منو
 کاربر Online
585 کاربر online
Lines: 1-57Lines: 1-56
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! معرفی ! معرفی
 
 
  
 
 
  {picture=Zxa.GIF}  {picture=Zxa.GIF}
  
 
 
 
 
 دانشکده علوم یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه تهران بود که در سال 1313 تأسیس شد و از سال 1321 در مکان فعلی در پردیس اصلی دانشگاه به فعالیت خود ادامه می دهد . این دانشکده در 12 گرایش کارشناسی ، 21 گرایش کارشناسی ارشد ، 17 گرایش دکتری در رشته های مختلف علوم پایه دانشجو می پذیرد .  دانشکده علوم یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه تهران بود که در سال 1313 تأسیس شد و از سال 1321 در مکان فعلی در پردیس اصلی دانشگاه به فعالیت خود ادامه می دهد . این دانشکده در 12 گرایش کارشناسی ، 21 گرایش کارشناسی ارشد ، 17 گرایش دکتری در رشته های مختلف علوم پایه دانشجو می پذیرد .
 ! سطوح تحصیلی ! سطوح تحصیلی
 __1- ریاضی ، آمار و کامپیوتر : __در مقطع کارشناسی با گرایش های ریاضی محض ، ریاضی کاربردی ، علوم کامپیوتر و آمار در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های ریاضی محض (شاخه های تخصصی جبر، آنالیز و هندسه، توپولوژی) و ریاضی کابردی (شاخة تخصصی آنالیز عددی، تحقیق در عملیات) و علوم کامپیوتر و در مقطع دکتری با گرایش های ریاضی محض (شاخه های آنالیز، جبر، هندسه، ترکیبات) و ریاضی کابردی و علوم کامپیوتر دانشجو می پذیرد .  __1- ریاضی ، آمار و کامپیوتر : __در مقطع کارشناسی با گرایش های ریاضی محض ، ریاضی کاربردی ، علوم کامپیوتر و آمار در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های ریاضی محض (شاخه های تخصصی جبر، آنالیز و هندسه، توپولوژی) و ریاضی کابردی (شاخة تخصصی آنالیز عددی، تحقیق در عملیات) و علوم کامپیوتر و در مقطع دکتری با گرایش های ریاضی محض (شاخه های آنالیز، جبر، هندسه، ترکیبات) و ریاضی کابردی و علوم کامپیوتر دانشجو می پذیرد .
 __2- فیزیک :__ در مقطع کارشناسی با گرایش های فیزیک حالت جامد ، فیزیک اتمی - مولکولی و فیزیک هسته ای ، در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های حالت جامد ، هسته ای ، فیزیک اتمی - مولکولی ، فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات بنیادی و در مقطع دکتری با گرایش های فیزیک حالت جامد ، فیزیک اتمی مولکولی ، فیزیک  __2- فیزیک :__ در مقطع کارشناسی با گرایش های فیزیک حالت جامد ، فیزیک اتمی - مولکولی و فیزیک هسته ای ، در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های حالت جامد ، هسته ای ، فیزیک اتمی - مولکولی ، فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات بنیادی و در مقطع دکتری با گرایش های فیزیک حالت جامد ، فیزیک اتمی مولکولی ، فیزیک
 هسته ای و فیزیک ذرات بنیادی دانشجو می پذیرد .  هسته ای و فیزیک ذرات بنیادی دانشجو می پذیرد .
 __3- شیمی :__ در مقطع کارشناسی با گرایش های شیمی آلی ، شیمی معدنی ، شیمی - فیزیک ، شیمی تجزیه و شیمی محض ، درمقطع کارشناسی ارشد با گرایش های شیمی آلی ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیک ، شیمی تجزیه و شیمی محض و در مقطع دکتری هم با همان گرایش ها دانشجو می پذیرد .  __3- شیمی :__ در مقطع کارشناسی با گرایش های شیمی آلی ، شیمی معدنی ، شیمی - فیزیک ، شیمی تجزیه و شیمی محض ، درمقطع کارشناسی ارشد با گرایش های شیمی آلی ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیک ، شیمی تجزیه و شیمی محض و در مقطع دکتری هم با همان گرایش ها دانشجو می پذیرد .
 __4- زمین شناسی :__ در مقطع کارشناسی با گرایش زمین شناسی ، در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های __4- زمین شناسی :__ در مقطع کارشناسی با گرایش زمین شناسی ، در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های
 زمین شناسی در چهار گرایش چینه و فسیل شناسی ، رسوب شناسی ، پترولوژی و نفت و در مقطع دکتری با گرایش های زمین شناسی در دو گرایش رسوب شناسی و سنگ رسوبی و پترولوژی دانشجو می پذیرد .  زمین شناسی در چهار گرایش چینه و فسیل شناسی ، رسوب شناسی ، پترولوژی و نفت و در مقطع دکتری با گرایش های زمین شناسی در دو گرایش رسوب شناسی و سنگ رسوبی و پترولوژی دانشجو می پذیرد .
