منو
 کاربر Online
926 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی


Feature Syntax How it looks rendered
std. functions (good) \sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z {TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX}
std. functions (wrong) sin x + ln y + sgn z {TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX}
Modular arithm. {s_k \equiv 0 \pmod{m {TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX}
Derivatives \nabla \partial x dx \dot x \ddot y {TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX}
Sets \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\}
\times C
{TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists
\{x,y\} \times C} {TEX}
Logic p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q {TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX}
Root \sqrt{2}\approx 1.4 {TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX}
~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~ {TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX}
Relations \sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne {TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX}
Geometric ~np~ \triangle \angle \perp \| 45^\circ ~/np~ {TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX}
Arrows
\leftarrow \rightarrow \leftrightarrow

\longleftarrow \longrightarrow

\mapsto \longmapsto

\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow

\uparrow \downarrow \updownarrow


{TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX}
{TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX}
{TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX}

\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow

\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow

\Uparrow \Downarrow \Updownarrow

{TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX}
{TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX}
Special \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times
\bullet \infty \vdash \models
{TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX}
{TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX}


!Subscripts, superscripts


Feature Syntax How it looks rendered
Superscript ~np~a^2 ~/np~ {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
Subscript a_2 {TEX()} {a_2} {TEX} {TEX()} {a_2 \,\!} {TEX}
Grouping ~np~ {a^{2+2 ~/np~ {TEX()} {a^{2+2}} {TEX} {TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX}
{a_{i,j {TEX()} {a_{i,j}} {TEX} {TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX}
Combining sub & super ~np~ x_2^3 ~/np~ {TEX()} {x_2^3} {TEX}
Preceding sub & super ~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~ {TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX}
Derivative (good) 'x {TEX()} {x'} {TEX} {TEX()} {x' \,\!} {TEX}
Derivative (wrong in HTML) ~np~ x^\prime~/np~ {TEX()} {x^\prime} {TEX} {TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX}
Derivative (wrong in PNG) ~np~ x\prime ~/np~ {TEX()} {x\prime} {TEX} {TEX()} {x\prime \,\!} {TEX}
Derivative dots {dot{x}, \ddot{x\ {TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX}
Underlines & overlines \{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l {TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX}
Sum ~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~ {TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX}
Product ~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~ {TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX}
Limit lim_{n \to \infty}x_n\ {TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX}
Integral ~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~ {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
Path Integral ~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~ {TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX}!Fractions, matrices, multilinesFeature Syntax How it looks rendered
Fractions {frac{2}{4} or {2 \over 4\ {TEX()} {\frac{2}{4}} {TEX}
Binomial coefficients {n \choose k} {TEX()} {{n \choose k}} {TEX}
Small Fractions {begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\ {TEX()} {\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}} {TEX}
Matrices {begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\ {TEX()} {\begin{matrix} x & y \\ z & v
\end{matrix}} {TEX}
{begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\ {TEX()} {\begin{vmatrix} x & y \\ z & v
\end{vmatrix}} {TEX}
{begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\ {TEX()} {\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v
\end{Vmatrix}} {TEX}
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix}
{TEX()} {\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots
& \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix} } {TEX}
{begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\ {TEX()} {\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v
\end{Bmatrix}} {TEX}
{begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\ {TEX()} {\begin{pmatrix} x & y \\ z & v
\end{pmatrix}} {TEX}
Case distinctions f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is
even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd}
\end{matrix} \right.
{TEX()} {f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right. } {TEX}
Multiline equations ~np~ \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ &
= & n^2 + 2n + 1 \end{matrix} ~/np~
{TEX()} {\begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}} {TEX}
Alternative multiline equations (using tables)


{|
|-
|{TEX()} {f(n+1)} {TEX}
|{TEX()} {(n+1)^2} {TEX}
|-
|
|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1} {TEX}
|}{|
|-
|{TEX()} {f(n+1) \,\!} {TEX}
|{TEX()} {(n+1)^2 \,\!} {TEX}
|-
|
|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1 \,\!} {TEX}
|}!Fonts


Feature Syntax How it looks rendered
Greek letters \alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega {TEX()} {\alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega} {TEX}
Blackboard bold x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C} {TEX()} {x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}} {TEX}
boldface (vectors) \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0 {TEX()} {\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0} {TEX}
boldface (greek) \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma} {TEX()} {\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}} {TEX}
Fraktur typeface \mathfrak{a} \mathfrak{B} {TEX()} {\mathfrak{a} \mathfrak{B}} {TEX}
Script \mathcal{ABC} {TEX()} {\mathcal{ABC}} {TEX}
Hebrew \aleph \beth \gimel \daleth {TEX()} {\aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth} {TEX}
non-italicised characters \mbox{abc} {TEX()} {\mbox{abc}} {TEX} {TEX()} {\mbox{abc} \,\!} {TEX}
mixed italics (bad) {mbox{if} n \mbox{is even\ {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even}} {TEX} {TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even} \,\!} {TEX}
mixed italics (good) {mbox{if }n\mbox{ is even\ {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even}} {TEX} {TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even} \,\!} {TEX}تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [06:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [13:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..