منو
 صفحه های تصادفی
موتور حرارتی
بازتاب خطبه امام سجاد علیه السلام در شام
نظریه پردازی در علوم
چگونه از الکتریسیته گرما ایجاد می شود؟
ادبیات ایسلندی
شار الکتریکی
بیماری امام حسین در سفر مکه
هندسه نااقلیدسی
قاطعیت امام علی علیه السلام در اجرای حدود الهی
جایگاه زید بن علی نزد امیرالمؤمنین
 کاربر Online
391 کاربر online
Lines: 1-68Lines: 1-51
-! معرفی
این دانشکده در سال 1337 بانام دانشکده علوم معقول و منقول با دو رشته : معقول (فلسفه و حکمت اسلامی) و
+V{maketoc}
-منقول ( فقه) تاسیس شده است.  
-از 1349 نام این دانشکده ه الهیا و ما سلامی غییر یات و رشته : قه و مای حقوق اسلامی +! می />

{picture=DSCF1140.GIF} />
/>

این دانشکده ر سال 1337 بانم انکد لوم مو و منقول رشته : عقول (((فلسفه و حکم اسامی))) و منقول ( ((فقه))) تاسیس ده است.
-فلسفه و حکمت اسلامی ، فرهنگ اسلامی و رابطه آن با تمدن ایرانی ، دانشجو پذیرفته است.
/>از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم
+~~green:__از سال 1349 نام این دانشکده به الهیات و معارف اسلامی تغییر یافته و در سه رشته __:~~ فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فرهنگ اسلامی و رابطه آن با ((تمدن ایرانی ))، دانشجو پذیرفته است. از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم ادغام شده و با نام ( الهیات و معارف اسلامی ) با دو گرایش دبیری و آزاد به کار خود ادامه داد.
-ادم شده و با نام ( الیات و معارف اسلامی ) ا دو رایش بیری و اد به کار د اداه داد. +~~green:__د همن 1365 رشته آزاد الهیات به 5 گرایش :__~~ فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلای ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید.در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که هده دار دروس عمومی ر دانشگاه هست ) ، و برای پرهیز از تداخل وظایف انشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) غییر ام داد. />~~green:__این داشکده در حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد :__~~
-د بهمن 1365 رت زاد الیت 5 گی : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و +__1-__ ادین و عرفن تطبیی
__ 2-__
اریخ و تمدن اسلای
__ 3- __
لوم قآ و ی />__4-__ فقه و مبانی ((حقوق اسلامی)) />__ 5-__ فلسفه و حکمت اسلامی
-حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید. 
-در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که عهده دار دروس عمومی در دانشگاه هاست ) ، و برای پرهیز از  
-تا ویف ، دانشک اهیات و م امی ه ( دانک لات هید مهی ) تییر نام اد. این دک د +! سطوح تصیلی
__1-
ایا و فان طبیق :__ دانشیان ای گروه با ادیان یهود ، میی ، ندو دایی زرتشتی ، ((ادیان ر ر)) ابتایی و قدیم و رفان آنه و توف آشنا می وند. این گروه د قع کرشاسی دنشجو می پذیرد.
-ا ار دای 5 گروه موزشی به شر زیر می باشد : +__2- اریخ مدن الامی :__ برای دانویان این گروه شناسایی و بازیابی سوابق فرهنگی و شناخت تاریخ تمدن اسلام و سهم ایرانیان در زمینه پیشرفت تمدن اسلامی و بررسی علل و انگیزه پیشرف و یا بازماندگی ، مورد توجه بوده و دانشجویان
این رشته به
موضوعات فوق اطلاع و اشراف پیدا می کنند و با جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی آشنا می شوند. این گروه در مقطه کارشناسی دانشجو می پذیرد.
-1- دیان و ان بیی 2- اریخ مد الامی 3- علوم قرآن و حدیث +__3- لوم قرآن و حدیث :__ در این گروه شجویان زبا و دبیات عربی آشا د و الاعات جامعی در زمینه تفسیر ، ((علوم قرآنی)) و حدیث و کلید فهم هر یک بدست می آورند. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
-4- فقه و مبانی حقوق اسلامی 5- لسفه و حکمت اسلامی +__4- فقه و مبانی حقوق اسلامی : __در ای گروه مسائل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی جامعه در پرتو احکام و حقوق اسلامی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد و فارغ التحصیلان به فقه و مبانی حقوق اسلامی احاطه پیدا می کنند و می توانند به عنوان کارشناس مسایل اسلامی و حقوقی انجام وظیفه نمایند. این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
-از سا 1362 ک دانشگا ها فه ای دو ه اله باایی دند ، کلیه شت های این دانشک ر م +__ 5- فلسه و حکت اسلامی :__ دانشجویا ای گوه ((سفه اسلامی ))آشنا می شوند و ه وش های مقابله با فات الحادی آگاهی واهند یافت و فارغ التحصیلان آن در منه معارف اسلامی و دفاع در برابر شکوک و شبهات در عرصه مسائل اعتقادی توانا خواهند د. شناخت منطق نیز از سایر توانائی های فارغ التحصیلان ین روه می باشد. این گروه در مقاطع کارشناسی و کرشاسی رشد داشجو می پذیرد.
