [10:37 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [10:35 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [09:06 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..