منو
 کاربر Online
1617 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-214Lines: 1-537
 !Special characters  !Special characters
 
 
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 std. functions (good) std. functions (good)
-\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z +sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z\
 {TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX} {TEX()} {\sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z} {TEX}
 
 
 
 
 std. functions (wrong) std. functions (wrong)
 sin x + ln y + sgn z sin x + ln y + sgn z
 {TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX} {TEX()} {sin x + ln y + sgn z\,} {TEX}
 
 
 
 
 Modular arithm. Modular arithm.
 {s_k \equiv 0 \pmod{m {s_k \equiv 0 \pmod{m
 {TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX} {TEX()} {s_k \equiv 0 \pmod{m}} {TEX}
 
 
 
 
 Derivatives Derivatives
-\nabla \partial x dx \dot x \ddot y +nabla \partial x dx \dot x \ddot y\
 {TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX} {TEX()} {\nabla \ \partial x \ dx \ \dot x\ \ddot y} {TEX}
 
 
 
 
 Sets Sets
 \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\} \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\}
 \times C \times C
 {TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists {TEX()} {\forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists
 \{x,y\} \times C} {TEX} \{x,y\} \times C} {TEX}
 
 
 
 
 Logic Logic
 p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q
 {TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX} {TEX()} {p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q} {TEX}
 
 
 
 
 Root Root
-\sqrt{2}\approx 1.4 +sqrt{2}\approx 1.4\
 {TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX} {TEX()} {\sqrt{2}\approx 1.4} {TEX}
 
 
 
 
 ~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~ ~np~ {sqrt[n]{x\ ~/np~
 {TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX} {TEX()} {\sqrt[n]{x}} {TEX}
 
 
 
 
 Relations Relations
-\sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne +sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne\
 {TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX} {TEX()} {\sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \not\equiv \ \approx \ \ne} {TEX}
 
 
 
 
 Geometric Geometric
-~np~ \triangle \angle \perp \| 45^\circ ~/np~ +~np~ triangle \angle \perp \| 45^\circ\ ~/np~
 {TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX} {TEX()} {\triangle \ \angle \perp \| \ 45^\circ} {TEX}
 
 
 
 
 Arrows Arrows
  
 \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow
 \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow
 \longleftarrow \longrightarrow
 \longleftarrow \longrightarrow
 \mapsto \longmapsto
 \mapsto \longmapsto
 \nearrow \searrow \swarrow \nwarrow
 \nearrow \searrow \swarrow \nwarrow
 \uparrow \downarrow \updownarrow
 \uparrow \downarrow \updownarrow
  
  
 {TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX} {TEX()} {\leftarrow\ \rightarrow\ \leftrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX} {TEX()} {\longleftarrow\ \longrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX} {TEX()} {\mapsto\ \longmapsto} {TEX}
 {TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX} {TEX()} {\nearrow\ \searrow\ \swarrow\ \nwarrow} {TEX}
 {TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX} {TEX()} {\uparrow\ \downarrow\ \updownarrow} {TEX}
  
 
 
 
 
  
 \Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow
 \Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow
 \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow
 \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow
 \Uparrow \Downarrow \Updownarrow \Uparrow \Downarrow \Updownarrow
  
  
 {TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX} {TEX()} {\Leftarrow\ \Rightarrow\ \Leftrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX} {TEX()} {\Longleftarrow\ \Longrightarrow\ \Longleftrightarrow} {TEX}
 {TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX} {TEX()} {\Uparrow\ \Downarrow\ \Updownarrow} {TEX}
  
 
 
 
 
 Special Special
 \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times
 \bullet \infty \vdash \models \bullet \infty \vdash \models
 {TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX} {TEX()} {\oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots} {TEX}
 {TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX} {TEX()} {\circ \cdot \times \bullet\ \infty \ \vdash \ \models} {TEX}
 
 
 
 
 !Subscripts, superscripts !Subscripts, superscripts
   
 
 
 Feature Feature
 Syntax Syntax
 How it looks rendered How it looks rendered
 
 
 
 
 Superscript Superscript
  ~np~a^2 ~/np~   ~np~a^2 ~/np~
 {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
 {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
 
 
 
 
 Subscript Subscript
 a_2 a_2
 {TEX()} {a_2} {TEX} {TEX()} {a_2} {TEX}
 {TEX()} {a_2 \,\!} {TEX} {TEX()} {a_2 \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Grouping Grouping
  ~np~ {a^{2+2 ~/np~   ~np~ {a^{2+2 ~/np~
 {TEX()} {a^{2+2}} {TEX} {TEX()} {a^{2+2}} {TEX}
 {TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX} {TEX()} {a^{2+2} \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 {a_{i,j {a_{i,j
 {TEX()} {a_{i,j}} {TEX} {TEX()} {a_{i,j}} {TEX}
 {TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX} {TEX()} {a_{i,j} \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Combining sub & super Combining sub & super
 ~np~ x_2^3 ~/np~ ~np~ x_2^3 ~/np~
 {TEX()} {x_2^3} {TEX} {TEX()} {x_2^3} {TEX}
 
