منو
 کاربر Online
698 کاربر online
Lines: 1-75Lines: 1-95
-! معرفی
دانشکده فنی دانشگاه تهران با نزدیک به هفتاد سال قدمت ، مهد مهندسی کشور و مادر دانشگاه های صنعتی ایران به شمار می آید .

پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده فنی به عنوان یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه ، با همت و تلاش پروفسور حسابی تاسیس شد و از مهرماه همان سال ، 40 دانشجو در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند . فعالیت این دانشکده از مهرماه 1320 در محل فعلی ( پردیس مرکزی دانشگاه ) واقع در غرب محوطه اصلی آغاز شد و هم اکنون با 7 گروه و دو بخش آموزشی فعالیت می کند . این دانشکده هم اکنون در 24 گرایش کارشناسی ، 41 گرایش کارشناسی ارشد و 26 رشته دکترا دانشجو می پذیرد.
+V{maketoc}
 +! معرفی
 
 
  
 
 
- {picture=SAR_DARB2fsdfa.jpg} + {picture=Fmn.GIF}
  
 
 
 
 
 +دانشکده فنی دانشگاه تهران با نزدیک به هفتاد سال قدمت ، مهد مهندسی کشور و مادر دانشگاه های صنعتی ایران به شمار می آید . پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده فنی به عنوان یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه ، با همت و تلاش پروفسور حسابی تاسیس شد و از مهرماه همان سال ، 40 دانشجو در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند . فعالیت این دانشکده از مهرماه 1320 در محل فعلی ( پردیس مرکزی دانشگاه ) واقع در غرب محوطه اصلی آغاز شد و هم اکنون با 7 گروه و دو بخش آموزشی فعالیت می کند . این دانشکده هم اکنون در 24 گرایش کارشناسی ، 41 گرایش کارشناسی ارشد و 26 رشته دکترا دانشجو می پذیرد.
 ! سطوح تحصیلی ! سطوح تحصیلی
-مقطع 1- مهندسی برق و کامپیوتر : در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : مهندسی برق با گرایش های مخابرات ، قدرت ، کنترل ، الکترونیک . مهندسی کامپیوتر با گرایش های سخت افزار ، نرم افزار ، فناوری اطلاعات IT
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری : مهندسی برق با گرایش های مخابرات ، قدرت ، کنترل و الکترونیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی کامپیوتر با گرایش های سخت افزار ، نرم افزار ، هوش ماشین ، رباتیک
2- گروه آموزشی مهندسی شیمی: در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش های مهندسی شیمی و صنایع سلولزی ، صنایع شیمیایی معدنی ، پتروشیمی ، صنایع پالایش نفت و گاز ، صنایع غذایی ، پلیمر
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش های مهندسی شیمی ، مخازن هیدروکربنی ، مهندسی پلیمر ، شبیه سازی ، بهینه سازی و کنترل فرایندها ، کاتالیست و مهندسی واکنش ها و فرایندهای جداسازی ، مهندسی داروسازی ، مهندسی صنایع غذایی ، صنایع کاغذ سازی
مقطع دکتری : مهندسی شیمی ، نفت
+__مقطع 1- مهندسی برق و کامپیوتر :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی : __مهندسی برق با گرایش های مخابرات ، قدرت ، کنترل ، الکترونیک . مهندسی کامپیوتر با گرایش های سخت افزار ، نرم افزار ، فناوری اطلاعات IT
__مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :__ مهندسی برق با گرایش های مخابرات ، قدرت ، کنترل و الکترونیک ، مهندسی پزشکی ، مهندسی کامپیوتر با گرایش های سخت افزار ، نرم افزار ، هوش ماشین ، رباتیک
-3- خش آموزشی مهندسی ایع : در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش برامه یی و لی یتم ا
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش های مهندسی ای ، مهندسی سیست ای اتادی _ اماعی
