منو
 صفحه های تصادفی
کامل شدن دین با ولایت حضرت
آموزش به کمک کامپیوتر
ابوالحسن ثالث کنیه امام هادی علیه السلام
پلورالیزم دینی
امام رضا علیه السلام و خبر از تعداد و نوع فرزندان
معاهده پاریس بر سر هرات
فاطمه بنت الحسین
Cerium
میدان نقش جهان
کاردان بهداشت خانواده
 کاربر Online
497 کاربر online
Lines: 1-93Lines: 1-97
-! معرفی +V{maketoc}
-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1352 با هدف تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر در رشته  
-های گوناگون کشاورزی تاسیس شد. +! معرفی


{picture=gfgnjfnjfffffffff.GIF}دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1352 با هدف تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر دررشته
های گوناگون کشاورزی تاسیس شد.فعالیت های آموزشی دانشکده کشاورزی ازمهرماه 1353با پذیرش دانشجو در رشته های زراعت و اصلاح نباتات ، علوم و صنایع غذایی آغاز شد ودرسال های بعد به ترتیب زیر ادامه یافت :
مهر ماه 54 :کارشناسی دامپروری ،بهمن ماه 65:کارشناسی ارشد دامپروری ، بهمن ماه 66 : کارشناسی ارشد زراعت،بهمن ماه 67:کارشناسی آبیاری ، مهر ماه 70:کارشناسی گیاه پزشکی / کارشناسی ارشد آبیاری،سال 72:کارشناسی ارشد صنایع غذایی ، سال 73:کارشناسی ((اقتصاد کشاورزی ))/ کارشناسی باغبانی / کارشناسی خاک شناسی / کارشناسی ماشین های کشاورزی / کارشناسی ارشد ((گیاه پزشکی ))، مهر ماه 75:دکترای علوم دامی،سال77:کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز / کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ، سال 79 : کارشناسی ارشد ((خاک شناسی ))/ دکترای صنایع غذایی ، سال 81 : کارشناسی ارشد باغبانی ، سال 82 : دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی / کارشناسی ارشد ((هواشناسی کشاورزی )).
-فعالیت های آموزشی دانشکده کشاورزی از مهرماه 1353 با پذیرش دانشجو در رشته های زراعت و اصلاح نباتات ،  
-علوم و صنایع غذایی آغاز شد و در سال های بعد به ترتیب زیر ادامه یافت : 
-مهر ماه 54 : کارشناسی دامپروری ، بهمن ماه 65 : کارشناسی ارشد دامپروری ، بهمن ماه 66 : کارشناسی ارشد  
-زراعت ، بهن ا 67 : کارشنای یاری ، مهر ماه 70 : کارشناسی یاه زشکی / کارشاسی ار یاری ، ا +! سطوح تحصیلی
__1-
زراعت و صلاح نباتات :__ بررس و مطالعه جنبه ای گوناگون نی و اتصادی تولید در بخش زراعت اعم از مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و همچنین شنات خصوصیات ملف محصولات زراعی و راه های بهبود اصلاح و اریته ه گیاهی ، از اهم مسائلی است که دانشجویان در قالب این گروه آموزشی امکان فراگیری آن را می یابند.
این گرو
ه در مقاطع کارشناس ارشناسی ارشد ( سه رشت : ((زراعت)) ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، ((بیوتکنولوژی کشاورزی ))) و دکتری ( رشت زراعت با سه گرایش : اکولوژی(( گیاهان زری )) فییولوژی گیاهان زراعی ، لف های رز ) دانشجو می پذیرد.
-72 : کانای اشد نایع ایی ، ال 73 : کارناسی ااد کشاوی / کارنای باغبانی / کارشناسی +__2- صنایع غذایی :__ لوم و(( نای غذایی ))به مجموعه ای ز علوم و فنون اطلاق می شود که کیفی فیزیکی ، شیمیایی و بیوتکنولوژی محصولات کشاورزی اعم گیاهی و دامی ا از لحاظ تبدل و نگهاری مورد توجه قرار داده و امر جمع آوری ، عمل آوری ، تبدیل ، تکمیل و نگهداری و مل و نقل این محصولات را مورد بررسی قرار ی ه. هدف از این دوره ، تربیت کارشنانی است که با تکیه بر ملومات و اندوخته های لمی خود بتوانند اداره واحد های صنعتی فرآورده های غذایی را بر عهده گیرند.
~~green:__
این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.__~~
-اک شاسی / کرنی مای ای کازی / کرشنای ارش گیا زشکی ه ماه 75 : دکرای وم +__3- لوم دامی :__ طالعه و بررسی ر مینه ذیخ دام ، الاح نژاد و افزایش تلید اتصادی ا استده از اصول بهداشت و مدیریت در پورش دام و نگهدای محصولات دامی ، رشه ای از عوم کشارزی را تشکیل م دد که لوم دامی نامیده می شود.
~~green
:__این گروه در مقاطع کرشناسی و کرشاسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.__~~
-امی ، ال 77 : کارای اد شناسایی مه با های هرز / کرشناسی ارد بیوکنوی کشاوری ، +__4- بیاری :__ در دوره مهندسی کاورز عنوان آبیاری به رشته ای اطلاق می شود که مهار ای یر را مین نماید :
شناسایی راحل ملف ملعه ، شرکت در بررسی و طراحی پژ های آبیاری وزه کی .
شناسایی نحوه بهره برداری نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و ه کشی .
~~green:__ای
ن گرو در قاطع ارشناس کارشناسی ارد دانشجو می پرد.__~~
-سا 79 : کاشناسی رشد خاک شنای / دترای صنایع ایی ، ا 81 : کارشناسی ارشد بانی ، ا 82 : +__5- گیا پزشکی :__ عنوان گیه شناسی ه رشته ای اطلاق می شود که دانش آموختگان آن مجموعه اطلاعاتی از علوم و تکنولوژی در زمینه های شنات آفات و عوامل بیماری ای یاهی را به صورت نظری و عملی فرا رفته و با فنون و روش های مختلف حفظ محصلات کشاورزی و همنین مبارزه با آفات و عوامل بیماری زای گیاهی به صورت عملی و کبردی آشنایی کف پیا مایند. />~~green:__این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ( ه بیماری شناسی گیه ) اشجو می پذیرد.__~~