 
 
 
 Preceding sub & super Preceding sub & super
 ~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~ ~np~ {}_1^2\!X_3^4 ~/np~
 {TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX} {TEX()} {{}_1^2\!X_3^4} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative (good) Derivative (good)
 'x 'x
 {TEX()} {x'} {TEX} {TEX()} {x'} {TEX}
 {TEX()} {x' \,\!} {TEX} {TEX()} {x' \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative (wrong in HTML) Derivative (wrong in HTML)
 ~np~ x^\prime~/np~  ~np~ x^\prime~/np~
 {TEX()} {x^\prime} {TEX} {TEX()} {x^\prime} {TEX}
 {TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX} {TEX()} {x^\prime \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative (wrong in PNG) Derivative (wrong in PNG)
 ~np~ x\prime ~/np~ ~np~ x\prime ~/np~
 {TEX()} {x\prime} {TEX} {TEX()} {x\prime} {TEX}
 {TEX()} {x\prime \,\!} {TEX} {TEX()} {x\prime \,\!} {TEX}
 
 
 
 
 Derivative dots Derivative dots
 {dot{x}, \ddot{x\ {dot{x}, \ddot{x\
 {TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX} {TEX()} {\dot{x}, \ddot{x}} {TEX}
 
 
 
 
 Underlines & overlines Underlines & overlines
-\{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l +{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l\
 {TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX} {TEX()} {\hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}} {TEX}
 
 
 
 
 Sum Sum
 ~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~ ~np~ sum_{k=1}^N k^2\ ~/np~
 {TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX} {TEX()} {\sum_{k=1}^N k^2} {TEX}
 
 
 
 
 Product Product
 ~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~ ~np~ prod_{i=1}^N x_i\ ~/np~
 {TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX} {TEX()} {\prod_{i=1}^N x_i} {TEX}
 
 
 
 
 Limit Limit
 lim_{n \to \infty}x_n\ lim_{n \to \infty}x_n\
 {TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX} {TEX()} {\lim_{n \to \infty}x_n} {TEX}
 
 
 
 
 Integral Integral
 ~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~ ~np~ int_{-N}^{N} e^x\, dx\ ~/np~
 {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX} {TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
 
 
 
 
 Path Integral Path Integral
 ~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~ ~np~ oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\ ~/np~
 {TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX} {TEX()} {\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy} {TEX}
 
 
 
