منو
 کاربر Online
409 کاربر online
Lines: 1-52Lines: 1-52
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معرفی !معرفی
-این دانشکده در 14 سال گذشته به سرعت پیشرفت کرد و هم اکنون رشته های پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی مقاطع بالاتر) مختلفی در زمینه های مختلف علوم زمینه وجود دارد .دانشکده در سال 1975 ، تاسیس شد و با رشته های تدریس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد . دانشکده طی 14 سال گذشته به سرعت رشد یافت و هم اکنون رشته های مختلفی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد . در سال 1977 رشته زمین شناسی و کان شناسی پایه گذاری شد . سپس در سال 1978 متوقف شد . تحصیلات پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی) در سال 1987 ، پنج رشته سنگ شناسی ، خاک شناسی و زیست شناسی کهن (دوران قدیم) ، علوم زمین ساختی ( ساختمان شناسی) ، رسوب شناسی ، سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی اقتصادی راه اندازی شدند. از سال 1996 رشته دیگر آبشناسی (گرایش رشته زمین شناسی) به دوره های تحصیلی اضافه شده است .
رشته های دکترا در سال 1993 افتتاح شدند و شامل رشته های چینه شناسی و زیست شناسی دوران کهن ، علوم زمین ساختی (ساختمان شناسی) ، زمین شناسی اقتصادی و سنگ شناسی می باشند .
رشته جغرافیا در سال 1976 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دانشکده علوم زمین منتقل شد . تا سال 1985 رشته های تدریس در مطالعات محیطی و ژئومورفالوژی (علمی که درباره برجستگی های سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث می کند) وجود داشتند اما این رشته تحصیلی اکنون پیشرفت یافته است تا رشته های مختلفی را در زمینه طراحی شهری و روستایی و هواشناسی در برگیرد.
+این دانشکده در 14 سال گذشته به سرعت پیشرفت کرد و هم اکنون رشته های پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی مقاطع بالاتر) مختلفی در زمینه های مختلف علوم زمینه وجود دارد .دانشکده در سال 1975 ، تاسیس شد و با رشته های تدریس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد . دانشکده طی 14 سال گذشته به سرعت رشد یافت و هم اکنون رشته های مختلفی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد . در سال 1977 رشته زمین شناسی و کان شناسی پایه گذاری شد . سپس در سال 1978 متوقف شد . تحصیلات پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی) در سال 1987 ، پنج رشته(( سنگ شناسی ))، ((خاک شناسی ))و ((زیست شناسی ))کهن (دوران قدیم) ، ((علوم زمین ))ساختی ( ساختمان شناسی) ، رسوب شناسی ، سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی اقتصادی راه اندازی شدند. از سال 1996 رشته دیگر آبشناسی (گرایش رشته زمین شناسی) به دوره های تحصیلی اضافه شده است .
رشته های دکترا در سال 1993 افتتاح شدند و شامل رشته های چینه شناسی و زیست شناسی دوران کهن ، علوم زمین ساختی (ساختمان شناسی) ، ((زمین شناسی ))اقتصادی و سنگ شناسی می باشند .
رشته جغرافیا در سال 1976 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دانشکده علوم زمین منتقل شد . تا سال 1985 رشته های تدریس در مطالعات محیطی و ((ژئومورفالوژی)) (علمی که درباره برجستگی های سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث می کند) وجود داشتند اما این رشته تحصیلی اکنون پیشرفت یافته است تا رشته های مختلفی را در زمینه طراحی شهری و روستایی و هواشناسی در برگیرد.
 !سطوح تحصیلی !سطوح تحصیلی
 ~~green:__این دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :__~~ ~~green:__این دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :__~~
 __کارشناسی:__علوم زمین (جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و زمین شناسی) __کارشناسی:__علوم زمین (جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و زمین شناسی)
-__کارشناسی ارشد:__ دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیا برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی، زمین شناسی_آب شناسی، زمین شناسی_ تکتو نیک، زمین شناسی_ رسوب شناسی و...، زمین شناسی_ چینه و فسیل شناسی_ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا) +__کارشناسی ارشد:__ دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیا برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، ((زمین شناسی اقتصادی)) ، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی، زمین شناسی_((آب شناسی)) ، زمین شناسی_ تکتو نیک، زمین شناسی_ ((رسوب شناسی ))و...، زمین شناسی_ چینه و فسیل شناسی_ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا)
-__دکتری: __دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی چینه و فسیل شناسی، جغرافیای طبیعی، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی_ تکتونیک، زمین شناسی_ رسوب و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی_ آبشناسی) +__دکتری: __دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی چینه و ((فسیل شناسی)) ، جغرافیای طبیعی، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی_ تکتونیک، زمین شناسی_ رسوب و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی_ آبشناسی)
 !امکانات آزمایشگاهی  !امکانات آزمایشگاهی
 
 
 
 
  
  {picture=rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrFGVB.GIF}  {picture=rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrFGVB.GIF}
  
 
 
 
 
