منو
 صفحه های تصادفی
رنگهای گرم
انتشار گیاهان هرز
علاء الدوله شرف الملوک حسن
سردرد خوشه ای
بمب اتمی
آزمون مقایسه
حواریون
فقر غذایی
علم فیزیک
تیره بید
 کاربر Online
655 کاربر online
Lines: 1-72Lines: 1-124
-! معرفی +V{maketoc}
-دانشکده علوم پایه در سال 1340 تاسیس شد . پذیرش دانشجو در رشته ریاضی _ فیزیک . از سال 1341 آغاز گردید . در سال 1344 رشته ریاضی _ فیزیک منحل و رشته های ریاضی ، فیزیک و شیمی با پذیرش 50 دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد .  
-رشته های زمین شناسی و ریست شناسی در سال 1346 تاسیس گردیدند . رشته آمار که قبلا با ریاضی مشترک بود، در سال 1367 به طور مستقل دانشجو پذیرفت . رشته کامپیوتر در سال 1368 از گروه ریاضی جدا شد و به صورت رشته ای مستقل به دانشکده مهندسی منتقل گردید. طرح تاسیس دانشکده علوم ریاضی در سال 1375 به تصویب رسید و این دانشکده به طور مستقل در سال 1376 شروع به فعالیت نمود. 
-دانشکده علوم در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی : زمین شناسی ، زیست شناسی ، شیمی و فیزیک می باشد.  
- {picture=DSCF0919pppppppp.jpg}
! صیلی />1- زین شاسی : در ا و رشته های زیر دانشجو می یرد : مق کارناسی : رشته مین ناسی مقع
+! معرفی


{picture=DSCF0919ppppppppuiu.GIF}
/>


کده لوم پیه در سال 1340 تاسیس شد . ذیرش دانشجو در رشت ریاضی _ ((فیزیک)) . از سال 1341 آغاز گردید . در سا 1344 رشت ریای _ فییک منحل و رشته های ریاضی ، فیزیک و شیمی با پذیرش 50 دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد .رشته های زمین شسی و ((زیست شناسی ))در سال 1346 تاسیس گردیدند . شته آمار که قل با ریاضی مشترک بود، در سال 1367 به طور متقل دانشجو پذیرفت . رشته ((کامپیوتر)) در سال 1368 از گروه ریاضی جدا شد و به صورت رشته ی مستقل به دانشکده مهندسی منتقل گدید. طرح تاسیس دانشکده ((علوم ریاضی ))در سال 1375 به تصویب رسید و این دانشکده به طو مستقل ر سال 1376 شروع به فعالیت نمود .
-کارشناسی ارشد : رشته مین ناسی ا رایش های یه ی فسی شناسی ، رسو شناسی س +__دانشکده لوم ر حال اضر ارای چهار ره موی:__ />*((زی شناسی ))
*
س شناسی
*شی
ی
*
یزی
-شناسی رسوبی ، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی  
-2- زیست شناسی : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : مقطع کارشناسی : رشته زیست شناسی +! سطوح تحصیلی
__1
- زمین شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : />__مقطع کارشناسی : __رشته زمین شناسی
__مقطع کارشناسی ارشد :__ رش
ته زمین شناسی با گایش های چینه سازی و فسیل شناسی ، رسوب شناسی و ((سنگ شناسی رسوبی ))، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی
-مقطع کارشناسی ارشد : دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی و در مجموع با چهار گرایش : فیزیولوژی جانوری ، +__2- زیست شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی :__ رشته زیست شناسی
__
مقطع کارشناسی ارشد :__ دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی و در مجموع با چهار گرایش:فیزیولوژی جانوری،بیوسیستماتیک جانوری،فیزیولوژی گیاهی،سیستماتیک و ((اکولوژی گیاهی ))1- شیمی:در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع ک
