منو
 کاربر Online
924 کاربر online
Lines: 1-70Lines: 1-124
-! معرفی +V{maketoc}
-دانشکده علوم پایه در سال 1340 تاسیس شد . پذیرش دانشجو در رشته ریاضی _ فیزیک . از سال 1341 آغاز گردید . در سال 1344 رشته ریاضی _ فیزیک منحل و رشته های ریاضی ، فیزیک و شیمی با پذیرش 50 دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد .  
-رشته های زمین شناسی و ریست شناسی در سال 1346 تاسیس گردیدند . رشته آمار که قبلا با ریاضی مشترک بود، در سال 1367 به طور مستقل دانشجو پذیرفت . رشته کامپیوتر در سال 1368 از گروه ریاضی جدا شد و به صورت رشته ای مستقل به دانشکده مهندسی منتقل گردید. طرح تاسیس دانشکده علوم ریاضی در سال 1375 به تصویب رسید و این دانشکده به طور مستقل در سال 1376 شروع به فعالیت نمود. 
-دانشکده علوم در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی : زمین شناسی ، زیست شناسی ، شیمی و فیزیک می باشد.  
 +! معرفی
 
 
  
 
 
- {picture=DSCF0919pppppppp.jpg} + {picture=DSCF0919ppppppppuiu.GIF}
  
 
 
 
 