+__2- گوه آموزشی مهندسی یی:__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی :__ گرایش ای مهنسی یمی و نیع سلولزی ، صایع یمییی معدنی ، پتروشیمی ، صایع پالایش نفت و گاز ، صنایع غذایی ، پلیمر
__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های مهندسی یی ، مخازن هیروکربنی ، مهندسی پلیمر ، شبیه سازی ، بهینه سازی و کنتر رایندها ، کاتایست و مهنسی واکنش ها و فرایندهای جداسازی ، مهندسی داوازی ، مهندسی صنایع غذایی ، صنایع کاغذ سازی
__مقطع دکتری :__ مهندسی شیمی ، نفت
-4- گوه وه مومی مهندسی : کیه دانشجویا مقطع کارشناسی ، ر علوم پیه و ممی ر این گروه می گذرانن که ه مت و س اول تحصیلی آنان را مل می شود. +__3- موزشی مهندسی صنایع :__ در قاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می ذیرد : />__مقطع کارشناسی :__ گاش رمه یزی و حیل یست ه
__مق
کرشناسی ارشد :__ گرای هی مهندسی یع ، منی یس های اقتصادی _ اماعی
-5- گروه موشی مهندسی عمرا : در مقاطع رشته و ایش کارشاسی : مهندسی عمران - ران />مقطع کارشناسی رشد : مران با هشت رایش : ساز ، سازه هی یدرویکی ، کانیک خاک و مهندسی ی مدسی ب ، هندسی زلزله ، راه و رابری سازه ای یایی ، مدیریت ساخت
ع دکتری : مهندسی ا با گرایش ی سزه ززله مکایک خاک و مهنی ی ساز های هیلیکی ساز های دریایی
+__4- گروه وه عمم مهدی :__ کیه دانجیان مقطع کارشناسی درس و ایه می د را ر این گوه ی را که ر وس ا اول صیی نا را ل می د.
-6- خش آموزشی مهندسی عمران – نقشه برداری : در مقاطع ، رشته ها و گرایش ای یر ا می پیر :
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش های ژئدی ، امی ، سن ز ور ، GIS ، هیدررافی
مقطع دکتری : گرایش های ژوز ، امی ، GIS از دور
+__5- گوه آموزشی مهندسی عمران : __در مقاطع ، رشته ها و گرایش کارشاسی : مهنسی - مرن
__مقطع کارشناسی ارشد :__ عمران با هشت گرایش : سازه ، سازه های یدولیکی ، کی اک و مهنی پی ، مهندسی آب ، مهنی لزله راه و تربر ، سازه های دریایی ، یریت ساخت
__مقطع دکتری :__ مهندسی عمران با گرایش های زه زلزله ، کی اک و مهنی پی ، ساز هی یولیکی ، سازه های دریایی
-7- گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد : در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش های متالوژی استخراجی ، متالوژی صنعتی
مقطع کارشناسی ارشد : گرایش های حفاظت و خوردگی فلزات ، ریخته گری ، شناسایی ، انتخاب و روش ، ساخت مواد فلزی ، جوشکاری ، شکل دادن فلزات ، استخراج فلزات
مقطع دکتری : مهندسی مواد
+__6- بخش آموزشی مهندسی عمران – نقشه برداری :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی ارشد : __گرایش های ژئودزی ، فتوگرامتری ، سنجش از دور ، GIS ، هیدروگرافی
__مقطع دکتری :__ گرایش های ژئودزی ، فتوگرامتری ، GIS و سنجش از دور

__
7- گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی :__ گرایش های متالوژی استخراجی ، متالوژی صنعتی
__مقطع کارشناسی ارشد : __گرایش های حفاظت و خوردگی فلزات ، ریخته گری ، شناسایی ، انتخاب و روش ، ساخت مواد فلزی ، جوشکاری ، شکل دادن فلزات ، استخراج فلزات
__مقطع دکتری :__ مهندسی مواد

__8- گروه آموزشی مهندسی معدن :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی :__ اکتشاف معدن ، استخراج معدن
__مقطع کارشناسی ارشد :__ اکتشاف معدن ، استخراج معدن ، مکانیک سنگ ، کانه آرایی ، اکتشاف نفت
__مقطع دکتری :__ در سال 1382 آزمون ورودی برای راه اندازی دکترای معدن برگزار شد.