-دکرای بیوتکنولوژی کشاورزی / کارای ارشد هواشناسی کای . +__6- اقتصاد کاورزی :__ اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی بین عوامل تولید کشاورزی و کاررد اصل اقصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
~~green:__این گر
وه در مقطع کارشناسی او می پذیرد.__~~
- {picture=DSCF0970kkkkkkkk.jpg}
! سوح تحیلی
+__7- خاک شناسی :__عنوان خاکشناسی به رشته ای اطلاق می شود که مهارت های زیرراتامین نماید :r />*مراحل پیدایش و تکامل و رده بندی و ارزیابی خاک ها
*رابطه های خاک با آب ، گیاه و اقلیم
*شنا
سیی عوامل فرسایش و راه های مقابله با آن
*
حاصلخیزی خاک و مسائل مربوط به تغذیه گیاه
*آلودگی خاک به تاکید بر
حف محیط زیست
*نقش عام
ل های زیستی در تغییر کیفیت خاک ها
~~green:__این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.__~~
-1- زراعت و اصلاح نباتات : بررسی و مطالعه جنبه های گوناگون فنی و اقتصادی تولید در بخش زراعت اعم از مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و همچنین شناخت خصوصیات مختلف محصولات زراعی و راه های بهبود اصلاح و اریته های گیاهی ، از اهم مسائلی است که دانشجویان در قالب این گروه آموزشی امکان فراگیری آن را می یابند. 
-این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ( سه رشته : زراعت ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، بیوتکنولوژی کشاورزی ) و دکتری ( رشته زراعت با سه گرایش : اکولوژی گیاهان زراعی ، فیزیولوژی گیاهان زراعی ، علف های هرز ) دانشجو می پذیرد.  
-2- صنایع غذایی : علوم و صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و بیوتکنولوژی محصولات کشاورزی اعم از گیاهی و دامی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داده و امر جمع آوری ، عمل آوری ، تبدیل ، تکمیل و نگهداری و حمل و نقل این محصولات را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از این دوره ، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند اداره واحد های صنعتی فرآورده های غذایی را بر عهده گیرند.  
-این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. 
-3- لوم ای : مطالعه و ری در زمینه یخ دا اص نا افایش تولید اتادی با استا ا اصل هداشت و میریت د پرورش ام و نگهری محصولات ام رشته ای از علوم کای تشکیل می دهد که عو ای امیه می ود.
این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
+__8- غبای :__ مطالعه و ره خدمات در زمینه ک پ یاه بابانی و اتاب اوا ناب ای گیهان و ردش یح محصولات ، ر رشته ای از علوم اگهی ت عوا اغبای رار می ید.
~~green:__این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.__~~
-4- آبیای : در دره مهنسی کشاورزی ، نوا آیاری ه ر ای ااق می شو ک ما های زیر را تامین می :
?
نسایی مرا مف م ، شرکت ری و رای وژه ی بیری زه کشی .
?
سیی ه هره رای نگهاری و مییت شبک های بیاری و ه کی .
این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
+__9- مای هی کشاورزی :__ ن گو آموزش میریت طری سازگاری مایهای کشاوزی ما تامین ت نژی را ی ن رشته ه هده ر و نان را هت خد و یی در راکز کشی کیزه کرانات اخت راکتور و می های کاورزی و... ماده می نمید.
__~~green:این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.~~__
-5- گیاه پزشکی : عنوان گیاه شناسی به رشته ای اطلاق می شود که دانش آموختگان آن مجموعه اطلاعاتی از علوم و تکنولوژی در زمینه های شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی را به صورت نظری و عملی فرا گرفته و با فنون و روش های مختلف حفظ محصولات کشاورزی و همچنین مبارزه با آفات و عوامل بیماری زای گیاهی به صورت عملی و کاربردی آشنایی کافی پیدا نمایند.  
-این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ( رشته بیماری شناسی گیاهی ) دانشجو می پذیرد. 
-6- اقتصاد کشاورزی : اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.  
-این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. 
 +! امکانات آزمایشگاهی
 +
 +
 +
 + {picture=ZXcdf.GIF}
 +
 +
 +
 +__این دانشکده دارای 27 آزمایشگاه می باشد که برای بخش عملی دروس از آنها استفاده می شود . برخی از این آزمایشگاه ها عبارتند از : __
-7- خاک شناسی : عنوان خاک شناسی به رشته ای اطلاق می شود که مهارت های زیر را تامین نماید :
? مراحل پیدایش و تکامل و رده بندی و ارزیابی خاک ها
? رابطه های خاک با آب ، گیاه و اقلیم
? شناسایی عوامل فرسایش و راه های مقابله با آن
? حاصلخیزی خاک و مسائل مربوط به تغذیه گیاه
? آلودگی خاک به تاکید بر حفظ محیط زیست
? نقش عامل های زیستی در تغییر کیفیت خاک ها
این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

