منو
 کاربر Online
374 کاربر online
Lines: 1-94Lines: 1-51
-! معرفی
این دانشکده در سال 1337 بانام دانشکده علوم معقول و منقول با دو رشته : معقول (فلسفه و حکمت اسلامی) و
+V{maketoc}
-منقول ( فقه) تاسیس شده است.  
-از 1349 نام این دانشکده ه الهیا و ما سلامی غییر یات و رشته : قه و مای حقوق اسلامی +! می />

{picture=DSCF1140.GIF} />
/>

این دانشکده ر سال 1337 بانم انکد لوم مو و منقول رشته : عقول (((فلسفه و حکم اسامی))) و منقول ( ((فقه))) تاسیس ده است.
-فلسفه و حکمت اسلامی ، فرهنگ اسلامی و رابطه آن با تمدن ایرانی ، دانشجو پذیرفته است.
/>از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم
+~~green:__از سال 1349 نام این دانشکده به الهیات و معارف اسلامی تغییر یافته و در سه رشته __:~~ فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فرهنگ اسلامی و رابطه آن با ((تمدن ایرانی ))، دانشجو پذیرفته است. از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم ادغام شده و با نام ( الهیات و معارف اسلامی ) با دو گرایش دبیری و آزاد به کار خود ادامه داد.
-ادم شده و با نام ( الیات و معارف اسلامی ) ا دو رایش بیری و اد به کار د اداه داد. +~~green:__د همن 1365 رشته آزاد الهیات به 5 گرایش :__~~ فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلای ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید.در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که هده دار دروس عمومی ر دانشگاه هست ) ، و برای پرهیز از تداخل وظایف انشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) غییر ام داد. />~~green:__این داشکده در حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد :__~~
-د بهمن 1365 رت زاد الیت 5 گی : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و +__1-__ ادین و عرفن تطبیی
__ 2-__
اریخ و تمدن اسلای
__ 3- __
لوم قآ و ی />__4-__ فقه و مبانی ((حقوق اسلامی)) />__ 5-__ فلسفه و حکمت اسلامی
-حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید. 
-در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که عهده دار دروس عمومی در دانشگاه هاست ) ، و برای پرهیز از  
-تداخل وظایف ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) تغییر نام داد. این دانشکده در  
-حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد : 
-1- ادیان و عرفان تطبیقی 2- تاریخ و تمدن اسلامی 3- علوم قرآن و حدیث 
-4- فقه و مبانی حقوق اسلامی 5- فلسفه و حکمت اسلامی  
-از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم  
-ادغام شده و با نام ( الهیات و معارف اسلامی ) با دو گرایش دبیری و آزاد به کار خود ادامه داد. 
-در بهمن 1365 رشته آزاد الهیات به 5 گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و  
-حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید. 
-در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که عهده دار دروس عمومی در دانشگاه هاست ) ، و برای پرهیز از  
-تداخل وظایف ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) تغییر نام داد. این دانشکده در  
-حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد : 
-1- ادیان و عرفان تطبیقی 2- تاریخ و تمدن اسلامی 3- علوم قرآن و حدیث 
-4- فقه و مبانی حقوق اسلامی 5- فلسفه و حکمت اسلامی  
- {picture=DSCF1140.jpg} 
 ! سطوح تحصیلی ! سطوح تحصیلی
-1- ادیان و عرفان تطبیقی : دانشجویان این گروه با ادیان یهود ، مسیحیت ، هندو ، بودایی ، زرتشتی ، ادیان خاور دور ، ابتدایی و +__1- ادیان و عرفان تطبیقی :__ دانشجویان این گروه با ادیان یهود ، مسیحیت ، هندو ، بودایی ، زرتشتی ، ((ادیان خاور دور)) ، ابتدایی و قدیم و عرفان آنها و تصوف آشنا می شوند. این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.
-قدیم و عرفان نها و وف آشنا می شوند. این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. +__2- تاریخ و تمدن اسلامی :__ برای دانشجویان این گروه ، شناسایی و بازیابی سوابق فهنی و شناخت تاریخ تمدن اسلام و سهم ایرانیان در زمینه پیشرفت تمدن اسلامی و بررسی علل و انگیزه پیشرفت و یا بازماندگی مورد توجه بوده و دانشجویان
این رشت
ه به موضوعات فوق لاع و اشراف پیدا می کنند و با جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی آشنا می شوند. این گروه در مقطه کارشناسی دانشجو می پذیرد.
