منو
 صفحه های تصادفی
فیزیک هواشناسی
مسمط
دریافت خبر وحی توسط پیامبر
نیروهای مجازی
زوفا «داروئی»
وداع حضرت رضا علیه السلام با قبر پیامبر
کتابهای شیمی فیزیک
ترکیب
اصول کلی کاشت
مهندسی ژنتیک
 کاربر Online
898 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی

!Special characters


Feature Syntax How it looks rendered
std. functions (good) \sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z {TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX}
std. functions (wrong) sin x + ln y + sgn z {TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX}
Modular arithm. {s_k \equiv 0 \pmod{m {TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX}
Derivatives \nabla \partial x dx \dot x \ddot y {TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX}
Sets \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\}
\times C
{TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists
\{x,y\} \times C} {TEX}
Logic p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q {TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX}
Root \sqrt{2}\approx 1.4 {TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX}
~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~ {TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX}
Relations \sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne {TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX}
Geometric ~np~ \triangle \angle \perp \| 45^\circ ~/np~ {TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX}
Arrows
\leftarrow \rightarrow \leftrightarrow

\longleftarrow \longrightarrow

\mapsto \longmapsto

\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow

\uparrow \downarrow \updownarrow


{TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX}
{TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX}
{TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX}

\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow

\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow

\Uparrow \Downarrow \Updownarrow

{TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX}
Special \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times
\bullet \infty \vdash \models
{TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX}
{TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX}


!Subscripts, superscripts


Feature Syntax How it looks rendered
Superscript ~np~a^2 ~/np~ {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
Subscript a_2 {TEX()} {a_2} {TEX} {TEX()} {a_2 \,\!} {TEX}
Grouping ~np~ {a^{2+2 ~/np~ {TEX()} {a^{2+2}} {TEX} {TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX}
{a_{i,j {TEX()} {a_{i,j}} {TEX} {TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX}
Combining sub & super ~np~ x_2^3 ~/np~ {TEX()} {x_2^3} {TEX}
Preceding sub & super ~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~ {TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX}
Derivative (good) 'x {TEX()} {x'} {TEX} {TEX()} {x' \,\!} {TEX}
Derivative (wrong in HTML) ~np~ x^\prime~/np~ {TEX()} {x^\prime} {TEX} {TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX}
Derivative (wrong in PNG) ~np~ x\prime ~/np~ {TEX()} {x\prime} {TEX} {TEX()} {x\prime \,\!} {TEX}
Derivative dots {dot{x}, \ddot{x\ {TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX}
Underlines & overlines \{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l {TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX}
Sum ~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~ {TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX}
Product ~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~ {TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX}
Limit lim_{n \to \infty}x_n\ {TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX}
Integral ~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~ {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
Path Integral ~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~ {TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX}


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [06:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [13:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..