-ادغام شده و با نام ( الهیات و معارف اسلامی ) با دو گرایش دبیری و آزاد به کار خود ادامه داد. 
-در بهمن 1365 رشته آزاد الهیات به 5 گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و  
-دی ، تاری تمدن مل الامی ، ادیان ران تیی ، تقسیم گرید. +! مکنات آزمایشاهی
ه لل ماهیت علمی و کاری ین داشکده، امکانات آزمیشاهی ندارد، عمد فعالیت های لمی ن دانشکد ر بخش اکانات موشی تمرک می باشد.
-در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که عهده دار دروس عمومی در دانشگاه هاست ) ، و برای پرهیز از  
-تداخل وظایف ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) تغییر نام داد. این دانشکده در  
-حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد : 
-1- ادیان و عرفان تطبیقی 2- تاریخ و تمدن اسلامی 3- علوم قرآن و حدیث 
-4- فقه و مبانی حقوق اسلامی 5- فلسفه و حکمت اسلامی  
- {picture=DSCF1140.jpg} 
-! سطوح تحصیلی 
-1- ادیان و عرفان تطبیقی : دانشجویان این گروه با ادیان یهود ، مسیحیت ، هندو ، بودایی ، زرتشتی ، ادیان خاور دور ، ابتدایی و قدیم و عرفان آنها و تصوف آشنا می شوند. این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. 
-2- تاریخ و تمدن اسلامی : برای دانشجویان این گروه ، شناسایی و بازیابی سوابق فرهنگی و شناخت تاریخ تمدن اسلام و سهم ایرانیان در زمینه پیشرفت تمدن اسلامی و بررسی علل و انگیزه پیشرفت و یا بازماندگی ، مورد توجه بوده و دانشجویان این رشته به موضوعات فوق اطلاع و اشراف پیدا می کنند و با جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی آشنا می شوند. این گروه در مقطه کارشناسی دانشجو می پذیرد.  
-3- علوم قرآن و حدیث : در این گروه دانشجویان با زبان و ادبیات عربی آشنا شده و اطلاعات جامعی در زمینه تفسیر ، علوم قرآنی و حدیث و کلید فهم هر یک بدست می آورند. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.  
-4- فقه و مبانی حقوق اسلامی : در این گروه مسائل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی جامعه در پرتو احکام و حقوق اسلامی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد و فارغ التحصیلان به فقه و مبانی حقوق اسلامی احاطه پیدا می کنند و می توانند به عنوان کارشناس مسایل اسلامی و حقوقی انجام وظیفه نمایند. این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. 
- 5- فلسفه و حکمت اسلامی : دانشجویان این گروه با فلسفه اسلامی آشنا می شوند و به روش های مقابله با تفکرات الحادی آگاهی خواهند یافت و فارغ التحصیلان آن در زمینه معارف اسلامی و دفاع در برابر شکوک و شبهات در عرصه مسائل اعتقادی توانا خواهند شد. شناخت و منطق نیز از سایر توانائی های فارغ التحصیلان این گروه می باشد. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.  
-! امکانات آزمایشگاهی 
-به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.  
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی ! امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه : __
 کتابخانه این دانشکده دارای حدود 62000 جلد متاب چاپی ، 2100 جلد کتاب خطی و دارای بخش های زیر می باشد :  کتابخانه این دانشکده دارای حدود 62000 جلد متاب چاپی ، 2100 جلد کتاب خطی و دارای بخش های زیر می باشد :
-
مرجع ، مجلات و روزنامه ها،رایانه،سالن مطالعه،نسخ خطی ،امانت و مخزن سفارشات و مجموعه سازی

درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ ، بیماری های داخلی دام های کوچک

، مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، رادیولوژی ، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه

تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.
نشریه مطالعات اسلامی
+*مرجع ، مجلات و روزنامه ها،رایانه،سالن مطالعه،نسخ خطی ،امانت و مخزن سفارشات و مجموعه سازی
*درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ، بیماری های داخلی دام های کوچک،مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، ((رادیولوژی ))، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.
*نشریه مطالعات اسلامی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:34 ]   6   کیانی      جاری 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [12:11 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:42 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:41 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:07 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:06 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..