منو
 صفحه های تصادفی
ترموپریودیسم
چگونگی کتار زدن توالی مکانی و تداوم زمانی توسط سینما و تلویزیون
برگزیدگان الهی از زبان پیامبر اکرم
ذبابه «صورت فلکی»
جذب عناصر معدنی در گیاهان
دعای رسول خدا در شب عروسی
پاسخ روشنگرانه امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید
تصریح امام حسین بر امامت امام سجاد علیهماالسلام
آگاهی امام علی علیه السلام از فرماندهان عمر بن سعد
ابوالمظفر بن محمد بن ثابت خجندی
 کاربر Online
311 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی

!Special charactersFeature Syntax How it looks rendered
std. functions (good) sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z\ {TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX}
std. functions (wrong) sin x + ln y + sgn z {TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX}
Modular arithm. {s_k \equiv 0 \pmod{m {TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX}
Derivatives nabla \partial x dx \dot x \ddot y\ {TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX}
Sets \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\}
\times C
{TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists
\{x,y\} \times C} {TEX}
Logic p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q {TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX}
Root sqrt{2}\approx 1.4\ {TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX}
~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~ {TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX}
Relations sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne\ {TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX}
Geometric ~np~ triangle \angle \perp \| 45^\circ\ ~/np~ {TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX}
Arrows
\leftarrow \rightarrow \leftrightarrow

\longleftarrow \longrightarrow

\mapsto \longmapsto

\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow

\uparrow \downarrow \updownarrow


{TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX}
{TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX}
{TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX}

\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow

\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow

\Uparrow \Downarrow \Updownarrow

{TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX}
Special \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times
\bullet \infty \vdash \models
{TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX}
{TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX}
!Subscripts, superscripts


Feature Syntax How it looks rendered
Superscript ~np~a^2 ~/np~ {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
Subscript a_2 {TEX()} {a_2} {TEX} {TEX()} {a_2 \,\!} {TEX}
Grouping ~np~ {a^{2+2 ~/np~ {TEX()} {a^{2+2}} {TEX} {TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX}
{a_{i,j {TEX()} {a_{i,j}} {TEX} {TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX}
Combining sub & super ~np~ x_2^3 ~/np~ {TEX()} {x_2^3} {TEX}
Preceding sub & super ~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~ {TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX}
Derivative (good) 'x {TEX()} {x'} {TEX} {TEX()} {x' \,\!} {TEX}
Derivative (wrong in HTML) ~np~ x^\prime~/np~ {TEX()} {x^\prime} {TEX} {TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX}
Derivative (wrong in PNG) ~np~ x\prime ~/np~ {TEX()} {x\prime} {TEX} {TEX()} {x\prime \,\!} {TEX}
Derivative dots {dot{x}, \ddot{x\ {TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX}
Underlines & overlines {hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l\ {TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX}
Sum ~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~ {TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX}
Product ~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~ {TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX}
Limit lim_{n \to \infty}x_n\ {TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX}
Integral ~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~ {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
Path Integral ~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~ {TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX}!Fractions, matrices, multilines


Feature Syntax How it looks rendered
Fractions {frac{2}{4} or {2 \over 4\ {TEX()} {\frac{2}{4}} {TEX}
Binomial coefficients {n \choose k} {TEX()} {{n \choose k}} {TEX}
Small Fractions {begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\ {TEX()} {\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}} {TEX}
Matrices {begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\ {TEX()} {\begin{matrix} x & y \\ z & v
\end{matrix}} {TEX}
{begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\ {TEX()} {\begin{vmatrix} x & y \\ z & v
\end{vmatrix}} {TEX}
{begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\ {TEX()} {\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v
\end{Vmatrix}} {TEX}
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix}
{TEX()} {\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots
& \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix} } {TEX}
{begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\ {TEX()} {\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v
\end{Bmatrix}} {TEX}
{begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\ {TEX()} {\begin{pmatrix} x & y \\ z & v
\end{pmatrix}} {TEX}
Case distinctions f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is
even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd}
\end{matrix} \right.
{TEX()} {f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right. } {TEX}
Multiline equations ~np~ \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ &
= & n^2 + 2n + 1 \end{matrix} ~/np~
{TEX()} {\begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}} {TEX}!Fonts