-2- اریخ و تن اسمی : رای دانشجویان این روه ، شنایی و ایی سو هگی و نا اریخ تن اسلام +__3- لوم آن دیث :__ ر این گروه دانشجویان با زبان و ابیات عر آشنا ه و طلاات جامعی زمینه تفسیر ، ((علوم قی)) دیث و کلید فه هر ی بست می آوند. این گوه ر مقطع کارشناسی کرشناسی ارشد دانشجو می ذیرد.
-سم ایرانیان د میه پیرت م اسلامی و بررسی لل و انگیه پی و یا بانگی ، و وه د و دانشویان +__4- فقه و مبانی حقوق اسامی : __در این گروه مسائل گوناگون اقتصادی جتماعی ، سیاسی جاعه ر رتو حکام و وق اسلامی مورد بررسی و رزشیابی قرار می گیرد و فارغ التحصیلان به فقه و مبانی قوق اسلامی احاطه پی ی کنن و می توانند به نو کارشنس مسایل سلام حقوقی نم ویفه نمید. ای گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشنسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
-این شه به موو ق الا و ارا یا می کد و با رایای تایی کوهای الای شنا می شوند. این گروه در +__ 5- فلسفه و حکمت اسلامی :__ انشویان این گروه با ((فلسفه اسلامی ))آشنا می شون و ه و ای قابله با فکرات الحای آگاهی خواهند یاف و فارغ اتحصیلان آ در زمینه مارف اسلامی داع در برابر شکوک و شبهات عرصه مسائ اعتقادی توان خواهند شد. شناخت و منطق نی از سایر ونائی های فاغ اتحصیلن این گروه می باشد. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
-مقطه کارشناسی دانشجو می پذیرد.  
-3- علوم قرآن و حدیث : در این گروه دانشجویان با زبان و ادبیات عربی آشنا شده و اطلاعات جامعی در زمینه تفسیر ، علوم  
-آی و حدیث کلید هم ر یک بد ن. این گوه در مقطع کاشاسی کانی ر انو می ید. +! اکنات آزایاهی />ب دلیل اهیت علمی کاری این دنکد کنت آزمایشگهی ندارد، عمه فعالی ای عمی این نکه ر ش مکان آموزشی مرکز می اشد.
-4- فقه و مبانی حقوق اسلامی : در این گروه مسائل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی جامعه در پرتو احکام و حقوق  
-اسلامی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد و فارغ التحصیلان به فقه و مبانی حقوق اسلامی احاطه پیدا می کنند و می  
-توانند به عنوان کارشناس مسایل اسلامی و حقوقی انجام وظیفه نمایند. این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و  
-دکتری دانشجو می پذیرد. 
- 5- فلسفه و حکمت اسلامی : دانشجویان این گروه با فلسفه اسلامی آشنا می شوند و به روش های مقابله با تفکرات الحادی  
-آگاهی خواهند یافت و فارغ التحصیلان آن در زمینه معارف اسلامی و دفاع در برابر شکوک و شبهات در عرصه مسائل اعتقادی  
-توانا خواهند شد. شناخت و منطق نیز از سایر توانائی های فارغ التحصیلان این گروه می باشد. این گروه در مقاطع کارشناسی و  
-کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.  
-! امکانات آزمایشگاهی 
-به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.  
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی ! امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه : __
 کتابخانه این دانشکده دارای حدود 62000 جلد متاب چاپی ، 2100 جلد کتاب خطی و دارای بخش های زیر می باشد :  کتابخانه این دانشکده دارای حدود 62000 جلد متاب چاپی ، 2100 جلد کتاب خطی و دارای بخش های زیر می باشد :
-
مرجع ، مجلات و روزنامه ها،رایانه،سالن مطالعه،نسخ خطی ،امانت و مخزن سفارشات و مجموعه سازی

درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ ، بیماری های داخلی دام های کوچک

، مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، رادیولوژی ، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه

تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.
نشریه مطالعات اسلامی
+*مرجع ، مجلات و روزنامه ها،رایانه،سالن مطالعه،نسخ خطی ،امانت و مخزن سفارشات و مجموعه سازی
*درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ، بیماری های داخلی دام های کوچک،مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، ((رادیولوژی ))، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.
*نشریه مطالعات اسلامی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:34 ]   6   کیانی      جاری 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [12:11 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:42 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:41 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:07 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:06 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..