 __5- زیست شناسی :__ در مقطع کارشناسی : زیست شناسی ( گرایش های علوم جانوری و گیاهی ) ، زیست شناسی سلّولی – مولکولی - گرایش های سلولی مولکولی و میکروبیولوژی )  __5- زیست شناسی :__ در مقطع کارشناسی : زیست شناسی ( گرایش های علوم جانوری و گیاهی ) ، زیست شناسی سلّولی – مولکولی - گرایش های سلولی مولکولی و میکروبیولوژی )
 __در مقطع کارشناسی ارشد :__ علوم گیاهی ( گرایش های سیتماتیک و اکولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهی ) ، علوم جانوری ( گرایش های فیزیولوژی جانوری و بیوسیتماتیک جانوری و زیست شناسی تکوینی ) ، میکروبیولوژی و سلولی – مولکولی . __در مقطع کارشناسی ارشد :__ علوم گیاهی ( گرایش های سیتماتیک و اکولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهی ) ، علوم جانوری ( گرایش های فیزیولوژی جانوری و بیوسیتماتیک جانوری و زیست شناسی تکوینی ) ، میکروبیولوژی و سلولی – مولکولی .
 در مقطع دکتری در رشته های گیاه شناسی و فیزیولوژی گیاهی ، علوم جانوری ( با گرایش فیزیولوژی جانوری ) و میکروبیولوژی دانشجو می پذیرد . در مقطع دکتری در رشته های گیاه شناسی و فیزیولوژی گیاهی ، علوم جانوری ( با گرایش فیزیولوژی جانوری ) و میکروبیولوژی دانشجو می پذیرد .
 ! امکانات آزمایشگاهی ! امکانات آزمایشگاهی
 *مرکز رایانه در چهار سایت جداگانه شامل سایت های تحصیلات تکمیلی، کارشناسی، گروه فیزیک و نیز سایت کتابخانه با 100 دستگاه رایانه و تجهیزات شبکه و یک دستگاه CD-Tower 63 تایی و رایانه Sun اداره می شوند همچنین تمام آزمایشگاهها و اطاق کار استادان به مراکز رایانه ای متصل است. *مرکز رایانه در چهار سایت جداگانه شامل سایت های تحصیلات تکمیلی، کارشناسی، گروه فیزیک و نیز سایت کتابخانه با 100 دستگاه رایانه و تجهیزات شبکه و یک دستگاه CD-Tower 63 تایی و رایانه Sun اداره می شوند همچنین تمام آزمایشگاهها و اطاق کار استادان به مراکز رایانه ای متصل است.
 *تالار شهید دهشور با ظرفیت 250 نفر.  *تالار شهید دهشور با ظرفیت 250 نفر.
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی ! امکانات آموزشی و پژوهشی
 __کتابخانه : __ __کتابخانه : __
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||زبان های دیگر |فرانسه |انگلیسی |فارسی  ||زبان های دیگر |فرانسه |انگلیسی |فارسی
 50 |650 |34747| 21264 کتاب ( جلد )  50 |650 |34747| 21264 کتاب ( جلد )
 ---| ---| 24030 |530 مجله ( عنوان ) || ---| ---| 24030 |530 مجله ( عنوان ) ||
   
 * مجله علمی پژوهشی علوم که بصورت فصلنامه منتشر می شود .  * مجله علمی پژوهشی علوم که بصورت فصلنامه منتشر می شود .
 * مرکز رایانه  * مرکز رایانه
 * تالار شهید دهشور  * تالار شهید دهشور
 * آزمایشگاه های تخصصی مربوط به هر رشته  * آزمایشگاه های تخصصی مربوط به هر رشته

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [05:02 ]   6   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [12:26 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [12:07 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [07:11 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [07:03 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:31 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..