ارشناسی :__ گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی />__مقع کارشناس ارشد :__گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی
__مقطع دکتری :__ گرایش های شیمی معدنی ، شیمی فیزیک،شیمی آلی،شیمی تجزیه 1- فیزیک:درمقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی :__ رشته فیزیک
__مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :__ گرایش های نجوم و اخترفیزیک ، ((فیزیک هسته‌ای)) ، ذرات بنیادی ،حالت جامد
-بیوسیستماتیک جانوری ، فیزیولوژی گیاهی ، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی 1- شیمی : در مقاطع و رشته های زیر  
-دانشجو می پذیرد :  مقطع کارشناسی : گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی  مقطع کارشناسی ارشد :  
-گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی  مقطع دکتری : گرایش های شیمی معدنی ، شیمی فیزیک ، شیمی  
-آلی ، شیمی تجزیه 1- فیزیک : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :  مقطع کارشناسی : رشته فیزیک   
-مقطع کارشناسی ارشد و دکتری : گرایش های نجوم و اخترفیزیک ، فیزیک هسته ای، ذرات بنیادی ،حالت جامد  
 ! امکانات آزمایشگاهی  ! امکانات آزمایشگاهی
 __گروه زمین شناسی __ __گروه زمین شناسی __
-1- زمین شناسی اقتصادی 2- زمین شناسی فیزیکی 3- سنگ شناسی
4- ژئوشیمی _ هیدروژئوشیمی 5- رسوب شناسی 6- آماده سازی فسیل
7- سنگ شناسی پیشرفته 8- زمین شناسی ساختمانی – فئوژئولورژی 9- دیرینه شناسی
10- کانی شناسی 11- مینرالوژی 12- نقشه برداری
13- فلورسانس اشعه ایکس 14- جذب اتمی 15- کاتدولومینسانس
16- مینرالوگرافی 17- زمین شناسی مهندسی و مکانیک خاک 18- کارگاه تهیه مقاطع نازک
+
__
1-__ زمین شناسی اقتصادی
__
2-__زمین شناسی فیزیکی
__
3- __سنگ شناسی
__4- __ژئوشیمی _ هیدروژئوشیمی
__
5-__ رسوب شناسی
__
6-__ آماده سازی فسیل
__7-__ سنگ شناسی پیشرفته
__
8-__ زمین شناسی ساختمانی – فئوژئولورژی
__
9-__ دیرینه شناسی
__10- __کانی شناسی
__
11-__ ((مینرالوژی)) /> __12-__ نقشه برداری
__13-__ فلورسانس اشعه ایکس /> __14-__ جذب اتمی
__
15-__ کاتدولومینسانس
__16-__ مینرالوگرافی /> __17-__ زمین شناسی مهندسی و مکانیک خاک /> __18-__ کارگاه تهیه مقاطع نازک
 __گروه زیست شناسی__ __گروه زیست شناسی__
-1- جانورشناسی (جانورشناسی حشره شناسی _ انگل شناسی ) 2- فیزیولوژی جانوری
3- بافت شناسی و جنین شناسی و سیتولوژی هیستوتکنیک 4- سیستماتیک گیاهی(گلدار)وگیاهان دارویی
5- سیستماتیک گیاهی (بی گل) و جلبک شناسی 6- فیزیولوژی گیاهی
7- قارچ شناسی ، بیماری های گیاهی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی
8- اکولوژی ( عمومی ، جانوری و گیاهی ) 9- میکروبیولوژی
10- آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی 11- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری12- آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری 13- موزه جانور شناسی
14- جانور شناسی 15- فیزیولوژی جانوری 16- ژنتیک
17- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
+
__
1-__ جانورشناسی (((جانورشناسی)) ((حشره شناسی ))_ انگل شناسی )
__
2-__ فیزیولوژی جانوری
__3-__ بافت شناسی و جنین شناسی و سیتولوژی هیستوتکنیک
__
4- __سیستماتیک گیاهی(گلدار)وگیاهان دارویی
__5-__ سیستماتیک گیاهی (بی گل) و جلبک شناسی
__
6-__ فیزیولوژی گیاهی
