منو
 کاربر Online
943 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:20

Feature Syntax How it looks rendered
std. functions (good) sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z\
std. functions (wrong) sin x + ln y + sgn z
Modular arithm. {s_k \equiv 0 \pmod{m
Derivatives nabla \partial x dx \dot x \ddot y\
Sets \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\} \times C
Logic p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q
Root sqrt{2}\approx 1.4\
{sqrt[n]{x\
Relations sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne\
Geometric triangle \angle \perp \| 45^\circ\
Arrows \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow
\longleftarrow \longrightarrow
\mapsto \longmapsto
\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow
\uparrow \downarrow \updownarrow
\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow
\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow
\Uparrow \Downarrow \Updownarrow
Special \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times \bullet \infty \vdash \models


Subscripts, superscriptsFeature Syntax How it looks rendered
Superscript a^2
Subscript a_2
Grouping {a^{2+2
{a_{i,j
Combining sub & super x_2^3
Preceding sub & super {}_1^2\!X_3^4
Derivative (good) 'x
Derivative (wrong in HTML) x^\prime
Derivative (wrong in PNG) x\prime
Derivative dots {dot{x}, \ddot{x\
Underlines & overlines \{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l
Sum sum_{k=1}^N k^2\
Product prod_{i=1}^N x_i\
Limit lim_{n \to \infty}x_n\
Integral int_{-N}^{N} e^x\, dx\
Path Integral oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\Fractions, matrices, multilinesFeature Syntax How it looks rendered
Fractions {frac{2}{4} or {2 \over 4\
Binomial coefficients {n \choose k}
Small Fractions {begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\

Latex Error:

{\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}}
Matrices {begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\
{begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\
{begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}
{begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\
{begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\
Case distinctions f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right.
Multiline equations \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}
Alternative multiline equations (using tables)

{|
|-
|{TEX()} {f(n+1)} {TEX}
|{TEX()} {(n+1)^2} {TEX}
|-
|
|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1} {TEX}
|}

{| |- | | |- | | |}Fonts


Feature Syntax How it looks rendered
Greek letters alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega\
Blackboard bold {x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C
boldface (vectors) mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0\
boldface (greek) {boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma\
Fraktur typeface {mathfrak{a} \mathfrak{B\
Script {mathcal{ABC\
Hebrew aleph \beth \gimel \daleth\
non-italicised characters {mbox{abc\
mixed italics (bad) {mbox{if} n \mbox{is even\
mixed italics (good) {mbox{if }n\mbox{ is even\Parenthesizing big expressionsFeature Syntax How it looks rendered
Not good ( \frac{1}{2} )
Better left ( \frac{1}{2} \right )\


You can use various delimiters with \left and \right:

Feature Syntax How it looks rendered
Parentheses left ( A \right )\
Brackets left [ A \right ]\
Braces {\left \{ A \right \
Angle brackets left \langle A \right \rangle\
Bars and double bars |\left | A \right | and \left \| B \right \
Delimiters can be mixed,
as long as \left and \right match
(left [ 0,1 \right\
|left \langle \psi \right\
Use \left. and \right. if you don't
want a delimiter to appear:
left . \frac{A}{B} \right \} \to X\

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [06:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [13:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..