 
 +!Fractions, matrices, multilines
 +
 +
 +Feature
 +Syntax
 +How it looks rendered
 +
 +
 +Fractions
 +{frac{2}{4} or {2 \over 4\
 +{TEX()} {\frac{2}{4}} {TEX}
 +
 +
 +Binomial coefficients
 +{n \choose k}
 +{TEX()} {{n \choose k}} {TEX}
 +
 +
 +Small Fractions
 +{begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\
 +{TEX()} {\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}} {TEX}
 +
 +
 +Matrices
 +{begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\
 +{TEX()} {\begin{matrix} x & y \\ z & v
 +\end{matrix}} {TEX}
 +
 +
 +{begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\
 +{TEX()} {\begin{vmatrix} x & y \\ z & v
 +\end{vmatrix}} {TEX}
 +
 +
 +{begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\
 +{TEX()} {\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v
 +\end{Vmatrix}} {TEX}
 +
 +
 +\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
 +\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
 +0\end{bmatrix}
 +{TEX()} {\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots
 +& \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
 +0\end{bmatrix} } {TEX}
 +
 +
 +{begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\
 +{TEX()} {\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v
 +\end{Bmatrix}} {TEX}
 +
 +
 +{begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\
 +{TEX()} {\begin{pmatrix} x & y \\ z & v
 +\end{pmatrix}} {TEX}
 +
 +
 +Case distinctions
 +f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is
 +even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd}
 +\end{matrix} \right.
 +{TEX()} {f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right. } {TEX}
 +
 +
 +Multiline equations
 +~np~ \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ &
 += & n^2 + 2n + 1 \end{matrix} ~/np~
 +{TEX()} {\begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}} {TEX}
 +
 +
 +!Fonts
 +
 +
 +Feature
 +Syntax
 +How it looks rendered
 +
 +
 +Greek letters
 +alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega\
 +{TEX()} {\alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega} {TEX}
 +
 +
 +Blackboard bold
 +{x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C
 +{TEX()} {x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}} {TEX}
 +
 +
 +boldface (vectors)
 +mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0\
 +{TEX()} {\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0} {TEX}
 +
 +
 +boldface (greek)
 +{boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma\
 +{TEX()} {\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}} {TEX}
 +
 +
 +Fraktur typeface
 +{mathfrak{a} \mathfrak{B\
 +{TEX()} {\mathfrak{a} \mathfrak{B}} {TEX}
 +
 +
 +Script
 +{mathcal{ABC\
 +{TEX()} {\mathcal{ABC}} {TEX}
 +
 +
 +Hebrew
 +aleph \beth \gimel \daleth\
 +{TEX()} {\aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth} {TEX}
 +
 +
 +non-italicised characters
 +{mbox{abc\
 +{TEX()} {\mbox{abc}} {TEX}
 +{TEX()} {\mbox{abc} \,\!} {TEX}
 +
 +
 +mixed italics (bad)
 +{mbox{if} n \mbox{is even\
 +{TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even}} {TEX}
 +{TEX()} {\mbox{if} n \mbox{is even} \,\!} {TEX}
 +
 +
 +mixed italics (good)
 +{mbox{if }n\mbox{ is even\
 +{TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even}} {TEX}
 +{TEX()} {\mbox{if }n\mbox{ is even} \,\!} {TEX}
 +
 +
 +!Parenthesizing big expressions
 +
 +
 +Feature
 +Syntax
 +How it looks rendered
 +
 +
 +Not good
 +( \frac{1}{2} )
 +{TEX()} {( \frac{1}{2} )} {TEX}
 +
 +
 +Better
 +(left ( \frac{1}{2} \right\
 +{TEX()} {\left ( \frac{1}{2} \right )} {TEX}
 +
 +
 +You can use various delimiters with \left and \right:
 +
 +
 +Feature
 +Syntax
 +How it looks rendered
 +
 +
 +Parentheses
 +left ( A \right )\
 +{TEX()} {\left ( A \right )} {TEX}
 +
 +
 +Brackets
 +~np~left [ A \right ]\~/np~
 +{TEX()} {\left [ A \right ]} {TEX}
 +
 +
 +Braces
 +{\left \{ A \right \
 +{TEX()} {\left \{ A \right \}} {TEX}
 +
 +
 +Angle brackets
 +left \langle A \right \rangle\
 +{TEX()} {\left \langle A \right \rangle} {TEX}
 +
 +
 +Bars and double bars
 +|\left | A \right | and \left \| B \right \
 +{TEX()} {\left | A \right | and \left \| B \right \|} {TEX}
 +
 +
 +
 +Delimiters can be mixed,
as long as \left and \right match
 +
 +
 +(left [ 0,1 \right\
|left \langle \psi \right\
 +
 +
 +{TEX()} {\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |} {TEX}
 +
 +
 +
 +Use \left. and \right. if you don't
want a delimiter to appear:
 +left . \frac{A}{B} \right \} \to X\
 +{TEX()} {\left . \frac{A}{B} \right \} \to X} {TEX}
 +
 +
 +!Spacing
 +Note that TeX handles most spacing automatically, but you may sometimes want manual control.
 +
 +
 +Feature
 +Syntax
 +How it looks rendered
 +
 +
 +double quad space
 +a \qquad b
 +{TEX()} {a \qquad b} {TEX}
 +
 +
 +quad space
 +a \quad b
 +{TEX()} {a \quad b} {TEX}
 +
 +
 +text space
 +a\ b
 +{TEX()} {a\ b} {TEX}
 +
 +
 +text space without PNG conversion
 +a \mbox{ } b
 +{TEX()} {a \mbox{ } b} {TEX}
 +
 +
 +large space
 +a\;b
 +{TEX()} {a\;b} {TEX}
 +
 +
 +medium space
 +a\>b
 +{TEX()} {a\>b} {TEX}
 +
 +
 +small space
 +a\,b
 +{TEX()} {a\,b} {TEX}
 +
 +
 +no space
 +ab
 +{TEX()} {ab\,} {TEX}
 +
 +
 +negative space
 +a\!b
 +{TEX()} {a\!b} {TEX}
 +
 +
 +!Forced PNG rendering
 +
 +
 +Syntax
 +How it looks rendered
 +
 +
 +~np~{a^{2+2~/np~
 +{TEX()} {a^{2+2}} {TEX}
 +
 +
 +~np~,\{ a^{2+2~/np~
 +{TEX()} {a^{2+2} \,} {TEX}
 +
 +
 +~np~{a^{\,\!2+2~/np~
 +{TEX()} {a^{\,\!2+2}} {TEX}
 +
 +
 +~np~\int_{-N}^{N} e^x\, dx~/np~
 +{TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx} {TEX}
 +
 +
 +~np~,\int_{-N}^{N} e^x\, dx \~/np~
 +{TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,} {TEX}
 +
 +
 +~np~!\,\int_{-N}^{N} e^x\, dx \~/np~
 +{TEX()} {\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\!} {TEX}
 +
 +
 +اگر لازم است فرمولی مانند {TEX()}\int_{-N}^{N} e^x\, dx{TEX}   را درون سطر یک متن قرار دهید، می توانید از برچسب ~lt~ font ~gt~ استفاده کنید:
 +::__ ~lt~font style="vertical-align:-100%;"~gt~ ~np~{TEX()}{...}{TEX}~/np~ ~lt~/font~gt~ __::
 +فرمول فوق با استفاده از روش گفته شده به این صورت {TEX()}\int_{-N}^{N} e^x\, dx{TEX}   قرار می گیرد.البته گاهی لازم می شود برای جایگیری بهتر فرمول در سطر عدد 100 را تغییر دهیم.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [05:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [05:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [12:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [12:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [05:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [12:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..