منو
 کاربر Online
693 کاربر online
Lines: 1-91Lines: 1-107
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! معرفی ! معرفی
-پیشینه این دانشکده به سال 1301 و تاسیس مدرسه فلاحت می رسد . این مدرسه در سال 1319 به دانشکده تبدیل شده و در سال 1328 به دانشگاه تهران ملحق شد. گروه های آموزشی این دانشکده در 11 رشته کارشناسی ، 18 رشته کارشناسی ارشد ( با سه گرایش) و 13 رشته دکتری ( با 24 گرایش ) دانشجو می پذیرند.  
 
 
  
 
 
- {picture=kDSCF1510.jpg} + {picture=Lkl.GIF}
  
 
 
 
 
 +پیشینه این دانشکده به سال 1301 و تاسیس مدرسه فلاحت می رسد . این مدرسه در سال 1319 به دانشکده تبدیل شده و در سال 1328 به دانشگاه تهران ملحق شد. گروه های آموزشی این دانشکده در 11 رشته کارشناسی ، 18 رشته کارشناسی ارشد ( با سه گرایش) و 13 رشته دکتری ( با 24 گرایش ) دانشجو می پذیرند.
 ! سطوح تحصیلی ! سطوح تحصیلی
 __1- آبیاری و باغبانی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __1- آبیاری و باغبانی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی آبیاری و آبادانی  __مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی آبیاری و آبادانی
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هواشناسی کشاورزی __مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هواشناسی کشاورزی
 __مقطع دکتری :__ گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هیدرولوژی منابع آب  __مقطع دکتری :__ گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هیدرولوژی منابع آب
 __2- اقتصاد کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __2- اقتصاد کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ رشته اقتصاد کشاورزی __مقطع کارشناسی :__ رشته اقتصاد کشاورزی
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته اقتصاد کشاورزی ، مدیریت کشاورزی __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته اقتصاد کشاورزی ، مدیریت کشاورزی
 __مقطع دکتری :__ رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش های مدیریت مزرعه ، تولید کشاورزی ، اقتصاد و منابع طبیعی ، بازاریابی محصولات کشاورزی ، سیاست و توسعه کشاورزی __مقطع دکتری :__ رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش های مدیریت مزرعه ، تولید کشاورزی ، اقتصاد و منابع طبیعی ، بازاریابی محصولات کشاورزی ، سیاست و توسعه کشاورزی
 __3- باغبانی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __3- باغبانی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ گرایش های مهندسی باغبانی ، مهندسی فضای سبز __مقطع کارشناسی :__ گرایش های مهندسی باغبانی ، مهندسی فضای سبز
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش مهندسی باغبانی  __مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش مهندسی باغبانی
 __مقطع دکتری :__ گرایش مهندسی باغبانی __مقطع دکتری :__ گرایش مهندسی باغبانی
 __4- ترویج و آموزش کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __4- ترویج و آموزش کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی  __مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی ، توسعه عمران روستایی  __مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی ، توسعه عمران روستایی
 __مقطع دکتری :__ گرایش های ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی __مقطع دکتری :__ گرایش های ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی
 __5- خاکشناسی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __5- خاکشناسی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی خاک شناسی __مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی خاک شناسی
 __مقطع کارشناسی ارشد : __گرایش مهندسی خاک شناسی __مقطع کارشناسی ارشد : __گرایش مهندسی خاک شناسی
 __مقطع دکتری :__گرایش های شیمی حاصلخیزی خاک ، بیولوژی خاک ، پیدایش و رده بندی خاک ، فیزیک و فرسایش خاک __مقطع دکتری :__گرایش های شیمی حاصلخیزی خاک ، بیولوژی خاک ، پیدایش و رده بندی خاک ، فیزیک و فرسایش خاک
 __6- دامپروری :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __6- دامپروری :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ گرایش های دام و طیور __مقطع کارشناسی :__ گرایش های دام و طیور
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ با سه گرایش تغذیه ، ژنتیک و اصلاح دام ، فیزیولوژی __مقطع کارشناسی ارشد :__ با سه گرایش تغذیه ، ژنتیک و اصلاح دام ، فیزیولوژی
 __مقطع دکتری :__ رشته تغذیه دام با دو گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور ، رشته ژنتیک و اصلاح دام با گرایش ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی در اصلاح دام __مقطع دکتری :__ رشته تغذیه دام با دو گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور ، رشته ژنتیک و اصلاح دام با گرایش ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی در اصلاح دام
 __7- زراعت و اصلاح نباتات :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __7- زراعت و اصلاح نباتات :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات  __مقطع کارشناسی :__ رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته های مهندسی زراعت ، مهندسی اصلاح نباتات ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، بیوتکنولوژی کشاورزی  __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته های مهندسی زراعت ، مهندسی اصلاح نباتات ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، بیوتکنولوژی کشاورزی
 __مقطع دکتری :__ رشته اصلاح نباتات در دو گرایش ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی ، رشته زراعت با دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعتی ، اکولوژی گیاهان زراعتی __مقطع دکتری :__ رشته اصلاح نباتات در دو گرایش ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی ، رشته زراعت با دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعتی ، اکولوژی گیاهان زراعتی
 __8- صنایع کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __8- صنایع کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی __مقطع کارشناسی :__ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
 __9- گیاه پزشکی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __9- گیاه پزشکی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی : __رشته مهندسی گیاه پزشکی __مقطع کارشناسی : __رشته مهندسی گیاه پزشکی
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی  __مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی
 __مقطع دکتری : __رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی __مقطع دکتری : __رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی
 __10- ماشین های کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : __10- ماشین های کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ مهندسی کشاورزی رشته ماشین های کشاورزی __مقطع کارشناسی :__ مهندسی کشاورزی رشته ماشین های کشاورزی
 __مقطع کارشناسی ارشد :__ مهندسی کشاورزی رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی __مقطع کارشناسی ارشد :__ مهندسی کشاورزی رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی
 __مقطع دکتری :__ مهندسی کشاورزی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی __مقطع دکتری :__ مهندسی کشاورزی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی
 __11- بیوتکنولوژی کشاورزی :__ در مقطع کارشناسی ارشد و رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشجو می پذیرد . __11- بیوتکنولوژی کشاورزی :__ در مقطع کارشناسی ارشد و رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشجو می پذیرد .
 ! امکانات آزمایشگاهی ! امکانات آزمایشگاهی
 +
 +
 +
 + {picture=Mlki.GIF}
 +
 +
 +
 *تالار کتابخانه با ظرفیت 150 نفر *تالار کتابخانه با ظرفیت 150 نفر
 *مرکز رایانه ای با 35 دستگاه رایانه در سه سالن مجزا، به شبکه دانشگاه متصل است.  *مرکز رایانه ای با 35 دستگاه رایانه در سه سالن مجزا، به شبکه دانشگاه متصل است.
 *مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده که در خدمت تحقیقات گروه های آموزشی زراعت دارد و به دو قسمت زراعت (60 هکتار) تقسیم شده است. مراکزی چون: سوله نگهداری محصولات، ایستگاه ماشین آلات و ایستگاه هواشناسی در این مزرعه واقع است.  *مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده که در خدمت تحقیقات گروه های آموزشی زراعت دارد و به دو قسمت زراعت (60 هکتار) تقسیم شده است. مراکزی چون: سوله نگهداری محصولات، ایستگاه ماشین آلات و ایستگاه هواشناسی در این مزرعه واقع است.
 *ایستگاه تحقیقاتی کوهین که قبلاً وابسته به وزارت کشاورزی بود طی توافق نامه ای در سال 1379 به دانشگاه تهران واگذار شد. این ایستگاه که در جاده قزوین- رشت واقع کشت دیم، به ثبت رسید و با توجه به وسعت بسیار زیاد اراضی دیم در کشور و لزوم انجام تحقیقات مختلف در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.  *ایستگاه تحقیقاتی کوهین که قبلاً وابسته به وزارت کشاورزی بود طی توافق نامه ای در سال 1379 به دانشگاه تهران واگذار شد. این ایستگاه که در جاده قزوین- رشت واقع کشت دیم، به ثبت رسید و با توجه به وسعت بسیار زیاد اراضی دیم در کشور و لزوم انجام تحقیقات مختلف در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.
 *مجله علمی- پژوهشی "علوم کشاورزی ایران" از سال 1356 ش. توسط این دانشکده به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله ابتدا از سال 1311 ش. و تحت عنوان مجله "مدرسه عالی فلاحت کرج" به صورت ماهنامه چاپ می شد.  *مجله علمی- پژوهشی "علوم کشاورزی ایران" از سال 1356 ش. توسط این دانشکده به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله ابتدا از سال 1311 ش. و تحت عنوان مجله "مدرسه عالی فلاحت کرج" به صورت ماهنامه چاپ می شد.
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی ! امکانات آموزشی و پژوهشی
 __کتابخانه :__  __کتابخانه :__
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||زبان های دیگر |عربی| فرانسه |انگلیسی |فارسی  ||زبان های دیگر |عربی| فرانسه |انگلیسی |فارسی
 1893 |82| 6816 |18089| 21433 کتاب ( جلد )  1893 |82| 6816 |18089| 21433 کتاب ( جلد )
 --- |---| 4 218 |87 مجله ( عنوان ) || --- |---| 4 218 |87 مجله ( عنوان ) ||
   
 *مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران  *مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران
 *مرکز رایانه ای  *مرکز رایانه ای
 *مزرعه آموزشی _ پژوهشی دانشکده  *مزرعه آموزشی _ پژوهشی دانشکده
 *ایستگاه تحقیقاتی کوهین  *ایستگاه تحقیقاتی کوهین
 *مراکز تحقیقاتی وابسته : مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ، مرکز تحقیقات گروه باغبانی ، کارخانه تولید شیر پاستوریزه ، باغ گیاه شناسی ، موزه جانور شناسی  *مراکز تحقیقاتی وابسته : مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ، مرکز تحقیقات گروه باغبانی ، کارخانه تولید شیر پاستوریزه ، باغ گیاه شناسی ، موزه جانور شناسی
 *آزمایشگاه های تخصصی هر گروه  *آزمایشگاه های تخصصی هر گروه

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [04:20 ]   5   کیانی      جاری 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:19 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [10:22 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:24 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:45 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..