__9- گروه آموزشی مهندسی مکانیک :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارشناسی :__ گرایش عام مهندسی مکانیک
__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی ، ساخت و تولید
__مقطع دکتری :__ طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی
-8- گروه آموزشی مهندسی معدن : در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : 
-مقطع کارشناسی : اکتشاف معدن ، استخراج معدن 
-مقطع کارشناسی ارشد : اکتشاف معدن ، استخراج معدن ، مکانیک سنگ ، کانه آرایی ، اکتشاف نفت  
-مقطع دکتری : در سال 1382 آزمون ورودی برای راه اندازی دکترای معدن برگزار شد. 
-9- گروه آموزشی مهندسی مکانیک : در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد : 
-مقطع کارشناسی : گرایش عام مهندسی مکانیک 
-مقطع کارشناسی ارشد : گرایش های طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی ، ساخت و تولید  
-مقطع دکتری : طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی 
 ! امکانات آزمایشگاهی ! امکانات آزمایشگاهی
 دانشکده فنی دانشگاه تهران با نزدیک به هفتاد سال قدمت ، مهد مهندسی کشور و مادر دانشگاه های صنعتی ایران به شمار می آید . پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده فنی به عنوان یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه ، با همت و تلاش پروفسور حسابی تاسیس شد و از مهرماه همان سال ، 40 دانشجو در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند . فعالیت این دانشکده از مهرماه 1320 در محل فعلی ( پردیس مرکزی دانشگاه ) واقع در غرب محوطه اصلی آغاز شد و هم اکنون با 7 گروه و دو بخش آموزشی فعالیت می کند . این دانشکده هم اکنون در 24 گرایش کارشناسی ، 41 گرایش کارشناسی ارشد و 26 رشته دکترا دانشجو می پذیرد.  دانشکده فنی دانشگاه تهران با نزدیک به هفتاد سال قدمت ، مهد مهندسی کشور و مادر دانشگاه های صنعتی ایران به شمار می آید . پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده فنی به عنوان یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه ، با همت و تلاش پروفسور حسابی تاسیس شد و از مهرماه همان سال ، 40 دانشجو در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند . فعالیت این دانشکده از مهرماه 1320 در محل فعلی ( پردیس مرکزی دانشگاه ) واقع در غرب محوطه اصلی آغاز شد و هم اکنون با 7 گروه و دو بخش آموزشی فعالیت می کند . این دانشکده هم اکنون در 24 گرایش کارشناسی ، 41 گرایش کارشناسی ارشد و 26 رشته دکترا دانشجو می پذیرد.
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی ! امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه :__
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||زبان های دیگر |فرانسه |انگلیسی |فارسی  ||زبان های دیگر |فرانسه |انگلیسی |فارسی
 --- |---| 63748| 23445 کتاب ( جلد )  --- |---| 63748| 23445 کتاب ( جلد )
 54 |8 |787| 63 مجله ( عنوان ) || 54 |8 |787| 63 مجله ( عنوان ) ||
   
-مرکز انفورماتیک دانشکده : +__مرکز انفورماتیک دانشکده : __
 این مرکز با 12 دستگاه رایانه ، وظیفه ارائه خدمات به دانشکده در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده دارد. امکانات سخت افزاری در دانشکده شامل 63 دستگاه رایانه در گروه برق و کامپیوتر ، 59 دستگاه رایانه در گروه مهندسی شیمی ، 54 دستگاه رایانه در گروه مهندسی مکانیک ، 21 دستگاه رایانه در گروه مهندسی متالوژی و مواد، 33 دستگاه رایانه در گروه مهندسی معدن ، 15 دستگاه رایانه در گروه نقشه برداری، 28 دستگاه رایانه در گروه علوم پایه و 67 دستگاه رایانه در گروه عمران است.  این مرکز با 12 دستگاه رایانه ، وظیفه ارائه خدمات به دانشکده در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده دارد. امکانات سخت افزاری در دانشکده شامل 63 دستگاه رایانه در گروه برق و کامپیوتر ، 59 دستگاه رایانه در گروه مهندسی شیمی ، 54 دستگاه رایانه در گروه مهندسی مکانیک ، 21 دستگاه رایانه در گروه مهندسی متالوژی و مواد، 33 دستگاه رایانه در گروه مهندسی معدن ، 15 دستگاه رایانه در گروه نقشه برداری، 28 دستگاه رایانه در گروه علوم پایه و 67 دستگاه رایانه در گروه عمران است.
 مجله علمی پژوهشی دانشکده فنی که از سال 1341 بصورت دو فصلنامه منتشر می شود.  مجله علمی پژوهشی دانشکده فنی که از سال 1341 بصورت دو فصلنامه منتشر می شود.
-آزمایشگاه ها: برخی از آزمایشگاه های این دانشکده عبارتند از : +
__
آزمایشگاه ها:__