8- باغبانی : مطالعه و ارائه خدمات در زمینه کاشت و پرورش گیاهان باغبانی و انتخاب انواع مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات ، در رشته ای از علوم دانشگاهی تحت عنوان باغبانی قرار می گیرد.
این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

9- ماشین های کشاورزی : این گروه آموزش مدیریت ، طراحی و سازگاری ماشینهای کشاورزی و منابع تامین قدرت انرژی را به دانشجویان این رشته به عهده دارد و آنان را جهت خدمت و مدیریت در مراکز کشاورزی مکانیزه ، کارخانجات ساخت تراکتور و ماشین های کشاورزی و... آماده می نماید.
این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

! امکانات آزمایشگاهی
این دانشکده دارای 27 آزمایشگاه می باشد که برای بخش عملی دروس از آنها استفاده می شود . برخی از این آزمایشگاه ها عبارتند از :
1- آب و خاک
2- هوا و اقلیم
3- هیدرولیک
4- مکانیک خاک
5- آبیاری عمومی
6- ژنتیک و اصلاح نباتات
7- فیزیولوژی گیاهان زراعی
8- گیاه شناسی کاربردی
9- مرتع داری
10- خاک شناسی
11- تغذیه دام
12- تشریح و فیزیولوژی دامی
13- صنایع غذایی
14- تکنولوژی غلات
+__1-__ آب و خاک
__2-__ هوا و اقلیم
__3-__ هیدرولیک
__4-__ مکانیک خاک
__5-__ آبیاری عمومی
__6-__ ژنتیک و اصلاح نباتات
__7-__ فیزیولوژی گیاهان زراعی
__8-__ گیاه شناسی کاربردی
__9- __مرتع داری
__10- __خاک شناسی
__11-__ تغذیه دام
__12-__ تشریح و فیزیولوژی دامی
__13- __صنایع غذایی
__14-__ تکنولوژی غلات
 علاوه بر این ، واحدهای دامپروری ، مزرعه دانشکده و بخش ماشین آلات نیز برای کارهای عملیِ دانشجویان استفاده می شوند.  علاوه بر این ، واحدهای دامپروری ، مزرعه دانشکده و بخش ماشین آلات نیز برای کارهای عملیِ دانشجویان استفاده می شوند.
   
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی  ! امکانات آموزشی و پژوهشی
- کتابخانه : +__ کتابخانه : __
 این کتابخانه در فضای مشترک به دانشکده علوم طبیعی به مساحت تقریبی 820 متر مربع واقع شده است. آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  این کتابخانه در فضای مشترک به دانشکده علوم طبیعی به مساحت تقریبی 820 متر مربع واقع شده است. آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||لاتین | فارسی  ||لاتین | فارسی
 14050 |11850 کتاب ( جلد )  14050 |11850 کتاب ( جلد )
 200 عنوان مجله ( عنوان ) || 200 عنوان مجله ( عنوان ) ||
   
-مرکز رایانه با 49 دستگاه رایانه و امکان اتصال به اینترنت
مزرعه آموزشی _ تحقیقاتی
گلخانه تحقیقاتی
ایستگاه دامپروری
واحد گاوداری
مجله علوم و صنایع کشاورزی که به صورت دو فصلنامه منتشر می شود.
+* مرکز رایانه با 49 دستگاه رایانه و امکان اتصال به اینترنت
* مزرعه آموزشی _ تحقیقاتی
* گلخانه تحقیقاتی
* ایستگاه دامپروری
* واحد گاوداری
* مجله علوم و صنایع کشاورزی که به صورت دو فصلنامه منتشر می شود.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:29 ]   4   کیانی      جاری 
 دوشنبه 26 دی 1384 [12:26 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:52 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:51 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..