 +دانشکده علوم پایه در سال 1340 تاسیس شد . پذیرش دانشجو در رشته ریاضی _ ((فیزیک)) . از سال 1341 آغاز گردید . در سال 1344 رشته ریاضی _ فیزیک منحل و رشته های ریاضی ، فیزیک و شیمی با پذیرش 50 دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد .رشته های زمین شناسی و ((زیست شناسی ))در سال 1346 تاسیس گردیدند . رشته آمار که قبلا با ریاضی مشترک بود، در سال 1367 به طور مستقل دانشجو پذیرفت . رشته ((کامپیوتر)) در سال 1368 از گروه ریاضی جدا شد و به صورت رشته ای مستقل به دانشکده مهندسی منتقل گردید. طرح تاسیس دانشکده ((علوم ریاضی ))در سال 1375 به تصویب رسید و این دانشکده به طور مستقل در سال 1376 شروع به فعالیت نمود .
 +__دانشکده علوم در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی:__
 +*((زمین شناسی ))
 +*زیست شناسی
 +*شیمی
 +*فیزیک
 +
 ! سطوح تحصیلی  ! سطوح تحصیلی
-1- زمین شناسی : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : مقطع کارشناسی : رشته زمین شناسی
مقطع کارشناسی ارشد : رشته زمین شناسی با گرایش های چینه سازی و فسیل شناسی ، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی
+__1- زمین شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : />__مقطع کارشناسی : __رشته زمین شناسی
__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته زمین شناسی با گرایش های چینه سازی و فسیل شناسی ، رسوب شناسی و ((سنگ شناسی رسوبی ))، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی
-2- زیست شناسی : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : مقطع کارشناسی : رشته زیست شناسی +__2- زیست شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کا
شناسی :__ رشته زیست شناسی />__مقطع کارشناسی ارشد :__ دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی و در مجموع با چهار گرایش:فیزیولوژی جانوری،بیوسیستماتیک جانوری،فیزیولوژی گیاهی،سیستماتیک و ((اکولوژی گیاهی ))1- شیمی:در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کار
شناسی :__ گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی
__مقطع کارشناسی ارشد :__گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی
__مقطع دکتری :__ گرایش های شیمی معدنی ، شیمی فیزیک،شیمی آلی،شیمی تجزیه 1- فیزیک:درمقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی :__ رشته فیزیک
__مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :__ گرایش های نجوم و اخترفیزیک ، ((فیزیک هسته
ای)) ، ذات بنیادی ،حالت جامد
-مقطع کارشناسی ارشد : دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی و در مجموع با چهار گرایش : فیزیولوژی جانوری ، بیوسیستماتیک جانوری ، فیزیولوژی گیاهی ، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی 1- شیمی : در مقاطع و رشته های زیر  
-دانشجو می پذیرد :  مقطع کارشناسی : گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی  مقطع کارشناسی ارشد :  
-گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی  مقطع دکتری : گرایش های شیمی معدنی ، شیمی فیزیک ، شیمی آلی ، شیمی تجزیه 1- فیزیک : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :  مقطع کارشناسی : رشته فیزیک   
-مقطع کارشناسی ارشد و دکتری : گرایش های نجوم و اخترفیزیک ، فیزیک هسته ای، ذرات بنیادی ،حالت جامد  
 ! امکانات آزمایشگاهی  ! امکانات آزمایشگاهی
 __گروه زمین شناسی __ __گروه زمین شناسی __
-1- زمین شناسی اقتصادی 2- زمین شناسی فیزیکی 3- سنگ شناسی
4- ژئوشیمی _ هیدروژئوشیمی 5- رسوب شناسی 6- آماده سازی فسیل
7- سنگ شناسی پیشرفته 8- زمین شناسی ساختمانی – فئوژئولورژی 9- دیرینه شناسی
10- کانی شناسی 11- مینرالوژی 12- نقشه برداری
13- فلورسانس اشعه ایکس 14- جذب اتمی 15- کاتدولومینسانس
16- مینرالوگرافی 17- زمین شناسی مهندسی و مکانیک خاک 18- کارگاه تهیه مقاطع نازک
+
__
1-__ زمین شناسی اقتصادی
__
2-__زمین شناسی فیزیکی
__
3- __سنگ شناسی
__4- __ژئوشیمی _ هیدروژئوشیمی
__
5-__ رسوب شناسی
__
6-__ آماده سازی فسیل
__7-__ سنگ شناسی پیشرفته
__
8-__ زمین شناسی ساختمانی – فئوژئولورژی
__
9-__ دیرینه شناسی
__10- __کانی شناسی
__
11-__ ((مینرالوژی)) /> __12-__ نقشه برداری
__13-__ فلورسانس اشعه ایکس /> __14-__ جذب اتمی
__
15-__ کاتدولومینسانس
__16-__ مینرالوگرافی /> __17-__ زمین شناسی مهندسی و مکانیک خاک /> __18-__ کارگاه تهیه مقاطع نازک
 __گروه زیست شناسی__ __گروه زیست شناسی__
-1- جانورشناسی (جانورشناسی حشره شناسی _ انگل شناسی ) 2- فیزیولوژی جانوری
3- بافت شناسی و جنین شناسی و سیتولوژی هیستوتکنیک 4- سیستماتیک گیاهی(گلدار)وگیاهان دارویی
5- سیستماتیک گیاهی (بی گل) و جلبک شناسی 6- فیزیولوژی گیاهی
7- قارچ شناسی ، بیماری های گیاهی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی
8- اکولوژی ( عمومی ، جانوری و گیاهی ) 9- میکروبیولوژی
10- آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی 11- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری12- آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری 13- موزه جانور شناسی
14- جانور شناسی 15- فیزیولوژی جانوری 16- ژنتیک
17- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
+
__
1-__ جانورشناسی (((جانورشناسی)) ((حشره شناسی ))_ انگل شناسی )
__
2-__ فیزیولوژی جانوری
__3-__ بافت شناسی و جنین شناسی و سیتولوژی هیستوتکنیک
__
4- __سیستماتیک گیاهی(گلدار)وگیاهان دارویی
__5-__ سیستماتیک گیاهی (بی گل) و جلبک شناسی
__
6-__ فیزیولوژی گیاهی
__7-__ قارچ شناسی ، بیماری های گیاهی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی
__8-__ اکولوژی ( عمومی ، جانوری و گیاهی ) /> __9-__ میکروبیولوژی
__10-__ آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
__
11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
__
12-__ آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری
__
13-__ موزه جانور شناسی
__14-__ جانور شناسی /> __15-__ فیزیولوژی جانوری /> __16-__ ژنتیک
__17-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
 __گروه شیمی__ __گروه شیمی__
-1- شیمی عمومی 2- شیمی آلی 3- شیمی تجزیه 4- شیمی تجزیه دستگاهی
5- شیمی معدنی 6- شیمی فیزیک 7- بیوشیمی 8- تحقیقات شیمی آلی
9- تحقیقات شیمی – فیزیک 10- تحقیقات شیمی تجزیه 11- تحقیقات شیمی معدنی
12- اسپکترومتری جرمی 13- شیمی پلیمر 14- آزمایشگاه NMR 15- تحقیقات سونوشیمی
+
__
1-__ شیمی عمومی
__
2- __شیمی آلی
__
3-__ شیمی تجزیه
__
4- __شیمی تجزیه دستگاهی
__5-__ شیمی معدنی
__
6- __شیمی فیزیک
__
7- __بیوشیمی
__
8-__ تحقیقات شیمی آلی
__9-__ تحقیقات شیمی – فیزیک
__
10- __تحقیقات شیمی تجزیه
__11-__ تحقیقات شیمی معدنی
__12-__ اسپکترومتری جرمی
__
13-__ شیمی پلیمر_
__
14-__ آزمایشگاه NMR 15- تحقیقات سونوشیمی
 __گروه فیزیک__ __گروه فیزیک__
-1- الکترونیک 1 و 2 2- اپتیک 3- فیزیک جدید 4- خواص سرامیکی مواد
5- فیزیک هسته ای 1 و 2 6- فیزیک عمومی 1 و2 و 3 7- آزمایشگاه میکروالکترونیک
8- آزمایشگاه تحقیقاتی (اولتراسون) 9- آزمایشگاه حالت جامد 10- رصدخانه
11- آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد
+
__
1-__ الکترونیک 1 و 2
__
2-__ اپتیک
__
3- __فیزیک جدید
__4-__ خواص سرامیکی مواد
__5-__ فیزیک هسته ای 1 و 2
__
6-__ فیزیک عمومی 1 و2 و 3
__
7-__ آزمایشگاه میکروالکترونیک
__8-__ آزمایشگاه تحقیقاتی (اولتراسون)
__
9-__ آزمایشگاه حالت جامد
__10-__ رصدخانه
__11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد

 !امکانات آموزشی و پژوهشی  !امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه : __
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||لاتین| فارسی  ||لاتین| فارسی
 40396 |20198 کتاب ( جلد )  40396 |20198 کتاب ( جلد )
 357| --- مجله ( عنوان ) || 357| --- مجله ( عنوان ) ||
 * رصدخانه  * رصدخانه
 * ایستگاههای لرزه نگاری (در سطح خراسان)  * ایستگاههای لرزه نگاری (در سطح خراسان)
 * موزه جانورشناسی  * موزه جانورشناسی
-* دستگاه های پیشرفته تجزیه مواد معدنی از جمله : دستگاه فلورسانس اشعه ایکس ، دستگاه دیفراکسیون اشعه ایکس ، اسپکترومتر جرم ، جذب اتمی ، FTIR ، Raman ، IR ، NMR 60,100
+* دستگاه های پیشرفته تجزیه مواد معدنی از جمله : دستگاه فلورسانس اشعه ایکس ، دستگاه ((دیفراکسیون اشعه ایکس ))، ((اسپکترومتر جرم ))، جذب اتمی ، FTIR ، Raman ، IR ، NMR 60,100

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:44 ]   5   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [05:55 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:59 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:27 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:27 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..