{picture=Zcv.GIF}/>برخی از آزمایشگاه های این دانشکده عبارتند از :
 آزمایشگاه های فیزیک 1 و 2 ، شیمی 1 و 2 (گروه مهندسی صنایع ) آزمایشگاه های فیزیک 1 و 2 ، شیمی 1 و 2 (گروه مهندسی صنایع )
 آزمایشگاه های ژئوشیمی ، ژئوفیزیک ، سنگ شناسی ، مکانیک سنگ ، شبیه سازی و پردازش داده ها ، کارتوگرافی و فتوژئولوژی ، کانه آرائی ، کانی شناسی ، کاربرد و مواد معدنی ( گروه مهندسی معدن )  آزمایشگاه های ژئوشیمی ، ژئوفیزیک ، سنگ شناسی ، مکانیک سنگ ، شبیه سازی و پردازش داده ها ، کارتوگرافی و فتوژئولوژی ، کانه آرائی ، کانی شناسی ، کاربرد و مواد معدنی ( گروه مهندسی معدن )
 آزمایشگاه های مکانیک سیالات ، ترمودینامیک ، ماشین های حرارتی ، انتقال حرارت ، دینامیک ، مقاومت مصالح ، تاسیسات حرارتی و برودتی ، اندازه گیری و ابزار دقیق ، ارتعاشات ، مکاترونیک ، تست موتور خودرو ( گروه مهندسی مکانیک ) آزمایشگاه های مکانیک سیالات ، ترمودینامیک ، ماشین های حرارتی ، انتقال حرارت ، دینامیک ، مقاومت مصالح ، تاسیسات حرارتی و برودتی ، اندازه گیری و ابزار دقیق ، ارتعاشات ، مکاترونیک ، تست موتور خودرو ( گروه مهندسی مکانیک )
 آزمایشگاه های شیمی عمومی ، شیمی تجزیه ، شیمی آلی ، شیمی فیزیک ، آزمایشگاه تخصصی چوب و کاغذ (گروه مهندسی شیمی – واحد پردیس مرکزی 3 )  آزمایشگاه های شیمی عمومی ، شیمی تجزیه ، شیمی آلی ، شیمی فیزیک ، آزمایشگاه تخصصی چوب و کاغذ (گروه مهندسی شیمی – واحد پردیس مرکزی 3 )
-تالارها: +
__
تالارها: __
 شهید چمران با ظرفیت 700 نفر ، شهید رجب بیگی با ظرفیت 300 نفر در پردیس مرکزی ، تالار گروه برق و کامپیوتر با ظرفیت 120 نفر ، تالار گروه متالوژی و مواد با ظرفیت 250 نفر در پردیس شماره 2 ، تالار مرکزی پردیس 2 با ظرفیت 250 نفر  شهید چمران با ظرفیت 700 نفر ، شهید رجب بیگی با ظرفیت 300 نفر در پردیس مرکزی ، تالار گروه برق و کامپیوتر با ظرفیت 120 نفر ، تالار گروه متالوژی و مواد با ظرفیت 250 نفر در پردیس شماره 2 ، تالار مرکزی پردیس 2 با ظرفیت 250 نفر
-مراکز تحقیقاتی وابسته :  
-1- مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ، 2- انستیتو مهندسی نفت ، 3- موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی 4- گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی 5- موسسه علمی پژوهشی خودرو 6- شرکت مهاب فنی تهران  
 +__مراکز تحقیقاتی وابسته : __
 +1- مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ، 2- انستیتو مهندسی نفت ، 3- موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی 4- گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی 5- موسسه علمی پژوهشی خودرو 6- شرکت مهاب فنی تهران

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [06:39 ]   3   کیانی      جاری 
 یکشنبه 25 دی 1384 [08:29 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:35 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..