Feature Syntax How it looks rendered
Greek letters alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega\ {TEX()} {\alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega} {TEX}
Blackboard bold {x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C {TEX()} {x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}} {TEX}
boldface (vectors) mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0\ {TEX()} {\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0} {TEX}
boldface (greek) {boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma\ {TEX()} {\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}} {TEX}
Fraktur typeface {mathfrak{a} \mathfrak{B\ {TEX()} {\mathfrak{a} \mathfrak{B}} {TEX}
Script {mathcal{ABC\ {TEX()} {\mathcal{ABC}} {TEX}
Hebrew aleph \beth \gimel \daleth\ {TEX()} {\aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth} {TEX}
non-italicised characters {mbox{abc\ {TEX()} {\mbox{abc}} {TEX} {TEX()} {\mbox{abc} \,\!} {TEX}
mixed italics (bad) {mbox{if} n \mbox{is even\ {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even}} {TEX} {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even} \,\!} {TEX}
mixed italics (good) {mbox{if }n\mbox{ is even\ {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even}} {TEX} {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even} \,\!} {TEX}!Parenthesizing big expressions


Feature Syntax How it looks rendered
Not good ( \frac{1}{2} ) {TEX()} {( \frac{1}{2} )} {TEX}
Better (left ( \frac{1}{2} \right\ {TEX()} {\left ( \frac{1}{2} \right )} {TEX}


You can use various delimiters with \left and \right:


Feature Syntax How it looks rendered
Parentheses left ( A \right )\ {TEX()} {\left ( A \right )} {TEX}
Brackets ~np~left [ A \right ]\~/np~ {TEX()} {\left [ A \right ]} {TEX}
Braces {\left \{ A \right \ {TEX()} {\left \{ A \right \}} {TEX}
Angle brackets left \langle A \right \rangle\ {TEX()} {\left \langle A \right \rangle} {TEX}
Bars and double bars |\left | A \right | and \left \| B \right \ {TEX()} {\left | A \right | and \left \| B \right \|} {TEX}

Delimiters can be mixed,
as long as \left and \right match

(left [ 0,1 \right\
|left \langle \psi \right\

{TEX()} {\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |} {TEX}
Use \left. and \right. if you don't
want a delimiter to appear:
left . \frac{A}{B} \right \} \to X\ {TEX()} {\left . \frac{A}{B} \right \} \to X} {TEX}
!Spacing

Note that TeX handles most spacing automatically, but you may sometimes want manual control.


Feature Syntax How it looks rendered
double quad space a \qquad b {TEX()} {a \qquad b} {TEX}
quad space a \quad b {TEX()} {a \quad b} {TEX}
text space a\ b {TEX()} {a\ b} {TEX}
text space without PNG conversion a \mbox{ } b {TEX()} {a \mbox{ } b} {TEX}
large space a\;b {TEX()} {a\;b} {TEX}
medium space a\>b {TEX()} {a\>b} {TEX}
small space a\,b {TEX()} {a\,b} {TEX}
no space ab {TEX()} {ab\,} {TEX}
negative space a\!b {TEX()} {a\!b} {TEX}
!Forced PNG renderingSyntax How it looks rendered
~np~{a^{2+2~/np~ {TEX()} {a^{2+2}} {TEX}
~np~,\{ a^{2+2~/np~ {TEX()} {a^{2+2} \,} {TEX}
~np~{a^{\,\!2+2~/np~ {TEX()} {a^{\,\!2+2}} {TEX}
~np~\int_{-N}^{N} e^x\, dx~/np~ {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
~np~,\int_{-N}^{N} e^x\, dx \~/np~ {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,} {TEX}
~np~!\,\int_{-N}^{N} e^x\, dx \~/np~ {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\!} {TEX}اگر لازم است فرمولی مانند {TEX()}\int_{-N}^{N} e^x\, dx{TEX}   را درون سطر یک متن قرار دهید، می توانید از برچسب ~np~ ~/np~ استفاده کنید:

::__~np~ <font style="vertical-align:-100%;">{TEX()}{...}{TEX} </font> ~/np~__::

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [06:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [13:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..