 *__آزمایشگاه اشعه X :__ تجزیه کمی و کیفی از طریق دو شیوه تراکم زدایی با اشعه X و اشعه X فلورسنت .( XRD) و (XRF)  *__آزمایشگاه اشعه X :__ تجزیه کمی و کیفی از طریق دو شیوه تراکم زدایی با اشعه X و اشعه X فلورسنت .( XRD) و (XRF)
 *__آزمایشگاه زیست شناسی (دوران کهن) :__ مطالعه فسیلهای جانوری و رسوبی *__آزمایشگاه زیست شناسی (دوران کهن) :__ مطالعه فسیلهای جانوری و رسوبی
 *__آزمایشگاه رسوب شناسی و مکانیکهای (فرسایش) خاک__  *__آزمایشگاه رسوب شناسی و مکانیکهای (فرسایش) خاک__
 *__آزمایشگاه زمین شناسی :__ مطالعه اجسام معدنی *__آزمایشگاه زمین شناسی :__ مطالعه اجسام معدنی
 *__آزمایشگاه تصویر برداری زمین شناسی :__ تهیه تصاویر هوایی و زمین شناسی بر طبق نقشه  *__آزمایشگاه تصویر برداری زمین شناسی :__ تهیه تصاویر هوایی و زمین شناسی بر طبق نقشه
 *__آزمایشگاه ساختمان شناسی : __نقشه کشی تجربی و ساختمان شناسی و قالب سازی (نمونه برداری) *__آزمایشگاه ساختمان شناسی : __نقشه کشی تجربی و ساختمان شناسی و قالب سازی (نمونه برداری)
 *__آزمایشگاه میکروسکوپی :__ مطالعه سنگهای میکروسکوپی و نمونه های فسیلی *__آزمایشگاه میکروسکوپی :__ مطالعه سنگهای میکروسکوپی و نمونه های فسیلی
 *__آزمایشگاه پرورش فسیل(Nannofossil) :__ خیساندن و تهیه نانو پلانکتونهای آهکی  *__آزمایشگاه پرورش فسیل(Nannofossil) :__ خیساندن و تهیه نانو پلانکتونهای آهکی
 *__آزمایشگاه ژئو شیمی :__ تجزیه کمی و کیفی از طریق باران شیمیایی جاذب اتمی و نورسنجی *__آزمایشگاه ژئو شیمی :__ تجزیه کمی و کیفی از طریق باران شیمیایی جاذب اتمی و نورسنجی
-*__آزمایشگاه فسیل شناسی و خاک شناسی :__ مطالعات سنگ و خاک شناسی ، خاک شناسی فضا و خاک شناسی سنگی (چینه شناسی سنگ) و قدمت خاک در سنگ یافت شده و نمونه های فسیل آزمایشگاه و تصویر برداری و نقشه برداری ، تفسیر عکسهای هوایی و عکسهای ماهواره ای +*__آزمایشگاه فسیل شناسی و خاک شناسی :__ مطالعات سنگ و خاک شناسی ، خاک شناسی فضاو خاک شناسی سنگی (چینه شناسی سنگ) و قدمت خاک در سنگ یافت شده و نمونه های فسیل آزمایشگاه و تصویر برداری و نقشه برداری ، تفسیر عکسهای هوایی و عکسهای ماهواره ای
 *__آزمایشگاه نقشه کشی :__ آماده سازی و تفسیر نقشه های موضعی *__آزمایشگاه نقشه کشی :__ آماده سازی و تفسیر نقشه های موضعی
 *__آزمایشگاه کروماتوگرافی گاز، مایع و دریافت از راه دور __ *__آزمایشگاه کروماتوگرافی گاز، مایع و دریافت از راه دور __
 !!انواع کارگاهها !!انواع کارگاهها
 *کارگاه مطالعات ناحیه ای ، پروژه های شهرسازی و روستائی *کارگاه مطالعات ناحیه ای ، پروژه های شهرسازی و روستائی
-*کارگاه تراشکاری و سنگ شکنی +*کارگاه ((تراشکاری)) و سنگ شکنی
 *کارگاه برش قطعات نازک پرداخت کاری (معرق کاری)  *کارگاه برش قطعات نازک پرداخت کاری (معرق کاری)
 !امکانات آموزشی و پژوهشی !امکانات آموزشی و پژوهشی
 دانشکده امکانات مختلفی را دارا می باشد : کتابخانه ، 14 آزمایشگاه مجهز و 3 کارگاه  دانشکده امکانات مختلفی را دارا می باشد : کتابخانه ، 14 آزمایشگاه مجهز و 3 کارگاه
 جلسات متعدد دوره ای که بر حسب نوع رشته هر 6 ماه یکبار برگزار می شوند به مدت 1 تا 10 روز طول می کشد .  جلسات متعدد دوره ای که بر حسب نوع رشته هر 6 ماه یکبار برگزار می شوند به مدت 1 تا 10 روز طول می کشد .
 !!کتابخانه  !!کتابخانه
 این کتابخانه دارای 11300 جلد کتاب است که 6100 جلد آن به فارسی و 5200 جلد به زبانهای دیگر هستند . این تعداد علاوه بر 20 نشریه فارسی و 30 نشریه به زبانهای دیگر مرتبا در حال افزایش هستند .  این کتابخانه دارای 11300 جلد کتاب است که 6100 جلد آن به فارسی و 5200 جلد به زبانهای دیگر هستند . این تعداد علاوه بر 20 نشریه فارسی و 30 نشریه به زبانهای دیگر مرتبا در حال افزایش هستند .
 !!مجله دانشگاه  !!مجله دانشگاه
 مجله دانشگاه علوم زمین ، نشریه تحقیقی علمی دانشکده است .  مجله دانشگاه علوم زمین ، نشریه تحقیقی علمی دانشکده است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [09:55 ]   13   کیانی      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [09:53 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [09:53 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [09:50 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [09:47 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [11:59 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:35 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:08 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [05:33 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [05:25 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [05:24 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [06:33 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [06:31 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..