__7-__ قارچ شناسی ، بیماری های گیاهی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی
__8-__ اکولوژی ( عمومی ، جانوری و گیاهی ) /> __9-__ میکروبیولوژی
__10-__ آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
__
11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
__
12-__ آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری
__
13-__ موزه جانور شناسی
__14-__ جانور شناسی /> __15-__ فیزیولوژی جانوری /> __16-__ ژنتیک
__17-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
 __گروه شیمی__ __گروه شیمی__
-1- شیمی عمومی 2- شیمی آلی 3- شیمی تجزیه 4- شیمی تجزیه دستگاهی
5- شیمی معدنی 6- شیمی فیزیک 7- بیوشیمی 8- تحقیقات شیمی آلی
9- تحقیقات شیمی – فیزیک 10- تحقیقات شیمی تجزیه 11- تحقیقات شیمی معدنی
12- اسپکترومتری جرمی 13- شیمی پلیمر 14- آزمایشگاه NMR 15- تحقیقات سونوشیمی
+
__
1-__ شیمی عمومی
__
2- __شیمی آلی
__
3-__ شیمی تجزیه
__
4- __شیمی تجزیه دستگاهی
__5-__ شیمی معدنی
__
6- __شیمی فیزیک
__
7- __بیوشیمی
__
8-__ تحقیقات شیمی آلی
__9-__ تحقیقات شیمی – فیزیک
__
10- __تحقیقات شیمی تجزیه
__11-__ تحقیقات شیمی معدنی
__12-__ اسپکترومتری جرمی
__
13-__ شیمی پلیمر_
__
14-__ آزمایشگاه NMR 15- تحقیقات سونوشیمی
 __گروه فیزیک__ __گروه فیزیک__
-1- الکترونیک 1 و 2 2- اپتیک 3- فیزیک جدید 4- خواص سرامیکی مواد
5- فیزیک هسته ای 1 و 2 6- فیزیک عمومی 1 و2 و 3 7- آزمایشگاه میکروالکترونیک
8- آزمایشگاه تحقیقاتی (اولتراسون) 9- آزمایشگاه حالت جامد 10- رصدخانه
11- آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد
+
__
1-__ الکترونیک 1 و 2
__
2-__ اپتیک
__
3- __فیزیک جدید
__4-__ خواص سرامیکی مواد
__5-__ فیزیک هسته ای 1 و 2
__
6-__ فیزیک عمومی 1 و2 و 3
__
7-__ آزمایشگاه میکروالکترونیک
__8-__ آزمایشگاه تحقیقاتی (اولتراسون)
__
9-__ آزمایشگاه حالت جامد
__10-__ رصدخانه
__11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد

 !امکانات آموزشی و پژوهشی  !امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه : __
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||لاتین| فارسی  ||لاتین| فارسی
-|40396 20198 کتاب ( جلد ) +40396 |20198 کتاب ( جلد )
 357| --- مجله ( عنوان ) || 357| --- مجله ( عنوان ) ||
-
رصدخانه
ایستگاههای لرزه نگاری (در سطح خراسان)
موزه جانورشناسی
دستگاه های پیشرفته تجزیه مواد معدنی از جمله : دستگاه فلورسانس اشعه ایکس ، دستگاه دیفراکسیون اشعه ایکس ، اسپکترومتر جرم ، جذب اتمی ، FTIR ، Raman ، IR ، NMR 60,100
+* رصدخانه
* ایستگاههای لرزه نگاری (در سطح خراسان)
* موزه جانورشناسی
* دستگاه های پیشرفته تجزیه مواد معدنی از جمله : دستگاه فلورسانس اشعه ایکس ، دستگاه ((دیفراکسیون اشعه ایکس ))، ((اسپکترومتر جرم ))، جذب اتمی ، FTIR ، Raman ، IR ، NMR 60,100

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:44 ]   5   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [05:55 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:59 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:27 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:27 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..